Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By yeuanh_emnhe_16491
#651103

Download Chuyên đề Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Hoàng Anh miễn phí

LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG I. LÝ LUẬN VỀ CHUNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
I. Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1. Khái niệm kế toán bán hàng
2. Vai trò và nhiệm vụ của công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
II. Nội dung kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1. Các cách bán hàng
1.1. cách bán buôn
1.2. cách bán lẻ
1.3. Bán hàng trả góp
1.4. Bán hàng qua đại lý
1.5. Bán hàng trực tiếp
2. Kế toán doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu
2.1. Khái niệm doanh thu bán hàng
2.2. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
2.3. Chứng từ kế toán sử dụng
2.4. Tài khoản sử dụng
2.5. Trình tự hạch toán
3. Kế toán giá vốn hàng bán
3.1. Phương pháp xác định giá vốn hàng bán
3.2. Kế toán giá vốn hàng bán
4. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp
4.1. Kế toán chi phí bán hàng
4.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
5. Kế toán xác định kết quả bán hàng
5.1. Khái niệm và phương pháp xác định kết quả bán hàng
5.2. Tài khoản sử dụng
5.3. Trình tự kế toán
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH HOÀNG ANH
I. Tổng quan về Công ty TNHH Hoàng Anh
1. Khái quát về tổ chức và quản lý kinh doanh ở Công ty
1.1. Lịch sử hình thành
1.2. Chức năng nhiệm vụ của Công ty
1.3. Các mặt hàng kinh doanh chính của Công ty
1.4. Công tác tổ chức và bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh
2. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của Công ty
2.1/ Tổ chức bộ máy kế toán
2.2/ Đặc điểm tổ chức vận dụng chế độ kế toán ở Công ty
3. Đặc điểm hàng hoá kinh doanh và quản lý hàng hoá tại Công ty TNHH Hoàng Anh
3.1. Đặc điểm hàng hoá và phân loại hàng hoá kinh doanh tại Công ty
3.2/ Đặc điểm quản lý hàng hoá tại Công ty
II. Thực trạng kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Hoàng Anh
1. cách bán hàng và tài khoản sử dụng
1.1. Chứng từ và trình tự lưu chuyển chứng từ xuất kho
1.2. Kế toán giá vốn hàng bán
2. Kế toán doanh thu và các khoản giảm trừ
3. Kế toán chiết khấu thanh toán và các khoản giảm trừ doanh thu
4. Kế toán chi phí bán hàn tại Công ty
5. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp tại Công ty
6. Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty.
CHƯƠNG III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH HOÀNG ANH
I. Đánh giá thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Hoàng Anh
1. Những thành tựu đạt được
2. Những tồn tại cần khắc phục
III. Một số ý kiến đề xuất hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Hoàng Anh
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

ợc Hội đồng quản trị bổ nhiệm, có quyền quyết định điều hành hoạt động của Công ty. Giám đốc là người chịu trách nhiệm mọi hoạt động kinh doanh của Công ty trước pháp luật.
Được đề nghị với Hội đồng quản trị thay thế hay miễn nhiệm những cán bộ hay người lao động khi xét thấy họ không đảm đương được nhiệm vụ được giao.
Phó giám đốc : có nhiệm vụ giúp giám đốc giải quyết các công việc được phân công, có quyền ra mệnh lệnh cho các bộ phận do mình quản lý với quan hệ mang tính chỉ huy và phục tùng.
* Các phòng ban chức năng : Đây là một ban tham mưu giúp việc cho Giám đốc, chịu sự điều hành của Giám đốc. Ngoài việc thực hiện chức năng của mình, các phòng ban còn phải có mối quan hệ chặt chẽ với nhau nhằm kiểm tra, đối chiếu số liệu và giúp đỡ nhau hoàn thành công việc được giao.
- Phòng hành chính:
+ Là đơn vị tổng hợp hành chính quản trị giúp giám đốc chỉ đạo quản lý, công tác pháp chế, thi đua, tuyên truyền.
+ Xây dựng chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy của các phòng ban về phân công, phân cấp quản lý.
+ Tổ chức các phong trào thi đua và đề xuất khen thưởng.
- Phòng nhân sự:
+ Là đơn vị tham mưu giúp giám đốc chỉ đạo quản lý về tổ chức cán bộ, lao động tiền lương, xây dựng kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, tuyển dụng nguồn lực, ban hành các quy chế nội bộ.
+ Giải quyết các chế độ chính sách , quyền lợi của nhân viên trong Công ty.
- Phòng tài chính kế toán:
+ Là đơn vị tham mưu giúp giám đốc về quản lý tài chính và tổ chức công tác hạch toán kế toán toàn công ty.
+ Thực hiện đúng các chế độ quy định về quản lý vốn, tài sản và các chế độ khác của nhà nước, có kế hoạch tài chính hàng tháng, quý, năm trình Giám đốc.
+ Hướng dẫn các đơn vị thực hiện nghiêm chỉnh pháp lệnh thống kê, kế toán, các quy định của Nhà nước trong công tác hạch toán kế toán và luật thuế.
+ Tổng hợp quyết toán tài chính và phân tích tình hình tài chính hàng quý, hàng năm.
+ Thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách theo chế độ quy định của Nhà nước.
+ Theo dõi tổng hợp tình hình sử dụng và đề xuất biện pháp quản lý mạng lưới kinh doanh của Công ty.
- Phòng kinh doanh:
+ Giúp giám đốc chỉ đạo công ty kinh doanh, trực tiếp tiến hành các hoạt động nghiên cứu, thăm dò để tìm ra thị trường tiềm năng cho Công ty.
+ Xây dựng kế hoạch kinh doanh hàng năm, tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh trình Giám đốc.
+ Lập báo cáo định kỳ về tình hình kinh doanh của Công ty
+ Phối hợp với phòng tài chính kế toán xây dựng hệ thống giá bán phù hợp với thị trường, xúc tiến bán hàng.
- Phòng kỹ thuật : Phòng kỹ thuật của công ty được chia ra làm các tổ kỹ thuật với nhiệm vụ sửa chữa và lắp đặt máy móc cho các đơn đặt hàng của công ty.
4.3/ Mối quan hệ với các bên liên quan:
- Công ty tổ chức mạng lưới tiêu thụ sản phẩm qua 2 kênh bán hàng là bán lẻ và đại lý. Công ty có nhiều mối quan hệ khách hàng nhưng nhìn chung có một số nhóm khách hàng: Các đại lý của Công ty tại các tỉnh, các cửa hàng bán buôn tại Hà Nội và các khách hàng khác. Các đại l‎ý và các cửa hàng bán buôn mua hàng qua các hợp đồng kinh tế, còn khách lẻ thường không ký hợp đồng kinh tế mà mua theo đơn đặt hàng.
- Hàng hoá của Công ty được nhập từ hai Công ty Thái Việt và Thiên Minh. Hai đơn vị này nhập khẩu hàng hoá trực tiếp từ công ty mẹ và phân phối hàng cho các đơn vị có nhu cầu .
- Đơn vị nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, đơn vị quản lý thuế là Chi cục thuế Ba Đình.
4.4/ Đánh giá hoạt động của Công ty:
Tuy còn rất trẻ về tuổi đời nhưng Công ty TNHH Hoàng Anh đã có những bước phát triển đáng khâm phục. Chỉ qua 3 năm hoạt động Công ty đã tạo cho mình chỗ đứng vững chắc trên thị trường, có được điều này là do Công ty không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm. Hiện nay Công ty là một đơn vị làm ăn có lãi và nộp đủ thuế cho ngân sách nhà nước. Ta có thể sơ qua một số chỉ tiêu mà Công ty đạt được trong một số năm qua như sau:
ĐVT: 1000đ
( Theo số liệu của phòng tài chính kế toán)
* Phương hướng phát triển trong thời gian tới:
Công ty đặt mục tiêu chung trong những năm tới là đảm bảo sự tăng trưởng và phát triển bền vững, giữ vững và phát triển thị trường truyền thống, khai thác thêm thị trường mới, nâng cao đời sống nhân viên.
Chiến lược phát triển lâu dài của đơn vị đó là trở thành nguồn cung cấp máy văn phòng chính hãng hàng đầu Việt Nam
PHẦN II
THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI
CÔNG TY TNHH HOÀNG ANH
1/ Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán
1.1/ Khái quát chung về tổ chức bộ máy kế toán ở Công ty:
Bộ máy kế toán được tổ chức theo mô hình tập trung, toàn bộ công tác kế toán được thực hiện tại phòng Tài chính kế toán của Công ty. Bao gồm:
Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán của Công ty TNHH Hoàng Anh
Kế toán thanh toán và tiền lương
Thủ quỹ
Kế toán trưởng
Kế toán hàng hoá và bán hàng
Kế toán tổng hợp và thuế
Thủ kho
Kế toán là cộng cụ quan trọng để điều hành, quản lý các hoạt động, tính toán kinh tế và kiểm tra việc bảo vệ, sử dụng tài sản vật rẻ tiền vốn nhằm đảm bảo quyền chủ động trong sản xuất kinh doanh chủ động tài chính của Công ty.
Phòng tài chính kế toán của Công ty có chức năng và nhiệm vụ như tham mưu cho ban giám đốc lên kế hoạch về tài chính vốn và nguồn vốn, kết quả doanh thu từng quý và năm hoạt động kinh doanh của Công ty.
Để đảm bảo thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình, phòng kế toán tài vụ của công ty có 06 nhân viên và mỗi nhân viên chịu trách nhiệm về một phần việc của mình gồm:
- Một kế toán trưởng
- Một kế toán thanh toán và tiền lương
- Một kế toán phụ trách hàng hoá và bán hàng
- Một kế toán tổng hợp và thuế
- Một thủ kho
- Một thủ quỹ
1.2/ Chức năng, nhiệm vụ của các nhân viên kế toán:
Công ty TNHH Hoàng Anh là một đơn vị hạch toán độc lập, có tư cách pháp nhân, có tài khoản, con dấu riêng. Phòng kế toán có 5 nhân viên, tất cả đều đã được đào tạo về chuyên ngành kế toán.
*Kế toán trưởng
- Giúp giám đốc Công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kế toán thống kê của Công ty.
- Lập kế hoạch, tìm nguồn vốn tài trợ, vay vốn ngân hàng của Công ty.
- Tổ chức thực hiện và kiểm tra thực hiện các chế độ, thể lệ kế toán, các chính sách, chế độ kinh tế tài chính trong Công ty cũng như chế độ chứng từ kế toán, hệ thống tài khoản kế toán, chế độ sổ kế toán, chính sách thuế, chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng.
- Có nhiệm vụ báo cáo tài chính theo yêu cầu quản lý và theo quy định của Nhà nước cũng như của các ngành chức năng.
* Kế toán thanh toán và tiền lương
- Về tiền lương, BHXH, BHYT: Tổ chức hạch toán, cung cấp thông tin về tình hình sử dụng lao động tại Công ty, về chi phí tiền lương và các khoản trích nộp BHXH, BHYT.
- Về thanh toán: phụ trách giao dịch với ngân hàng, theo dõi thực hiện các khoản thanh toán với khách hàng, người bán, với công ty
* Kế toán hàng hóa và bán hàng:
Phản ánh kịp thời khối lượng hàng bán, ...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement