Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Morris
#651611

Download Báo cáo Thực tập tổng hợp công ty cổ phần thương mại xi măng miễn phí

MỤC LỤC
1. Giới thiệu chung về công ty: 2
1.1.Lịch sử hình thành và phát triển: 2
1.2. Quy trình hoạt động : 4
2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty: 5
3. Cơ cấu tổ chức: 7
3.1.Sơ đồ các tổ chức: 7
3.2. Chức năng các phòng ban: 9
3.2.1. Ban giám đốc: 9
3.2.2. Các phòng ban của công ty: 10
4. Kết quả hoạt động kinh doanh trong thời gian gần đây: 14
4.1. Kết quả kinh doanh: 14
4.2. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh của công ty : 17
4.2.1. Đánh giá kết quả hoạt động 3 năm trước cổ phần hóa : 17
4.2.2. Đánh giá sơ bộ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2006-2007 : 19
5. Phương hướng chiến lược phát triển của công ty trong thời gian tới: 22
5.1. Mục tiêu : 23
5.2. Các chính sách và giải pháp chủ yếu : 27
5.3. Phương án sản xuất kinh doanh giai đoạn 2008-2009 : 28
5.3.1. Phương án tiêu thụ xi măng : 28
5.3.2. Phương án đa dạng hóa ngành nghề trong kinh doanh : 29
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

iệm trước pháp luật đối với các quyết định của mình; quy định nội quy lao động, lề lối làm việc của công ty phù hợp với pháp luật, quyết định các vấn đề về tổ chức cán bộ và đào tạo; được kí kết các hoạt động liên quan hoạt động kinh doanh của cty như mua bán tài sản, thế chấp, vay ngân hàng.
Công việc của giám đốc bao gồm:
Thực hiện hoạt động liên quan vấn đề hàng ngày của công ty.
Xây dựng chiến lược và chọn lựa mặt hàng, thực hiện hoạt động đầu tư, mở rộng.
Tuyển chọn, bãi nhiệm đối với CBCNVC không hoàn thành công việc, quy định mức lương thưởng.
Đảm bảo doanh nghiệp hoạt động theo quy định của pháp luật, tránh tình trạng lạm dụng chức vụ, quyền hạn.
Các phó giám đốc là người trợ giúp hỗ trợ giám đốc nhằm hoàn thành tốt công việc. Phó giám đốc được ủy quyền thay mặt giám đốc khi giám đốc đi vắng và báo cáo lại công việc khi giám đốc có mặt tại công ty. Phó giám đốc được giao điều hành trực tiếp một số nghiệp vụ và chịu trách nhiệm trước giám đốc trước các quyết định của mình. Các phó giám đốc sẽ chia sẻ với giám đốc trách nhiệm quản lý các phòng ban, đảm bảo phòng ban thực hiện đúng các chức năng, nhiệm vụ của mình.
Phó giám đốc kinh doanh chịu trách nhiệm điều hành kinh doanh, lập kế hoạch kinh doanh, hợp đồng kinh tế, kiểm tra và kiện toàn hàng hóa vật tư, phụ tác nội chính thanh tra. Phó giám đốc kinh doanh sẽ quản lý các hoạt động phân phối, bán lẻ… hình thành bộ phận nghiên cứu thị trường, quản lý hoạt động marketing, nhằm tìm kiếm thị trường, tăng doanh thu bán hàng, ngoài ra hoạt động marketing còn phải có nhiệm vụ tiếp nhận những thông tin phản hồi từ phía khách hàng. Phó giám đốc sẽ trực tiếp quản lý các phòng ban đóng vai trò giúp công ty tiêu thụ nhanh hàng hoá, tăng doanh thu tăng lợi nhuận.
Phó giám đốc vận tải - điều độ sẽ phụ trách công tác vận tải, quản lý chất lượng sản phẩm, phụ trách công tác đào tạo, sửa chữa lớn.
Kế toán trưởng trợ giúp giám đốc thực hiện các điều lệ của Nhà nước và sắc lệnh kế toán, thống kê hoạt động của công ty. Bộ phận kế toán có nhiệm vụ trực tiếp hạch toán kế toán theo quy định của Nhà nước, xây dựng chỉ tiêu kế hoạch tài chính, quyết toán kế hoạch thu chi tài chính, chi trả tính lương cho cán bộ công nhân viên, quản lý và sử dụng các quỹ chuyên dùng, tổng hợp lưu trữ hồ sơ tài liệu về kế hoạch kế toán, hạch toán theo báo cáo quy định, thực hiện nghiệp vụ thanh toán trong và ngoài nước, chấp hành chế độ báo cáo kiểm tra chuyên đề, thực hiện các nghiệp vụ khác do giám đốc giao.
3.2.2. Các phòng ban của công ty:
Phòng tổ chức lao động : xây dựng đơn giá tiền lương, quản lý nhân sự, tổ chức lao động hợp lý và thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ công nhân viên; Xây dựng các phương án, đề án, các văn bản quy định về tổ chức sản xuất, tổ chức quản lý của  Công ty và tổ chức thực hiện khi được lãnh đạo Công ty phê duyệt; Quy hoạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật của Công ty; theo dõi và đề xuất ý kiến về việc quản lý đội ngũ cán bộ thuộc diện Công ty quản lý (bố trí, sắp xếp, bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chính sách cán bộ, đánh giá nhận xét...). Trên cơ sở văn bản hướng dẫn của các cơ quan Nhà nước, xây dựng tiêu chuẩn công việc, chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý của Công ty trình lãnh đạo Công ty và tổ chức thực hiện khi được phê duyệt. Tổ chức thi tuyển nâng bậc lương cho cán bộ, nhân viên và công nhân các đơn vị trực thuộc Công ty theo tiêu chuẩn quy định của Nhà nước. Tổ chức thực hiện việc điều động cán bộ viên chức theo phân cấp quản lý của Công ty đối với các đơn vị trực thuộc. Tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước và của Công ty đối với cán bộ nhân viên và công nhân thuộc Công ty, bao gồm : chế độ tiền lương (nâng bậc lương hàng năm), chế độ hưu trí, mất sức, kỷ luật, chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ... Tổ chức lưu giữ, bảo quản, bổ sung và sử dụng hồ sơ cán bộ thuộc diện Công ty quản lý, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Công ty thực hiện quy chế về quản lý hồ sơ cán bộ theo phân cấp quản lý. Tổ chức công tác thống kê về tổ chức bộ máy quản lý, tổ chức cán bộ của Công ty để phục vụ cho các nhu cầu trong và ngoài Công ty theo quy định của Nhà nước và Tổng Công ty. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch lao động phù hợp với từng thời kỳ phát triển, kế hoạch lao động hàng năm khi được lãnh đạo Công ty phê duyệt. Phối hợp với các Phòng, ban chức năng Công ty xây dựng định mức lao động, đơn giá tiền lương, báo cáo lãnh đạo Công ty và trình Ban lao động Tổng công ty phê duyệt. Hàng năm xét duyệt định mức lao động chi tiết, định mức lao động tổng hợp, xét duyệt đơn giá tiền lương từng loại sản phẩm của các đơn vị thành viên trực thuộc. Theo dõi, giám sát các đơn vị thực hiện. Quản lý lao động; tính toán tổng hợp quỹ tiền lương, quỹ tiền thưởng của toàn Công ty. Hướng dẫn và theo dõi việc quản lý chi tiêu quỹ tiền lương, quỹ tiền thưởng của các đơn vị thành viên trực thuộc. Phối hợp với Công Đoàn Công ty xây dựng thỏa ước lao động tập thể của  Công ty và tổ chức thực hiện khi được Đại hội Công nhân viên chức Công ty thông qua. Theo dõi, giám sát việc thực hiện Bộ luật Lao động của Nhà nước đối với các đơn vị thành viên trực thuộc Công ty.
Phòng tài chính – kế toán : thực hiện công tác tài chính kế toán, thống kê của đơn vị, quản lý tài sản vật tư, lập kế hoạch tài chính và thực hiện công tác phân tích kinh tế. Thu và quản lý các nguồn thu; thanh toán các khoản chi; kiểm tra, kiểm soát tình hình chấp hành dự toán thu-chi, tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - tài chính và các tiêu chuẩn định mức của Nhà nước cũng như của công ty, đảm bảo việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí của công ty theo đúng quy định, đúng mục đích và có hiệu quả. Thu thập, xử lý thông tin số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế toán theo chuẩn mực và chế độ kế toán. Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán. Phân tích thông tin, số liệu kế toán; tham mưu, đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính của công ty. Cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định của pháp luật. Tổ chức bảo quản, lưu trữ hồ sơ tài liệu kế toán; giữ bí mật các tài liệu và số liệu kế toán theo chế độ quy định. Lập và nộp đúng hạn các báo cáo tài chính, báo cáo thuế và các báo cáo thống kê khác. Phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng các nguồn kinh phí, vốn, quỹ. Phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức quản lý tài sản, vật tư, trang thiết bị của toàn công ty. Tham gia kiểm kê; kiểm tra định kỳ hay bất thường tài ...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement