Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By bachanlua_tihon
#651285

Download Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm về tài chính doanh nghiệp miễn phí

CHƯƠNG VII: HUY ĐỘNG VỐN QUA THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
 
Câu 253:Ưu điểm của thuê tài sản theo cách thuê tài chính:
a. Giúp doanh nghiệp thực hiện nhanh chóng dự án đầu tư
b. Huy động và sử dụng vốn vay dễ dàng hơn
c. Là công cụ tài chính giúp DN có thêm vốn trung & dài hạn để mở rộng hoạt động kinh doanh
d. Cả 3 ý trên
Câu 254: Loại chứng khoán nào có mức rủi ro cao nhất đối với doanh nghiệp phát hành
a. CP ưu đãi
b. CP thường
c. Trái phiếu
Câu 255: Loại hình công ty nào có quyền phát hành chứng khoán?
a. Công ty hợp danh
b. Công ty TNHH
c. Doanh nghiệp tư nhân
d. Công ty cổ phần
Câu 256: Nếu các khoản thanh toán trong hợp đồng thuê có khả năng bù đắp chi phí đầu t¬ư của tài sản thì khi đó hoạt động thuê này còn đư¬ợc gọi là trả dần hoàn toàn và có khả năng là loại hình:
a. Thuê hoạt động
b. Thuê vận hành
c. Thuê tài chính
d. Không câu nào đúng
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

ừng loại vốn lưu động trong quá trình sản xuất kinh doanh
Theo hình thái biểu hiện
Theo quan niệm sở hữu về vốn
Theo nguồn hình thành
Câu 140: Cho biết hàng tồn kho = 500, số ngày trong kỳ = 360 ngày, số ngày một vòng quay hàng tồn kho = 25 ngày. Giá vốn hàng bán bằng bao nhiêu?
18
187500
125
7200
Câu 141: Các công ty cần nắm giữ tiền mặt bằng 0 khi:
Nhu cầu giao dịch lớn hơn dòng tiền vào
Nhu cầu giao dịch nhỏ hơn dòng tiền vào
Nhu cầu giao dịch không vừa khớp dòng tiền vào
Nhu cầu giao dịch vừa khớp hoàn toàn dòng tiền vào
Câu 142: Cho biết LN gộp từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ = 2000, giá vốn hàng bán = 10000, các khoản phải thu = 600. Tính vòng quay các khoản phải thu?
13
20
30
0,05
Câu 143: Công ty chế tạo giấy Hải Âu cần sử dụng 1600 tấn bột giấy/năm, chi phí mỗi lần đặt hàng là 1 triệu đồng, chi phí lưu kho đơn vị hàng hoá là 0,5 triệu đồng. Hãy tính lượng bột giấy mỗi lần cung ứng tối ưu? (phải có đáp án bằng 60)
20 đơn vị
32 đơn vị
70 đơn vị
80 đơn vị
Câu 144: Số vòng quay hàng tồn kho phụ thuộc:
Giá vốn hàng bán
Hàng tồn kho bình quân
Doanh thu
Cả a & b
Câu 145: Doanh nghiệp có nhu cầu vốn lưu động trong các khâu:
Khâu dự trữ
Khâu sản xuất
Khâu lưu thông
Cả 3 khâu trên
Câu 146: Cho doanh thu thuần = 3000, lãi gộp = 1000, hàng tồn kho = 200, số vòng quay hàng tồn kho bằng bao nhiêu?
15
20
10
0,1
Câu 147: Công ty TM có kỳ thu tiền bình quân là 40 ngày. Đầu tư của công ty vào khoản phải thu trung bình là 12 triệu $. Doanh số bán chịu hàng năm của công ty là bao nhiêu? Giả định một năm tính 360 ngày.
40 triệu $
12 triệu $
108 triệu $
144 triệu $
Câu 148: Vòng quay vốn lưu động càng nhanh thì:
Kỳ luân chuyển vốn càng dài và vốn lưu động không được sử dụng có hiệu quả
Kỳ luân chuyển vốn càng được rút ngắn và chứng tỏ vốn lưu động được sử dụng có hiệu quả
Kỳ luân chuyển vốn càng dài và vốn lưu động được sử dụng hiệu quả
Cả a & b đều sai
Câu 149: Cho số vòng quay hàng tồn kho = 2 vòng; hàng tồn kho = 2000, hãy tính giá vốn hàng bán?
1000
3000
4000
5000
Câu 150: Công ty chế tạo giấy Hải Âu cần sử dụng 1600 tấn bột giấy/năm, chi phí mỗi lần đặt hàng là 1 triệu đồng, chi phí lưu kho đơn vị hàng hoá là 0,5 triệu đồng. Hãy tính số lần đặt hàng trong năm? (giống câu 143)
20 lần
16 lần
30 lần
10 lần
Câu 151: Tồn kho dự trữ của doanh nghiệp là :
Những tài sản mà DN lưu giữ để sản xuất hay bán sau này
Những tài sản mà DN không dùng nữa, chờ xử lý
Cả a & b đều đúng
Cả a & b đều sai
Câu 152: Cho biết hàng tồn kho = 1000, giá vốn hàng bán = 9000, số ngày trong kỳ = 360 ngày. Tính số ngày một vòng quay hàng tồn kho?
50
30
40
27,78
Câu 153: Giả sử năm báo cáo và năm kế hoạch của công ty Bến Tre đều đạt tổng mức luân chuyển vốn M = 540 tr.đ. Dự kiến trong năm kế hoạch Công ty tăng số vòng quay vốn thêm 1 vòng (L = 5+1 = 6). Tính số vốn lưu động tiết kiệm tuyệt đối (VLĐtktđ)?
VLĐtktđ = -18 tr.đ
VLĐtktđ = 20 tr.đ
VLĐtktđ = 90 tr.đ
VLĐtktđ = - 90 tr.đ
CHƯƠNG V: CHI PHÍ, DOANH THU VÀ LỢI NHUẬN
Câu 154: Chi phí thanh lý, nhượng bán tài sản cố định thuộc:
Chi phí tài chính
Chi phí bán hàng
Chi phí quản lý doanh nghiệp
Chi phí khác
Câu 155: Khoản mục nào được xếp vào doanh thu hoạt động tài chính:
Cổ tức và lợi nhuận được chia
Lãi tiền gửi ngân hàng
Chênh lệch lãi chuyển nhượng vốn
Cả a, b, c đều đúng
Câu 156: Khoản mục nào sau đây thuộc chi phí khác của doanh nghiệp
Chi phí thanh lý, nhượng bán tài sản cố định
Tiền phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế
Chi phí góp vốn liên doanh liên kết
Chỉ a và b đúng
Câu 158: Chi phí góp vốn liên doanh, liên kết thuộc:
Chi phí bán hàng
Chi phí quản lý doanh nghiệp
Chi phí tài chính
Cả a, b, c đều sai
Câu 159: Tiền thuê đất được xếp vào:
Chi phí quản lý doanh nghiệp
Chi phí bán hàng
Chi phí tài chính
Không câu nào đúng
Câu 160: Cho Doanh thu thuần = 6.000, tổng vốn kinh doanh T = 9.000, lợi nhuận trước thuế TNDN = 1.250, thuế suất thuế TNDN = 28%, hãy tính tỷ suất lợi nhuận sau thuế tổng vốn kinh doanh?
8%
10%
20%
Không câu nào đúng
Câu 161: Khi tính tỷ suất lợi nhuận tổng vốn người ta dựa vào :
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận sau thuế
Không phải các câu trên
Câu 162: Cho biết lợi nhuận sau thuế = 360, vốn vay = 400, lãi suất vay = 10%/tổng vốn vay, thuế suất thuế thu nhập 28%, hãy tính EBIT?
EBIT = 590
EBIT = 540
EBIT = 460
EBIT = 900
Câu 163: Chi phí nào là chi phí cố định: thêm 1 đáp án
Chi phí khấu hao TSCĐ
Chi phí tiền lương trả cho cán bộ CNV quản lý & chi phí thuê tài sản, văn phòng
Cả a & b
Câu 164: Cho Lãi gộp từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ = 400, Tổng doanh thu = 3000, Doanh thu thuần = 2500, giá vốn hàng bán bằng bao nhiêu?
2100
2600
5100
Không câu nào đúng
Câu 165: Nội dung giá thành toàn bộ của sản phẩm, dịch vụ tiêu thụ bao gồm:
Giá thành sản xuất của sản phẩm, dịch vụ tiêu thụ
Chi phí bán hàng
Chi phí quản lý doanh nghiệp
Cả a, b, c
Câu 166: Cho EBIT = 120, vốn chủ (C) = 600, vốn vay nợ (V) = 200. Tính tỷ suất lợi nhuận trước thuế và lãi vay trên tổng vốn
10%
15%
20%
6%
Câu 167: Chi phí biến đổi bao gồm : thêm 1 ĐA không phải CP BĐ
Chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công trực tiếp
Chi phí hoa hồng bán hàng, chi phí dịch vụ được cung cấp
Cả a và b
Câu 168: Cho tổng doanh thu = 15.000, doanh thu thuần = 12.000, lợi nhuận gộp từ HĐKD = 2.000, giá vốn hàng bán bằng bao nhiêu? chữa HĐKD thành hoạt động bán hàng
1.000
13.000
10.000
20.000
Câu 168: Lợi nhuận sử dụng để chia cho các cổ đông của công ty là:
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay
Lợi nhuận sau thuế
Cả 3 câu trên đều không đúng
Câu 169: Cho biết tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu = 2%; vòng quay toàn bộ vốn = 2, hệ số nợ Hv = 0,5. Tính tỷ suất lợi nhuận sau thuế vốn chủ sở hữu:
10%
8%
2%
6%
Câu 170: Cho Doanh thu thuần = 10.000, giá vốn hàng bán = 8.000, lợi nhuận trước thuế bằng 1.600, lãi vay R = 200, EBIT bằng bao nhiêu? (nên chữa lại vài con số trong ĐA hay đề để đánh lừa)
2.200
3.000
1.800
1.000
Câu 171: Công ty cổ phần Mê Kông có doanh thu trong năm là 300 triệu đông, giá thành toàn bộ của sản phẩm hàng hoá tiêu thụ là 288 triệu đồng. Hãy tính tỷ suất lợi nhuận giá thành (TL,Z) của công ty CP Mê Kông?
TL,Z = 96%
TL,Z = 4,16%
TL,Z = 41%
TL,Z = 30%
Câu 172: Chỉ tiêu nào sau đây là bé nhất:
Lãi gộp từ hoạt động kinh doanh
Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
Các chỉ tiêu trên là tương đương nhau
Câu 173: EBIT là :
Chỉ tiêu phản ánh lợi nhuận trước khi nộp thuế và trả lãi vay
Chỉ tiêu phản ánh doanh thu trước khi nộp thuế đã trả lãi vay
Chỉ tiêu phản ánh lợi nhuận sau khi nộp thuế và trả lãi vay
Chỉ tiêu phản ánh tổng tài sản sau khi trừ đi nợ phải trả
Câu 174: Câu nào sau đây là chi phí tài chính cố định?
Cổ tức cổ phần thường
Cổ tức của cổ phần ưu đãi cổ tức
Lãi vay
Cả b và c
Câu 175: Tỷ suất sinh lời của tài sản
Phản ánh một đồng giá trị tài sản mà DN đó huy động vào SX kinh doanh tạo ra số đồng lợi nhuận trước thuế và lãi vay
Là tỷ số giữa lợi nhuận trước thuế và lãi vay trên ...
Hình đại diện của thành viên
By hoangmanhvt91
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#686753 Bạn download tại link này với pass giải nén là ketnooi.com
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement