Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By caubevosong2
#651136

Download Chuyên đề Một vài kiến nghị về việc lập và trình bày tài chính hợp nhất tại Tổng công ty Đầu tư Xây dựng Cấp thoát nước và Môi trường Việt Nam miễn phí

MỤC LỤC
MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ SỬ DỤNG
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 2
1.1. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh 2
1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Tổng công ty VIWASEEN 2
1.1.2. Lĩnh vực kinh doanh 4
1.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý 7
1.1.4. Đặc điểm quy trình sản xuất 11
1.1.4.1. Quy trình sản xuất 11
1.1.4.2. Đặc điểm quy trình công nghệ xây dựng công trình cấp thoát nước 12
1.2. Đặc điểm công tác kế toán tại Tổng công ty VIWASEEN 13
1.2.1. Tổ chức bộ máy kế toán 13
1.2.2. Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ, tài khoản kế toán, sổ kế toán và báo cáo kế toán 17
1.2.2.1. Tổ chức vận dụng chứng từ 17
1.2.2.2. Tổ chức vận dụng hình thức tài khoản 17
1.2.2.3. Tổ chức ghi sổ kế toán, và các báo cáo tài chính 18
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TẠI TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 21
2.1. Khái quát về việc lập báo cáo tài chính hợp nhất tại Tổng công ty VIWASEEN 21
2.2. Thực trạng hợp nhất các Báo cáo tài chính tại Tổng công ty VIWASEEN 22
2.2.1. Chuẩn bị các Báo cáo tài chính trước khi hợp nhất 22
2.2.2. Hợp nhất các Báo cáo tài chính 24
2.2.2.1. Bảng cân đối kế toán hợp nhất 24
2.2.2.2. Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất 42
2.2.2.3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 47
CHƯƠNG III: MỘT VÀI KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN VIỆC LẬP CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TẠI TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 51
3.1 Khái quát về việc lập các Báo cáo tài chính hợp nhất tại Tổng công ty Đầu tư Xây dựng Cấp thoát nước và Môi trường Việt Nam. 51
3.2 Một vài ý kiến về kỹ thuật lập, và phương pháp lập Báo cáo tài chính hợp nhất tại Tổng công ty VIWASEEN. 52
3.2.1. Về mặt kỹ thuật lập các Báo cáo tài chính hợp nhất. 52
3.2.2. Về phương pháp hợp nhất Báo cáo tài chính: 54
3.3 Một vài kiến nghị về cách thức xác định các giao dịch nội bộ, và phương pháp xử lý các chỉ tiêu khi hợp nhất Báo cáo tài chính 55
3.3.1 Thống nhất về khái niệm “Nội bộ” trong Tổng công ty VIWASEEN, xác định rõ phạm vi của nội bộ. Xây dựng một quy trình để loại trừ các giao dịch nội bộ và các khoản lãi, lỗ nội bộ chưa thực sự phát sinh. 55
3.3.2 Phương pháp xử lý các chỉ tiêu khi hợp nhất Báo cáo tài chính 56
3.3.2.1. Kiến nghị về phương pháp điều chỉnh các chỉ tiêu “Vốn đầu tư của chủ sở hữu” và “Khoản đầu tư vào công ty con” 56
3.3.2.2. Kiến nghị về phương pháp kế toán các khoản đầu tư tại các Công ty Liên kết, Liên doanh 57
3.3.2.3. Kiến nghị về xử lý khoản mục “Lợi ích của cổ đông thiểu số” Khi hợp nhất Báo cáo tài chính giữa các Công ty con và Công ty con của nó. 59
3.3.2.4. Kiến nghị về xử lý các khoản “Lãi lỗ nội bộ chưa thực sự phát sinh” trên Bảng cân đối kế toán hợp nhất của Tổng công ty VIWASEEN. 61
3.4. Kiến nghị về chế độ và chuẩn mực hiện hành về Báo cáo tài chính hợp nhất. 63
KẾT LUẬN 65
TÀI LIỆU THAM KHẢO 66
PHỤ LỤC 67
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

VIWASEEN
(4,080)
Vốn đầu tư của CSH - TK 411_Cty tư vấn WASE
(4,080)
10
VIWAMEX
3,029
1,529.4
Đầu tư vào Cty con - TK 221_TCT VIWASEEN
(1,529.4)
Vốn đầu tư của CSH - TK 411_VIWAMEX
(1,529.4)
11
WASECO
110,251.3
110,251.3
Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc_TCT VIWASEEN
(110,251.3)
Vốn đầu tư của CSH - TK 411_WASECO
(110,251.3)
12
VIWASEEN Huế
29,040
6,960
Đầu tư vào Cty con - TK 221_TCT VIWASEEN
(6,960)
Vốn đầu tư của CSH - TK 411_VIWASEEN Huế
(6,960)
Bảng 04: Bảng điều chỉnh các chỉ tiêu “Khoản đầu tư vào công ty con” của Tổng công ty VIWASEEN và “Vốn đầu tư của chủ sở hữu” của các công ty con
-Riêng tại các công ty VIWASEEN.1, VIWASEEN.2, VIWASEEN.4. Khi điều chỉnh giảm các khoản mục này có sự khác biệt.
+Tại Công ty VIWASEEN.1: do trong kỳ, VIWASEEN.1 đã xác định phần “Lợi nhuận tích luỹ” chia cho Tổng công ty VIWASEEN là 1,678,028,000 Đ, và ghi nhận vào “Khoản phải trả khác”. Tổng công ty VIWASEEN cũng ghi tăng “Khoản đầu tư vào công ty con” để phản ánh phần lãi được chia này. Vì vậy, khi hợp nhất Bảng cân đối kế toán, ngoài việc điều chỉnh giảm “Khoản đầu tư vào công ty con” của Tổng công ty, và “Vốn đầu tư của chủ sở hữu” của công ty VIWASEEN.1, Còn điều chỉnh giảm khoản “Phải trả khác” - TK 338 của công ty VIWASEEN.1 với số tiền tương ứng là 1,678,028,000 Đ.
+Tại Công ty VIWASEEN.2: hoàn toàn tương tự như với Công ty VIWASEEN.1. Số tiền điều chỉnh giảm “Khoản phải trả khác” của Công ty VIWASEEN.2 là 337,989,500Đ.
+Tại Công ty VIWASEEN.4: Trong kỳ VIWASEEN.4 đã huy động thêm vốn của các nhà đầu tư. Tổng công ty VIWASEEN đã cam kết góp số tiền 5,050,000,000Đ. Vì vậy khi hợp nhất Bảng cân đối kế toán, ngoài việc điều chỉnh giảm “Khoản đầu tư vào công ty con” của Tổng công ty VIWASEEN và “Vốn đầu tư của chủ sở hữu” của VIWASEEN.4. Còn thực hiện điều chỉnh giảm “Vốn đầu tư của chủ sở hữu -Phần vốn mà Tổng công ty VIWASEEN cam kết góp” của VIWASEEN.4, và “Khoản phải thu khác” - TK 138 của VIWASEEN.4 với số tiền tương ứng là 5,050,000,000Đ.
-Lợi ích của cổ đông thiểu số:
+Khi thực hiện hợp nhất Bảng cấn đối kế toán tại Tổng công ty VIWASEEN. “Lợi ích của Cổ đông thiểu số” được hiểu là toàn bộ phần Vốn góp của các “Cổ đông thiểu số” vào các Công ty con, và những lợi ích sinh ra từ phần Vốn góp này trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của các Công ty con.
+Phần “Lợi ích của cổ đông thiểu số” được phản ánh trên một khoản mục riêng trên Bảng cân đối kế toán (Mã số 500). Việc tính toán và phản ánh phần “Lợi ích của cổ đông thiểu số” khi hợp nhất Bảng cân đối kế toán được thực hiện như sau:
BẢNG TÍNH LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ TẠI CÁC CÔNG TY CON
Đơn vị: VNĐ
STT
Tên công ty con
Khoản mục điều chỉnh
Số tiền
Tỷ lệ lợi ích của cổ đông thiểu số
Lợi ích của cổ đông thiểu số
1
VIWASEEN.1
Vốn đầu tư của chủ sở hữu
5,000,000,000
48%
2,400,000,000
Lợi nhuận sau thuế TNDN - TK_421
823,547,833
395,302,960
Quỹ đầu tư phát triển - TK_414
74,497,825
35,758,476
Quỹ dự phòng tài chính - TK_415
33,793,931
16,221,087
2
VIWASEEN.2
Vốn đầu tư của chủ sở hữu
5,000,000,000
48%
2,400,000,000
Lợi nhuận sau thuế TNDN - TK_421
2,299,693,810
1,103,853,029
Quỹ đầu tư phát triển - TK_414
44,720,777
21,465,973
Quỹ dự phòng tài chính - TK_415
3
VIWASEEN.3
Vốn đầu tư của chủ sở hữu
10,000,000,000
44%
4,400,000,000
Lợi nhuận sau thuế TNDN - TK_421
1,200,000,000
528,000,000
Quỹ đầu tư phát triển - TK_414
556,859,477
245,018,170
Quỹ dự phòng tài chính - TK_415
85,915,461
37,802,803
4
VIWASEEN.4
Vốn đầu tư của chủ sở hữu
15,000,000,000
49%
7,350,000,000
Lợi nhuận sau thuế TNDN - TK_421
1,801,187,849
882,582,046
Quỹ đầu tư phát triển - TK_414
187,914,227
92,077,971
Quỹ dự phòng tài chính - TK_415
9,047,609
4,433,328
5
VIWASEEN.11
Vốn đầu tư của chủ sở hữu
9,300,000,000
49%
4,557,000,000
Lợi nhuận sau thuế TNDN - TK_421
538,464,896
263,847,799
Quỹ đầu tư phát triển - TK_414
Quỹ dự phòng tài chính - TK_415
18,070,080
8,854,338
6
VIWASEEN.12
Vốn đầu tư của chủ sở hữu
4,500,000,000
49,7%
2,236,000,000
Lợi nhuận sau thuế TNDN - TK_421
1,279,549,278
635,935,991
Quỹ đầu tư phát triển - TK_414
566,681,903
281,640,906
Quỹ dự phòng tài chính - TK_415
63,621,974
31,620,121
7
VIWASEEN.14
Vốn đầu tư của chủ sở hữu
3,686,600,000
47,43%
1,748,600,000
Lợi nhuận sau thuế TNDN - TK_421
443,951,535
210,566,213
Quỹ đầu tư phát triển - TK_414
Quỹ dự phòng tài chính - TK_415
39,684,984
18,822,588
8
VIWASEEN.15
Vốn đầu tư của chủ sở hữu
4,340,000,000
47%
2,040,000,000
Lợi nhuận sau thuế TNDN - TK_421
985,560,172
463,213,281
Quỹ đầu tư phát triển - TK_414
125,362,006
58,920,143
Quỹ dự phòng tài chính - TK_415
9
WASE
Vốn đầu tư của chủ sở hữu
8,000,000,000
49%
3,920,000,000
Lợi nhuận sau thuế TNDN - TK_421
1,624,205,902
795,860,892
Quỹ đầu tư phát triển - TK_414
Quỹ dự phòng tài chính - TK_415
10
VIWAMEX
Vốn đầu tư của chủ sở hữu
3,029,400,000
49,5%
1,500,000,000
Lợi nhuận sau thuế TNDN - TK_421
2,125,887
1,052,314
Quỹ đầu tư phát triển - TK_414
Quỹ dự phòng tài chính - TK_415
11
WASECO
Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc
110,215,310,940
Lợi nhuận sau thuế TNDN - TK_421
Quỹ đầu tư phát triển - TK_414
Quỹ dự phòng tài chính - TK_415
12
VIWASEEN Huế
Vốn đầu tư của chủ sở hữu
36,000,000,000
80%
29,040,000,000
Lợi nhuận sau thuế TNDN - TK_421
3,308,050,796
2,392,713,141
Quỹ đầu tư phát triển - TK_414
Quỹ dự phòng tài chính - TK_415
Tổng cộng
70,117,163,570
Bảng 05: Lợi ích của cổ đông thiểu số tại các công ty con
-Lãi lỗ nội bộ chưa thực sự phát sinh:
Tổng công ty VIWASEEN không điều chỉnh các khoản Lãi lỗ nội bộ chưa thực sự phát sinh. Trong khi đó các khoản “Lãi, lỗ nội bộ chưa thực sự phát sinh” lại đã được ghi nhận là “Lãi nội bộ đã phát sinh” tại các công ty thành viên của Tổng công ty, làm Cơ sở tính thuế thu nhập doanh nghiệp của Tổng công ty tăng lên. Lãi thực trong kỳ của Tổng công ty không bao gồm những khoản lãi lỗ chưa thực sự phát sinh này. Như vậy đã có chênh lệch giữa cơ sở tính thuế TNDN và Cơ sở tính lãi của Tổng công ty. Cần tính Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cho phần lãi, lỗ nội bộ chưa thực sự phát sinh này để đưa vào “Tài sản thuế thu nhập hoãn lại” hay “Thuế thu nhập hoãn lại phải trả”. Không điều chỉnh các khoản Lãi lỗ nội bộ chưa thực sự phát sinh đã kéo theo “Tài sản thuế thu nhập hoãn lại” và “Lợi nhuận chưa phân phối” cũng không được điều chỉnh lại.
Thực hiện bước điều chỉnh số liệu với các khoản mục điều chỉnh là:
+Các khoản phải thu phải trả nội bộ
+”Khoản đầu tư vào công ty con” của Công ty mẹ và “Vốn đầu tư của chủ sở hữu” tại các công ty con.
+Lợi ích của cổ đông thiểu số tại các công ty con.
để ra Bảng cân đối kế toán hợp nhất.
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT CỦA TỔNG CÔNG TY VIWASEEN
Đơn vị: VNĐ
TÀI SẢN

số
SỐ CỘNG DỒN
CỦA CÔNG TY MẸ VÀ CÁC CÔNG TY CON
ĐIỀU CHỈNH
TĂNG (+), GIẢM (-)
BẢNG CÂN ĐỐI
KẾ TOÁN TCT VIWASEEN NGÀY 31/12/2007
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN
100
1,009,391,721,364
(110,911,809,156)
898,479,912,208
I. Tiền và các khoản tươn...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement