Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By duybinh_duybinh2007
#651811

Download Báo cáo Thực tập tổng hợp tại Công ty cổ phần xây dựng dân dụng và thương mại Bắc Việt miễn phí

MỤC LỤC
Trang
LỜI MỞ ĐẦU 1
1. Giới thiệu chung về công ty cổ phần xây dựng dân dụng và thương mại Bắc Việt. 2
1.1. Thông tin chung về công ty cổ phần xây dựng sô 15. 2
1.2. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần xây dựng dân dụng và thương mại Bắc Việt. 2
1.3. Định hướng phát triển của công ty cổ phần xây dựng dân dụng và thương mại Bắc Việt. 4
1.4. Các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chủ yếu của công ty cổ phần xây dựng sô 15. 5
1.5. Số liệu chung về tài chính 6
1.6. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý và sản xuất kinh doanh. 9
1.6.1. Các cấp quản lý trong công ty cổ phần xây dựng dân dụng và thương mại Bắc Việt. 10
1.6.2. Các bộ phận trong công ty cổ phần xây dựng dân dụng và thương mại Bắc Việt 13
1.7. Năng lực xe máy thiết bị thi công. 15
1.8. Nhân sự công ty cổ phần xây dựng dân dụng và thương mại Bắc Việt. 21
2. Tình hình quản lý của công ty cổ phần xây dựng dân dụng và thương mại Bắc Việt. 23
2.1. Về công tác nhân sự: 23
2.2. Về công tác quản lý chất lượng, kỹ thuật, tiến độ thi công: 24
2.3. Về công tác đấu thầu và quản lý dự án: 24
2.4. Về công tác đời sống: 25
2.5. Về công tác quản lý tài chính: 25
2.6. Về công tác đầu tư: 26
2.7. Về công tác xây dựng Đảng: 26
2.8. Về công tác đoàn thể, thi đua khen thưởng: 27
2.9. Một số điểm còn tồn tại: 28
3. Cơ hội và thách thức, thuận lợi và khó khăn đối với công ty cổ phần xây dựng dân dụng và thương mại Bắc Việt. 29
3.1. Cơ hội và thách thức 29
3.2. Thuận lợi và khó khăn 32
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

18
0,015
Hệ số sinh lợi vốn chủ sở hữu
Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu
0,226
0,194
0,147
Hệ số sinh lợi tổng tài sản
Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản
0,008
0,017
0,016
Hệ số sử dụng tổng tài sản
Doanh thu/ Tổng tài sản
0,938
0,955
1,070
Vòng quay vốn lưu động
Doanh thu/ Tài sản lưu động
0,988
1,038
1,245
Ta thấy:
- Hệ số thanh toán hiện hành trong cả 3 năm đều lớn hơn 1 và tăng chứng tỏ khả năng đáp ứng các khoản nợ ngắn hạn bằng các tài sản có thể chuyển thành tiền của công ty là tốt.
- Hệ số nợ tổng tài sản cao chứng tỏ vốn của công ty chủ yếu là vốn vay, nhưng hệ số này giảm chứng tỏ công ty đang huy động vốn chủ sở hữu của các cổ đông trong công ty, để giảm bớt các khoản vay, từ đó bớt lệ thuộc vào vốn vay.
- Hệ số nợ vốn cổ phần giảm chứng tỏ vốn chủ sở hữu tăng lên. Như vậy công ty vừa sử dụng vốn vay vừa sử dụng vốn chủ sở hữu để tăng nguồn vốn, tăng tiềm lực tài chính mở rộng sản xuất kinh doanh.
- Hệ số cơ cấu tài sản tăng là do công ty đã đầu tư nhiều vào tài sản cố định để tăng quy mô sản xuất kinh doanh. Trong thời gian này công ty cũng đầu tư nhiều cho máy móc thiết bị thi công.
- Hệ số cơ cấu vốn nguồn vốn tăng là do công ty đang gia tăng huy động vốn của các cổ đông trong công ty, từ đó nguồn vốn chủ sở hữu tăng lên nhanh hơn so vốn vay trong tổng nguồn vốn.
- Hệ số sinh lợi doanh thu tăng là do công ty cắt giảm được các khoản chi phí quản lý, doanh thu có giảm nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn tăng lên.
- Hệ số sinh lợi vốn chủ sở hữu giảm: vốn chủ sở hữu tăng lên mà khả năng sinh lợi của nó giảm điều này chứng tỏ hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu không cao.
- Hệ số sinh lợi tổng tài sản tăng chứng tỏ hiệu quả sử dụng vốn đầu tư là tốt đây là do hiệu quả sử dụng vốn vay đem lại.
- Vòng quay vốn lưu động tăng, điều này cho thấy khả năng thu hồi các khoản phải thu của công ty là tốt, công ty triệt để thu nợ để thu hồi vốn kinh doanh tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh.
1.6. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý và sản xuất kinh doanh.
- Thông qua sơ đồ ta thấy, mô hình tổ chức của công ty là mô hình trực tuyến theo chức năng, điều hành sản xuất kinh doanh theo chế độ một thủ trưởng, có mối quan hệ và liên hệ phụ thuộc lẫn nhau được chuyên môn hóa và có trách nhiệm quyền hạn nhất đinh. Với mô hình này thì toàn bộ các hoạt động của các phòng ban, bộ phận trong doanh nghiệp đều được ban lãnh đạo công ty nắm bắt và có các điều chỉnh kịp thời. Người lãnh đạo công ty được sự giúp đỡ của người lãnh đạo chức năng để chuẩn bị các quyết định , hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện quyết định. Ngoài ra mô hình này còn cho phép các quyết định của lãnh đạo công ty được truyền đi nhanh chóng trong công ty. Với 6 phòng chức năng, 2 chi nhánh và các đội xây dựng hoạt động, có thể nói mô hình này đã chuyên môn hóa một cách rất chi tiết, do vậy hiệu quả hoạt động sẽ cao do các phòng ban không bị chồng chéo công việc trong quá trình hoạt động.
1.6.1. Các cấp quản lý trong công ty cổ phần xây dựng dân dụng và thương mại Bắc Việt.
- Đại hội đồng cổ đông
Là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của công ty, đại hội đồng cổ đông có nhiệm vụ:
+ Thông qua định hướng phát triển của công ty, kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của công ty.
+ Thông qua báo cáo của ban kiểm soát về quản lý công ty của hội đồng quản trị, tổng giám đốc.
+ Thông qua báo cáo của hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh ở công ty.
+ Thông qua báo cáo tài chính hàng năm, báo cáo tiền thù lao của hội đồng quản trị.
+ Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát.
+ Quyết định sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty, trừ trường hợp điều chỉnh vốn điều lệ do bán thêm cổ phần mới trong phạm vi số lượng cổ phần được quyền chào bán quy định tại điều lệ.
+ Quyết định tổ chức lại, giải thể công ty và chỉ định người thanh lý.
+ Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.
- Hội đồng quản trị
Hội đồng quản trị là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân danh công ty trừ những thẩm quyền thuộc về đại hội đồng cổ đông:
+ Quyết định chiến lược, định hướng phát triển, kế hoạch trung và kế hoạch kinh doanh hàng năm của công ty.
+ Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật về đầu tư và điều lệ công ty.
+ Quyết định các hợp đồng, giao dịch theo điều lệ công ty.
+ Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với giám đốc và một số chức danh quan trọng khác, quyết định mức lương và lợi ích khác của những chức danh đó, cử người thay mặt theo ủy quyền thực hiện quyền sở hữu cổ phần hay phần vốn góp ở công ty khác, quyết định mức thù lao và lợi ích khác của những người đó.
+ Giám sát, chỉ đạo giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của công ty.
+ Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ công ty, quyết định thành lập chi nhánh, văn phòng thay mặt và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác.
+ Trình báo cáo quyết toán tài chính hàng năm lên đại hội đồng cổ đông.
+ Kiến nghị mức cổ tức được trả, quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hay xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh.
+ Kiến nghị việc tổ chức lại , giải thể hay yêu cầu phá sản công ty.
+ Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.
- Ban kiểm soát
Ban kiểm soát bao gồm những người thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động quản trị và điều hành sản xuất kinh doanh của công ty. Ban kiểm soát có các quyền hạn và trách nhiệm:
+ Ban kiểm soát thực hiện giám sát hội đồng quản trị, giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty, chịu trách nhiệm trước đại hội đồng cổ đông trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.
+ Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
+ Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm và sáu tháng của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của hội đồng quản trị.
+ Kiến nghị hội đồng quản trị hay đại hội đồng cổ đông các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.
+ Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, điều lệ này và quyết định của đại hội đồng cổ đông.
- Ban giám đốc
Ban giám đốc gồm giám đốc, các phó giám đốc và kế toán trưởng do hội đồng quản trị bổ nhiệm. Giám đốc có các quyền hạn và nhiệm vụ:
+ Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hàng ngày của công ty mà không cần có quyết định của hội đồng quản trị.
+ Tổ chức thực hiện các quyết định...
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam
Advertisement