Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By baby_bebong_lovely
#656702

Download Luận văn Tình hình cho vay vốn đối với hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn chi nhánh Huyện Giồng Riềng miễn phí

MỤC LỤC
Trang
Chương 1: GIỚI THIỆU . . . 1
1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI . 1
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU . 2
1.2.1 Mục tiêu chung . 2
1.2.2 Mục tiêu cụ thể . 2
1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU . 2
1.4 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU . 2
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 3
2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN . 3
2.1.1 Hộ sản xuất và sự cần thiết phải phát triển kinh tế hộ sản xuất . 3
2.1.2 Một số lý luận cơ bản về tín dụng . 3
2.1.3 Vai trò của tín dụng trong việc phát triển nông nghiệp nông thôn . 7
2.1.4 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng. . 9
2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 11
2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu . 11
2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu . 11
2.2.3 Phương pháp phân tích nhân tố ảnh hưởng . 11
Chương 3: THỰC TRẠNG VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH . 12
3.1 KHÁI QUÁT VỀ NHNo & PTNT HUYỆN GIỒNG RIỀNG. 12
3.1.1 Vài nét về Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn ( NHNo &
PTNT) chi nhánh Huyện Giồng Riềng . . 12
3.1.2 Cơ cấu tổ chức . . . 13
3.1.3 Các hoạt động chính của Ngân hàng . 15
3.1.4 Một số quy định về chính sách tín dụng của NNNo & PTNT chi nhánh
Huyện Giồng Riềng 16
3.2 Thực trạng và hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng . 19
3.2.1 Thực trạng và hiệu quả hoạt động . . 19
3.2.2 Thuận lợi và khó khăn . . . 30
3.2.3 Phương hướng hoạt động kinh doanh của Ngân hàng trong năm 2009. . . . 32
Chương 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY VỐN ĐỐI VỚI HỘ SẢN XUẤT TẠI CHI NHÁNH NHNo & PTNT CHI NHÁNH HUYỆN GIỒNG RIỀNG. . . . 33
4.1 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY . 33
4.1.1 Doanh số cho vay ngắn hạn hộ sản xuất nông nghiệp . 33
4.1.2 Doanh số cho vay trung hạn hộ sản xuất nông nghiệp . 37
4.2 TÌNH HÌNH THU NỢ. 38
4.2.1 Doanh số thu nợ ngắn hạn hộ sản xuất nông nghiệp. 39
4.2.2 Doanh số thu nợ trung hạn hộ sản xuất nông nghiệp . 41
4.3 TÌNH HÌNH DƯ NỢ . 42
4.3.1 Dư nợ ngắn hạn hộ sản xuất nông nghiệp . 43
4.3.2 Dư nợ trung hạn hộ sản xuất nông nghiệp . 46
4.4 TÌNH HÌNH NỢ XẤU . 46
4.4.1 Nợ xấu ngắn hạn hộ sản xuất nông nghiệp . 47
4.4.2 Nợ xấu trung hạn hộ sản xuất nông nghiệp . 52
4.5 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CHO VAY CỦA NHNo & PTNT CHI NHÁNH
HUYỆN GIỒNG RIỀNG QUA 3 NĂM 2006 – 2008 . 53
Chương 5: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY TẠI
CHI NHÁNH NHNo &PTNT CHI NHÁNH HUYỆN GIỒNG RIỀNG . 56
5.1 BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN . 56
5.2 BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY . 57
5.3 BIỆN PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG . 58
Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . . 60
6.1 KẾT LUẬN . 60
6.2 KIẾN NGHỊ . . . 61
6.2.1. Đối với NHNo & PTNT Việt Nam .61
6.2.2. Đối với NHNo & PTNT Giồng Riềng .61
6.2.3. Đối với chính quyền địa phương .62
TÀI LIỆU THAM KHẢO . . . 63++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

tệ.
- Tiếp nhận nghiệp vụ tài trợ, ủy thác và các nguồn vốn khác của các tổ chức,
cá nhân trong và ngoài nước để đầu tư cho các công trình phát triển kinh tế-xã hội,
xây dựng cơ sở hạ tầng tại Huyện và các vùng lân cận.
3.1.3.2 Các hoạt động cho vay và bảo lãnh
- Thiện các nghiệp vụ cho vay ngắn hạn, trung và dài hạn đối với các thành phần
kinh tế trên tấc cả các lĩnh vực, đặc biệt chú trọng cho vay sản xuất nông nghiệp.
- Thực hiện nghiệp vụ cho vay ngắn hạn phục vụ sản xuất kinh doanh, dịch vụ
với nhiều loại khách hàng, cho vay tiêu dùng…
- Thực hiện tín dụng để nhập khẩu máy móc, vật tư thiết bị, cho vay tài trợ
xuất nhập khẩu.
- Thực hiện cho vay theo chỉ định của Nhà nước.
- Chiết khấu các loại chứng từ có giá…
3.1.3.3 Dịch vụ kế toán và ngân quỹ
- Thanh toán xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ chuyển tiền, thanh toán quốc
tế.
- Chuyển tiền nhanh bằng hình thức chuyển tiền điện tử.
- Thực hiện nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ, chi trả kiều hối.
- Thực hiện dịch vụ cầm đồ và các dịch vụ ngân quỹ.
www.kinhtehoc.net
Th.S LÊ LONG HẬU SVTH: HÀ THỊ HOÀN HẢO
16
3.1.4 Một số quy định về chính sách tín dụng của NHNo & PTNT chi nhánh
Huyện Giồng Riềng
3.1.4.1 Đối tượng cho vay
- Các pháp nhân là doanh nghiệp nhà nước, hợp tác xã, công ty trách nhiệm
hữu hạn, công ty cổ phần, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các tổ chức
khác có đủ điều kiện quy định tại Điều 94 Bộ luật dân sự.
- Các pháp nhân nước ngoài, doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh.
- Cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác.
3.1.4.2 Nguyên tắc cho vay
Khách hàng vay vốn của Ngân hàng phải đảm bảo các nguyên tắc sau:
- Sử dụng vốn đúng mục đích đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng.
- Hoàn trả nợ gốc và lãi tiền vay đúng hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng tín
dụng.
- Tiền vay phải được phát bằng tiền mặt hay chuyển khoản theo mục đích sử
dụng tiền vay đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng.
3. 1.4.3 Điều kiện cho vay
Ngân hàng nơi cho vay xem xét và quyết định cho vay khi khách hàng có đủ
điều kiện sau:
- Có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự và chịu trách nhiệm
dân sự theo quy định của pháp luật.
- Mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp.
- Có khả năng tài chính đảm bảo trả nợ trong thời hạn cam kết.
- Có dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khả thi và có hiệu
quả, hay có dự án đầu tư, phương án phục vụ đời sống khả thi.
- Thực hiện các quy định về bảo đảm tiền vay theo quy định của Chính phủ,
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và hướng dẫn của NHNo & PTNT Việt Nam.
3. 1.4.4 Giới hạn cho vay
Ngân hàng nơi cho vay quyết định mức cho vay căn cứ vào nhu cầu vay vốn
của khách hàng, giá trị tài sản làm đảm bảo tiền vay, khả năng hoàn trả nợ của
khách hàng, khả năng nguồn vốn của Ngân hàng.
Vốn tự có được tính cho tổng nhu cầu vốn sản xuất kinh doanh trong kỳ hay
từng lần cho một dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đời sống. Mức
www.kinhtehoc.net
Th.S LÊ LONG HẬU SVTH: HÀ THỊ HOÀN HẢO
17
vốn tự có tham gia của khách hàng vào dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch
vụ, đời sống, cụ thể như sau:
- Đối với cho vay ngắn hạn: khách hàng phải có vốn tự có tối thiểu 10% trong
tổng nhu cầu vốn.
- Đối với cho vay trung hạn: khách hàng phải có vốn tự có tối thiểu 15% trong
tổng nhu cầu vốn.
- Trường hợp khách hàng có tín nhiệm, hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư
nghiệp vay vốn không phải bảo đảm bằng tài sản, nếu vốn tự có thấp hơn quy định
trên, giao cho giám đốc Ngân hàng nơi cho vay quyết định.
- Đối với khách hàng được nơi cho vay lựa chọn áp dụng cho vay có bảo đảm
bằng tài sản hình thành từ vốn vay, mức vốn tự có tham gia theo quy định hiện hành
của Ngân hàng Nông Nghiệp Việt Nam.
3. 1.4.5 Thời hạn cho vay
Ngân hàng nơi cho vay và khách hàng thỏa thuận về thời hạn cho vay căn cứ
vào:
- Chu kỳ sản xuất kinh doanh.
- Thời hạn thu hồi vốn của phương án/dự án đầu tư.
- Khả năng trả nợ của khách hàng.
- Nguồn vốn cho vay của Ngân hàng.
3. 1.4.6 cách cho vay
Ngân hàng thỏa thuận với khách hàng về việc lựa chọn các cách cho
vay sau đây:
- Cho vay từng lần: cách cho vay từng lần đối với khách hàng có nhu
cầu vay vốn từng lần. Mỗi lần vay vốn, khách hàng và Ngân hàng lập thủ tục vay
vốn theo quy định và ký kết hợp đồng tín dụng.
- Cho vay theo hạn mức tín dụng: cách cho vay này áp dụng với khách
hàng vay ngắn hạn có nhu cầu vay vốn thường xuyên kinh doanh ổn định.
- Cho vay theo dự án đầu tư: Ngân hàng cho khách hàng vay vốn để thực hiện
các dự án đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh dịch vụ và các dự án đầu tư phục vụ
đời sống.
www.kinhtehoc.net
Th.S LÊ LONG HẬU SVTH: HÀ THỊ HOÀN HẢO
18
- Cho vay trả góp: Ngân hàng và khách hàng xác định và thỏa thuận số lãi tiền
vay phải trả cộng với số nợ gốc được chia ra để trả nợ theo nhiều kỳ hạn trong thời
hạn cho vay.
3. 1.4.7 Lãi suất cho vay
- Lãi suất cho vay thực hiện theo quy định của cấp trên trong từng thời kỳ.
- Cho vay theo hạn mức tín dụng thì lãi suất áp dụng tại thời điểm nhận nợ.
- Trường hợp gia hạn nợ, giảm nợ thì lãi suất cho vay áp dụng theo thỏa thuận
ghi trên hợp đồng tín dụng.
- Lãi suất nợ xấu bằng 150% lãi suất cho vay.
3. 1.4.8 Quy trình nghiệp vụ cho vay
a. Hồ sơ vay vốn: Khi có nhu cầu vay vốn khách hàng gởi giấy xin vay vốn và
các thông tin, tài liệu cần thiết cho NHNo & PTNT Huyện Giồng Riềng, hồ sơ gồm:
- Đơn xin vay vốn.
- Giấy chứng minh nhân dân
- Hợp đồng tín dụng.
Nếu vay trên 10 triệu đồng, ngoài các giấy tờ nêu trên còn phải có:
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản chính), giấy sở hữu các tài sản thế
chấp khác (bản chính).
- Dự án/phương án sản xuất, kinh doanh.
- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản thế chấp.
- Văn bản xác định giá trị tài sản đảm bảo.
- Báo cáo thẩm định.
Ngoài ra còn có giấy đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất/tài sản gắn liền với
đất nếu vay trên 30 triệu.
b. Sơ đồ qui trình
(1) (2) (3) (3)
(4)
(6) (5)
Hình 2: QUI TRÌNH CHO VAY
Khách hàng
nộp hồ sơ
Cán bộ tín dụng
thẩm định hồ sơ
TP tín dụng xét
đề nghị cho vay
Kiểm tra SDV và
thu nợ
Kế toán phát tiền
vay cho KH
Giám Đốc
duyệt cho vay
www.kinhtehoc.net
Th.S LÊ LONG HẬU SVTH: HÀ THỊ HOÀN HẢO
19
c. Giải thích qui trình
(1) Khách hàng trực tiếp đến gặp cán bộ tín dụng phụ trách để nộp hồ sơ xin
vay vốn.
(2) Cán bộ tín dụng xuống địa bàn nơi khách hàng sản xuất kinh doanh để
thẩm định những điều kiện cần thiết.
(3) Nếu hợp lý, cán bộ tín dụng xem xét cho vay và trình lên Trưởng phòng tín
dụng.
(4) Trưởng phòng xét đề nghị cho vay và trình lên Giám đốc, Ban Giám Đốc
kiểm tra duyệt cho vay hay không dựa trên cơ sở hồ sơ vay vốn và khả năng nguồn
vốn của Ngân hàng.
(5) Nếu đồng ý cho vay, Giám đốc ký duyệt và chuyển hồ sơ sang bộ phận kế
toán. Phòng Kế Toán k...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement