Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By l3f_gemini_a
#651597

Download Luận văn Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần giao nhận kho vận ngoại thương Hải Phòng miễn phí

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I 3
CƠ SƠ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 3
1.1. Hiệu quả sản xuất kinh doanh. 3
1.1.1. Khái niệm về hiệu quả sản xuất kinh doanh 3
1.1.2. Bản Chất của hiệu quả sản xuất kinh doanh. 5
1.2. Phân loại hiệu quả sản xuất kinh doanh. 8
1.2.1. Căn cứ theo yêu cầu của tổ chức xã hội và tổ chức quản lý kinh tế. 8
1.2.2. Căn cứ theo mục đích so sánh. 9
1.2.3. Căn cứ theo đối tượng đánh giá. 9
1.3. Nội dung phân tích và các phương pháp phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh. 10
1.3.1. Nội dung phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh. 10
1.3.2. Các phương pháp phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh. 10
1.3.2.1. Phương pháp so sánh. 10
1.3.2.2.Phương pháp chi tiết. 11
1.3.2.3. Các phương pháp nhằm xác định ảnh hưởng, vai trò, tầm quan trọng của từng thành phần bộ phận đối với chỉ tiêu phân tích. 12
1.3.2.4.Phương pháp liên hệ: 14
1.3.2.5. Phương pháp hồi quy và tương quan. 14
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh. 15
1.4.1.Các nhân tố bên trong doanh nghiệp. 15
1.4.1.1. Công tác quản trị. 15
1.4.1.2 Vốn kinh doanh. 15
1.4.2.Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp. 16
1.4.2.1.Môi trường văn hoá xã hội. 16
1.4.2.2.Môi trường kinh tế. 16
1.4.2.3.Môi trường chính trị, pháp luật. 17
1.4.2.4 Nhân tố môi trường tự nhiên. 17
1.4.2.5 Các yếu tố thuộc cơ sở hạ tầng. 17
1.5Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh. 18
1.5.1.Chỉ tiêu về doanh thu. 18
1.5.2.Chỉ tiêu về chi phí. 18
1.5.2.1.Khái niệm. 18
1.5.2.2.Nội dung chi phí. 18
1.5.3. Chỉ tiêu hiệu quả sử dụng lao động. 20
1.5.4. Chỉ tiêu vốn kinh doanh. 21
1.6. Hệ thống các chỉ tiêu về tài chính. 24
1.6.1. Các hệ số về khả năng thanh toán. 24
1.6.2. Hệ số nợ phải thu và nợ phải trả 26
1.6.3. Hệ số thanh toán lãi vay 26
1.6.4. Các hệ số phản ánh cơ cấu nguồn vốn. 27
1.6.4.1. Cơ cấu nguồn vốn: 27
1.6.4.2. Cơ cấu tài sản 28
1.6.4.3 Tỷ suất tự tài trợ TSCĐ 28
1.6.5. Nhóm chỉ tiêu sinh lời. 29
1.7. Các biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. 30
1.7.1 Thúc đẩy chiến lược kinh doanh và phát triển doanh nghiệp. 30
1.7.2. Chiến lược Marketing Mix. 31
CHƯƠNG II:QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG HẢI PHÒNG 32
2.1. Quá trình hình thành và phát triển. 32
2.2. Có chức năng nhiệm vụ sau: 35
2.3. Cơ cấu tổ chức. 35
2.4. Các hoạt động dịch vụ kinh doanh và đặc điểm của từng loại hình dịch vụ kinh doanh. 38
2.4.1. Kinh doanh kho bãi: 38
2.4.2. kinh doanh giao nhận,vận tải, dịch vụ 38
2.4.3 Kinh doanh cho thuê văn phòng. 39
2.5. Đánh giá chung tình hình hoạt động của công ty 39
CHƯƠNG III : PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG HẢI PHÒNG 41
3.1. Phân tích chỉ tiêu về tài sản và nguồn vốn. 41
3.2.Phân tích khái quát kết quả sản xuất kinh doanh của công ty. 44
3.3. Phân tích các chỉ tiêu hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty 47
3.3.1 Phân tích hiệu quả về chi phí. 47
3.3.2. Phân tích các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn. 49
3.3.2.1. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh. 49
3.3.2.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn cố định. 51
3.3.2.3.Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động. 53
3.3.3. Phân tích hiệu quả sử dụng lao động. 56
3.3.4. Phân tích tình hình tài chính chung của công ty. 59
3.3.4.1/ Nhóm chỉ tiêu về khả năng thanh toán. 59
3.3.4.2. Các hệ số phản ánh cơ cấu nguồn vốn và cơ cấu tài sản 61
3.3.4.3. Chỉ tiêu sinh lợi 63
3.4 Đánh giá chung về kết quả HĐSXKD của công ty 65
CHƯƠNG IV: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG HẢI PHÒNG 69
4.1. Mục tiêu của doanh nghiệp 69
4.2. Một số biện pháp nhằm nâng cao HQSXKD 70
4.2.1. Giải pháp lập website riêng cho công ty 70
4.2.2. Nâng cao trình độ người lao động. 72
4.2.3 Giải pháp giảm các khoản phải thu 74
KẾT LUẬN 79
TÀI LIỆU THAM KHẢO 80
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

nhập máy… và những năm sau còn chia nhỏ nữa
Năm 1970 theo chủ trương của nhà nước nhằm tập trung và thống nhất công tác giao nhận kho vận vào một mối, có mối quan hệ độc quyền thương mại với khối Đông Ấu và Liên Xô cũ. Bộ ngoại thương ra quyết định thành lập Cục kho vận kiêm Tổng công ty giao nhận kho vận ngoại thương (sau này là tổng công ty giao nhận kho vận ngoại thương) có trụ sở chính tại Hải Phòng cùng với toàn bộ kho tàng, bến bãi, tài sản của Bộ tại Hải Phòng
Thời kì tiếp theo sau khi miềm Nam được giải phóng thống nhất đất nước với sự phát triển và mở rộng ngành giao nhận kho vận ngoại thương cùng với nhiệm vụ xuất nhập khẩu hàng hoá trên phạm vi cả nước, Tổng công ty giao nhận kho vận vận chuyển trụ sở chính về Hà Nội đồng thời thành lập các công ty trực thuộc là:
Công ty giao nhận kho vận ngoại thương Hải Phòng
Trạm giao nhận Bến Thuỷ
Công ty giao nhận kho vận ngoại thương Đà Nẵng
Công ty giao hận kho vận ngoại thương Quy Nhơn
Công ty giao nhận kho vận ngoại thương Sài Gòn
Công ty giao nhận kho vận ngoại thương Hải phòng được thành lập theo quyết định số 638 BNGT – TCCB ngày 27/05/1987
Tên tiếng anh: VIETRANS HAIPHONGF INTERNATIONAL FREIGHT FORWRDER gọi tắt là VIETRANS HAIPHONG
Ở thời kì này Bộ quyết định một số chi nhánh vào VIETRANS HAIPHONG
- Chi nhánh khoáng sản và nhập máy
- Chi nhánh xuất khẩu lâm thổ sản
- Chi nhánh xuất nhập khẩu tạp phẩm và thủ công mỹ nghệ
Có thể nói, ở thời kì này số lượng CBCNV của công ty là lớn nhất hơn 1000 người với nhiệm vụ giao nhận vận chuyển bảo quản hàng hoá xuất nhập khẩu của toàn bộ khu vực phía Bắc qua cảng Hải Phòng, bao gồm toàn bộ khối lượng hàng việ trợ từ các nước XHCN, hàng nhập khẩu trao đổi theo hiệp định hợp tác của Nhà nước ta và các nước XHCN
Từ những năm 1985 đến 1991,do thay đổi và sắp xếp tổ chức của nhà nước và chuyển đổi cơ chế quản lý, một số chi nhánh xuất nhập khẩu lại tách khỏi Vietrans Haiphong theo các bộ mới.
*Tháng 6/1998
Theo quy định phân cấp sắp xếp lại các doanh nghiệp. Với nguyên trạng và biên chế lao động hiện tại. Tổng công ty giao nhận kho vận ngoại thương công ty giao nhận kho vận ngoại thương theo chức năng mới.
Công ty giao nhận kho vận ngoại thương
Trụ sở :Số 13 Lý Nam Đế - Hà Nội
Tên gọi tắt tiếng anh: VIETRANS
Các đơn vị thành viên:
-Chi nhánh Công ty giao nhận kho vận ngoại thương Hải Phòng
-Chi nhánh Công ty giao nhận kho vận ngoại thương Đà Nẵng
- Chi nhánh Công ty giao nhận kho vận ngoại thương Quy Nhơn
- Chi nhánh Công ty giao nhận kho vận ngoại thương Nha Trang
- Chi nhánh Công ty giao nhận kho vận ngoại thương Sài Gòn
* Năm 2006 là một năm hoạt động sản xuất kinh doanh của chi nhánh có nhiều biến động liên quan đến chuyển đổi mô hình doanh ngiệp nhà nước sang công ty cổ phần theo quyết định số 0487/QĐ- BTM ngày 17/3/2006 của Bộ Thương Mại.
* Năm 2007 là năm đánh dấu một bước ngoặt đáng kể trong lịch sử phát triển của chi nhánh Công ty giao nhận kho vận ngoại thương Hải phòng, năm chuyển đổi thành công từ mô hình công ty nhà nước sang công ty cổ phần, mà việc mấu chốt là giải quyết dứt điểm việc khiếu kiện kéo dài của người lao động theo chế độ NĐ41, tiến hành thành công Đại hội cổ đông, cho ra đời Công ty CP giao nhận kho vận ngoại thương Hải Phòng.
* Năm 2008 là năm đầu tiên công ty chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần trong điều kiện tình hình kinh tế thế giới và trong nước biến động phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động SXKD của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, nhờ sự chỉ đạo, định hướng của hội đồng quản trị, sự điều hành của ban lãnh đạo công ty, sự giám sát chặt chẽ của Ban kiểm soát và sự nỗ lực của tập thể của CBCNV trong việc tập trung khai thác phát triển việc làm, gia tăng năng lực sản xuất kinh doanh và duy trì tiết kiệm giảm chi phí…Công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ SXKD năm 2008, các chỉ tiêu đề ra, đặc biệt đã có các giải pháp đột phá mang tính bước ngoặt về kinh doanh để tăng chỉ tiêu về lợi nhuận, bảo toàn vốn và tài sản doanh nghiệp, hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách, ổn định và cải thiện thu nhập cho người lao động.
2.2. Có chức năng nhiệm vụ sau:
Làm uỷ thác giao nhận nội địa và quốc tế hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển lưu kho, bảo quản hàng hoá xuất nhập khẩu trực thuộc Công ty giao nhận kho vận ngoại thương, chịu sự quản lý và chỉ đạo và chỉ đạo về các mặt tổ chức biên chế cán bộ, nghiệp vụ, kỹ thuật…các năm gần đây do thay đổi cơ chế quản lý chức năng nhiệm vụ của công ty có được sửa đổi bổ sung một phần để phù hợp với tình hình chung, song chức năng nhiệm vụ chủ yếu nhất về công tác giao nhận kho vận ngoại thương là không thay đổi, song trước sự phát triển không ngừng của nền kinh tế mà doanh nghiệp đã bổ sung thêm một số chức năng nghiệp vụ khác:
Đại lý giao nhận và vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu và công cộng bằng đường biển, đường hàng không và đường bộ.
Dịch vụ kho ngoại quan, kho CFS, kho ICD.
Kinh doanh kho bãi, xếp dỡ, lưu giữ hàng hóa xuất nhập khẩu trung chuyển.
Dịch vụ giao, nhận hàng hóa, làm thủ tục hải quan.
Đại lý tàu biển và môi giới hàng hải cho tàu biển trong và ngoài nước.
Dịch vụ kinh doanh hàng quá cảnh và chuyển tải hàng hóa qua Campuchia, Lào, Trung Quốc.
Dịch vụ đóng gói và kẻ ký mã hiệu hàng hóa cho nhà sản xuất trong nước và nước ngoài ủy thác.
Kinh doanh vận tải đa cách.
Dịch vụ cho thuê văn phòng
2.3. Cơ cấu tổ chức.
PHÓ GIÁM ĐỐC 1
Phòng
hành
chính
Phòng
đoàn xe
vận tải
Phòng
ngoại
quan
PHÓ GIÁM ĐỐC 2
Phòng
tổ
chức
Phòng
kế toán
tài vụ
Phòng
giao
nhận
quốc tế
Phòng
vận tải
quốc tế
Phòng
kiến
thiết cơ
bản
Kho 3
Lạc
Viên
Kho
Lach
Tray,
Hoàng
Diệu
Kho
4B Trần
Phú
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
GIÁM ĐỐC
BAN GIÁM SÁT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Tổng số lao động của công ty hiện nay là 256 người, giảm đi nhiều so với thời kì cuối những năm bao cấp là 700 người. Từ năm 1991 đến nay công ty đã liên tục giải quyết chế độ nghỉ hưu cho cán bộ công nhân viên và tổ chức sắp xếp lại bộ máy quản lý cho phù hợp với cơ chế quản lý mới.
Công ty rất chú trọng việc tiếp tục điều chỉnh sắp xếp bộ máy quản lý gọn nhẹ hợp lý và chất lượng lao động có trình độ nghiệp vụ, hiểu biết và năng động có khả năng thích ứng theo điều kiện hoạt động, phân cấp theo nhóm khối nghiệp vụ tạo thế chủ động trong kinh doanh. Hệ thống tổ chức quản lý của công ty được bố trí sắp xếp như sau:
- Đại hội đồng Cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, quyết định định hướng phát triển ngắn, dài hạn, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch tài chính hàng năm của Công ty. Đại hội đồng cổ đông bầu ra Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát
- Hội đồng quản trị : Hoạt động kinh doanh và các công việc của Công ty phải chịu sự quản lý hay chỉ đạo thực hiện của Hội đồng Quản trị. Hội đồng Quản trị là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân danh Côn...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement