Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Alberto
#651707 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 3
1.1. Một số khái niệm cơ bản 3
1.1.1. Khái niệm tài chính doanh nghiệp 3
1.1.2. Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp 3
1.2. Mục tiêu và ý nghĩa của phân tích tài chính doanh nghiệp 3
1.2.1. Mục tiêu của phân tích tài chính doanh nghịêp 3
1.2.2. Ý nghĩa của phân tích tài chính doanh nghiệp 3
1.3. Nguồn tài liệu để phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp 4
1.4. Các phương pháp phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp 5
1.4.1. Phương pháp so sánh 5
1.4.2. Phương pháp thay thế liên hoàn 6
1.5. Nội dung và quy trình phân tích tài chính doanh nghiệp 6
1.5.1. Phân tích khái quát tình hình tài chính qua các báo cáo tài chính 6
1.5.1.1. Phân tích bảng cân đối kế toán 7
1.5.1.2. Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 9
1.5.2. Phân tích hiệu quả tài chính 10
1.5.2.1. Phân tích khả năng quản lý tài sản 10
1.5.2.2. Phân tích khả năng sinh lời 12
1.5.3. Phân tích rủi ro tài chính 13
1.5.3.1. Phân tích tình hình công nợ và khoản phải thu 13
1.5.3.2. Phân tích khả năng thanh toán 14
1.5.3.3. Phân tích khả năng quản lý nợ 14
1.5.4. Phân tích tổng hợp tình hình tài chính 15
1.5.4.1. Đẳng thức Dupont thứ nhất 15
1.5.4.2. Đẳng thức Dupont thứ hai 15
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG - TIN HỌC BƯU ĐIỆN 16
2.1. Giới thiệu khái quát về công ty cổ phần Viễn Thông - Tin học Bưu điện 16
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 16
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ kinh doanh của công ty 17
2.1.3 Tổ chức bộ máy quản lý và hoạt động kinh doanh của công ty 19
2.1.3.1 Tổ chức bộ máy quản lý 19
2.1.3.2 Tổ chức hoạt động kinh doanh 21
2.1.4. Đánh giá chung về tình hình công ty và sự cần thiết của đề tài 22
2.1.4.1. Đánh giá chung về tình hình công ty 22
2.1.4.2. Sự cần thiết của đề tài 23
2.2. Phân tích thực trạng tình hình tài chính của công ty 24
2.2.1. Phân tích khái quát tình hình tài chính qua các báo cáo tài chính 24
2.2.1.1. Phân tích bảng cân đối kế toán 24
2.2.1.2. Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 34
2.2.2. Phân tích hiệu quả tài chính 39
2.2.2.1. Phân tích khả năng quản lý tài sản 39
2.2.2.2. Phân tích khả năng sinh lời 45
2.2.3. Phân tích rủi ro tài chính 49
2.2.3.1. Phân tích tình hình công nợ và khoản phải thu 50
2.2.3.2. Phân tích khả năng thanh khoản 51
2.2.3.3. Phân tích khả năng quản lý nợ 52
2.2.4. Phân tích tổng hợp tình hình tài chính của công ty 52
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG - TIN HỌC BƯU ĐIỆN 56
3.1. Căn cứ của việc đề xuất các giải pháp 56
3.1.1. Đánh giá chung tình hình tài chính của công ty 56
3.1.2. Phương hướng phát triển của công ty 57
3.2. Một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty 59
3.2.1. Biện pháp 1: Đẩy mạnh công tác thu hồi nợ 59
3.2.2. Biện pháp 2: Đẩy mạnh công tác tiêu thụ 66
KẾT LUẬN 73
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 74
Lời mở đầu
Sự cần thiết của đề tài:
Quản lý tài chính đối với bất kỳ doanh nghiệp nào cũng rất quan trọng. Nó là một trong các chức năng quản lý cơ bản, giữ vị trí quan trọng trong quản trị doanh nghiệp. Hầu hết các quyết định đưa ra đều dựa trên những kết luận rút ra từ đánh giá về mặt tài chính. Để có được những thông tin`cần thiết này thì phải tiến hành phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp. Chính vì vậy mà việc tiến hành phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp là rất cần thiết, nó giúp các nhà quản trị doanh nghiệp nhận ra được điểm mạnh, điểm yếu, thuận lợi và khó khăn, tìm hiểu nguyên nhân và đề ra biện pháp khắc phục. Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp không chỉ cung cấp các thông tin cần thiết cho các nhà quản trị doanh nghiệp mà còn cung cấp cho các đối tượng liên quan khác như các nhà đầu tư, các ngân hàng và tổ chức tín dụng, các nhà cung cấp.
Do tính chất quan trọng của việc phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp và qua thực tế thực tập, tìm hiểu ở Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện, em quyết định chọn đề tài: “ Phân tích và đề xuất biện pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện .”
Mục đích và phạm vi nghiên cứu:
Trong đồ án tốt nghiệp này em nghiên cứu các báo cáo tài chính các năm 2004, 2005, 2006 của công ty, các báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh và tài liệu liên quan khác. Phân tích chúng theo các tiêu chí, các phương pháp khác nhau để nhận dạng điểm mạnh, điểm yếu, thuận lợi, khó khăn và tìm hiểu nguyên nhân, đề xuất biện pháp cải thiện nhằm cung cấp thông tin cho ban lãnh đạo công ty, các nhà đầu tư...
Phương pháp nghiên cứu:
Dùng các phương pháp phân tích khác nhau như phương pháp so sánh, liên hệ cân đối, thay thế liên hoàn để phân tích tình hình tài chính theo các tiêu chí: hiệu quả tài chính (khả năng sinh lợi, khả năng quản lý tài sản), rủi ro tài chính (khả năng thanh khoản, khả năng quản lý nợ) và tổng hợp (đẳng thức Dupont). Từ đó nhận dạng điểm yếu, tìm hiểu nguyên nhân và đề xuất biện pháp cải thiện.Kết cấu đồ án:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đồ án được trình bày theo 3 chương:
- Chương 1: Cơ sở lý luận về phân tích tài chính doanh nghiệp
- Chương 2: Phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần Viễn thông -Tin học Bưu điện
- Chương 3: Một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty cổ phần Viễn thông -Tin học Bưu điện

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By rica17
#1032491 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Các dòng xe BMW
Các dòng xe Cadillac
Advertisement