Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Kitten_Chubby
#651458

Download Báo cáo Phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần Hồng Phúc miễn phí





Tiến hành lập bảng so sánh tổng số nguồn vốn giữa các năm, so sánh tỷ trọng của từng loại vốn, từ đó tìm ra nguyên nhân cụ thể của việc thay đổi tỷ trọng đó. Tuy nhiên, sự tăng hay giảm của các loại tỷ trọng là tốt hay xấu còn tuỳ từng trường hợp vào tầm quan trọng của từng loại nguồn vốn đối với công ty ở từng thời kỳ. Cơ cấu nguồn vốn có ý nghĩa quan trọng trong hoạt động kinh doanh. Do đó, các công ty đều hướng đến một cơ cấu vốn hợp lý, một cơ cấu vốn hợp lý sẽ giúp công ty tiết kiệm được chi phí sử dụng vốn, từ đó nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh



++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

ế tạo sản phẩm là vô cùng quan trọng, nó mang tính chất quyết định rất lớn tới năng suất và chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên việc này nó lại còn phụ thuộc vào điều kiện của từng doanh nghiệp.
Trên cơ sở bộ máy các đơn vị trực thuộc khai thác, sản xuất đá ốp lát được tổ chức thành các phân xưởng sản xuất độc lập bao gồm:
Phân xưởng khai thác đá khối.
Phân xưởng xẻ đá tấm.
Phân xưởng chế biến gia công bề mặt đá ốp lát: Được chia thành 2bộ phận.
+ Bộ phận sản xuất đá ốp lát xanh den: Sản xuất bằng thiết bị nội bộ.
+ Bộ sản xuất đá ốp lát bóng: Sản xuất bằng dây chuyền tiên tiến tự động.
2.1.2.1.Đặc điểm về tổ chức quản lý.Phòng thu mua
Phòng kế toán
Ban giám đốc
Phòng kinh doanh
Tổ KCS
Phòng kế hoạch
Phòng tổ chức HC
PXSX
đá bóng
PXSX đá
Xưởng khai thác đá khối
Xưởngxẻ
đá tấm
Xưởng chế biến đá ốp lát
PXSX 01
Lễ Môn
PXSX
Hà Trung
PXSX
Yên Lâm
PXSX Cẩm Thuỷ
a.Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý ở công ty Cổ phần Hồng Phúc.
b.Chức năng và nhiệm vụ.
Xuất phát từ đặc điểm quy trình công nghệ, tổ chức sản xuất đồng thời có hiệu quả trong sản xuất và quản lý tốt sản xuất. Vì vậy Công ty CP Hồng Phúc đã thành lập bộ máy quản lý gọn nhẹ theo chế độ một doanh nghiệp một thủ trưởng.
- Ban giám đốc bao gồm một Tổng Giám Đốc công ty, người có quyền hành cao nhất và có trách nhiệm lớn đối với nhà nước và toàn thể tập thể CBCNV trong công ty. Vậy trong công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh cần một trợ lý giám đốc cho Giám Đốc để tham mưu trong công việc đó là một phó tổng giám đốc, sau đó là các phòng ban.
- Phòng tổ chức hành chính: Có chức năng thực hiện các chính sách của đảng và nhà nước trong công tác đảm bảo quyền và lợi ích của CBCNV về tinh thần, vật chất, sức khoẻ đồng thời có nhiệm vụ bố trí sắp xếp lao động trong công ty.
- Phòng kế toán: Có nhiệm vụ cung cấp các số liệu, tài liệu cho việc điều hành hoat động sản xuất kinh doanh, kiểm tra, phân tích hoạt động kinh tế, tài chính, phục vụ cho công tác lập và theo dõi việc thực hiện kế hoạch, phục vụ cho công tác thống kê và thông tin kinh tế, thể lệ kế toán của nhà nước thực hiện việc hoạch toán sản xuất kinh doanh thanh quyết toán với Nhà nước.
- Phòng kế hoạch: Có nhiệm vụ thi hành các chỉ thị của cấp trên công tác kiểm tra giám sát thường xuyên chất lượng sản phẩm, xây dựng kế hoạch sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, cung cấp đầy đủ và kịp thời các thông tin cần thiết để cân đối các vật tư, lao động với máy móc thiết bị.
- Phòng kỹ thuật KCS: Có nhiệm vụ cùng với phòng kế hoạch xây dựng các định mức, kinh tế kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm kiểm tra chất lượng sản phẩm.
- Phòng kinh doanh: Có nhiệm vụ thực hiện các hoạt động nhằm giới thiệu sản phẩm của công ty ra ngoài thị trường, thúc đẩy quá trình tiêu thụ sản phẩm của công ty như: Quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại sản phẩm…
- Phòng thu mua: Có chức năng thu mua nguyên vật liệu, hàng hoá vật tư phục vụ sản xuất, đảm bảo cung cấp nguyên liệu theo đơn hàng của phòng kế hoạch và kinh doanh.
2.1.3.Các sản phẩm kinh doanh và thị trường của công ty.
2.1.3.1.Sản phẩm.
- Đá mỹ nghệ, ốp lát, đá vàng, đá trắng, đá cẩm thuỷ, đá yên lâm, đá cẩm thạch…
2.1.3.2.Thị trường.
Công ty cung cấp sản phẩm trong nội địa và quốc tế nhưng chủ yếu là khu vực thị trường Châu Âu và Bắc Mỹ là thị trường chính của công ty năm 1999.
2.1.4.Báo cáo hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
C«ng ty Cæ PhÇn Hång Phóc
L« D - Khu C«ng NghiÖp LÔ M«n - TP. Thanh Ho¸
B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh
N¨m 2007

ChØ tiªu
ThuyÕt minh
Kú nµy
Kú tríc
01
1. Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô
VI.25
65 954 047 339
41 348 000 941
02
2. C¸c kho¶n gi¶m trõ
19 981 860
10
3. Doanh thu thuÇn vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô (10 = 01 - 02)
65 954 047 339
41 328 019 081
11
4. Gi¸ vèn hµng b¸n
VI.27
44 158 460 329
27 445 756 873
20
5. Lîi nhuËn gép b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô (20 = 10 - 11)
21 795 587 010
13 882 262 208
21
6. Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh
VI.26
212 796 323
264 078 161
22
7. Chi phÝ tµi chÝnh
VI.28
3 138 115 188
2 333 030 082
23
- Trong ®ã: L·i vay ph¶i tr¶
2 945 043 934
2 267 310 589
24
8. Chi phÝ b¸n hµng
11 279 515 791
7 490 904 458
25
9. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp
2 654 610 290
3 048 506 765
30
10. Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}
4 936 142 064
1 273 899 064
31
11. Thu nhËp kh¸c
1 329 053 554
195 743 638
32
12. Chi phÝ kh¸c
1 093 390 692
192 724 082
40
13. Lîi nhuËn kh¸c (40 = 31 - 32)
235 662 862
3 019 556
50
14. Tæng lîi nhuËn kÕ to¸n tríc thuÕ (50 = 30 + 40)
5 171 804 926
1 276 918 620
51
15. Chi phÝ thuÕ TNDN hiÖn hµnh
VI.30
52
16. Chi phÝ thuÕ TNDN ho·n l¹i
VI.30
60
17. Lîi nhuËn sau thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp (60 = 50 - 51 - 52)
5 171 804 926
1 276 918 620
70
18. L·i c¬ b¶n trªn cæ phiÕu
C«ng ty Cæ PhÇn Hång Phóc
L« D - Khu C«ng NghiÖp LÔ M«n - TP. Thanh Ho¸
B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh
N¨m 2008

ChØ tiªu
ThuyÕt minh
Kú nµy
Kú tríc
01
1. Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô
VI.25
64 706 113 194
65 954 047 339
02
2. C¸c kho¶n gi¶m trõ
1 066 667 438
10
3. Doanh thu thuÇn vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô (10 = 01 - 02)
63 639 445 756
65 954 047 339
11
4. Gi¸ vèn hµng b¸n
VI.27
45 121 394 543
44 158 460 329
20
5. Lîi nhuËn gép b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô (20 = 10 - 11)
18 518 051 213
21 795 587 010
21
6. Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh
VI.26
1 075 492 954
212 796 323
22
7. Chi phÝ tµi chÝnh
VI.28
5 648 024 027
3 138 115 188
23
- Trong ®ã: L·i vay ph¶i tr¶
5 176 327 621
2 945 043 934
24
8. Chi phÝ b¸n hµng
9 541 684 140
11 279 515 791
25
9. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp
4 483 567 852
2 654 610 290
30
10. Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}
- 79 731 852
4 936 142 064
31
11. Thu nhËp kh¸c
195 854 590
1 329 053 554
32
12. Chi phÝ kh¸c
1 496 155 813
1 093 390 692
40
13. Lîi nhuËn kh¸c (40 = 31 - 32)
-1 300 301 223
235 662 862
50
14. Tæng lîi nhuËn kÕ to¸n tríc thuÕ (50 = 30 + 40)
-1 380 033 075
5 171 804 926
51
15. Chi phÝ thuÕ TNDN hiÖn hµnh
VI.30
52
16. Chi phÝ thuÕ TNDN ho·n l¹i
VI.30
60
17. Lîi nhuËn sau thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp (60 = 50 - 51 - 52)
-1 380 033 075
5 171 804 926
70
18. L·i c¬ b¶n trªn cæ phiÕu
C«ng ty Cæ PhÇn Hång Phóc
L« D - Khu C«ng NghiÖp LÔ M«n - TP. Thanh Ho¸
B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh
N¨m 2009

ChØ tiªu
ThuyÕt minh
Kú nµy
Kú tríc
01
1. Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô
VI.25
74 291 481 278
64 706 113 194
02
2. C¸c kho¶n gi¶m trõ
1 160 163 656
1 066 667 438
10
3. Doanh thu thuÇn vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô (10 = 01 - 02)
73 131 317 622
63 639 445 756
11
4. Giá vốn hàng bán
VI.27
60 451 522 231
45 121 394 543
20
5. Lîi nhuËn gép b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô (20 = 10 - 11)
12 679 795 391
18 518 051 213
21
6. Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh
VI.26
1 520 394 635
1 075 492 954
22
7. Chi phÝ tµi chÝnh
VI.28
2 926 424 579
5 648 024 027
23
- Trong ®ã: L·i vay ph¶i tr¶
2 864 089 443
5 176 327 621
24
8. Chi phÝ b¸n hµng
9 395 873 246
9 541 684 140
25
9. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp
4 586 859 111
4 483 567 852
30
10. Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}
-2 708 966 910
- 79 731 852
31
11. Thu nhËp kh¸c
831 309 989
195 854 590
32
12. Chi phÝ kh¸c
1 046 856...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement