Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By maiko_wen
#651854

Download Luận văn Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ở Công ty Thiết bị đo điện Hà Nội miễn phí

MỤC LỤC
Trang
LỜI NÓI ĐẦU
Chương I: Cơ sở lý luận về hiệu quả sản xuất kinh doanh
I. Lý luận chung về hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
1. Khái niệm về hiệu quả sản xuất kinh doanh
2. Bản chất của hiệu quả sản xuất kinh doanh
II. Các Nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
1. Các nhân tố bên ngoài
2. Các nhân tố bên trong
III. Hệ thống các chỉ tiêu về hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
1. Hiệu quả kinh doanh tổng hợp .
2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng lao động
3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng Tài sản cố định (TSCĐ)
4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng Tài sản lưu động (TSLĐ)
5. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả Kinh tế - Xã hội.
6. Các biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
Chương II: Thực trạng hoạt động và hiệu quả sản suất kinh doanh của Công ty Thiết bị đo điện Hà Nội
Giới thiệu chung về Công ty Thiết bị đo điện
1. Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển của Công ty Thiết bị đo điện
2. Chức năng nhiệm vụ của Công ty
3. Đặc điểm về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
II. Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty Thiết bị đo điện Hà Nội
1.Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty
2. Phân tích hiệu qủa kinh doanh
Chương III: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty Thiết bị đo điện Hà Nội
I. Những thuận lợi và khó khăn của Công ty Thiết bị đo điện Hà Nội
1. Những thuận lợi.
2. Những khó khăn.
II. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty Thiết bị đo điện Hà Nội
1. Giảm chi phí
2. Tăng Doanh thu
3. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn
4. Nâng cao năng suất lao động
5. Nâng cao chất lượng
III. Một số kiến nghị đối với các bên hữu quan
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
 
 
 
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

h doanh, ng­êi ta th­êng so s¸nh kÕt qu¶ ®Çu ra so víi chi phÝ ®Çu vµo trong mét qu¸ tr×nh. Do vËy, muèn n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i hiÓu râ vÒ chi phÝ ®Çu vµo cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ lµm sao ph¶i gi¶m chi phÝ ®Çu vµo xuèng møc thÊp nhÊt cã thÓ. Cã nh­ vËy th× qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh míi ®¹t hiÖu qu¶ cao.
Chi phÝ ®Çu vµo cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, th­êng bao gåm: Chi phÝ s¶n suÊt , chi phÝ l­u th«ng s¶n phÈm vµ c¸c chi phÝ B¸n hµng ,qu¶n lý doanh nghiÖp. Chi phÝ s¶n suÊt lµ c¸c chi phÝ mµ doanh nghiÖp ph¶i bá ra ®Ó ®¹t ®­îc môc tiªu kinh doanh. Do vËy, cã thÓ nãi chi phÝ s¶n xuÊt lµ c¸c chi phÝ cña mét doanh nghiÖp lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn toµn bé c¸c hao phÝ vÒ vËt chÊt vµ vÒ lao ®éng mµ doanh nghiÖp ph¶i bá ra ®Ó s¶n suÊt s¶n phÈm trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh. §Ó qu¶n lý vµ kiÓm tra chÆt chÏ viÖc thùc hiÖn c¸c ®Þnh møc chi phÝ ,tÝnh to¸n ®­îc kÕt qu¶ tiÕt kiÖm chi phÝ ë tõng bé phËn s¶n xuÊt vµ toµn doanh nghiÖp. CÇn ph¶i tiÕn hµnh ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt. ViÖc ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt cã t¸c dông ®Ó kiÓm tra vµ ph©n tÝch qu¸ tr×nh ph¸t sinh chi phÝ vµ h×nh thµnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Tõ ®ã ta cã thÓ xem xÐt ®Ó gi¶m chi phÝ ë tõng lo¹i, gãp phÇn h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm s¶n xuÊt ra.
Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt hµng ho¸ theo c¬ chÕ thÞ tr­êng, viÖc tiªu thô s¶n phÈm ®èi víi mét doanh nghiÖp lµ hÕt søc quan träng. §Ó thùc hiÖn viÖc tiªu thô s¶n phÈm , doanh nghiÖp ph¶i bá ra nh÷ng chi phÝ nhÊt ®Þnh, ®ã lµ chi phÝ l­u th«ng s¶n phÈm bao gåm chi phÝ trùc tiÕp ®Õn viÖc tiªu thô s¶n phÈm (nh­ : chi phÝ ®ãng gãi, bao b×, vËn chuyÓn,….) vµ chi phÝ marketinh (nh­ chi phÝ ®iÒu tra nghiªn cøu thÞ tr­êng, chi phÝ giíi thiÖu s¶n phÈm, chi phÝ b¶o hµnh,…). Ngoµi ra chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp còng lµ bé phËn cÊu thµnh nªn chi phÝ ®Çu vµo cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp .
ViÖc ph©n lo¹i chi phÝ mét c¸ch râ rµng kÕt hîp víi viÖc gi¶m c¸c lo¹i chi phÝ mét c¸ch hîp lý sÏ gãp phÇn h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, n©ng cao tÝnh c¹nh tranh cña s¶n phÈm trªn thÞ tr­êng. Tõ ®ã gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp .
Ch­¬ng II
Thùc tr¹ng ho¹t ®éng vµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh Doanh cña C«ng ty ThiÕt bÞ ®o ®iÖn Hµ Néi
Giíi thiÖu chung vÒ C«ng ty ThiÕt bÞ ®o ®iÖn
S¬ l­îc vÒ qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty ThiÕt bÞ ®o ®iÖn
Tªn gäi: C«ng ty ThiÕt bÞ ®o ®iÖn
Tªn giao dÞch quèc tÕ: EMIC ( Electric Measuring Intrument Company)
§Þa chØ: Sè 10 TrÇn Nguyªn H·n, Ph­êng Lý Th¸i Tæ, QuËn Hoµn KiÕm, Hµ Néi
C«ng ty ThiÕt bÞ §o ®iÖn ®­îc thµnh lËp ngµy 1/4 /1983 theo quyÕt ®Þnh sè 317 /CK - CB ngµy 24/12 /1982 cña Bé c¬ khÝ luyÖn kim t¸ch ra tõ mét ph©n x­ëng cña nhµ m¸y chÕ t¹o biÕn thÕ cò. C«ng ty lµ mét doanh nghiÖp nhµ n­íc trùc thuéc Tæng C«ng ty ThiÕt bÞ kü thuËt ®iÖn, Bé C«ng nghiÖp.
Ngµy 1/6/1994, Thùc hiÖn quyÕt ®Þnh sè 173 Q§ / TCB§T cña Bé tr­ëng Bé C«ng nghiÖp nÆng, tªn míi cña nhµ m¸y lµ C«ng ty ThiÕt bÞ ®o ®iÖn, tªn giao dÞch quèc tÕ lµ EMIC. C«ng ty lµ mét doanh nghiÖp nhµ n­íc h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, tù chñ vÒ Tµi chÝnh vµ cã t­ c¸ch ph¸p nh©n, trùc thuéc Tæng C«ng ty ThiÕt bÞ kü thuËt ®iÖn Bé C«ng NghiÖp. Ngµnh nghÒ kinh doanh chÝnh cña C«ng ty lµ s¶n xuÊt, b¸n bu«n, b¸n lÎ c¸c lo¹i ThiÕt bÞ ®o vµ ®Õm ®iÖn.
Cho tíi nay, C«ng ty ®· ®¹t ®­îc nhiÒu thµnh c«ng rùc rì. Kh«ng nh÷ng ®øng v÷ng tr­íc khã kh¨n do c¬ chÕ thÞ tr­êng, mµ cßn tËn dông ®­îc nh÷ng lîi thÕ cña nã ®Ó ph¸t triÓn. C«ng ty ®· trë thµnh mét trong sè nh÷ng C«ng ty dÉn ®Çu trong ngµnh chÕ t¹o ThiÕt bÞ ®iÖn ë ViÖt Nam vµ lu«n hoµn thµnh v­ît møc kÕ ho¹ch ®­îc giao víi quy m« n¨m sau cao h¬n n¨m tr­íc.
Chøc n¨ng nhiÖm vô cña C«ng ty
Qua h¬n 20 n¨m x©y dùng vµ ph¸t triÓn, C«ng ty ThiÕt bÞ ®o ®iÖn Hµ Néi ®· lu«n phÊn ®Êu, ®Çu t­ më réng s¶n xuÊt, kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm. §Ó cã thÓ ®øng v÷ng trong nÒn kinh tÕ ®ang cã nhiÒu biÕn ®éng vµ c¹nh tranh gay g¾t hiÖn nay, Ban l·nh ®¹o C«ng ty ®· ®Ò ra nh÷ng chøc n¨ng vµ nhiÖm vô chÝnh sau:
X©y dùng vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch nh»m ®¹t ®­îc môc tiªu vµ nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh.
Thùc hiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n ®éc lËp.
ChÊp hµnh ®óng c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é cña nhµ n­íc
§µo t¹o, båi d­ìng c¸n bé, c«ng nh©n viªn trÎ cã n¨ng lùc
Nghiªn cøu, ¸p dông khoa häc - kü thuËt vµ c«ng nghÖ míi, lËp quy ho¹ch vµ tiÕn hµnh n©ng cÊp c¬ së h¹ tÇng.
3. §Æc ®iÓm vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty
3. 1. §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt cña C«ng ty
C¬ cÊu s¶n phÈm cña C«ng ty ThiÕt bÞ ®o ®iÖn kh¸ ®a d¹ng vµ phøc t¹p (Bao gåm c«ng t¬ mét pha, c«ng t¬ ba pha, m¸y biÕn dßng h¹ thÕ vµ ®ång hå v«n. Ampe. . ). Tuy nhiªn c¸c s¶n phÈm nµy ®Òu cã quy tr×nh gia c«ng t­¬ng ®èi gièng nhau. Quy tr×nh c«ng nghÖ cña C«ng ty cã thÓ kh¸i qu¸t theo s¬ ®å sau :
S¬ ®å 1: Quy tr×nh c«ng nghÖ cña C«ng ty ThiÕt bÞ ®o ®iÖn
VËt

L¾p gi¸p côm chi tiÕt
L¾p gi¸p bé phËn cuèi cïng
HiÖu chuÈn kü thuËt
S¶n xuÊt chi tiÕt
Bao gãi nhËp kho
C«ng ty cã 6 ph©n x­ëng trong ®ã cã 5 ph©n x­ëng s¶n xuÊt, 1 ph©n x­ëng phôc vô.
Ph©n x­ëng 1: Lµ ph©n x­ëng ®ét dËp, chuyªn gia c«ng c¸c chi tiÕt ë d¹ng vËt t­, chøc n¨ng chñ yÕu lµ c¾t ®ét hµn uèn.
Ph©n x­ëng 2: Lµ ph©n x­ëng c¬ khÝ chuyªn gia c«ng c¬ khÝ, phay, bµo, nguéi.
Ph©n x­ëng 3: Lµ ph©n x­ëng Ðp nhùa chuyªn s¶n xuÊt c¸c chi tiÕt b»ng nhùa, c«ng nghÖ s¬n m¹, lµm s¹ch.
Ph©n x­ëng 4: Lµ ph©n x­ëng l¾p r¸p1 chuyªn l¾p r¸p chi tiÕt, côm chi tiÕt, c¸c lo¹i s¶n phÈm c«ng t¬ 1 pha, c¸c lo¹i m¸y n¾n dßng nh­ biÕn ¸p trung, h¹ thÕ cÇu ch×.
Ph©n x­ëng 5: Lµ ph©n x­ëng l¾p r¸p 2 chuyªn l¾p r¸p c¸c s¶n phÈm c«ng t¬ 3 pha, c¸c lo¹i ®ång hå v«n - ampe.
Ph©n x­ëng 6: Lµ ph©n x­ëng s¶n xuÊt phô chuyªn s¶n xuÊt c¸c lo¹i dông cô phôc vô cho c¸c ph©n x­ëng s¶n xuÊt kh¸c, söa ch÷a c¸c hÖ thèng ThiÕt bÞ cho toµn C«ng ty.
VÒ ®Æc ®iÓm d©y chuyÒn c«ng nghÖ: Toµn bé d©y chuyÒn s¶n xuÊt cña C«ng ty ®­îc chuyÓn giao c«ng nghÖ bëi landis (thôy sü) tõ A Tíi Z c¸c m¸y mãc ThiÕt bÞ s¶n xuÊt vµ c¸c ThiÕt bÞ kiÓm tra cã cÊp chÝnh x¸c cao víi hÖ thèng míi nhÊt cña thôy sü, §øc, NhËt. C¸c ThiÕt bÞ cÇn bæ xung, thay thÕ, söa ch÷a C«ng ty sÏ cã quyÒn mua vµ cã quyÒn lùa chän. S¶n l­îng cña EMIC khi míi ®­îc chuyÓn giao c«ng nghÖ víi møc s¶n xuÊt lµ 750. 000 s¶n phÈm n¨m. Sau khi nghiªn cøu t×m tßi, n©ng cÊp vµ bæ xung m¸y mãc trang ThiÕt bÞ cho ®Õn n¨m 2001 s¶n phÈm cña C«ng ty s¶n xuÊt ra ®¹t 1.600.000 s¶n phÈm n¨m.
2. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty ThiÕt bÞ ®o ®iÖn.
3.2.1 S¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý
Lµ doanh nghiÖp nhµ n­íc, c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty ThiÕt bÞ ®o ®iÖn ®­îc tæ chøc theo m« h×nh trùc tuyÕn: mèi quan hÖ gi÷a cÊp trªn vµ cÊp d­íi quy ®Þnh theo tuyÕn (quan hÖ däc) vµ qu¸n triÖt nguyªn t¾c mét thñ tr­ëng.
S¬ ®å 2: S¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty ThiÕt bÞ ®o ®iÖn
Gi¸m ®èc
Phã Gi¸m ®èc
Tr­ëng ban §¶m b¶o chÊt l­îng
Phßng Tæ chøc
Phßng kÕ ho¹ch
p
Phßng VËt t­
Ph©n x­ëng c¬ dông
P. Qu¶n lý chÊt l­îng
Ph©n x­ëng §ét
Phßng Lao §éng
Ph©n x­ëng C¬ khÝ
Ph©n x­ëng Ðp
P. x­ëng L¾p r¸p 1
P. x­ëng L¾p r¸p 2
Phßng Hµnh chÝnh
Phßng B¶o vÖ
3.2.2 Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c phßng ban:
Gi¸m ®èc: lµ ng­êi cã quyÒn hµnh cao nhÊt, cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña toµn C«ng ty theo ®iÒu lÖ doanh nghiÖp ®­îc Héi ®ång Tæng C«ng ty phª duyÖt. Trùc tiÕp ký nhËn vèn, tµi s¶n cña Tæng C«ng ty giao cho (kÓ c¶ ®Êt ®ai vµ c¸c nguån lùc k...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement