Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By bear_hbu
#651406

Download Luận văn Phân tích tình hình tài chính tại Công ty cổ phần cơ khí ôtô Cần Thơ miễn phí

MỤC LỤC
Chương 1 Giới thiệu. 1
1.1 Sựcần thiết nghiên cứu đềtài . 1
1.2 Mục tiêu nghiên cứu. 2
1.2.1 Mục tiêu chung. 2
1.2.2 Mục tiêu cụthể. 2
1.3 Phạm vi nghiên cứu. 2
1.3.1 Không gian . 2
1.3.2 Thời gian . 2
1.3.3 Đối tượng nghiên cứu . 3
1.4 Lược khảo tài liệu có liên quan . 3
Chương 2 Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu . 4
2.1 Phương pháp luận. 4
2.1.1 Phân tích tình hình tài chính . 4
2.1.2 Các tỷsốvềthanh toán . 5
2.1.3 Các tỷsốvềnợ. 7
2.1.4 Các tỷsốvềhoạt động . 8
2.1.5 Các tỷsốvềlợi nhuận . 10
2.2 Phương pháp nghiên cứu. 11
2.2.1 Phương pháp thu thập sốliệu . 11
2.2.2 Phương pháp phân tích sốliệu . 11
Chương 3 Giới thiệu công ty cổphần cơkhí ô tô Cần Thơ. 15
3.1 Sơlược vềcông ty cổphần cơkhí ô tô Cần Thơ. 15
3.1.1 Lịch sửhình thành và phát triển. 15
3.1.2 Nội dung hoạt động và các sản phẩm, dịch vụchủyếu . 16
3.1.3 Cơcấu tổchức và chức năng nhiệm vụcủa mỗi phòng ban. 16
3.1.4 Bộmáy kếtoán và hình thức kếtoán . 18
3.2 Tình hình hoạt động kinh doanh giai đoạn 2004-2006 . 19
3.3 Những thuận lợi, khó khăn và định hướng hoạt động trong thời gian tới. 22
3.3.1 Thuận lợi . 22
3.3.2 Khó khăn . 22
3.3.3 Định hướng . 23
Chương 4 Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổphần cơkhí ô tô Cần Thơ. 24
4.1 Phân tích tình hình tài chính . 24
4.1.1 Phân tích mối quan hệvà sựbiến động của các khoản mục trong Bảng cân đối
kếtoán . 24
4.1.2 Phân tích mối quan hệvà sựbiến động của các khoản mục trong Bảng báo cáo
kết quảhoạt động kinh doanh . 36
4.2 Các tỷsốvềthanh toán . 41
4.2.1 Tỷlệthanh toán hiện hành . 41
4.2.2 Tỷlệthanh toán nhanh. 42
4.2.3 Tỷlệthanh toán bằng tiền mặt. 42
4.2.4 Nguồn vốn lưu động thường xuyên . 42
4.3 Các tỷsốvềnợ. 43
4.3.1 Phân tích tình hình phải thu, phải trảtrong ngắn hạn . 43
4.3.2 Hệsốthanh toán lãi nợvay. 46
4.3.3 Tỷlệnợvà tỷlệtựtài trợ. 47
4.4 Các tỷsốvềhoạt động . 48
4.4.1 Vòng luân chuyển các khoản phải thu . 48
4.4.2 Vòng quay hàng tồn kho . 49
4.4.3 Vòng quay vốn lưu động. 50
4.4.4 Vòng quay vốn cố định . 51
4.4.5 Vòng quay toàn bộtài sản. 51
4.4.6 Vòng quay vốn chủsởhữu . 52
4.5 Các tỷsốvềlợi nhuận . 52
4.5.1 Tỷsuất lợi nhuận trên doanh thu. 52
4.5.2 Tỷsuất lợi nhuận trên tài sản . 53
4.5.3 Tỷsuất lợi nhuận trên vốn chủsởhữu . 53
4.5.4 Phương trình Dupont. 54
Chương 5 Một sốgiải pháp nâng cao hiệu quảhoạt động tại công ty cổphần cơkhí ô
tô Cần Thơ. 58
5.1 Giảm bớt vốn chiếm dụng trong việc mua bán xe lắp ráp . 58
5.2 Giảm bớt chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp đểtăng doanh thu nâng
cao lợi nhuận . 58
5.3 Giảm bớt lãi vay phải trả đểtăng lợi nhuận của doanh nghiệp. 59
5.4 Nâng cao khảnăng thanh toán bằng tiền mặt . 59
Chương 6 Kết luận và kiến nghị. 61
6.1 Kết luận . 61
6.2 Kiến nghị. 62
6.2.1 Đối với Nhà nước. 62
6.2.2 Đối với công ty. 62++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

uần từ hoạt động kinh doanh, đó là do lợi nhuận khác của công ty trong năm
này cao hơn những năm khác.
Qua kết quả khái quát hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần cơ
khí ô tô Cần Thơ trong 3 năm 2004, 2005, 2006 ta nhận thấy công ty không
ngừng cố gắng phấn đấu trong sản xuất kinh doanh, biểu hiện cho việc kinh
doanh ngày càng tiến triển thuận lợi là sự tăng nhanh của doanh thu, lợi nhuận
của năm 2005 so với năm 2004 và những nỗ lực kinh doanh của công ty để vượt
qua thời kì khó khăn trong năm 2006. Tuy nhiên , căn cứ vào các chỉ tiêu lợi
nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh, lợi nhuận trước thuế và sau thuế thu nhập
doanh nghiệp trong năm 2006 còn âm chứng tỏ công ty còn nhiều khó khăn, do
đó, công ty cần tìm ra nguyên nhân chủ quan, khách quan và nhanh chóng
đề xuất cách giải quyết
CHÊNH LỆCH 05/04 CHÊNH LỆCH 06/05 Chỉ tiêu Năm 2004
30
BẢNG 01: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2004 – 2006
ĐVT: Tr. đồng
(Nguồn :Báo Cáo Tài Chí h 2004, 2005,2006 của Công ty c phần c khí ô tô Cầ n ổ ơ n Thơ)
Năm 2005 Năm 2006 SỐ TIỀN % SỐ TIỀN %
1 3 4 5 6 7 8 9
1. Doanh thu thuần về bán hàng và cung
cấp dịch vụ 41.170 75.181 36.912 34.011 82,61 (38.270) -50,9
2. Giá vốn hàng bán 38.400 70.160 35.187 31.760 82,71 (34.973) -49,85
3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp
dịch vụ 2.770 5.021 1.725 2.215 81,27 (3.296) -65,65
4. Doanh thu hoạt động tài chính 108 98 103 (10) -8,94 4 4,43
5. Chi phí tài chính 287 886 466 599 208,36 (419) -47,35
Trong đó: lãi vay phải trả 170 594 293 423 248,59 (301) -50,72
6. Chi phí bán hàng 845 1.598 1.046 753 89,04 (552) -34,53
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp 1.026 1.027 1.097 1 0,13 70 6,85
8. Lợi nhuận thuần từ HĐKD 720 1.609 (783) 889 123,51 (2.391) -148,64
9. Thu nhập khác 154 204 380 50 32,47 176 86,22
10. Chi phí khác 240 189 35 (51) -21,35 (154) -81,59
11.Lợi nhuận khác (86) 15 346 101 -118,02 330 2134,03
12. Tổng lợi nhuận trước thuế 634 1.624 (437) 990 156,22 (2.061) -126,9
13. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 177 203 25 14,14 (202) -100
14. Lợi nhuận sau thuế 456 1.422 (437) (1.858)211,48 965 -130,73
31
3.3 NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT
ĐỘNG TRONG THỜI GIAN TỚI
3.3.1 Thuận lợi
™ Công ty có quá trình hoạt động lâu dài, uy tín, chiếm được cảm tình và
lòng tin của đông đảo khách hàng trong và ngoài tỉnh.
™ Công ty có vị trí thuận lợi nằm ngay trung tâm thành phố.
™ Nằm ngay trên đường lộ lớn nên rất thuận lợi cho việc ra vào của xe.
™ Công ty tập trung được đội ngũ cán bộ công nhân viên có trình độ
chuyên môn và tay nghề cao, đoàn kết và có tinh thần hợp tác lâu dài vì mục tiêu
chất lượng và phục vụ khách hàng một cách tốt nhất.
™ Công ty đã thành công trong việc chuyển đổi tay lái nghịch sang tay lái
thuận, đảm bảo an toàn kỹ thuật theo thiết kế của viện thiết kế. Bên cạnh đó công
ty cũng đã thành công trong việc đóng thùng xe phù hợp với nhu cầu của khách
hàng.
™ Do công ty hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần nên công ty đã
thuận lợi trong việc thu hút các nguồn vốn đầu tư.
™ Hiện nay Nhà nước đang có chính sách khuyến khích các ngành cơ khí,
đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho sự phát triển của công ty.
™ Ngoài ra, công ty đang có kế hoạch đầu tư xây dựng và đổi mới các
trang thiết bị để phục vụ tốt hơn cho việc sản xuất kinh doanh
3.3.2 Khó khăn
Bên cạnh những thuận lợi vừa nêu trên công ty cũng gặp không ít khó khăn:
™ Trang thiết bị được trang bị và cải tiến để đáp ứng kịp thời nhu cầu sản
xuất kinh doanh của công ty nhưng được đầu tư chủ yếu từ nguồn vốn vay nên
làm phát sinh thêm khoản thanh toán lãi vay tương đối cao ảnh hưởng đến lợi
nhuận kinh doanh của doanh nghiệp.
™ Các linh kiện phần lớn được nhập từ nước ngoài do ngành công nghiệp
phụ trợ Việt Nam chưa phát triển, làm cho giá cả mặt hàng cao gây khó khăn cho
công ty.
32
™ Do giá cả thị trường luôn biến động làm cho giá thép dao động ảnh
hưởng đến việc sản xuất kinh doanh của công ty.
™ Mặc dù công ty đã hoạt động nhiều năm trên thị trường nhưng công ty
chưa quan tâm đến việc đẩy mạnh thương hiệu của mình trên thị trường Đồng
bằng sông Cửu Long và cả nước.
3.3.3 Định hướng
Công ty có những định hướng phát triển cho những năm tới nhằm góp phần
nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh:
™ Tăng cường công tác quản lí, thường xuyên giáo dục tư tưởng nhận
thức, nâng cao trình độ; quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ
công nhân viên, tạo điều kiện cho nhân viên tập trung sản xuất kinh doanh.
™ Củng cố bộ máy kế toán tài vụ đủ sức làm tròn nhiệm vụ tham mưu cho
lãnh đạo, theo dõi tham gia quản lý hoạt động của từng bộ phận để phản ánh tình
hình sản xuất kinh doanh kịp thời cho ban lãnh đạo
™ Để đầu tư vốn xây dựng nhà xưởng, cửa hàng kinh doanh, trang thiết bị
hiện đại phục vụ dịch vụ sửa chữa, bảo trì ô tô, giá trị đầu tư dự kiến là 5,2 tỷ.
Mục tiêu đầu tư là chiếm lĩnh thị trường ô tô ở Đồng bằng sông Cửu Long.
™ Định hướng mở rộng đầu tư và phát triển sản xuất kinh doanh của Công
ty cổ phần cơ khí ô tô Cần Thơ:
- Dự kiến từ năm 2007-2010 công ty sẽ đầu tư đạt đến 15 tỷ vốn điều lệ.
- Phương án đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh của công ty được
Samco đề ra nhằm mục đích phát triển công nghiệp cơ khí ô tô Cần Thơ là trung
tâm của đồng bằng sông Cửu Long, thu hút được lao động, giảm chi phí đi lại
bảo hành, bảo dưỡng xe tại khu vực miền tây
33
4 CHƯƠNG 4
PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ
KHÍ Ô TÔ CẦN THƠ
4.1 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
Công ty cổ phần cơ khí ô tô Cần Thơ là doanh nghiệp nhà nước có thời
gian hoạt động lâu dài và có quá trình phát triển đáng nể vượt qua nhiều khó
khăn thử thách. Từ khi thành lập cho đến nay, đơn vị đã không ngừng phấn đấu
vươn lên, đổi mới đầu tư trang thiết bị, tiếp cận khoa học kỹ thuật tiên tiến, nâng
cao trình độ quản lý, đặc biệt là chiếm được lòng tin yêu của quý khách hàng
trong và ngoài tỉnh. Chính nhờ vào sự phát triển không ngừng của doanh nghiệp
và lòng tin tưởng của khách hàng mà đơn vị luôn đứng vững vàng trên thị trường
và ngày càng phát triển mạnh mẽ trong cơ chế thị trường Việt Nam.
Phân tích chung tình hình tài chính của doanh nghiệp sẽ cung cấp một
cách tổng quát nhất về tình hình tài chính trong kỹ thuật kinh doanh, kết quả là
có khả quan hay không trên cơ sở đó có những đề xuất và những giải pháp hợp lý
hữu hiệu để việc sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ngày càng đạt hiệu quả
hơn.
Trước hết ta căn cứ vào số liệu trên bảng Cân Đối Kế Toán để so sánh
tổng số tài sản và tổng số nguồn vốn giữa các năm 2004 – 2006 để thấy được
quy mô vốn mà doanh nghiệp đã và đang sử dụng trong sản xuất kinh doanh có
hợp lý hay không, cũng như khả năng huy động vốn từ các nguồn khác nhau. Từ
đó rút ra nhận xét ban đầu về tình hình tài chính của doanh nghiệp.
4.1.1 Phân tích mối quan hệ và sự biến động của các khoản mục trong
Bảng cân đối kế toán
4.1.1.1 Tình hình phân bổ vốn (Bảng 2)
Tổng ...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement