Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By mayhong1230
#651061

Download Báo cáo Thực tập tại công ty TNHH sản xuất thương mại Kim Trâm miễn phí

- Hàng ngày căn cứ vào các chứng từ kế toán hay bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại đã được kiểm tra, được dùng làm căn cứ ghi sổ, kế toán lập chứng từ ghi sổ sau đó được ghi vào sổ cái.Các chứng từ kế toán sau khi làm căn cứ lập chứng từ ghi sổ được dùng để ghi vào sổ, thẻ kế toán chi tiết có liên quan.
- Cuối tháng phải khóa sổ tính ra tổng số tiền của các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh trong tháng trên sổ đăng kí chứng từ ghi sổ, tính ra tổng số phát sinh Nợ, tổng số phát sinh Có và từng số dư của tài khoản trên sổ cái.Căn cứ vào sổ cái lập lập bảng cân đối số phát sinh.
- Sau khi đối chiếu các số liệu ở các sổ lại với nhau, số liệu ghi trên sổ cái bản tổng hợp chi tiết ( được lập từ các sổ, thẻ kế toán chi tiết) được dùng để lập báo cáo tài chính.
- Quan hệ đối chiếu , kiểm tra phải đảm bảo tổng số Nợ và tổng số phát sinh Có của tất cả các tài khoản trên bảng cân đối số phát sinh phải bằng nhau và tổng số tiền phát sinh trên sổ đăng kí chứng từ ghi sổ, tổng số dư Nợ và tổng số dư Có của tài khoản trên bảng cân đối phát sinh phải bằng nhau và số dư của từng tài khoản tương ứng trên bảng tổng hợp chi tiết.
- Đối với những tài khoản có mở các sổ hay thẻ kế toán chi tiết thì chứng từ gốc sau khi sử dụng để lập chứng từ ghi sổ và ghi vào ghi vào các sổ sách kế toán tổng hợp được chuyển đến các bộ phận kế toán chi tiết có liên quan để làm căn cứ ghi vào sổ hay thẻ kế toán chi tiết theo yêu cầu của từng tài khoản.
- Cuối tháng cộng các số hay thẻ kế toán chi tiết, căn cứ vào đó lập bảng tổng hợp chi tiết theo từng tài khoản tổng hợp để đối chiếu với sổ cái thông qua bảng cân đối số phát sinh. Các bảng tổng hợp chi tiết sau khi kiểm tra đối chiếu số liệu cùng bảng cân đối số phát sinh được dùng làm căn cứ để lập các biểu kế toán.
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

ước Giám Đốc về phần việc được phân công, hoàn thành nhiệm vụ Giám Đốc giao phó đúng chủ trương, chính sách của Nhà nước.
* Các phòng ban
- Phòng kế toán
Cập nhật tất cả các chứng từ ghi sổ
Hạch toán đúng chế độ quản lý
Quản lý tổ chức hạch toán, tổ chức quản lý tài chính.
Tổ chức kiểm tra, cân đối, báo cáo đúng thời hạn phục vụ cho ban lãnh đạo cấp trên.
Lập báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về tình hình tài chính của công ty theo quy định của Nhà Nước.
Bảo quản lưu trữ các tài liệu kế toán, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc ký và thực hiện các hợp đồng kinh tế.
- Phòng thiết kế
Có nhiệm vụ thiết kế các mẫu theo yêu cầu của khách hàng trước khi đưa vào dệt may.
- Phòng KCS
Kiểm tra kỹ thuật dệt may từng công đoạn và kiểm tra chất lượng sản phẩm hoàn toàn nhập kho.
- Quản đốc
Là người chỉ đạo sản xuất, quản lý công nhân tại phân xưởng.
3.2.2 Mối quan hệ giữa các phòng ban:
Qua sơ đồ:02 bộ máy quản lý của công ty TNHH SX TM Kim Trâm ta thấy có sự nhịp nhàng và đồng bộ giữa các phòng ban. Các bộ phận trong doanh nghiệp đều có mối liên hệ chặt chẽ với nhau thể hiện.
Ban Giám Đốc có mối quan hệ với phòng kế toán để nắm thông tin và ra quyết định kịp thời.
Phòng kế toán có mối quan hệ với tất cả các phòng ban, phân xưởng để lập kế hoạch tài vu trong năm.
Phòng thiết kế và phòng KCS có liên hệ chặt chẽ với phân xưởng đề ra yêu cầu sản xuất.
Vì vậy mối quan hệ giữa các phòng ban là một vấn đề rất quan trọng và cần thiết cho mỗi doanh nghiệp.
4.TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN:
4.1 Tổ chức bộ máy kế toán:
4.1.1 Sơ đồ
Công ty tổ chức bộ máy kế toán theo hình thức tập trung
SƠ ĐỒ KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY KIM TRÂM(Sơ đồ 03)
KẾ TOÁN TRƯỞNG
Thủ Quỹ
Kế Toán Công Nợ
Kế Toán Tổng Hợp
Kế toán Tổng hợp và tính giá thành
4.1.2 Chức năng và nhiệm vụ:
- Kế toán trưởng
Có nhiệm vụ tổ chức, điều hành toàn bộ hệ thống của công ty, làm tham mưu cho Giám Đốc về các hoạt động tài chính, tổ chức kiểm tra kế toán nội bộ của công ty, các bộ phận trong phòng kế toán chịu sự lãnh đạo của kế toán trưởng.
- Kế toán tổng hợp
Tổ chức ghi chép, phản ánh tổng hợp số liệu về nhập, xuất tiêu thụ thành phẩm về các loại vốn, xác định kết quả lãi lỗ các khoản thanh toán với ngân hàng, khách hàng và nội bộ doanh nghiệp, ghi chép sổ cái, lập bảng cân đối kế toán và báo cáo do mình phụ trách.
- Kế toán tổng hợp chi phí và tính giá thành:
Quản lý chi phí snả xuất và tính giá thành sản phẩm là nội dugn quan trọng hàng đầu trong các doanh nghiệp sản xuất để đạt được mục tiêu tiết kiệm và tăng lợi nhuận, theo dõi phản ánh kịp thời tình hình xuất tồn tài sản cố định và vật tư, nguyên vật liệu, tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
- Kế toán công nợ:
+ Lập phiếu thu chi, theo dõi báo cáo kịp thời tình hình thu chi và tiền quỹ.
+ Theo dõi chặt chẽ các khoản phải thu, phải trả, các khoản tạm ứng và lập báo cáo kịp thời về tình hình công nợ với kế toán trưởng.
- Thủ Quỹ:
+ Lập báo cáo tiền mặt tại quỹ hàng ngày
+ Bảo quản tiền mặt tại doanh nghiệp.
4.2 Tỏ chức hệ thống kế toán:
Xuất phát từ tình hình thực tế tại công ty với khối lượng công việc kế toán đồng thời căn cứ vào số lượng và trình độ nghiệp vụ của nhân viêc kế toán.Công ty TNHH SX – TM Kim Trâm đã lựa chọn hình thức kế toán phù hợp là CHỨNG TỪ GHI SỔ (SƠ ĐÒ 04), có ứng dụng kỹ thuật tin học hóa, để áp dụng cho doanh nghiệp mình.Công ty Kim Trâm đã sử dụng phần mềm FoxPro.
4.2.1 SƠ ĐỒ TRÌNH TỰ GHI SỔ KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY KIM TRÂM (Sơ đồ 04)
Chứng Từ Kế Toán
Sổ Quỹ
Sổ kế toán chi tiết
Bảng tổng hợp chứng từ kế toán
Sổ đăng kí chứng từ ghi sổ
Chứng từ ghi sổ
Sổ Cái
Bảng tổng hợp chi tiết
Bảng cân đối số phát sinh
Báo cáo tài chính
Hình 1: Sơ đồ kế toán chứng từ ghi sổ tại công ty TNHH SX – TM Kim Trâm.
Ghi chú: Ghi hàng ngày
Ghi Cuối tháng
Đối chiếu kiểm tra
- Sổ Cái:
- Là sổ kế toán tổng hợp dùng để tổng hợp và hệ thống các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh theo các tài khoản tổng hợp quy định theo chế độ kế toán. Có hai loại sổ cái : Sổ cái ít cột và Sổ cái nhiều cột.
- Sổ đăng kí chứng từ ghi sổ:
- Là kế toán tổng hợp dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo trình tự phát sinh, quản lý chứng từ ghi sổ và đối chiếu với bảng cân đối phát sinh.
- Bảng cân đối số phát sinh:
- Được dùng để tổng hợp số phát sinh nợ, có của tất cả các tài khoản trên sổ cái, nhằm kiểm tra lại việc tổng hợp và hệ thống hóa số liệu trên sổ cái. Bảng cân đối số phát sinh ngoài các cột phản ánh số phát sinh nợ, có còn cột phản ánh số dư đầu tháng và số dư cuối tháng của từng tài khoản.Do đó bảng cân đối phát sinh được làm căn cứ để lập bảng cân đối kế toán.
4.2.2 Trình tự ghi sổ kế toán trong hình thức chứng từ ghi sổ:
- Hàng ngày căn cứ vào các chứng từ kế toán hay bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại đã được kiểm tra, được dùng làm căn cứ ghi sổ, kế toán lập chứng từ ghi sổ sau đó được ghi vào sổ cái.Các chứng từ kế toán sau khi làm căn cứ lập chứng từ ghi sổ được dùng để ghi vào sổ, thẻ kế toán chi tiết có liên quan.
- Cuối tháng phải khóa sổ tính ra tổng số tiền của các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh trong tháng trên sổ đăng kí chứng từ ghi sổ, tính ra tổng số phát sinh Nợ, tổng số phát sinh Có và từng số dư của tài khoản trên sổ cái.Căn cứ vào sổ cái lập lập bảng cân đối số phát sinh.
- Sau khi đối chiếu các số liệu ở các sổ lại với nhau, số liệu ghi trên sổ cái bản tổng hợp chi tiết ( được lập từ các sổ, thẻ kế toán chi tiết) được dùng để lập báo cáo tài chính.
- Quan hệ đối chiếu , kiểm tra phải đảm bảo tổng số Nợ và tổng số phát sinh Có của tất cả các tài khoản trên bảng cân đối số phát sinh phải bằng nhau và tổng số tiền phát sinh trên sổ đăng kí chứng từ ghi sổ, tổng số dư Nợ và tổng số dư Có của tài khoản trên bảng cân đối phát sinh phải bằng nhau và số dư của từng tài khoản tương ứng trên bảng tổng hợp chi tiết.
- Đối với những tài khoản có mở các sổ hay thẻ kế toán chi tiết thì chứng từ gốc sau khi sử dụng để lập chứng từ ghi sổ và ghi vào ghi vào các sổ sách kế toán tổng hợp được chuyển đến các bộ phận kế toán chi tiết có liên quan để làm căn cứ ghi vào sổ hay thẻ kế toán chi tiết theo yêu cầu của từng tài khoản.
- Cuối tháng cộng các số hay thẻ kế toán chi tiết, căn cứ vào đó lập bảng tổng hợp chi tiết theo từng tài khoản tổng hợp để đối chiếu với sổ cái thông qua bảng cân đối số phát sinh. Các bảng tổng hợp chi tiết sau khi kiểm tra đối chiếu số liệu cùng bảng cân đối số phát sinh được dùng làm căn cứ để lập các biểu kế toán.
4.3 Các chính sách chế độ kế toán khác áp dụng tại Công ty TNHH SX – TM Kim Trâm.
- Công ty thực hiện công tác kế toán theo quyết định số 15/2006/QĐ – BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 20 tháng 03 năm 2006.
- Công ty tính và nộp thuế GTG...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement