Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Nelly_Shin
#652873

Download Báo cáo Thực tập tại Công ty truyền tải điện 1 miễn phí

MỤC LỤC
I. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1 2
II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1 3
2.1 Chức năng : 3
2.2 Nhiệm vụ: 4
2.3 Quyền hạn : 4
III. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY TRUYỀN TÀI ĐIỆN 1: 5
1. Chức năng, nhiệm vụ từng bộ phận: 5
2. Cơ cấu tổ chức lao động theo tuổi và giới tính: 14
3. Cơ cấu lao động theo trình độ đào tạo: 14
4. Sơ đồ tổ chức của công ty truyền tải điện 1 15
5. cách hoạt động của công ty truyền tải điện 1: 17
IV. TÌNH HÌNH CÔNG TÁC TỔ CHỨC LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG VÀ ĐÀO TẠO CỦA DOANH NGHIỆP 17
1.Tổ chức bộ máy của phòng Lao động-tiền lương: 17
2.Tổ chức bộ máy phòng tổ chức cán bộ-đào tạo: 18
V. QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CỦA CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1: 19
1. Quy trình công nghệ truyền tải điện năng: 19
2. Kết quả công ty truyền tải đạt được : 20
VI. NHỮNG TỒN TẠI, KHÓ KHĂN CỦA CÔNG TY 22
VII. HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI: 23
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

bị đo lường, hệ thống tự động, rơle bảo vệ, các thiết bị trong trạm điện ở các cấp điện áp.
+ Đào tạo nâng cao phục vụ cho cán bộ công nhân quản lý vận hành các trạm biến áp và đường dây tải điện.
2.3 Quyền hạn :
Truyền tải điện là đơn vị hạch toán phụ thuộc, được công ty lo về nhiệm vụ, quyền lợi và có nghĩa vụ với công ty. Ngoài ra công ty cũng có quyền tự chủ theo phân cấp của tổng công ty đã được quy định rõ trong quy chế tổ chức và hoạt động của truyền tải điện ( Quyết định số 939/QĐ-EVN-TTĐ1-TCCB&ĐT ngày 25 tháng 5 năm 2005). Cụ thể quyền tự chủ trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của đơn vị gồm:
1/Công tác kế hoạch sản xuất: Tự xây dựng kế hoạch sản xuất (tuần, quý, năm), trình tổng công ty duyệt.
2/Công tác hạch toán, kế toán : Sử dụng hiệu quả nguồn vốn công ty ty giao.
3/Công tác tổ chức-lao động : Xây dựng kế hoạch tiền lương, kế hoạch xắp xếp cán bộ công nhân viên. Quản lý tiền lương, thưởng đã được phân bổ, đồng thời thực hiện các chính sách của nhà nước. Tổ chức đào tạo và bồi huấn nâng bậc cho cán bộ công nhân viên.
4/Công tác quản lý kỹ thuật và kỹ thuật an toàn : Thực hiện vận hành theo đúng quy định, tiến hành kiểm tra các thiết bị, chủ động đề xuất các giải pháp, đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật. Chủ động xử lý các sự cố trong khả năng. Tham gia nghiệp thu công trình, sửa chữa, cải tạo, đại tu đường dây.
5/Công tác quản lý và cung cấp vật tư : Lập kế hoạch về nhu cầu thiết bị, nhiên liệu. Quản lý và sủ dụng hiệu quả vật tư thiết bị.
6/Công tác thanh tra bảo vệ : Xây dựng chương trình tự bảo vệ và cùng các cơ quan địa phương bảo vệ an toàn lưới điện. Tiếp nhận xem xét và giải quyết khiếu nại theo thẩm quyền, cùng địa phương tham gia giả quyết các vụ việc liên quan đến đơn vị.
III. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY TRUYỀN TÀI ĐIỆN 1:
Công ty được tổ chức theo mô hình trực tuyến chức năng với 1879 cán bộ công nhân viên, trong đó có 1465 công nhân sản xuất và 414 cán bộ quản lý. Như vậy trong công ty công nhân sản xuất chiếm 77,96% nhiều hơn rất nhiều so với cán bộ quản lý cho thấy cơ cấu lao động trong công ty tương đối hợp lý.
1. Chức năng, nhiệm vụ từng bộ phận:
1.1 Ban giám đốc: ( 3 người)
Lãnh đạo cao nhất của công ty là Giám đốc công ty, chỉ đạo, điều hành, kiểm soát toàn bộ các hoạt động của công ty, đồng thười là người chịu trách nhiệm trước tổng công ty và trước pháp luật.
- Trực tiếp ký nhận các nguồn lực của nhà nước do tổng công ty giao cho công ty, đảm bảo sử dụng các nguồn lực này theo đúng mục đích được giao.
- Chủ trì việc xây dựng định hướng các chủ trương chính sách có liên quan tới công ty gồm: phát triển hệ thống truyền tải điện, kế hoạch phát triển của công ty 5 năm và hàng năm, thực hiện các kế hoạch, phương án đã được ký duyệt.
- Chỉ đạo,tổ chức thực hiện và kiểm tra các đơn vị trực thưộc thực hiện đúng các định mức, tiêu chuẩn, đơn giá do nhà nước và tổng công ty ban hành.
- Chỉ đạo thực hiện kế toán tài chính, công tác lập báo cáo quyết toán tài chính năm, công tác trích nộp các loại thuế phát sinh từ các hoạt động sản xuất kinh doanh khác theo quy định của nhà nước. Duyệt, trình duyệt tổng công ty theo phân cấp tăng giảm tài sản cố định, mua sắm mới, quuyết toán các công trình sủa chữa lớn, đầu tư, cải tạo lắp đặt…
- Chỉ đạo các dự án đầu tư, liên doanh liên kết kinh tế với các đơn vị trong và ngoài ngành, công tác đấu thầu, xét thầu tư vấn, mua vật tư thiết bị, ký kết các hợp đồng kinh tế, hợp tác quốc tế
- Chủ trì bổ sung các điều lệ hoạt động của công ty và phân cấp quản lý giữa công ty với các đơn vị trực thuộc công ty, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho toàn bộ công nhân viên chức trong công ty.
- Giúp việc cho giám đốc gồm 2 phó giám đốc( phụ trách đường dây và phụ trách trạm)
1.2 Văn phòng: ( 30 người)
Chức năng: tổng hợp hành chính, quản trị và tham mưu giúp giám đốc chỉ đạo quản lý, lưu trữ, tuyên truyền, đôn đốc thực hiện chủ trương chỉ thị của cấp trên và của công ty.
Nhiệm vụ:
-Phụ trách công tác hành chính, văn thư lưu trữ, ín ấn tàI liệu, thông tin liên lạc của công ty .
- Phụ trách công tác lễ tân phục vụ Hội nghị, nhà khách của Công ty các điều kiện làm việc, đời sống quản trị cho cơ quan Công ty.
- Phổ biến truyền đạt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước
1.3 Phòng kế hoạch : (10 người)
Chức năng:Tham mưu cho giám đốc, chỉ đạo công tác tổ chức, quản lý kế hoạch, thống kê, giải quyết các lĩnh vực về sản xuất kinh doanh, xây dựng cơ bản, công trình, đại tu xây lắp, sửa chữa, quỹ đầu tư phát triển, chuẩn bị sản xuất.
Nhiệm vụ: Lập kế hoạch trung, ngắn hạn, dài hạn của công ty: kế hoạch chuẩn bị đầu tư, công trình khác mà tổng công ty giao; các công trình thuộc phạm vi công ty quản lý. Kết hợp với các phòng khác để tổng hợp các kế hoạch trên. Quản lý tài sản cố định, điều động tài sản cố định trong nội bộ công ty và làm thủ tục về các quyết định điều động tài sản cố định của tổng công ty đối với công ty.
1.4 Phòng kỹ thuật trạm: (12 người)
Chức năng:Tham mưu, giúp giám đốc chỉ đạo, điều hành công tác quản lý kỹ thuật liên quan đến trạm biến áp
Nhiệm vụ: giải quyết các công việc liên quan đến công tác quản lý kỹ thuật ở trạm biến áp: sửa chữa, vận hành, kiểm tra, lập phương án sữa chữa, thí nghiệm, nghiên cứu các đề án, trình duyệt các đề án, phương án kỹ thuật,..
1.5 Phòng kỹ thuật đường dây: ( 13 người)
Chức năng: Tham mưu giúp việc cho giám đốc, giúp giám đốc quản lý điều hành công tác vận hành đại tu, sửa chữa, nghiệm thu đường dây tải điện, quản lý công tác xây dựng các công trình phụ trợ khác. Chịu trách nhiệm trước giám đốc công ty về công tác kỹ thuật vận hành, đại tu sửa chữa hệ thống đường dây tải điện của công ty.
Nhiệm vu: Tham gia đào tạo, bồi huấn, kiểm tra chuyên môn lực lượng quản lý vận hành đường dây, biên soạn các quy trình, quy chế, định mức liên quan đến công tác vận hành sửa chữa đường dây, giám sát thẩm định, giám sát thi công các công trình xây dựng cơ bản theo phân công của công ty.
1.6 Phòng tài chính kế toán: (13 người)
Chức năng:Tham mưu giúp viẹc giám đốc công ty, giúp giám đốc quản lý, kiểm soát công tác kinh tế, tài chính, hạch toán của công ty theo đúng quy chế ban hành.
Nhiệm vụ:
-Lập, trình tổng công ty duyệt kế hoạch tài chính hàng năm cho công ty, căn cứ vào kế hoạch được duyệt mà phân bổ kế hoạch tài chính hàng quý, năm cho công ty, nghiên cứu các chính sách chế độ tài chính kế toán áp dụng trong công ty để sử dụng nguồn vốn tiết kiệm có hiệu quả. Đồng thời hướng dẫn, quản lý chặt chẽ các đơn vị trực thuộc xây dựng và xét duyệt tài chính theo định kỳ.
- Kiểm tra, thẩm tra, đôn đốc, duyệt, trình duyệt quyết toán các công trình xây dựng, sửa chữa lớn của công ty. Tổ chức thống kê thông tin kinh tế ở đơn vị, t...
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement