Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
#656050

Download Luận văn Mối quan hệ giữa tiếp cận nguồn nước, chiến lược sản xuất và thu nhập của hộ nông dân tại xã Nậm Búng và Suối Giàng, huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái miễn phí

MỤC LỤC
Lời cảm ơn
Lời cam đoan
Mục lục
Danh mục các sơ đồ, bảng biểu
PHẦN MỞ ĐẦU . 1
1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu . 1
2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài . 4
2.1. Mục tiêu chung . 4
2.2. Mục tiêu cụ thể . 4
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài . 4
3.1. Đối tượng nghiên cứu . 4
3.2.1. Không gian nghiên cứu . 4
3.2.2. Thời gian nghiên cứu . 5
4. Đóng góp mới của luận văn . 5
5. Bố cục của luận văn . 5
Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU VÀ
PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 6
1.1. Cơ sở khoa học của đề tài . 6
1.1.1. Lý luận cơ bản về chiến lược và chiến lược sản xuất . 6
1.1.1.1. Quan điểm về chiến lược . 6
1.1.1.3. Chiến lược sản xuất . 10
1.1.2. Khái quát về đồng bào dân tộc Mông tại Việt Nam . 11
1.1.2.1. Giới thiệu chung về người Mông ở Việt Nam . 11
1.1.2.2. Một số nét khái quát về sinh hoạt kinh tế văn hoá của
người Mông . 12
1.1.3. Khái quát về đồng bào dân tộc Dao ở Việt Nam . 16
1.1.3.1. Giới thiệu chung về người Dao ở Việt Nam . 16
1.1.3.2. Một vài nét trong hoạt động sản xuất và đời sống
của dân tộc Dao . 18
1.1.3.3. Vai trò của người phụ nữ Dao trong đời sống và sản xuất . 21
1.2. Cơ sở thực tiễn . 23
1.2.1. Quan điểm của Đảng và Nhà nước về phát triển cộng đồng
dân cư vùng dân tộc miền núi . 23
1.2.2. Thu nhập và sự cần thiết phải xây dựng chiến lược sản xuất
cho hộ nông dân ở khu vực trung du miền núi phía Bắc . 25
1.2.3. Thực trạng đời sống của người dân ở Yên Bái . 27
1.3. Phương pháp nghiên cứu . 29
1.3.1. Phương pháp tiếp cận . 29
1.3.2. Phương pháp nghiên cứu cụ thể . 31
1.3.2.1. Chọn địa điểm nghiên cứu . 31
1.3.2.2. Phương pháp thu thập thông tin . 32
1.3.2.3. Phương pháp tổng hợp, xử lý số liệu . 32
1.3.2.4. Phương pháp phân tích . 33
Chương 2. PHÂN TÍCH SỰ THAY ĐỔI PHưƠNG THỨC SẢN XUẤT
VÀ THU NHẬP DO TIẾP CẬN NGUỒN NưỚC CỦA
NGưỜI DÂN TẠI NẬM BÚNG VÀ SUỐI GIÀNG. 36
2.1. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU . 36
2.1.1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên huyện Văn Chấn . 36
2.1.1.1. Vị trí địa lý 2 xã Nậm Búng - Suối Giàng . 36
2.1.1.2. Đặc điểm khí hậu, thủy văn của Nậm Búng - Suối Giàng . 37
2.1.1.3. Đặc điểm địa hình, đất đai 2 xã . 39
2.1.1.4. Tài nguyên nước tại 2 xã . 42
2.2. Thông tin chung về các hộ điều tra tại 2 xã . 44
2.3. Mối quan hệ giữa khả năng tiếp cận nguồn nước, chiến lược sản xuất
và thu nhập của hộ tại nậm búng - suối giàng . 48
2.3.1. Quan hệ giữa khả năng tiếp cận nguồn nước, chiến lược sản
xuất và thu nhập của hộ tại Nậm Búng . 52
2.3.1.1. Nhóm I: “Những hộ gia đình lớn - thu nhập thấp ” . 54
2.3.1.2. Nhóm II: “Những hộ gia đình lớn - thu nhập cao” . 56
2.3.1.3. Nhóm III: “Những hộ gia đình nhỏ - thu nhập thấp” . 58
2.3.1.4. Nhóm IV: “Những hộ gia đình nhỏ - thu nhập cao” . 60
2.3.2. Quan hệ giữa khả năng tiếp cận nguồn nước, chiến lược sản
xuất và thu nhập của hộ tại Suối Giàng . 69
2.3.2.1. Nhóm I: “Những hộ gia đình lớn - thu nhập thấp” . 72
2.3.2.2. Nhóm II: “Những hộ gia đình lớn - thu nhập cao” . 73
2.3.2.3. Nhóm III: “Những hộ gia đình nhỏ - thu nhập thấp” . 75
2.3.2.4. Nhóm IV: “Những hộ gia đình nhỏ - thu nhập cao” . 76
2.3.3. Ảnh hưởng của khả năng tiếp cận nguồn nước đến thu nhập của hộ . 84
2.3.3.1. Ảnh hưởng của khả năng tiếp cận nguồn nước đến thu nhập của hộ tại Nậm Búng . 84
2.3.3.2. Ảnh hưởng của khả năng tiếp cận nguồn nước đến thu nhập của hộ tại Suối Giàng. 87
KẾT LUẬN CHưƠNG II . 91
Chương 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO THU
NHẬP CHO NGưỜI DÂN TẠI NẬM BÚNG, SUỐI
GIÀNG . 92
3.1. Khái quát chung . 92
3.1.1. Các chính sách vĩ mô của Nhà nước . 93
3.1.1.1. Chính sách về đất đai . 93
3.1.1.2. Các chính sách tài chính và tín dụng . 94
3.1.1.3. Phát triển nguồn nhân lực . 95
3.1.2. Các biện pháp trực tiếp của Nhà nước đối với hai xã . 95
3.1.2.1. Tăng năng suất cây lương thực, đặc biệt là cây lúa và cây chè . 95
3.1.2.2. Đa dạng hóa sản xuất kinh doanh . 96
3.1.2.3. Thương mại hoá sản phẩm . 96
3.1.2.4. Cải thiện cơ sở hạ tầng cơ sở . 96
3.1.2.5. Các giải pháp về khuyến nông, khuyến lâm và phát triển cộng đồng . 97
3.1.2.6. Khuyến khích xây dựng nền kinh tế nông nghiệp đa ngành . 98
3.1.2.7. Áp dụng khoa học và công nghệ mới . 98
3.2. Giải pháp về tiếp cận nguồn nước . 99
3.2.1. Tầm quan trọng của tiếp cận nguồn nước đối với sản xuất . 99
3.2.2. Trở ngại của nông dân khi tiếp cận nguồn nước . 100
3.2.3. Giải pháp tăng khả năng tiếp cận nguồn nước cho người nông dân . 101
KẾT LUẬN CHưƠNG III . 110
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . . . 111
TÀI LIỆU THAM KHẢO . 113
Phụ lục++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

g 06: Diện tích đất đai đang quản lý và sử dụng của nhóm hộ điều tra
ĐVT: m2
Chỉ tiêu
Nậm Búng Suối Giàng
Giá trị
trung bình
Độ lệch
chuẩn
Giá trị
trung bình
Độ lệch
chuẩn
Tổng diện tích đất 18813.7 19169.1 25768.6 22453.2
Diện tích ruộng 986.4 1612.7 764.3 1723.4
Diện tích nƣơng 16867.4 18855.9 24521.7 21876.4
Diện tích đất thuộc xã 4475.8 12219.5 5768.8 13472.5
Diện tích đất có bìa đỏ 5846.8 10960.7 7100.6 11934.5
Diện tích đất tự có, ông cha 8491.0 10424.0 8241.5 12098.7
Diên tích ruộng vụ xuân 2006 387.5 846.0 456.4 956.3
Diên tích ruộng vụ xuân 2007 207.5 778.8 496.7 982.1
Diện tích Ngô Xuân 2006 412.3 1681.8 854.6 1802.5
Diện tích Ngô Xuân 2007 422.5 117.6 998.8 1720.5
Diện tích lúa nƣơng 3692.1 4998.9 4189.6 4896.5
Diện tích sắn 1244.7 2178.6 2056.5 3100.7
Diện tích cây lâu năm 3699.0 8995.5 5906.4 7800.6
Diện tích chè - - 9858.7 7048.3
Diện tích đƣợc tƣới vụ Xuân 501.7 997.0 604.6 1003.4
Diện tích đất đƣợc tƣới vụ Hè 1904.6 1710.2 1986.6 2100.5
(Nguồn: Số liệu điều tra năm 2007)
Bảng 07: Tình hình chăn nuôi của nhóm hộ điều tra
ĐVT: Con
Chỉ tiêu
Nậm Búng Suối Giàng
Giá trị
trung bình
Độ lệch
chuẩn
Giá trị
trung bình
Độ lệch
chuẩn
Số lƣợng trâu 1.4 1.3 1.2 1.4
Số lƣợng bò 0.2 0.6 0.3 0.4
Số lƣợng dê 0.5 2.2 1.4 1.1
Số lƣợng ngựa 0.2 0.5 0.4 0.5
Số lƣợng lợn 1.1 1.3 0.65 0.4
(Nguồn: Số liệu điều tra năm 2007)
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên
50
Bảng 08: Tài sản của nhóm hộ điều tra
ĐVT: Cái
Chỉ tiêu
Nậm Búng Suối Giàng
Giá trị
trung bình
Độ lệch
chuẩn
Giá trị
trung bình
Độ lệch
chuẩn
Số xe gắn máy 0.5 0.5 0.6 0.5
Số lƣợng radio 0.3 0.5 0.6 0.4
Số lƣợng TV 0.3 0.5 0.8 0.9
Số lƣợng đồ gỗ 0.2 0.4 0.6 0.8
Máy tuốt lúa 0.0 0.2 0.0 0.3
(Nguồn: Số liệu điều tra năm 2007)
Bảng 09: Sử dụng giống và phân bón của nhóm hộ điều tra
ĐVT: Kg
Chỉ tiêu
Nậm Búng Suối Giàng
Giá trị
trung bình
Độ lệch
chuẩn
Giá trị
trung bình
Độ lệch
chuẩn
Giống lúa ruộng mua ngoài 0.8 0.4 0.9 0.5
Giống lúa nƣơng mua ngoài 0.1 0.2 0.1 0.2
Giống ngô mua ngoài 0.6 0.5 0.8 0.6
Giống đỗ tƣơng mua ngoài 0.1 0.3 0.1 0.4
Sử dụng phân bón 0.8 0.4 0.9 0.3
Sử dụng phân bón cho lúa ruộng 0.7 0.5 0.8 0.6
Sử dụng phân bón cho lúa nƣơng 0.3 0.5 0.3 0.5
Sử dụng phân bón cho ngô 0.6 0.5 0.7 0.6
Sử dụng phân bón cho dỗ tƣơng 0.1 0.3 0.1 0.4
Mua phân bón 0.7 0.5 0.8 0.4
(Nguồn: Số liệu điều tra năm 2007)
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên
51
Bảng 10: Sử dụng thuốc trừ sâu, diệt cỏ của nhóm hộ điều tra
ĐVT: Chai
Chỉ tiêu
Nậm Búng Suối Giàng
Giá trị
trung bình
Độ lệch
chuẩn
Giá trị
trung bình
Độ lệch
chuẩn
Thuốc trừ sâu cho lúa ruộng 0.2 0.4 0.3 0.6
Thuốc trừ sâu cho lúa nƣơng 0.5 0.5 0.8 0.7
Thuốc trừ sâu cho ngô 0.2 0.4 0.4 0.5
Thuốc trừ sâu cho đỗ tƣơng 0.0 0.2 0.0 0.3
Thuốc diệt cỏ cho lúa ruộng 0.4 0.5 0.6 0.6
Thuốc diệt cỏ cho lúa nƣơng 0.1 0.3 0.4 0.2
Thuốc diệt cỏ cho ngô 0.1 0.3 0.5 0.7
Thuốc diệt cỏ cho đỗ tƣơng 0.0 0.2 0.0 0.3
(Nguồn: Số liệu điều tra năm 2007)
Bảng 11: Năng suất, sản lƣợng và mua, bán lúa, ngô của nhóm hộ điều tra
Chỉ tiêu ĐVT
Nậm Búng Suối Giàng
Giá trị
TB
Độ lệch
chuẩn
Giá trị
TB
Độ lệch
chuẩn
Năng suất lúa ruộng kg/ha 5225.8 2456.7 2893.6 1985.7
Năng suất lúa nƣơng kg/ha 3977.6 2342.8 693.8 1768.3
Năng suất ngô kg/ha 2791.7 1897.5 5691.5 2569.6
Năng suất chè kg/ha - - 1214.6 2167.9
Sắn bán % 19.3 36.3 43.6 37.8
Gạo nếp bán % 5.1 17.0 7.3 19.5
Ngô bán % 22.5 37.4 55.7 33.8
Gạo nếp mua % 3.1 16.7 4.4 21.7
Ngô mua % 0.3 2.0 0.1 4.2
Gạo mua % 12.0 16.9 24.7 27.5
(Nguồn: Số liệu điều tra năm 2007)
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên
52
2.3.1. Quan hệ giữa khả năng tiếp cận nguồn nƣớc, chiến lƣợc sản xuất
và thu nhập của hộ tại Nậm Búng
Thành phần dân tộc không đƣợc coi là tiêu chí để phân loại hộ và nó
chỉ là yếu tố ảnh hƣởng gián tiếp đến chiến lƣợc sản xuất của ngƣời nông dân.
Nhìn chung, chiến lƣợc sản xuất của ngƣời nông dân phụ thuộc vào tƣ liệu
sản xuất mà họ có. Trong đó, việc sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên
nhƣ đất đai, nƣớc, ... là vô cùng quan trọng bởi trong sản xuất nông nghiệp đó
là những tƣ liệu sản xuất không thể thay thế đƣợc.
Theo phƣơng pháp phân tích K - means clustering analysis với k = 4 và
việc tổng hợp số liệu từ phiếu điều tra đã đƣa ra 4 kiểu nhóm hộ chính trên địa
bàn xã Nậm Búng nhƣ sau:
Bảng 12: Số hộ trong nhóm phân tích
Nhóm Kiểu nhóm Số hộ trong nhóm (hộ)
I Những hộ gia đình lớn - thu nhập thấp 18
II Những hộ gia đình lớn - thu nhập cao 12
III Những hộ gia đình nhỏ - thu nhập thấp 14
IV Những hộ gia đình nhỏ - thu nhập cao 16
Tổng số hộ 60
Bảng 13: Tình hình dân số và lao động theo các nhóm
Chỉ tiêu ĐVT Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3 Nhóm 4
Tuổi chủ hộ Tuổi 56.33 49.11 37.00 35.68
Năm thành lập - 1976.6 1991.1 1996.7 1998.8
Số thành viên Người 9.06 6.89 4.75 4.89
Số ngƣời <14 tuổi Người 2.78 2.00 2.25 1.63
Số ngƣời >14 tuổi Người 6.11 4.67 2.50 3.05
Số lao động LĐ 5.28 4.00 2.25 3.00
Trao đổi lao động LĐ 1.44 0.67 0.50 0.05
(Nguồn: Số liệu điều tra năm 2007)
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên
53
Bảng 14: Trình độ học vấn của các nhóm
Chỉ tiêu ĐVT Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3 Nhóm 4
Số ngƣời đi học Người 3.33 1.78 1.67 1.68
Cấp I Người 2.56 1.89 0.50 0.58
Cấp II Người 0.22 0.67 0.08 0.32
(Nguồn: Số liệu điều tra năm 2007)
Bảng 15: Diện tích đất đai đang quản lý và sử dụng của các nhóm
ĐVT: m2
Chỉ tiêu Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3 Nhóm 4
Ruộng bậc thang 1538.9 711.1 275.0 609.5
Diện tích ruộng 1172.22 3600.00 458.33 938.95
Diện tích nƣơng 7400 28000 3000 5700
Diện tích lúa Xuân 2006 133.33 1888.89 0.00 184.21
Diện tích lúa nƣơng 3011.11 6155.56 1566.67 1392.11
Diện tích tƣới vụ Xuân 143.33 2155.56 0.00 295.79
Diện tích tƣới vụ Hè 2711.11 4311.11 733.33 1464.21
Diện tích sắn 227.78 1766.67 454.17 239.47
Diện tích cây lâu năm 1975.00 18450.00 416.67 2709.47
Mua gao tẻ (%) 1.39 1.11 28.33 7.89
(Nguồn: Số liệu điều tra năm 2007)
Bảng 16: Tình hình tài sản và chăn nuôi của các nhóm
Chỉ tiêu ĐVT Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3 Nhóm 4
Diện tích nhà m2 135.83 112.44 77.50 102.26
Số lƣợng xe máy Chiếc 0.72 0.78 0.08 0.42
Số lƣợng TV Chiếc 0.33 0.44 0.00 0.32
Số lƣợng trâu Con 2.50 2.67 0.50 1.16
Số lƣợng lợn Con 2.06 1.78 0.75 1.21
(Nguồn: Số liệu điều tra năm 2007)
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên
54
2.3.1.1. Nhóm I: “Những hộ gia đình lớn - thu nhập thấp ”
Nhóm hộ này bao gồm những gia đình với số lƣợng thành viên nhiều
(HHSIZE (số thành viên trong gia đình) = 9,06 ngƣời), với nguồn nhân lực
lao động dồi dào (WORK (số lƣợng lao động) = 5 ngƣời). Gia đình họ đã
đƣợc thành lập từ rất lâu (HHEstablished (năm thành lập hộ) = 1976) và chủ
hộ là những ngƣời cao tuổi (AGECHIEF (tuổi chủ hộ) = 56 tuổi). Nhóm hộ
này bao gồm nhiều thế hệ cùng chung sống trong một mái nhà, chính vì vậy,
có sự trao đổi, chia sẻ công việc với các hộ gia đình khác nhiều hơn các nhóm
hộ khác. Điều này có thể giải thích bởi nguồn lực lao động sẵn có nhiều hơn
và số lƣợng ngƣời lao động bên ngoài h

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement