Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Jerah
#651144

Download Khóa luận Phát triển dịch vụ thanh toán quốc tế bằng tín dụng chứng từ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn chi nhánh An Giang miễn phí

MỤC LỤC
TÓM TẮT . i
MỤC LỤC . ii
DANH MỤC HÌNH . v
DANH MỤC BẢNG . v
DANH MỤC TỪVIẾT TẮT. vi
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN
1.1. Cơsởhình thành đềtài. 1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu. 2
1.3. Phạm vi nghiên cứu . 2
1.4. Phương pháp nghiên cứu . 2
1.5. Ý nghĩa nghiên cứu . 2
CHƯƠNG 2: CƠSỞLÝ THUYẾT
2.1. Thanh toán quốc tế. 4
2.1.1 Khái niệm.4
2.1.2. Vai trò của thanh toán quốc tế.4
2.1.3. cách thanh toán quốc tế.5
2.2. cách thanh toán tín dụng chứng từ(Documentary of Credit – L/C) . 7
2.2.1 Khái niệm.7
2.2.2. Nội dung cách tín dụng chứng từ.9
2.2.3. Thưtín dụng.10
2.2.4. Đặc trưng của cách tín dụng chứng từ.14
2.2.5. Các văn bản điều chỉnh cách tín dụng chứng từ.15
2.3. Sơlược vềhệthống SWIFT. 16
CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔPHẦN SÀI
GÒN CHI NHÁNH AN GIANG
3.1. Giới thiệu vềNgân hàng TMCP Sài Gòn. 18
3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển.18
3.1.2. Hoạt động kinh doanh .18
3.1.3. Mạng lưới hoạt động .19
3.1.4. Định hướng của SCB .19
3.2. Ngân hàng Thương mại cổphần Sài Gòn – Chi nhánh An Giang. 24
3.2.1. Sơ đồtổchức .24
3.2.2. Chức năng các phòng ban .25
3.2.3. Sơlược tình hình hoạt động tại SCB An Giang.26
Chương 4: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN BẰNG L/C TẠI
SCB AN GIANG
4.1. Hoạt động quan hệ đối ngoại của SCB . 30
4.2. Tình hình thanh toán quốc tếtại SCB An Giang. 30
4.3 Tình hình thanh toán bằng TDCT tại SCB An Giang . 33
4.3.1 Quy trình thanh toán TDCT tại SCB .33
4.3.2 Kết quảhoạt động thanh toán L/C .37
4.4. Các nhân tốkhác . 41
4.4.1. Đội ngũnhân viên.41
4.4.2. Công nghệthông tin .42
4.4.3. Hoạt động Marketing .42
4.4.4. Hoạt động phục vụvà chăm sóc khách hàng .43
4.5. Các nhân tốbên ngoài ảnh hưởng đến hiệu quảhoạt động thanh toán quốc tế
nói chung và thanh toán bằng L/C nói riêng . 43
4.6. Các đối thủmạnh. 44
4.6.1. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) .44
4.6.2. Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
(Agribank).47
4.6.3. Ngân hàng thương mại cổphần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) .48
Chương 5: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN
QUỐC TẾBẰNG TÍN DỤNG CHỨNG TỪTẠI SCB AN GIANG
5.1. Ma trận SWOT . 50
5.2. Giải pháp phát triển thanh toán quốc tếbằng tín dụng chứng từtại SCB An
Giang .51
5.2.1. Giải pháp nâng cao hiệu quảnghiệp vụthanh toán tại Ngân hàng .51
5.2.2. Giải pháp phát triển thương hiệu .53
5.2.3. Giải pháp vềquảng cáo, tiếp thị.53
5.2.4. Giải pháp vềnguồn nhân lực. 54
5.2.5. Giải pháp vềcông nghệ. 55
Chương 6: KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ
6.1. Kết luận . 56
6.2. Một sốkiến nghị. 56
6.3. Hạn chếcủa đềtài . 56++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

ng.
¾ Trung tâm đào tạo: là phòng chuyên môn có chức năng:
- Tham mưu các lĩnh vực đảm bảo nâng cao chất lượng nhân viên.
Lê Hồng Nhung – Lớp DH7KD 19
Phát triển dịch vụ thanh toán quốc tế tại SCB An Giang
- Hướng dẫn đào tạo nhân viên thực hiện theo quy trình, quy chế, thực hiện
văn hóa SCB.
¾ Phòng Kiểm soát nội bộ: là phòng chuyên môn tham mưu thực hiện công
tác kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định của pháp luật và các quy chế
quy trình nghiệp vụ, quy định nội bộ của SCB nhằm đảm bảo các hoạt
động của SCB luôn an toàn, hiệu quả, đúng pháp luật.
¾ Bộ phận Kiểm soát khu vực thuộc Phòng Kiểm soát nội bộ: là đơn vị
trực thuộc và chịu sự điều hành trực tiếp của Hội sở, thực hiện 3 chức năng
chính theo quy định bao gồm kiểm tra - kiểm soát nội bộ, thẩm định giá tài
sản đảm bảo nợ vay và quản trị rủi ro. Các bộ phận nghiệp vụ vừa chịu sự
điều hành trực tiếp của Trưởng khu vực, vừa chịu sự chỉ đạo theo hệ thống
dọc của Trưởng các Phòng Ban quản lý chuyên môn trực tiếp tại Hội sở.
¾ Phòng Quản lý tín dụng: Là phòng chuyên môn nghiệp vụ thực hiện các
chức năng sau:
- Tham mưu, xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, chính sách, các quy
định có liên quan đến công tác tín dụng, kế hoạch kinh doanh tín dụng
hàng năm của SCB.
- Xây dựng và quản lý danh mục cho vay theo ngành nghề, sản phẩm phù
hợp với từng thời kỳ đối với khách hàng.
- Tham mưu cho Ban Điều hành ra quyết định tín dụng đối với các khoản
vay vượt mức phán quyết của Chi nhánh.
- Xây dựng chiến lược, kế hoạch và tổ chức thực hiện chiến lược, kế hoạch
phát triển các sản phẩm tín dụng cho khách hàng.
- Nghiên cứu phát triển sản phẩm đáp ứng được yêu cầu của khách hàng,
phù hợp với các quy định của Pháp luật và SCB.
¾ Phòng Đầu tư: Là phòng chuyên môn có chức năng:
Tham mưu quản lý, xây dựng chiến lược và thực hiện kinh doanh với mục
tiêu đem lại lợi nhuận cho SCB thông qua các hoạt động góp vốn, mua cổ
phần và kinh doanh chứng khoán (cổ phiếu và trái phiếu doanh
nghiệp).CÔNG TYT Trang 24
¾ Phòng Thẩm định và Quản lý tài sản đảm bảo: là phòng chuyên môn
nghiệp vụ thực hiện các chức năng:
- Tham mưu cho Ban Điều hành trong việc xây dựng các chính sách về công
tác thẩm định và quản lý tài sản đảm bảo.
- Thẩm định và tái thẩm định tài sản đảm bảo.
Lê Hồng Nhung – Lớp DH7KD 20
Phát triển dịch vụ thanh toán quốc tế tại SCB An Giang
- Xây dựng, hướng dẫn thực hiện các vấn đề liên quan đến thủ tục pháp lý,
chứng từ và quản lý tài sản đảm bảo cho toàn Ngân hàng.
- Hướng dẫn thực hiện và kiểm tra công tác quản lý tài sản bảo đảm cho các
đơn vị trực thuộc.
¾ Phòng dịch vụ khách hàng: là phòng chuyên môn có chức năng:
- Thực hiện và quản lý công việc chăm sóc khách hàng, bao gồm cả Call
Centre.
- Xây dựng, cập nhật thông tin và quản lý Website SCB.
- Xây dựng, cập nhật thông tin và quản lý trang tin nội bộ SCB.
¾ Phòng Tiền gửi và Dịch vụ phi tín dụng: là phòng chuyên môn có chức
năng:
- Tham mưu, xây dựng và thực hiện các chiến lược, các biện pháp phát triển
sản phẩm tiền gửi và dịch vụ phi tín dụng dành cho khách hàng là tổ chức,
doanh nghiệp và cá nhân, không bao gồm sản phẩm dịch vụ thuộc chức
năng, nhiệm vụ của các Phòng Ban như Phòng nghiệp vụ Ngân hàng quốc
tế, Phòng nghiệp vụ Ngân hàng điện tử, Trung tâm thanh toán, Phòng
Ngân quỹ, Phòng Nguồn vốn và Kinh doanh ngoại hối, Phòng Đầu tư.
- Phát triển, triển khai thực hiện các sản phẩm dịch vụ huy động vốn trên thị
trường và các sản phẩm dịch vụ phi tín dụng khác cho toàn hệ thống: dịch
vụ quản lý tài khoản (bao gồm cả dịch vụ quản lý tài khoản nhà đầu tư
chứng khoán), dịch vụ thu, chi hộ thông qua tài khoản, qua thẻ ATM, tiền
mặt, dịch vụ nhờ thu séc trong nước, dịch vụ chuyển tiền trong nước,…
¾ Phòng Marketing: là phòng chuyên môn có chức năng:
- Tham mưu cho Ban Điều hành trong việc hoạch định chiến lược quảng bá
thương hiệu.
- Phối hợp với các Phòng Ban chức năng xây dựng, đề xuất, đảm bảo thống
nhất hệ thống nhận dạng thương hiệu và triển khai đến các đơn vị trực
thuộc.
- Kết hợp với các Phòng Ban chức năng và các đơn vị trực thuộc xây dựng
kế hoạch quảng cáo, tiếp thị sản phẩm và triển khai đến các đơn vị trực
thuộc.
- Đảm bảo hình ảnh thương hiệu SCB theo tiêu chí hoạt động và văn hóa
kinh doanh của SCB.
¾ Phòng Kế toán tài chính tổng hợp: là phòng chuyên môn nghiệp vụ có
chức năng:
Lê Hồng Nhung – Lớp DH7KD 21
Phát triển dịch vụ thanh toán quốc tế tại SCB An Giang
- Quản lý hoạt động tài chính, kế toán toàn Ngân hàng nhằm đảm bảo tuân
thủ các chuẩn mực kế toán theo quy định và cung cấp thông tin kế toán quản
trị.
- Xây dựng các quy trình, quy chế, hướng dẫn hạch toán kế toán cho toàn hệ
thống SCB.TổÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT Trang 2
- Thực hiện công tác kế toán tài chính, kế toán tổng hợp, kế toán quản trị và
kế toán chi tiết.
- Xây dựng, giám sát thực hiện kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính
toàn ngân hàng.
¾ Văn phòng: là phòng chuyên môn thực hiện chức năng:
- Chức năng tham mưu:
ƒ Tham mưu giúp cho Tổng Giám đốc trong việc chỉ đạo, hướng dẫn,
tổ chức triển khai và kiểm tra giám sát về nghiệp vụ hành chính,
văn phòng, phát triển mạng lưới hoạt động trong toàn hệ thống.
ƒ Tổng hợp và cung cấp các thông tin cho Tổng Giám đốc trong quản
lý, điều hành hoạt động các đơn vị thuộc bộ máy tổ chức của Hội sở
và các đơn vị thuộc mạng lưới hoạt động của SCB và các đơn vị
trực thuộc.
- Chức năng hậu cần: Xây dựng và quản lý cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ
cho mục tiêu kinh doanh của SCB, tổ chức thực hiện công tác hậu cần hỗ
trợ cho hoạt động của Ngân hàng.
ƒ Phát triển và quản lý mạng lưới hoạt động của SCB theo chiến lược
và kế hoạch kinh doanh hàng năm.
ƒ Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội quy, quy định
thuộc lĩnh vực hành chính, văn phòng được giao quản lý tại Hội sở
chính và các đơn vị trong mạng lưới hoạt động của Ngân hàng.
ƒ Đầu mối tổ chức hay thay mặt cho SCB trong quan hệ giao tiếp với
các tổ chức, cá nhân ngoài hệ thống.
ƒ Chức năng thư ký của Ban điều hành bao gồm: Tổng hợp chương
trình, kế hoạch công tác của toàn hệ thống; đôn đốc, đánh giá, kiểm
tra việc thực hiện các kế hoạch và nhiệm vụ do Ban điều hành giao
cho các cá nhân, đơn vị; hỗ trợ, tham mưu tư vấn pháp luật cho Ban
điều hành.
¾ Phòng Công nghệ thông tin: là phòng chuyên môn có chức năng:
- Tham mưu chiến lược phát triển về lĩnh vực công nghệ thông tin.
Lê Hồng Nhung – Lớp DH7KD 22
Phát triển dịch vụ thanh toán quốc tế tại SCB An Giang
- Quản lý, vận hành hệ thống công nghệ thông tin đã, đang và sẽ triển khai
cài đặt để phục vụ phù hợp với yêu cầu quản lý và điều hành của toàn hệ
thống SCB.
¾ Phòng Nghiệp vụ ngân hàng điện tử: là phòng chuyên môn có chức
năng:
- Tham mưu xây dựng chiến...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement