Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By nhoc_phuthuy_harrypotter
#652733

Download miễn phí Khóa luận Xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty Cổ phần đường biên hòa


MỤC LỤC

Trang
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viiii
DANH MỤC CÁC BẢNG ix
DANH MỤC CÁC HÌNH xii
DANH MỤC PHỤ LỤC xiii
CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU 1
1.1. Đặt vấn đề 1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu 2
1.2.1. Mục tiêu chung 2
1.2.2. Mục tiêu cụ thể 2
1.3. Phạm vi nghiên cứu 3
1.3.1. Thời gian nghiên cứu 3
1.3.2. Địa bàn, đối tượng nghiên cứu 3
1.4. Cấu trúc của khóa luận 3
CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN 5
2.1. Tổng quan về tài liệu nghiên cứu 5
2.2. Tổng quan về địa bàn nghiên cứu 5
2.2.1. Giới thiệu chung về Công ty 5
2.2.2. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty 6
2.2.3. Thành tích đạt được 7
2.2.4. Tình trạng cơ bản của Công ty 8
2.2.5. Niêm yết chứng khoán 13
2.2.6. Tình hình hoạt động SXKD 13
CHƯƠNG 3. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16
3.1. Nội dung nghiên cứu 16
3.1.1. Khái niệm chiến lược và quản trị chiến lược 16
3.1.2. Quy trình xây dựng chiến lược 16
3.1.3. Phân tích môi trường hoạt động của công ty 17
3.1.4. Các công cụ để xây dựng và lựa chọn chiến lược 23
3.2. Phương pháp nghiên cứu 28
3.2.1. Phương pháp thu thập dữ liệu 28
3.2.2. Phương pháp xử lý dữ liệu 28
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 29
4.1. Phân tích môi trường vĩ mô 29
4.1.1. Các yếu tố thể chế - luật pháp 29
4.1.2. Các yếu tố kinh tế 30
4.1.3. Các yếu tố văn hóa – xã hội 33
4.1.4. Yếu tố công nghệ 34
4.1.5. Ảnh hưởng từ điều kiện tự nhiên 34
4.1.6. Yếu tố hội nhập 35
4.2. Phân tích môi trường tác nghiệp 35
4.2.1. Đối thủ cạnh tranh 35
4.2.2. Áp lực từ nhà cung cấp 41
4.2.3. Áp lực từ khách hàng 42
4.2.4. Áp lực từ đối thủ tiềm ẩn 43
4.2.5. Áp lực từ các sản phẩm thay thế 44
4.3. Phân tích môi trường bên trong 46
4.3.1. Quản trị nguồn nhân lực 46
4.3.2. Văn hóa tổ chức và lãnh đạo 47
4.3.3. Tài chính – kế toán 48
4.3.4. Marketing 50
4.3.5. Sản xuất và tác nghiệp 51
4.3.6. Nghiên cứu và phát triển (R&D – Reasearch and Development) 54
4.3.7. Hệ thống thông tin 54
4.4. Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa 56
4.4.1. Xây dựng các mục tiêu chiến lược 56
4.4.2. Các chiến lược Công ty đang áp dụng 58
4.4.3. Xây dựng chiến lược kinh doanh 60
4.4.4. Lựa chọn chiến lược (dùng Ma trận QSPM) 65
4.5. Các giải pháp triển khai chiến lược 66
4.5.1. Giải pháp về nhân lực 66
4.5.2. Giải pháp về marketing 66
4.5.3. Giải pháp về sản xuất và tác nghiệp 69
4.5.4. Giải pháp về tài chính – kế toán 71
4.5.5. Giải pháp về R&D (nghiên cứu và phát triển) 72
4.5.6. Giải pháp về hệ thống thông tin 73
4.5.7. Giải pháp về tổ chức và lãnh đạo 73
4.6. Ước lượng hiệu quả các chiến lược 74
4.6.1. Phân tích độ nhạy 74
4.6.2. Chạy mô phỏng bằng Crystal Ball 77
4.6.3. Một số báo cáo của Crystal Ball 79
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 82
5.1. Kết luận 82
5.2. Đề nghị 82
5.2.1. Về phía Nhà nước 82
5.2.2. Về phía Công ty 83
TÀI LIỆU THAM KHẢO 85
PHỤ LỤCLink download cho các bạn:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement