Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By diepvinhcuong
#656061

Download Luận văn Thực trạng và giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác quản lý ngân sách cấp huyện ở tỉnh Thái Nguyên miễn phí

MỤC LỤC
Trang
Trang phụ bìa .
Lời cam đoan. . i
Lời cảm ơn. . ii
Mục lục. . iii
Danh mục các chữ viết tắt. . vi
Danh mục các bảng trong Luận văn. vii
Danh mục các biểu đồ trong Luận văn. viii
Mở đầu. .
1. Tính cấp thiết của đề tài . 1
2. Mục tiêu nghiên cứu. . 2
3. Đối tượng và Phạm vi nghiên cứu. . 2
4. Đóng góp mới của Luận văn. 3
5. Bố cục của Luận văn. . 3
Chương 1: Cơ sở khoa học và Phương pháp nghiên cứu. 4
1.1. Cơ sở khoa học của ngân sách cấp Huyện và quản lý ngân sáchcấp Huyện. . 4
1.1.1. Ngân sách nhà nước, ngân sách cấp huyện. . 4
1.1.1.1. Ngân sách nhà nước và hệ thống ngân sách nhà nước . 4
1.1.1.2. Ngân sách cấp huyện. . 7
1.1.2. Quản lý ngân sách cấp huyện. . 11
1.1.2.1. Nguyên tắc cơ bản về quản lý ngân sách nhà nước. 11
1.1.2.2. Nội dung quản lý ngân sách cấp huyện. 12
1.1.2.3. Cân đối thu chi ngân sách cấp huyện. . 15
1.1.2.4. Điều chỉnh dự toán ngân sách cấp huyện. 16
1.1.2.5. Quyết toán ngân sách cấp huyện. . 17
1.1.3. Câu hỏi nghiên cứu. 20
1.2.Phương pháp nghiên cứu. . 20
1.2.1. Chọn địa điểm nghiên cứu. . 20
1.2.2. Các phương pháp nghiên cứu. . 21
1.2.3. Kinh nghiệm quản lý ngân sách nhà nước, ngân sách cấp huyện
trên thế giới và ở Việt Nam. . 23
Chương 2: Thực trạng công tác quản lý ngân sách cấp huyện ởtỉnh Thái Nguyên. . 34
2.1. Đặc điểm của tỉnh Thái Nguyên . . 34
2.1.1. Đặc điểm tự nhiên . . 34
2.1.2. Đặc điểm kinh tế xã hội tỉnh Thái Nguyên . 34
2.2. Thực trạng công tác quản lý ngân sách cấp huyện ở tỉnh Thái Nguyên 39
2.2.1. Tình hình thu, chi, lập dự toán, quyết toán ngân sách cấp huyện
ở tỉnh Thái Nguyên . 39
2.2.1.1. Tình hình thu ngân sách . 39
2.2.1.2. Về chi ngân sách . 47
2.2.1.3. Về công tác lập dự toán, tình hình thực hiện thu chi, quyết
toán ngân sách cấp huyện ở tỉnh Thái Nguyên . 55
2.2.2. Thực trạng công tác quản lý ngân sách ở các huyện chọn điển
hình nghiên cứu. 56
2.2.2.1. Thành phố Thái Nguyên . 56
2.2.2.2. Huyện Định Hoá . 65
2.3. Một số kết quả đã đạt được và những tồn tại trong công tác quản
lý ngân sách huyện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên . 72
2.3.1. Kết quả đạt được . 72
2.3.2. Những hạn chế . 76
2.3.3. Nguyên nhân hạn chế . 85
Chương 3: Một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác
quản lý ngân sách cấp huyện ở tỉnh Thái Nguyên . 87
3.1. Phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội các huyện, thành
phố, thị xã ở tỉnh Thái Nguyên đến năm 2010 . 87
3.2. Quan điểm về công tác quản lý ngân sách cấp Huyện ở Tỉnh Thái
Nguyên đến năm 2010 . 89
3.3. Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý ngân sách cấp huyện
ở tỉnh Thái Nguyên . 90
3.3.1. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng dự toán . 90
3.3.2. Tăng cường kiểm tra kiểm soát các khoản thu ngân sách. 92
3.3.3. Tăng cường kiểm soát chi ngân sách . 94
3.3.4. Tăng cường công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản . 96
3.3.5. Nâng cao năng lực quản lý của cán bộ quản lý ngân sách. 98
3.3.6. Một số giải pháp khác . 99
Kết luận và kiến nghị . 103
1. Kết luận . 103
2. Một số đề nghị . 104
2.1. Đối với Trung ương . 105
2.2. Đối với tỉnh Thái Nguyên. 107
Danh mục tài liệu tham khảo. 108++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

8 226 118.1 21.6
LÖ phÝ tríc b¹ 2 020 3 277 162.2 1.2 17 28 163.6 0.4 1 600 2 077 129.8 1.2
ThuÕ sö dông ®Êt NN + ®Êt rõng 145 334 230.3 0.1 30 34 113.7 0.5 55 67 0.0
ThuÕ nhµ ®Êt 4 000 4 900 122.5 1.9 41 49 120.2 0.8 2 500 2 957 118.3 1.7
ThuÕ thu nhËp ®èi víi ngêi cã TN cao
Thu tiÒn b¸n nhµ, thuª nhµ thuéc SHNN 200 221 110.5 0.1 151 0.1
Thu phÝ vµ lÖ phÝ 6 500 3 227 49.6 1.2 325 367 112.9 5.8 2 600 2 848 109.5 1.6
ThuÕ chuyÓn quyÒn SD §Êt 4 028 5 162 128.2 2.0 39 71 182.1 1.1 3 300 3 548 107.5 2.0
Thu tiÒn sö dông ®Êt 56 220 98 400 175.0 37.3 310 452 145.7 7.1 45 000 83 497 185.5 47.1
Thu tiÒn thuª ®Êt 3 649 6 059 166.0 2.3 29 24 83.8 0.4 2 900 5 028 173.4 2.8
Thu kh¸c cña ng©n s¸ch 5 780 9 426 163.1 3.6 230 555 241.5 8.7 2 300 4 212 183.1 2.4
Thu ®Êt rõng trång 140
2 Thu ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên
47
B Thu qu¶n lý qua ngân sách 42 000 71 442 170.1 27.1 2 800 3 364 120.1 53.0 11 200 33 824 302.0 19.1
II Thu kÕt dư n¨m tr•íc + chuyÓn nguån 34 290 13.0 2 223 35.0 11 112 6.3
III Thu tØnh trî cÊp 322 608 354 872 110.0 44 362 46 710 105.3 81 285 72 658 89.4
Tæng céng : 495 138 647 631 130.8 49 233 55 282 112.3 185 910 261 074 140.4
[Nguồn : Phòng Quản lý ngân sách - Sở Tài chính Thái Nguyên]
Bảng 2.6 Tình hình thu Ngân sách Nhà Nư ớc cấp huyện nă m 2006 Đ VT: Triệu
đ ồng
T NỘI DUNG Cấp huyện toàn tỉnh Huyện Định Hoá Thành phố TN
T Kế Thực TH/KH TT Kế Thực TH/KH TT Kế Thực TH/KH TT
hoạch hiện % % hoạch hiện % % hoạch hiện % %
I Thu NSNN trên địa bàn 243 045 308 851 127.1 100.0 5 535 6 810 123.0 100.0 140 185 175 728 125.4 100.0
A Thu trong cân đối 210 345 239 433 113.8 77.5 3 035 3 772 124.3 55.4 133 185 149 497 112.2 85.1
1 Thu nội địa 210 345 239 433 113.8 77.5 3 035 3 772 124.3 55.4 133 185 149 497 112.2 85.1
Thu từ XNQD trung ương 1 485 2 335 157.2 0.8 30 146 486.9 2.1 600 581 96.8 0.3
Thu từ XNQD địa phương 408 0.2
Thu từ XN có vốn đầu tư NN
Thu từ khu vực CTN và NQD 68 845 84 417 122.6 27.3 1 540 1 585 102.9 23.3 46 000 58 137 126.4 33.1
Lệ phí trước bạ 3 087 2 979 96.5 1.0 32 22 67.4 0.3 1 955 1 755 89.8 1.0
Thuế sử dụng đất NN + đất rừng 272 359 132.0 0.1 30 61 204.0 0.9 55 64 0.0
Thuế nhà đất 4 650 5 248 112.9 1.7 60 47 77.5 0.7 2 800 3 164 113.0 1.8
Thu tiền bán nhà, thuê nhà thuộc SHNN 140 225 160.7 0.1 0.0
Thu phí và lệ phí 6 610 7 807 118.1 2.5 230 412 179.1 6.0 2 980 3 388 113.7 1.9
Thuế chuyển quyền SD Đất 5 376 5 503 102.4 1.8 80 57 71.0 0.8 3 795 4 012 105.7 2.3
Thu tiền sử dụng đất 110 000 117 552 106.9 38.1 600 974 162.3 14.3 70 000 71 628 102.3 40.8
Thu tiền thuê đất 3 720 4 116 110.6 1.3 20 24 120.3 0.4 3 000 3 182 106.1 1.8
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên
48
Thu khác của ngân sách 6 160 8 892 144.4 2.9 413 445 107.8 6.5 2 000 3 178 158.9 1.8
Thu đất rừng trồng
2 Thu hoạt động xuất nhập khẩu
B Thu quản lý qua ngân sách 32 700 69 418 212.3 22.5 2 500 3 038 121.5 44.6 7 000 26 231 374.7 14.9
II Thu kết dƣ năm trƣớc+chuyển nguồn 6 897 37 714 2 097 3 339
III Thu tỉnh trợ cấp 408 822 437 320 107.0 45 700 58 197 127.3 60 000 65 281 108.8
Tổng cộng : 652 484 776 150 119.0 51 235 67 104 131.0 200 185 244 348 122.1
[Nguồn: Phòng Quản lý ngân sách - Sở Tài chính Thái Nguyên]
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên
48
2.2.1.2. Về chi ngân sách
Chi ngân sách cơ bản thực hiện theo dự toán được duyệt vào đầu năm,
ngoài ra còn tăng chi trên cơ sở tăng chi để cân đối. Nhờ vậy, đã đáp ứng
được nhu cầu phát triển kinh tế - Xã hội, củng cố an ninh quốc phòng.
- Chi cân đối ngân sách:
+ Đối với chi đầu tư phát triển: Chi đầu tư phát triển năm 2006 là
110.686 triệu đồng, năm 2005 là 94.336 triệu đồng năm 2004 là 41.959
triệu đồng nên tốc độ tăng qua các năm 2005 là 124,82%, năm 2006 là
17,33 % (cụ thể Thành phố Thái Nguyên năm 2005 tốc độ tăng 42%,
năm 2006 tốc độ tăng 6%; huyện Định Hoá năm 2005 thực hiện so với
kế hoạch đạt 146% năm 2006 tăng 497% so với năm 2005) nhờ khai
thác tốt từ thu cấp quyền sử dụng đất, đã góp phần nâng cấp cơ sở hạ
tầng cho đô thị: Thành phố Thái Nguyên, huyện Định Hoá cũng được cơ
bản từng bước thay đổi bộ mặt.
+ Đối với chi thường xuyên:
Với những lỗ lực trong công tác kiểm soát chi, hạn chế các nội chi
chưa phải là cấp thiết, Qua các năm 2004 - 2006 công tác chi thường
xuyên ngân sách cấp huyện về cơ bản hoàn thành kế hoạch giao ; Năm
chi vượt kế hoạch cao nhất là năm 2005 là 111 % và năm thấp nhất là
93%, các khoản chi cơ bản đã thực hiện tốt.
Khoản chi chiếm tỉ trọng cao nhất là chi cho giáo dục đào tạo năm
2004 chiếm 55%, năm 2005 chiếm 63%, năm 2006 chiếm 54% trong
tổng chi thường xuyên ngân sách cấp huyện, đặc biệt tốc độ chi cho giáo
dục đào tạo tăng đều nếu lấy năm 2004 làm mốc thì năm 2005 tốc độ
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên
49
tăng chi là 110% và năm 2006 là 114 % với giá trị tuyệt đối thực chi qua
các năm là 230.756 triệu đồng, 253.289 triệu đồng và 289.017 triệu đồng
như vậy cho thấy c«ng t¸c qu¶n lý ng©n s¸ch ®· thùc hiÖn ®óng chÝnh
s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n•íc lµ t¨ng c•êng ®Çu t• cho gi¸o dôc, ®µo t¹o,
bëi gi¸o dôc ®¹o t¹o lµ mét trong nh÷ng ®éng lùc thóc ®Èy sù nghiÖp
c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n•íc.
Khoản chi chiếm tỉ trọng đứng thứ hai trong tổng chi thường xuyên
là chi bổ sung ngân sách xã, khoản chi này nhìn chung qua các năm
thường là không ổn định, nội dung chi phát sinh theo kế hoạch chi của
từng năm, cụ thể thực chi năm 2004 là 102.633 triệu đồng, năm 2005 là
43.408 triệu đồng, năm 2006 là 135.970 triệu đồng.
Nội dung chi đáng quan tâm nhất trong giai đoạn này là chi cho quản lý
hành chính, nội dung này đã được tập trung chỉ đạo sát sao của các cấp Ủy
đảng cho thấy đã có tác dụng trong thực tiễn năm 2004 tổng thực chi cho
công tác quản lý hành chính là 43.060 triệu đồng bằng 96% kế hoạch giao; Số
chi cho nội dung này cao nhất là năm 2006 là 55.050 triệu đồng bằng 104%
kế hoạch; Như vậy về cơ bản ngân sách cấp huyện đã hoàn thành tốt nhiệm
vụ chi ngân sách nội dung này.
Chi cho sự nghiệp văn hoá thông tin chiếm tỉ trọng thấp, lĩnh vực
này tỉnh phân cấp ít, chi cho thành phố và huyện, chủ yếu đầu tư thông
qua đài Phát thanh truyền hình của tỉnh. Tương tự như vậy chi cho sự
nghiệp y tế, chi phát triển nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng
chiếm tỉ trọng thấp, trong lĩnh vực này tỉnh đã phân cấp cho sở Y tế, sở
Nông nghiệp và phôt triển nông thôn nên thuộc đơn vị cấp tỉnh quản lý.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên
50
Nội dung chi vượt cao nhất so với dự toán là chi quản lý qua ngân
sách năm 2004 vượt 170% năm 2005 vượt 167% và năm 2006 vượt 114%
dự toán khoản chi này vượt với nhiều nguyên nhân song nguyên nhân chủ
yếu vẫn là do khâu xây dựng dự toán chưa tính đến yếu tố tăng lương và
các khoản phụ cấp theo lương, ngoài ra còn có nguyên nhân khác như chi
phí đầu vào vật tư, vật liệu, dịch vụ tăng do giá cả thị trường biến động.
- Chi quản lý qua ngân sách các năm 2004-2006 luôn đảm bảo cân
đối tuy nhiên việc xây dựng dự toán thu, chi chưa bám sát định hướng
của tỉnh cụ thể như kế hoạch viện trợ đối với từng huyện. . . chính vì
vậy số giao chi và thực hiện chi qua các năm vượt kế hoạch tương đối
cao, năm 2004 là 170%, năm 2005 là 167%, năm 2...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement