Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By quephuongct
#653034 Link tải miễn phí luận văn

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU . 2
PHẦN 1 GIỚI THIỆU CHUNG . 3
1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ . 3
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU, PHẠM VI VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 3
1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu . 3
1.2.2 Phạm vi nghiên cứu và phƣơng pháp nghiên cứu . 3
PHẦN 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT . 4
2.1 LÝ THUYẾT VỀ TÍNH CÁCH THƢƠNG HIỆU VÀ LÒNG TRUNG THÀNH
CỦA KHÁCH HÀNG VỀ THƢƠNG HIỆU . 4
2.1.1 Tính cách thƣơng hiệu . 4
2.1.2 Lòng trung thành của khách hàng về thƣơng hiệu . 4
2.2 LÝ THUYẾT VỀ TÍNH CÁCH THƢƠNG VÀ SỰ TRUNG THÀNH CỦA
KHÁCH HÀNG VỚI THƢƠNG HIỆU ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG . 5
2.2.1 Tính cách cơ bản của con ngƣời . 5
2.2.2 Tính cách thƣơng hiệu điện thoại và mô hình . 6
PHẦN 3 PHƢƠNG PHÁP VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU . 6
3.1 NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH . 7
3.1.1 Thang đo: . 7
3.1.2 Nghiên cứu định tính . 7
3.2 Phân tích 8
PHẦN 4 KẾT LUẬNVÀ ĐỀ XUẤT PHƢƠNG ÁN . 12
4.1 Kết luận. 12
4.2 Đề xuất phƣơng án . 13
PHỤ LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ BẢNG CÂU HỎI THĂM DÒ Ý KIẾN . 14
LỜI MỞ ĐẦU


Với chính sách mở cửa hội nhập nền kinh tế Việt nam ngày càng phát triển, mức sống
của ngƣời dân ngày đƣợc nâng cao. Nhu cầu về thông tin liên lạc cũng phát triển nhanh. Cùng
với sự phát triển của công nghệ, ngày càng có nhiều thiết bị liên lạc hiện đại dùng cho trao đổi
thông tin. Điển hình là điện thoại di động. Cách đây khoảng 9 năm điện thoại di động dƣờng
nhƣ vẫn rất ít. Nhƣng đến nay có rất nhiều, với nhiều loại nhiều hãng điện thoại khác nhau.
Hƣớng vào nhiều thị trƣờng khác nhau. Để có thể cạnh tranh đƣợc trên thị trƣờng các hãng
điện thoại di động phải ngày càng tạo ra nhiều sản phẩm mới bắt mắt và có chức năng phong
phú, đa dạng. Mỗi hãng điện thoại khác nhau thì tập trung vào từng nhóm khách hàng khác
nhau để khẳng định tính cách thƣơng hiệu của mình. Vì vậy chúng em làm đề tài nghiên cứu:
“Tính cách thƣơng hiệu và sự trung thành của khách hàng với thƣơng hiệu trong thị trƣờng
điện thoại di động”.
Nội dung đề tài nghiên cứu gồm:
PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG
PHẦN 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT
PHẦN 3: PHƢƠNG PHÁP VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
PHẦN 4: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT PHƢƠNG ÁN
Do kiến thức của chúng em còn hạn hẹp, vì thế trong quá trình làm bài sẽ không tránh
khỏi những sai sót. Bài trình bày có sơ sài về nội dung cũng nhƣ hình thức, chúng em mong
thầy thông cảm và tạo điều kiện giúp đỡ chúng em, để chúng em hoàn thành tốt bản nghiên
cứu cũng nhƣ môn học này. Chúng em xin chân thành cảm ơn!
PHẦN 1 GIỚI THIỆU CHUNG
1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ
Với chính sách mở cửa và hội nhập, nền kinh tế Việt nam phát triển với mức tăng
trƣởng khá cao, các năm gần đây trung bình mức tăng trƣởng 6,5%/năm. Qua đó, mức sống
của ngƣời dân đƣợc cải thiện (cả về số lƣợng và chất lƣợng) cho cuộc sống và cho công việc
làm ngày càng tăng. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của xã hội, việc cung cấp các sản
phẩm và dịch vụ ngày càng đa dạng và phong phú đặc biệt là trong ngành công nghệ thông tin
di động. Cách đây 9 năm điện thoại di động vẫn còn đƣợc sử dụng rất ít. Cho đến nay thì nó
đã đƣợc sử dụng rất rộng rãi và phổ cập. Có rất nhiều thƣơng hiệu điện thoại trên thị trƣờng
Việt nam hiện nay. Với sự phát triển nhƣ vũ bão của công nghệ hiện nay các hãng điện thoại
thi nhau đổi mới cả công nghệ lẫn phong cách, nhắm vào nhiều khúc thị trƣờng khách hàng
khác nhau. Các hãng điện thoại cạnh tranh nhau làm cho giá sản phẩm giảm đáng kể và chất
lƣợng dịch vụ tăng lên.
Hiện nay có rất nhiều hãng điện thoại trên thị trƣờng Việt nam, từ những thƣơng hiệu
lớn có uy tín đến những thƣơng hiệu mới ra. Thị phần điện thoại di động Việt nam tính đến
năm 2009 theo thống kê thì thƣơng hiệu điện thoại Nokia vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất ƣớc
chừng 53%, tiếp theo là Samsung chiếm khoảng 17% thị phần, còn lại một số các điện thoại
khác: LG, Motorola, Q-mobile, FPT…(nguồn thông tin từ báo SGTT). Nhìn chung trƣớc sức
ép của cạnh tranh giữa các thƣơng hiệu, làm sao các hãng điện thoại có thể thu hút khách
hàng và giữ chân đƣợc khách hàng. Để làm đƣợc điều này một điều cốt lõi không thể thiếu là
các hãng điện thoại phải xây dựng một thƣơng hiệu tốt trong tâm trí ngƣời tiêu dùng. Một
phần để tạo dựng nên một thƣơng hiệu có uy tín trong tâm trí khách hàng, đó chính là xây
dựng tính cách thƣơng hiệu. Những tính cách của thƣơng hiệu tạo dựng đƣợc lòng trung thành
của khách hàng.
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU, PHẠM VI VÀ PHƢƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU
1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu
Nghiên cứu này nhằm xác định các tính cách thƣơng hiệu điện thoại đi động và sự
trung thành của khách hàng với thƣơng hiệu điện thoại.
Từ đó có thể lấy kết quả nghiên cứu này làm cơ sở đƣa ra chiến lƣợc tiếp thị, tạo dựng
một tính cách thƣơng hiệu điện thoại tốt trong tâm trí khách hàng, tạo lợi thế cạnh tranh trên
thị trƣờng vốn ngày càng nhiều đối thủ.
1.2.2 Phạm vi nghiên cứu và phƣơng pháp nghiên cứu
Phạm vi nghiên cứu: Những khách hàng đang sử dụng điện thoại di động. Cụ thể là sinh
viên trong trƣờng Đại học Bách khoa Hà nội. Với số lƣợng sinh viên phỏng vấn là 50 sinh
viên.
Phƣơng pháp nghiên cứu: Đƣợc tiến hành qua hai bƣớc. Bƣớc đầu tiên là nghiên cứu sơ
bộ tức thảo luận định tính giữa các thành viên trong nhóm với nhau đƣa ra mô hình các nhân
tố tính cách thƣơng hiệu của điện thoại di động ảnh hƣởng đến lòng trung thành của khách
hàng. Đồng thời tham khảo ý kiến một số thành viên trong lớp về tính cách thƣơng hiệu và
lòng trung thành với thƣơng hiệu đó. Sau đó tham khảo ý kiến của giảng viên và cuối cùng
đƣa ra mô hình. Bƣớc thứ hai nghiên cứu chính thức thông qua lấy ý kiến trực tiếp từ khách
hàng, bằng cách thiết kế bảng câu hỏi điều tra sử dụng thang đo likert đo sự trung thành của

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#979781 link mới cập nhật, mời bạn xem lại bài đầu để tải nhé
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement