Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Ho_Lj
#651593

Download Khóa luận Một số biện pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty TNHH Hoàng Phương miễn phí

* Chức năng và quyền hạn của Thuyền Trưởng :
+ Chịu trách nhiệm về an toàn của tàu cũng như an toàn và sức khỏe của tất cả các thuyền viên trên tàu
+ Có quyền hạn cao nhất dưới tàu và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Công ty về hoạt động an toàn của tàu.
+ Ưu tiên trước tiên đến an toàn sinh mạng,an toàn của tàu và bảo vệ môi trường.
+ Có trách nhiệm bảo đảm rằng mọi quy định và luật lệ bắt buộc, các hướng dẫn, các quy phạm và quy trình của Công ty được tuân thủ
+ Với tất cả các chức năng,nhiệm vụ chính của Thuyền trưởng là quản lý, lập kế hoạch, ổ chức và kiểm soát các hoạt động dưới tàu,các quy trình và thuyền viên sao cho con tàu được duy trì trong tình trạng khai thác triệt để và an toàn.
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

hương 16
1.608T
2005
Thuê TC
01 tàu
Tàu Hoàng Phương 126
2.010T
2006
6/2006
Xuất trả vốn góp
Tàu Hoàng Phương 36
Tàu Hoàng Phương 10
Tàu Hoàng Phương 04
Tàu HP 1283, HP 1369, HP 1420
Đóng mới
01 tàu
Đang hoàn thiện
4.300T
6/2007
Mua tàu
01 tàu
Hoang Phuong Sun
3.034T
10/2007
Đóng mới
01 tàu
Đưa tàu Hoang Phuong Star không hạn chế vào khai thác
4.334T
1/2008
Mua tàu
01
Hoàng Phương 135
1.900T
( Nguồn: Phòng Khai thác quản lý tàu)
2.1.2 Chức năng nhiệm vụ của Công ty
Ngành nghề hoạt động chính:
+ Đại lý vận tải và vận tải đường sông, biển
+ Kinh doanh hàng tư liệu sản xuất, vật liệu xây dựng, chất đốt, than mỏ, tàu thủy, máy tàu thủy, trang thiết bị tàu thủy, bất động sản, vật tư, tôn, sắt thép, nông lâm thủy sản
+ Sửa chữa, đóng mới phương tiện vận tải thủy, bộ, phá dỡ tàu cũ
+ Đại lý và kinh doanh vận tải biển tuyến hàng hải quốc tế.
Nhiệm vụ của Công ty:
- Kinh doanh đúng các ngành nghề như đã đăng ký, chịu trách nhiệm trước các thành viên về kết quả kinh doanh, chịu trách nhiệm trước khách hàng, trước pháp luật về dịch vụ do Công ty thực hiện.
- Tổ chức kinh doanh có hiệu quả nhằm bảo toàn và phát triển vốn
- Tuân thủ chế độ hách toán kế toán, báo cáo thống kê, chế độ kiểm toán
- Thực hiện các nghĩa vụ nộp thuế và các khoản phải nộp Ngân sách Nhà nước theo quy định Pháp luật
- Chấp hành các quy chế về tuyển dụng, hợp đồng lao động theo quy định của luật lao động, luật hàng hải, đảm bảo cho người lao động tham gia quản lý Công ty bằng thỏa ước lao động tập thể và các quy chế khác, ưu tiên sử dụng lao đông trong nước, bảo đảm quyền lợi, lợi ích của người lao động theo quy định pháp luật lao động.
- Tuân thủ quy định của Nhà nước về bảo vệ môi trường, trật tự và an toàn xã hội.
- Thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định của Nhà nước, báo cáo bất thường theo yêu cầu của Hội đồng thành viên và chịu trách nhiệm về tính xác thực của Báo cáo tài chính, công bố công khai các thông tin và báo cáo quyết toán hàng năm, đánh giá đúng đắn và khách quan về hoạt động của Công ty.
- Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
Với chức năng nhiệm vụ trên là một doanh nghiệp mới thành lập theo mô hình kinh tế mới do đó công tuy muốn tồn tại và phát triển thì công ty phải kinh doanh có lãi , nguồn lãi tạo ra phải đủ chi phí và có tích lũy.Trong quá trình đi vào hoạt động thì bước đầu công ty bộc lộ nhiều bỡ ngỡ và nhiều yếu kém của mình trong tổ chức kinh doanh theo cơ chế thị trường cạnh tranh dưới sự điều tiết của nhà nước. Đứng trước tình hình thực tế đó, trước tiên công ty phải kiện toàn bộ máy tổ chức và các mặt hoạt động kinh doanh, quản lý cách hoạt động sao cho phù hợp với môi trường kinh doanh trong cơ chế thị trường, mở rộng quan hệ với các bạn hàng, xác định thật rõ phương hướng nhiện vụ chiến lược trong kinh doanh. Đồng thời công ty đã chủ động nghiên cứu đi sâu tìm hiểu thị trường, mạnh dặn cắt cử các cán bộ có chuyên môn, nghiệp vụ có kinh nghiệm về công tác quản lý cũng như việc khai thác các nguồn hàng để khai thác nguyên liệu cho công ty phục vụ cho công việc lâu dài của công ty và đáp được nhu cầu của khách hàng
2.1.3 Cơ cấu tổ chức của Công ty
* Mô hình tổ chức quản lý công ty
Mô hình tổ chức của công ty TNHH Hoàng Phương là mô hình trực tuyến – chức năng.
Công ty TNHH Hoàng Phương có bộ máy tổ chức gọn nhẹ, linh hoạt và hoạt động rất hiệu quả.
Sơ đồ 2.1: SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY TNHH HOÀNG PHƯƠNG
Héi ®ång thµnh viªn
Gi¸m ®èc
Phã gi¸m ®èc khai th¸c kü thuËt
Phã gi¸m ®èc tµi chÝnh
phßng Khai th¸c qu¶n lý tµu
Phßng Kü thuËt, vËt t­
Phßng Hµnh chÝnh, nh©n sù, tæng hîp
Phßng tµi chÝnh
KÕ to¸n
C¸c ®éi tµu
( Nguồn: Phòng Hành chính, nhân sự, tổng hợp)
Chú thích:
:Quan hÖ trùc thuéc
Quan hÖ chøc n¨ng
* Nhiệm vụ và chức năng của các bộ phân trong Công ty:
Công ty TNHH Hoàng Phương được bố trí theo sơ đồ là Mô hình trực tuyến chức năng. Hình thức trên mang nhiều ưu điểm là tránh sự quá tải cho giám đốc,công việc được phân bổ hợp lý. Vì công ty hoạt động trong lĩnh vực chủ yếu là dịch vụ vận tải đường thủy, nên chức năng và nhiệm vụ của các bộ phận và lãnh đạo mang đặc thù của nghành nghề kinh doanh riêng
Hội đồng thành viên: Gồm các thành viên, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty. Thành viên la do tổ chức chỉ định người thay mặt theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên. Hội đồng thành viên có các quyền và nghĩa vụ sau đây:
Quyết định chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty.
Quyết định tăng giảm vốn điều lệ, huy động thêm vốn.
Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc, kế toán trưởng.
Quyết định mức lương thưởng và lợi ích khác với Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc, kế toán trưởng
Thông qua báo cáo tài chính hàng năm đưa ra phương án sử dụng và phân chia lợi nhuận hay phương án xử lý lỗ của Công ty
Quyết định cơ cấu tổ chức của Công ty
Quyết định thành lập Công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện
Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty
Quyết định tổ chức lại Công ty
Quyết định giải thể hay yêu cầu giải thể Công ty
Giám đốc: Là người thay mặt pháp nhân Công ty, kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên, là người điều hành cao nhất của Công ty, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng thành viên về tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh, làm nghĩa vụ đối với Nhà nước theo đúng Hiến pháp và pháp luật. Lập kế hoạch và giám sát các hoạt động tài chính của Công ty. Khi vắng mặt, Giám đốc có thể ủy quyền điều hành cho Phó giám đốc. Trực tiếp phụ trách các mặt: Công tác tổ chức cán bộ, công tác sản xuất kinh doanh, công tác tài chính kế toán, công tác khen thưởng kỉ luật, công tác đối ngoại.
Giám đốc cũng là người đề ra các chính sách,các quy trình,các kế hoạch và hướng dẫn để đảm bảo an toàn và phòng chông tai nạn.Giám giát và đảm bảo rằng Công ty thiết lập một Hệ thống quản lý an toàn phù hợp.Là người thay mặt duy nhất của Công ty,có thẩm quyền đưa ra thông báo cho các cơ quan thông tin đại chúng,xem kế hoạch ứng phó tình huống khẩn cấp
Phó giám đốc: Tham mưu, cố vấn với Giám đốc về tinh hình hoạt động kinh doanh của Công ty nhằm đạt hiệu quả cao, định hướng kinh doanh và giải pháp, chính sách kinh doanh hữu hiệu.
+ Phó giám đốc khai thác kỹ thuật: -Là người được Giám Đốc ủy quyền giải quyết mọi công việc khi Giám đốc đi vắng
- Điều hành công tác lên đà của tàu,soạn thảo và thực hiện các kế hoạch liên quan đến công việc bảo dưỡng tàu và trang thiết bị,đảm bảo rằng các tàu được bảo dưỡng tuân theo các quy định quốc tế,quốc gia và các quy trình của công ty.
- P.Giám Đốc khai thác và kỹ thuật điều hành trực tiếp công việc của phòng khai thác và phòng kỹ thuật. Nghiên cứu và cải tiến công nghệ khoa học kỹ thuật. Bảo quản và duy trì các trang thiết bị của công ty. Chịu trách nhiệm trước giám đốc về chất lượng hoạt động của các trang thiết bị, hạ t...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement