Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By luong_luyen
#651169

Download Tổng kết, rà soát các chính sách thuế liên quan đến trợ cấp từ trước đến nay, phân loại các trợ cấp miễn phí

Đến hết ngày 31/12/2003: Trường hợp dự án có vốn đầu tư nước ngoài thuộc lĩnh vực quy định tại Phụ lục V hay VI hay được thực hiện tại địa bàn quy định tại Phụ lục VII của tài liệu này đáp ứng nhiều tiêu chuẩn khuyến khích đầu tư thì được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời gian tối đa là 4 năm, kể từ khi bắt đầu kinh doanh có lãi và được giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời gian tối đa là 4 năm tiếp theo. Đối với những trường hợp đặc biệt khuyến khích đầu tư, thời gian miễn thuế thu nhập doanh nghiệp tối đa là 8 năm.
Từ ngày 1/1/2004: Được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp từ 2 – 4 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 3 – 9 năm tiếp theo, tuỳ vào lĩnh vực ngành, nghề khuyến khích đầu tư, số lao động mà dự án sử dụng, địa bàn thực hiện dự án.
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

rong nước.
a) Cơ sở pháp lý để thực hiện:
- Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày 12/11/1996;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam số 18/2000/QH10 ngày 9/6/2000;
- Nghị định của Chính phủ số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;
- Nghị định của Chính phủ số 27/2003/NĐ-CP ngày 19/3/2003 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;
- Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 03/1997/QH9 ngày 10/5/1997 (hết hiệu lực từ ngày 1/1/2004)
- Nghị định của Chính phủ số 30/1998/NĐ-CP ngày 13/5/1998 quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 03/1997/QH9 ngày 10/5/1997 (hết hiệu lực từ ngày 1/1/2004);
- Nghị định của Chính phủ số 26/2001/NĐ-CP ngày 4/6/2001 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số số 30/1998/NĐ-CP ngày 13/5/1998 quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 03/1997/QH9 ngày 10/5/1997 (hết hiệu lực từ ngày 1/1/2004);
- Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH11 ngày 17/6/2003 (hiệu lực từ 1/1/2004);
- Nghị định của Chính phủ số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (bãi bỏ quy định về hoàn thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp cho số thu nhập tái đầu tư, thuế chuyển thu nhập ra nước ngoài và các quy định ưu đãi về thuế suất, về miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại các Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 và Nghị định số 27/2003/NĐ-CP ngày 19/3/2003);
- Nghị định của Chính phủ số 152/2004/NĐ-CP ngày 6/8/2004 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp;
- Thông tư của Bộ Tài chính số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp;
- Thông tư của Bộ Tài chính số 88/2004/TT-BTC ngày 1/9/2004 về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp;
- Nghị định của Chính phủ số 24/2007/NĐ-CP thay thế Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 và Nghị định số 152/2004/NĐ-CP ngày 6/8/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
b) Nội dung trợ cấp:
- Về đối tượng nhận trợ cấp là các Dự án đầu tư nước ngoài thuộc các nhóm sau:
Nhóm theo Danh mục của Nghị định 27/2003/NĐ-CP, bao gồm:
(i) Chế biến nông sản, lâm sản (trừ gỗ), thuỷ sản từ nguồn nguyên liệu trong nước xuất khẩu 50% sản phẩm trở lên (Mục I, Phụ lục I, NĐ 27);
(ii) Sản xuất, chế biến xuất khẩu từ 30% sản phẩm trở lên và sử dụng nhiều nguyên liệu, vật tư trong nước (có giá trị từ 30% chi phí sản xuất trở lên) (Mục II, Phụ lục I, NĐ 27);
(iii) Chế biến nông sản, lâm sản (trừ gỗ rừng tự nhiên trong nước), thuỷ sản từ nguồn nguyên liệu trong nước (Mục II, Phụ lục I, NĐ 27);
(iv) Sản xuất các loại thuốc trừ sâu bệnh, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y có phần giá trị gia tăng nội địa từ 40% trở lên (Mục II, Phụ lục I, NĐ 27);
Nhóm theo Danh mục của Nghị định 164/2003/NĐ-CP, bao gồm:
(v) Chế biến nông sản từ nguồn nguyên liệu trong nước: chế biến gia súc, gia cầm; chế biến và bảo quản rau quả; sản xuất dầu, tinh dầu, chất béo từ thực vật; sản xuất sữa lỏng và các sản phẩm chiết xuất từ sữa; sản xuất bột thô; sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm, thuỷ sản; sản xuất nước uống đóng chai, đóng hộp từ hoa quả.
(vi) Sản xuất bột giấy, giấy, bìa, ván nhân tạo trực tiếp từ nguồn nguyên liệu nông, lâm sản trong nước.
(vii) Chế biến, bảo quản thuỷ sản từ nguồn nguyên liệu trong nước.
- Về hình thức trợ cấp là ưu đãi về thuế, bao gồm:
Đối với nhóm dự án theo quy định tại NĐ 27:
+ Ưu đãi về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp (đến hết ngày 31/12/2003 Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thông thường với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đầu tư nước ngoài là 25%.
):
Được hưởng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 15% trong 12 năm kể từ khi dự án bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh nếu dự án đầu tư thuộc nhóm (ii), (iii), (iv).
Được hưởng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong 15 năm kể từ khi dự án bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh nếu dự án đầu tư thuộc nhóm (ii), (iii), (iv) thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn quy định tại Phụ lục VII kèm theo tài liệu này.
Được hưởng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong suốt thời hạn thực hiện dự án nếu dự án đầu tư thuộc nhóm (i).
+ Ưu đãi về thời hạn miễn và giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (đến hết ngày 31/12/2003): Được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp từ 2-8 năm kể từ khi kinh doanh có lãi và giảm 50% trong 3-4 năm tiếp theo, tuỳ từng trường hợp vào lĩnh vực ngành nghề, tính chất của dự án và địa bàn thực hiện dự án.
+ Ưu đãi về hoàn thuế thu nhập doanh nghiệp trong trường hợp tái đầu tư (đến hết ngày 31/12/2003): Nhà đầu tư nước ngoài dùng lợi nhuận và các khoản thu hợp pháp khác từ hoạt động đầu tư ở Việt Nam để tái đầu tư vào dự án đang thực hiện hay đầu tư vào dự án mới theo Luật Đầu tư nước ngoài được hưởng mức hoàn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với số lợi nhuận tái đầu tư tại Việt Nam như sau:
100% nếu tái đầu tư vào các dự án thuộc nhóm (i) hay dự án đầu tư thuộc nhóm (ii), (iii), (iv) thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn quy định tại Phụ lục VII;
75% nếu tái đầu tư vào các dự án thuộc nhóm (ii), (iii), (iv);
+ Ưu đãi về thuế nhập khẩu: Dự án thuộc nhóm (i) được miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất trong thời hạn 5 năm kể từ khi bắt đầu sản xuất. Luật Thuế XNK 2005 có hiệu lực thi hành từ 1/1/2006 đã bãi bỏ quy định về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu tại Điều 47 của Luật ĐTNN, tuy nhiên, vẫn quy định miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất của dự án thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư hay Danh mục địa bàn kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn trong thời hạn 5 năm, theo đó, tại dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế XNK thì dự án xuất khẩu vẫn thuộc các Danh mục này.
Đối với nhóm theo quy định tại Nghị định 164
+ Ưu đãi về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp (Từ ngày 1/1/2004 Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thông thường từ ngày 1/1/2004 là 28% theo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH11.
):
Được hưởng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 20% trong 10 năm kể từ khi bắt đầu hoạt động kinh doanh;
Được hưởng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 15% trong 12 năm kể từ khi bắt đầu hoạt động kinh doanh nếu dự án được thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn;
Được hư...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement