Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By quoc_sinh_hoang
#651245 Download Chuyên đề Một số vấn đề về quản lý sử dụng kinh phí cho hoạt động sự nghiệp y tế tại Bệnh viện nhi trung ương trong điều kiện hiện nay miễn phí
MỤC LỤC:

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG KINH PHÍ CHO CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP Y TẾ. 1
1.1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò của đơn vị sự nghiệp y tế. 1
1.1.1. Khái niệm về đơn vị sự nghiệp y tế. 1
1.1.2. Đặc điểm của đơn vị sự nghiệp y tế. 2
1.1.2. Vai trò của đơn vị sự nghiệp y tế. 2
1.1.2.1. Vai trò của y tế đối với sự phát triển kinh tế xã hội. 2
1.1.2.2. Vai trò của quản lý sử dụng kinh phí ở các đơn vị sự nghiệp y tế. 4
1.2. Các nguồn vốn đầu tư cho sự nghiệp y tế ở Việt Nam hiện nay. 5
1.2.1. Nguồn ngân sách do Nhà nước cấp hàng năm. 6
1.2.2. Nguồn thu viện phí và bảo hiểm y tế. 6
1.2.3. Nguồn viện trợ và các nguồn thu khác. 7
1.3. Nội dung quản lý sử dụng kinh phí ở các đơn vị sự nghiệp y tế. 7
1.3.1. Khầu lập dự toán chi. 9
1.3.2. Khầu chấp hành dự toán chi cho sự nghiệp y tế. 11
1.3.3. Công tác quyết toán chi năm báo cáo. 12
1.4. Nguyên tắc quản lý sử dụng kinh phí tại các đơn vị sự nghiệp y tế. 13
1.4.1. Nguyên tắc quản lý theo dự toán. 13
1.4.2. Nguyên tắc tiết kiệm và hiệu quả. 15
1.4.3. Nguyên tắc chi trực tiếp qua kho bạc Nhà nước. 16
1.5. Sự cần thiết phải tăng cường quản lý sử dụng kinh phí ở các đơn vị sự nghiệp y tế. 17
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ SỬ DỤNG KINH PHÍ Ở BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG TRONG THỜI GIAN QUA. 19
2.1. Đặc điểm, tình hình chung của Bệnh Viện Nhi Trung Ương. 19
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Bệnh Viện Nhi Trung Ương. 19
2.1.2. Tổ chức bộ máy của Bệnh Viện Nhi Nhi Trung Ương. 21
2.2. Tình hình quản lý sử dụng kinh phí cho hoạt động sự nghiệp ở Bệnh Viện Nhi Trung Ương trong những năm qua. 24
2.2.1. Công tác kế hoạch hoá nguồn vốn và quản lý nguồn vốn. 24
2.2.2. Công tác quản lý sử dụng kinh phí tại Bệnh viện Nhi Trung Ương trong những năm qua. 27
2.2.2.1. Công tác lập dự toán chi tại Bệnh viện Nhi Trung Ương. 29
2.2.2.2. Công tác chấp hành chi tại Bệnh viện Nhi Trung Ương. 37
2.2.2.3. Công tác quyết toán chi cho hoạt động sự nghiệp tại Bệnh viện Nhi Trung Ương. 43
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ SỬ DỤNG KINH PHÍ CHO HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG. 46
3.1. Định hướng phát triển của Bệnh viện Nhi Trung Ương trong thời gian tới. 46
3.2. Một số ý kiến đề xuất nhằm tăng cường quản lý sử dụng kinh phí cho hoạt động sự nghiệp y tế tại Bệnh viện Nhi Trung Ương. 50
3.2.1. cần xác định rõ nội dung chi cho sự nghiệp y tế tại Bệnh viện Nhi Trung Ương. 50
3.2.2. Thực hiện khoán biên chế và khoán chi nhằm nâng cao chất lượng phục vụ của Bệnh viện. 52
3.2.3. Tăng cường công tác quản lý sử dụng kinh phí cho hoạt động sự nghiệp tại Bệnh viện. 56
3.2.4. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát ở tất cả các khẩu từ lập, chấp hành và quyết toán chi đến kiểm soát nội bộ và công khai tài chính. 57
Kết luận 59
Tài liệu tham khảo
CHƯƠNG 1:
LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG KINH PHÍ
TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP Y TẾ.

1.1. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM, VAI TRÒ CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP Y TẾ.
1.1.1. Khái niệm về đơn vị sự nghiệp y tế.
Công việc khám chữa bệnh đã có từ khi xã hội loài người xuất hiện, ban đầu chỉ là những thầy lang, thầy phù thuỷ, với những cách chữa bệnh rất đơn sơ và mang nặng tính chất mê tín. Bệnh viện chỉ thực sự phát triển từ cuối thế kỷ XIX do có sự trợ giúp của các ngành khoa học khác, nó có tổ chức và hệ thống hoàn chỉnh. Đến ngày nay thì bệnh viện chở thành một đơn vị không thể thiếu và vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của xã hội. Theo quan điểm hiện đại bây giờ cho rằng: “Đơn vị y tế là một cơ sở y tế trong khu trong khu vực dân cư, là một bộ phận không thể tách rời của một tổ chức xã hội và y tế, chức năng của nó là chăm sóc sức khoẻ toàn diện cho nhân dân, cả phòng bệnh và chữa bệnh, là trung tâm đào tạo cán bộ y tế và nghiên cứu sinh xã hội học”.
Nh­ vậy theo cách hiểu trên thì đơn vị sự nghiệp y tế là một hệ thống, một phức hợp và một tổ chức động.
- Đơn vị y tế là một hệ thống lớn bao gồm: ban giam đốc, các phòng nghiệp vụ, các khoa lâm sàng, cận lâm sàng.
- Đơn vị y tế là một phức hợp bao gồm rất nhiều yếu tố có liên quan chằng chịt từ khám bệnh, chuẩn đoán, điều trị, chăm sóc….
- Là một tổ chức động bao gồm đầu vào là người bệnh, cán bộ y tế, trang thiết bị, thuốc cần để chuẩn đoán điều trị. Đầu ra là người bệnh khỏi bệnh ra viện hay hồi phục sức khoẻ hay người bệnh tử vong.
Đơn vị y tế có 3 loại:
+ Đơn vị y tế công hay còn gọi là đơn vị sự nghiệp y tế. Đây là đơn vị y tế do Nhà nước quản lý, mọi sự hoạt động của nó phụ thuộc vào đường lối phát triển của Nhà nước.
+ Đơn vị y tế tư là đơn vị y tế do tư nhân đứng ra tổ chức thành lập như: Các phòng khám tư, bệnh viện tư,... Hoạt động của nó một phần phải nằm trong khuôn khổ chung của mọi bệnh viện và một phần năm dưới sự chỉ đạo của tư nhân.
+ Đơn vị y tế công, tư đây là loại hình Bệnh viện do có sự kết hợp cả hai loại trên.
Trong khuôn khổ đề tài này em chỉ đề cập đến đơn vị sự nghiệp y tế, mà thay mặt là Bệnh viện nhi trung ương, nơi em có điều kiện được tiếp cận và học tập.
1.1.2. Đặc điểm của đơn vị sự nghiệp y tế.
- Là đơn vị sự nghiệp có thu của nhà nước nên chịu chỉ đạo của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Thực hiện công bằng trong chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Nhà nước đảm bảo mọi người đều được chăm sóc sức khoẻ cơ bản có chất lượng phù hợp với khả năng kinh tế xã hội của đất nước. Hoạt động của các đơn vị sự nghiệp y tế không vì mục tiêu lợi nhuận mà vì lợi Ých cộng đồng.
- Là bộ mặt của ngành y tế, kỹ thuật của Bệnh viện phản ánh sự phát triển y học của một quốc gia. Cả nước ta có 823 bệnh viện với gần 116.000 giường bệnh. Bình quân 1,5 giường bệnh/1000 dân.(Theo số liệu thông kê năm 2002).
- Đơn vị sự nghiệp y tế là trung tâm chẩn đoán và điều trị với kỹ thuật cao, giữ vai trò quan trọng trong hệ thống y tế quốc gia về lĩnh vực khám chữa bệnh, làm giảm đi sự thiếu hụt lao động vì ốm đau, giúp phục hồi sức khỏe và chữa bệnh cho mọi người.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement