Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By gerustar_basketball1122
#651427

Download Đề tài Phân tích tình hình sử dụng lao động và một số biện pháp hoàn thiện quản lý và sử dụng lao động tại Công ty giấy Hoàng Văn Thụ miễn phí

MỤC LỤC
 
Lời nói đầu:
PHẦN I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP.
1. Khái niệm về nhân lực và quản lý nhân lực
2. Ý nghĩa của quản lý nhân lực
3. Nội dung của quản lý nhân lực trong doanh nghiệp
4. Các quy định về sử dụng nguồn lao động
5. Xác định nhu cầu lao động trong doanh nghiệp
6. Nội dung phương pháp phân tích tình hình sử dụng lao động
6.1 Ý nghĩa và nhiệm vụ của phân tích yếu tố lao động
6.2 Nội dung phân tích
6.2.1. Phân tích tình hình sử dụng số lượng lao động
6.2.2. Phân tích tình hình sử dụng thời gian lao động
6.2.3 Phân tích tình hình sử dụng phân công lao động.
6.2.4 Phân tích năng xuất lao động
6.3 Một số phương pháp dùng để phân tích về lao động và quản lý lao động
7. Một số công thức đánh giá hiệu quả sử dụng lao động
8. Phương pháp nâng cao năng xuất lao động
9. Chính sách liên quan đến phát triển nguồn nhân lực
9.1 Tuyển dụng nhân viên
9.2 Đào tạo
 
II. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG CỦA
A. GIỚI THIỆU ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA XÍ NGHIỆP
1. Quá trình thành lập và phát triển của Công ty
2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty
3. Kết cấu sản xuất, sơ đồ công nghệ sản xuất của Công ty
4. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty
5. Tình hình nguyên vật liệu, tài sải cố định của Công ty
6. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
 
B. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG CỦA XÍ NHIỆP
1. Tình hình lao động của Công ty
2. Chính sách hoạch định nguồn nhân lực của Công ty
2.1 Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh
2.1.1Xác định nhu cầu lao động trực tiếp
2.1.2Yêu cầu nhân lực ở khâu gián tiếp
3. Chính sách tuyển dụng lao động của Công ty
3.1 Đối với công nhân sản xuất trực tiếp
3.2Đối với lao động gián tiếp
4. Tình hình thực hiện công tác đào tạo lao động của Công ty
4.1. Tình hình phân công và hiệp tác lao động tại Công ty
4.2. Điều kiện làm việc của công nhân sản xuất
Định mức thời gian lao động
Phân tích tình hình sử dụng lao động của Công ty
1. Phân tích tình hình sử dụng thời gian lao động
2. Tình hình tổ chức, quản lý sử dụng lao động tại Công ty
3. Phân tích năng xuất lao động
4. Đánh giá hiệu quả sử dụng lao động
5. Tình hình kích thích vật chất và tinh thần đối với người lao động
III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TẠI XÍ NGHIỆP
1. Một số đánh giá chung về tình hình quản lý và sử dụng lao động
2. Một số phương hướng phát triển nguồn nhân lực và hoàn thiện công tác sử dụng lao động
3. Một số biện pháp cụ thể
3.1 Biện pháp 1: Giảm thời gian lao động do thiếu hàng
3.2. Biện pháp 2: Giảm thời gian nghỉ không có lý do
Kết luận
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

phßng ban.
Phã gi¸m ®èc chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc gi¸m ®èc vÒ nhiÖm vô ph©n c«ng vµ uû quyÒn.
*Phßng tæ chøc lao ®éng hµnh chÝnh: lµ bé phËn tham m­u gióp viÖc cho gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c tæ chøc nhan sù vµ hµnh chÝnh cña C«ng ty .
LËp kÕ ho¹ch tiÒn l­¬ng hµng n¨m theo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh, lËp kÕ ho¹ch b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ , b¶o hiÓm lao ®éng, kinh phÝ c«ng ®oµn , tæ chøc thi n©ng bËc l­¬ng hµng n¨m cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty, tæ chøc nh©n sù, tuyÓn dông lao ®éng khi cã nhu cÇu.
*Phßng kÕ ho¹ch kinh doanh : lµ bé phËn tham m­u gióp viÖc cho gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n kinh doanh cña C«ng ty.
LËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh, t×m kiÕm thÞ tr­êng, gi¸m s¸t kiÓm tra thùc hiÖn ®Þnh møc tiªu hao vËt t­, nguyªn liÖu cho s¶n phÈm, kiÓm tra qu¶n lý viÖc xuÊt nhËp khÈu nguyªn liÖu, vËt t­ cña C«ng ty vµ ph©n x­ëng.
*Phßng kü thuËt: lµ bé phËn tham m­u gióp viÖc cho gi¸m ®èc trong c«ng t¸c kü thuËt t¹i C«ng ty.
Nghiªn cøu mÉu m·, kü thuËt s¶n xuÊt chi tiÕt hoµn thiÖn s¶n phÈm theo ®¬n ®Æt hµng. So¹n th¶o vµ ban hµnh quy tr×nh qu¶n lý kü thuËt trong toµn xÝ nghiÖp, kiÓm tra thùc hiÖn kü thuËt s¶n xuÊt, chÊt l­îng s¶m phÈm trªn tõng c«ng ®o¹n. Tæ chøc ®iÒu hµnh bé phËn kü thuËt ph©n x­ëng, söa ch÷a c¬ ®iÖn ®¸p øng kü thuËt cao nhÊt cho s¶n xuÊt. Nghiªn cøu c¶i tiÕn kü thuËt, ¸p dông c«ng nghÖ míi, tiÕn bé míi vµo s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty.
*Phßng kÕ to¸n- tµi vô: lµ bé phËn gióp chho gi¸m ®èc tæ chøc vµ chØ ®¹o c«ng t¸c kÕ to¸n tµi chÝnh, thèng kª th«ng tin kinh tÕ vµ h¹ch to¸n cña c«ng ty, lËp kÕ ho¹ch kÕ to¸n hµng n¨m, t×m biÖn ph¸p , gi¶i ph¸p nh»m n©ng qu¶n lý sö dông ®ång vèn cã hiÖu qu¶. Tæ chøc thùc hiÖn, kiÓm tra gi¸m s¸t c«ng t¸c kÕ to¸n tµi chÝnh. LËp c¸c b¸o c¸o thèng kª kÕ to¸n chÝnh x¸c kÞp thêi ®Çy ®ñ.
*Qu¶n ®èc ph©n x­ëng: lµ ng­êi ®iÒu hµnh trùc tiÕp cña gi¸m ®èc C«ng ty t¹i ph©n x­ëng s¶n xuÊt, nhËn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, tæ chøc thùc hiÖn nhiªm vô kÕ ho¹ch ®­îc giao víi kÕt qu¶ cao nhÊt.
Tæ tr­ëng s¶n xuÊt : cã quyÒn tæ chøc c«ng nh©n, theo dâi lÞch lµm viÖc cña c«ng nh©n, ®«n ®èc c«ng nh©n hoµn thµnh vÒ sè l­îng s¶n phÈm mµ qu¶n ®èc ph©n x­ëng giao.
5. T×nh h×nh nguyªn vËt liÖu vµ tµi s¶n cè ®Þnh cña C«ng ty :
5.1 C¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu dïng cho s¶n xuÊt:
C«ng ty sö dông nguån nguyªn liÖu chñ yÕu lµ gç trßn nh­: Gç , tre, nøa vµ c¸c lo¹i gç t¹p kh¸c. C«ng ty cßn cã nhu cÇu vÒ vËt liÖu phô nh­: èc vit, giÊy nh¸m, bét chèng Èm, b¨ng keo d¸n,que hµn tuú theo tõng lo¹i mÉu m·, yªu cÇu kü thuËt mµ nhu cÊu vËt t­ còng kh¸c nhau, do ®ã ®Þnh mùc tiªu hao v¹t t­ còng kh¸c nhau.
5.2. T×nh h×nh tµi s¶n cè ®Þnh cña xÝ nghiÖp:
B¶ng II.1: C¬ cÊu tµi s¶n cè ®Þnh cña C«ng ty n¨m 2004.
§VT: ®ång
Lo¹i TSC§
Nguyªn gi¸
Hao mßn luü kÕ 31-12-02
HÖ sè hao mßn
Tû träng %
1.Nhµ x­ëng vËt liÖu kiÕn tróc
8.774.342.220
2.209.278.766
0,2518
59,94
2. M¸y mãc, thiÕt bÞ
4.257.609.360
1.916.763.655
0,4502
29,08
3. Ph­¬ng tiÖn truyÒn dÉn
1.419.450.922
477.023.175
0,3108
9,70
4. ThiÕt bÞ, dông cô v¨n phßng
186.923.003
112.128.004
0,5998
1,28
Tæng céng
14.638.325.005
4.715.193.600
100
NhËn xÐt: ta thÊy nhµ x­ëng chiÕm tû träng 59,94% trong tæng tµi s¶n cña C«ng ty nªn C«ng ty ph¶i më réng s¶n xuÊt, n©ng cÊp nhµ x­ëng, kho tµng. M¸y mãc thiÕt bÞ chiÕm 29,08% tæng tµi s¶n cè ®Þnh, lµ do ®Æc thï cña nghµnh chÕ biÕn gç chñ yÕu lµ sö dông lao ®éng thñ c«ng lµ chÝnh. §ång thêi ta thÊy tµi s¶n cè ®Þnh cña C«ng ty ®· ®­îc ®æi míi.
6.KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty:
§Ó thÊy ®­îc t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty vµ t×nh h×nh thu nhËp cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty, ta xÐt b¶ng sau:
B¶ng II.2: KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh qua c¸c n¨m
§VT: ®ång
ChØ tiªu
N¨m 2002
N¨m 2003
N¨m 2004
I. Tæng doanh thu
24.634.216.506
25.881.484.294
52.039.135.086
II. Kim ng¹ch xuÊt khÈu
22.863.711.924
23.747.274.056
47.234.845.110
III. Chi phÝ
23.912.536.202
25.785.069.436
51.308.221.417
IV. Lîi nhuËn sau thuÕ
800.688.183
544.616.006
1.001.652.613
V. Lao ®éng vµ tiÒn l­¬ng
1.Tæng sè lao ®éng(ng­êi)
393
674
762
2. Tæng quü l­¬ng
2.850.906.561
4.319.497.000
5.701.813.122
3.Thu nhËp b×nh qu©n cña 1 ng­êi/th¸ng
631.236
549.994
653.293
NhËn xÐt: ®Ó ®¸nh gi¸ ®­îc doanh nghiÖp lµm ¨n cã hiÖu qu¶ hay kh«ng, ta xÐt chØ tiªu sau:
HiÖu qu¶ kinh doanh
=
KÕt qu¶ ®Çu ra
=
Tæng doanh thu
(Hkd)
YÕu tè ®Çu vµo
Tæng chi phÝ
§Ó thÊy râ t×nh h×nh kinh doanh cña C«ng ty kinh doanh cña C«ng ty ®­îc thÓ hiÖn qua biÓu ®å sau:
Qua biÓu ®å trªn ta thÊy: Trong nh÷ng n¨m qua C«ng ty lµm ¨n lu«n cã hiÖu qu¶, lu«n hoµn thµnh ng©n s¸ch nhµ n­íc.
N¨m 2003, C«ng ty lµm ¨n Ýt cã hiÖu qu¶ h¬n n¨m 2002, 2003, do ®ã: n¨m 2002 C«ng ty liªn tiÕp tiÕn hµnh ®Çu t­ d©y truyÒn s¶n xuÊt míi nªn ch­a æn ®Þnh. §ång thêi n¨m 2002 gi¸ nguyªn vËt liÖu t¨ng do thêi tiÕt kh¾c nghiÖt, ¶nh h­ëng ®Õn t×nh h×nh s¶n xuÊt vµ tiªu thô cña C«ng ty. N¨m 2003, C«ng ty ®· ®i vµo ho¹t ®éng æn ®Þnh, thÞ tr­êng tiªu thô ®­îc më réng, quy m« s¶n xuÊt më réng, v× vËy doanh thu n¨m 2004 ®¹t 52.039.135.506 ®ång cao h¬n rÊt nhiÒu so víi doanh thu n¨m 2002 lµ: 24.634.216.089 ®ång vµ n¨m 2003 lµ: 25.881.484.294 ®ång. §ång thêi thu nhËp cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty còng ®­îc t¨ng lªn, nh­ng møc t¨ng nµy kh«ng ®­îc cao.
B. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY GIẤY HOÀNG VĂN THỤ.
Để biết được Công ty Giấy Hoàng Văn Thụ đã thực hiện được mục tiêu, nội dung nào trong công tác quản lý lao động tại đơn vị mình. Bước đầu sẽ nghiên cứu tổng quát về hiện trạng nguồn nhân lực hiện tại của Công ty và sau đó lần lượt phân tích các chức năng hoạt động của công tác quản trị nguồn nhân lực mà Công ty đã thực hiện trong thời gian qua.
1. Tình hình lao động tại Công ty:
Tình hình lao động tại Công ty được thể hiện một cách tổng quát qua bảng sau:
Bảng II.3. Bảng cơ cấu nhân sự của Công ty năm 2004.
Phân loại lao động
Đơn vị
Số lượng
Tỷ trọng
Theo sản xuất
- Gián tiếp
Người
72
9,45
- Trực tiếp
Người
690
90,55
Theo giới tính
- Nam
Người
457
59,97
- Nữ
Người
305
40,03
Trình độ văn hoá
- Đại học
Người
38
4,99
- Cao đẳng, trung cấp
Người
52
6,82
- Bậc thợ công nhân
Người
672
88,19
- Bậc 6
Người
47
6,17
- Bậc 5
Người
35
4,59
- Bậc 4
63
8,27
- Bậc 3
Người
392
51,44
- Bậc 2
Người
135
17,72
- Bậc thợ bình quân
3,12
Tổng cộng
Người
762
100
Nhìn vào bảng cơ cấu nhân sự trên đây, đánh giá tổng quát hiện trạng nguồn lao động của Công ty như sau:
* Trong tổng số 762 nhân sự làm việc ở Công ty thì:
- Số lao động ở khâu trực tiếp sản xuất ở Công ty chiếm phần lớn 690 người (90%) trong tổng số lao động , còn lại chỉ 72 người (9,45%) làm việc ở khâu gián tiếp. Điều này cho thấy hoạt động kinh doanh của Công ty nặng về khâu sản xuất kinh doanh trực tiếp.
- Theo giới tính: Nam giới là 457 người (chiếm 59,97%), nữ giới là 305 người (chiếm 40,03%), do đặc thu hoạt đông kinh doanh của Công ty mang năng đặc điểm của lao đông chân tay, và làm những công việc năng nhọc nên công nhân, nhân viên nam giới rễ dàng làm việc.
- Trình độ văn hoá của công nhân trung bình là: 38 người trình độ đại học chiếm 4,99%, 52 người trình độ cao đẳng trung cấp chiếm 6,82%, 672 người có trình độ dưới trung cấp chiếm 88,19%. Bậc thợ trung bình quân của công nhân là 3,21 (Cách tính và phân tích sẽ được trình bày ở phần sau). trình độ văn ho

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement