Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By girl_fan_f4
#651058

Download Đề tài Kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH xây dựng thương mại dịch vụ Đại Hồng Tín miễn phí

MỤC LỤC
 
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT 3
DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ 4
PHẦN I KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐẠI HỒNG TÍN 7
1.1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐẠI HỒNG TÍN 7
1.1.1. Khái quát chung 7
1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển 7
1.1.3. Kết quả kinh doanh và đóng góp vào ngân sách nhà nước của Cty TNHH XD TM & DV Đại Hồng Tín 9
1.2. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CÔNG TY 10
1.2.1. Chức năng 10
1.2.2. Nhiệm vụ và quyền hạn 10
1.3. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY 10
1.3.1. Loại hình kinh doanh và các loại hàng hóa, dịch vụ chủ yếu mà Công ty đang kinh doanh 10
1.3.2. Thị trường đầu vào, đầu ra của Công ty 10
1.3.3. Vốn kinh doanh của Công ty 10
1.3.4. Đặc điểm các nguồn lực chủ yếu của Công ty 11
1.4. ĐĂC ĐIỂM TỔ CHỨC SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY 12
1.4.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh tại Công ty 12
1.4.2. Đặc điểm tổ chức quản lý 14
1.5. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY 15
1.5.1. Mô hình tổ chức kế toán tại Công ty 15
1.5.2. Bộ máy kế toán của Công ty 16
1.5.3. Hình thức kế toán mà Công ty đang áp dụng 17
1.5.4. Chính sách kế toán tại Công ty 18
PHẦN II THỰC HÀNH VỀ GHI SỔ KẾ TOÁN 19
2.1. TRÌNH TỰ GHI SỔ CỦA CÔNG TY 19
2.1.1. ĐẶC ĐIỂM, PHÂN LOẠI, TÍNH GIÁ NGUYÊN VẬT LIỆU 19
2.1.1.1. Đặc điểm nguyên vật liệu tại Công ty 19
2.1.1.2. Phân loại 19
2.1.1.3. Tính giá nguyên vật liệu 19
2.1.2. KẾ TOÁN CHI TIẾT NGUYÊN VẬT LIỆU 21
2.1.2.1. Quy trình, phương pháp kế toán chi tiết nguyên vật liệu 21
2.1.2.2. Kế toán tăng nguyên vật liệu 23
2.1.2.3. Kế toán giảm nguyên vật liệu 27
2.1.3. KẾ TOÁN TỔNG HỢP NGUYÊN VẬT LIỆU 33
2.2. TỔ CHỨC SỔ VÀ GHI CHÉP VÀO SỔ THEO CÁC HÌNH THỨC CÒN LẠI 38
2.2.1. Hình thức kế toán Nhật ký chung 38
2.2.1.1. Nguyên tắc, đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký chung 38
2.2.1.2. Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký chung 39
2.2.1.3. Tổ chức ghi sổ theo hình thức kế toán Nhật ký chung 40
2.2.2. Hình thức kế toán Nhật ký - Sổ Cái 43
2.2.2.1. Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký - Sổ Cái 43
2.2.2.2 Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký - Sổ Cái 43
2.2.2.3. Tổ chức ghi sổ theo hình thức kế toán “Nhật ký-Sổ cái” 45
PHẦN III MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ HÌNH THỨC KẾ TOÁN ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY VÀ CÁC HÌNH THỨC CÒN LẠI 47
3.1. MỘT SỐ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY 47
3.2. NHẬN XÉT HÌNH THỨC KẾ TOÁN MÀ CÔNG TY ĐANG ÁP DỤNG VÀ CÁC HÌNH THỨC CÒN LẠI 49
3.2.1. Hình thức kế toán “Chứng từ ghi sổ” công ty đang áp dụng 49
3.2.2. Hình thức Nhật ký chung 50
3.2.3. Hình thức Nhật ký-Sổ cái 51
KẾT LUẬN 52
PHỤ LỤC 53
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 54
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

nhằm cung cấp đầy đủ vật tư cho công trình.
Kế toán công nợ và tiền lương: theo dõi các khoản công nợ, các khoản thu chi tiền mặt tạm ứng, hoàn ứng cho các bộ phận trong Cty.
Thủ quỹ: là người có trách nhiệm theo dõi tiền mặt cũng như tiền gủi ngân hàng của Cty, lập báo cáo về quỹ tiền mặt, tiền gửi và tiền vay tại ngân hàng.
Hình thức kế toán mà công ty đang áp dụng
Hiện tại Cty đang áp dụng hình thức “Chứng từ ghi sổ” để tổ chức ghi sổ các nghiệp vụ phát sinh.
Chứng từ kế toán
Sổ quỹ
CHỨNG TỪ GHI SỔ
Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại
Sổ, thẻ kế toán chi tiết
Bảng tổng hợp chi tiết
Sổ Cái
Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ
Bảng cân đối số phát sinh
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Ghi chú:
Ghi hàng ngày
Ghi cuối tháng
Đối chiếu, kiểm tra
Sơ đồ 1.5:
TRÌNH TỰ GHI SỔ KẾ TOÁN THEO HÌNH THỨC KẾ TOÁN
CHỨNG TỪ GHI SỔ
Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ:
Hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ kế toán hay Bảng Tổng hợp kế toán chứng từ kế toán cùng loại đã được kiểm tra, được dùng làm căn cứ ghi sổ, kế toán lập Chứng từ ghi sổ, sau đó được dùng để ghi vào Sổ Cái. Các chứng từ kế toán sau khi làm căn cứ lập Chứng từ ghi sổ được dùng để ghi vào Sổ, Thẻ kế toán chi tiết có liên quan.
Cuối kỳ, phải khóa sổ tính ra tổng số tiền của các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong tháng trên sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ, tính ra Tổng số phát sinh Nợ, Tổng số phát sinh Có và Số dư của từng tài khoản trên Sổ Cái. Căn cứ vào Sổ Cái lập ra Bảng Cân đối số phát sinh.
Sau khi đối chiếu khớp đúng, số liệu ghi trên Sổ Cái và Bảng tổng hợp chi tiết được dùng để làm Báo cáo tài chính.
Quan hệ đối chiếu, kiểm tra phải đảm bảo Tổng số phát sinh Nợ và Tổng số phát sinh Có của tất cả các tài khoản trên Bảng Cân đối số phát sinh phải bằng nhau, và bằng Tổng số tiền phát sinh trên sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ. Tổng số dư Nợ và Tổng số dư Có của các tài khoản trên Bảng Cân đối số phát sinh phải bằng số dư của từng tài khoản tương ứng trên Bảng Tổng hợp chi tiết.
Chính sách kế toán tại Công ty
- Niên độ kế toán: Bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.
- Đơn vị tiền tệ: VNĐ
- Chế độ kế toán áp dụng: công tác hạch toán kế toán tại Cty được thực hiện theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14 tháng 09 năm 2006 của bộ trưởng Bộ tài chính.
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: kê khai thường xuyên.
- Phương pháp tính khấu hao: phương pháp đường thẳng.
- Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng: phương pháp khấu trừ
PHẦN II
THỰC HÀNH GHI SỔ KẾ TOÁN
2.1. TRÌNH TỰ GHI SỔ CỦA CÔNG TY
Cty TNHH XD TM DV Đại Hồng Tín áp dụng hình thức “Chứng từ ghi sổ” để hạch toán. Trong bài báo cáo này em xin trình bày các sổ và trình tự ghi sổ của Cty với phần hành kế toán NVL.
2.1.1. ĐẶC ĐIỂM, PHÂN LOẠI, TÍNH GIÁ NGUYÊN VẬT LIỆU
2.1.1.1. Đặc điểm nguyên vật liệu tại Công ty
NVL là những đối tượng lao động mà khi tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh sẽ bị biến dạng hay tiêu hao hoàn toàn để cấu thành nên thực thể của sản phẩm.
Hiện nay hoạt động chủ yếu ở Cty là hoàn thành các công trình do Cty nhận thầu. Do vậy, Cty sử dụng một lượng lớn NVL và liên quan đến ngành xây dựng như: đá, ximăng, thép, sắt, cát… Vì dùng số lượng lớn nên Cty có thể phân loại chi tiết để dễ dàng trong việc quản lý và hạch toán.
2.1.1.2. Phân loại
Nguyên liệu, vật liệu chính: xi măng, gạch, sắt, thép, cát, sạn, đá… đều là cơ sở chủ yếu hình thành nên sản phẩm của đơn vị xây dựng, các hạng mục công trình.
Nguyên liệu, vật liệu phụ: gồm sơn, dầu, mỡ phục vụ cho quá trình thi công
Nhiên liệu: Xăng, dầu cung cấp cho các phương tiện, máy móc thiết bị hoạt động trong quá trình thi công.
Phụ tùng thay thế: Các loại chi tiết phụ tùng thay thế các loại máy móc, máy cẩu, máy trộn bê tông và phụ tùng thay thế của xe ô-tô như mũi khoan, xăm, lốp ô-tô.
Phế liệu thu hồi: Các đoạn sắt, thép thừa, các vỏ bao xi măng, tre, gỗ không dùng nữa trong quá trình thi công.
2.1.1.3. Tính giá nguyên vật liệu
Tính giá nguyên vật liệu nhập kho
Hiện nay Cty đang áp dụng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ nên tính giá NVL nhập kho được xác định như sau
Giá trị Trị giá mua Các chi phí Thuế Các khoản
thực tế = ghi trên hóa đơn + liên quan thu mua, + nhập + chiết khấu
NVL của người bán vận chuyển, bốc dỡ khẩu giảm giá
mua vào (Chưa thuế GTGT) (Chưa thuế GTGT) ( nếu có) (nếu có)
Ví dụ: theo hóa đơn ngày 05/06/2010 Cty mua 10 tấn xi-măng Hải Vân về nhập kho với đơn giá 960.000 đồng/tấn, thuế VAT 10%, chi phí vận chuyển xi-măng về nhập kho là 100.000 đồng. Vậy giá thực tế nhập kho 10 tấn xi-măng Hải Vân này được tính như sau:
Giá thực tế
10 tấn xi-măng = 10 x 960.000 + 100.000 = 9.700.000 đồng
nhập kho
Tính giá nguyên vật liệu xuất kho
Đặc điểm ngành xây dựng sử dụng các loại vật tư mua về nhập kho mà không thể quản lý theo từng lần nhập về số lượng như cát, đá… Vì sau mỗi lần nhập kho, NVL đã bị trộn lẫn số mới và số cũ nên hiện nay Cty đang áp dụng phương pháp tính giá bình quân cả kỳ dự trữ cho NVL xuất kho.
Đơn giá bình quân NVL xuất
=
Giá trị NVL tồn kho đầu kỳ
+
Tổng giá trị NVL nhập trong kỳ
Sản lượng NVL tồn đầu kỳ
+
Tổng sản lượng NVL nhập trong kỳ
Giá thực tế NVL xuất trong kỳ
=
Số lượng NVL xuất kho
X
Đơn giá bình quân NVL xuất kho
Ví dụ: Tồn đầu tháng của đá 2x4 là 163,5 m3 đơn giá 147.998,789đ/m3.
Tình hình trong tháng nhập 885 m3 đơn giá 150.000đ/m3
Đơn giá bình quân
=
163,5 x 146998,789
+
885 x 150.000
=
149.532đ/m3
163,5
+
885
Theo phiếu xuất kho số 01 cần xuất 100 m3 để thi công công trình
Giá thực tế xuất 100 m3 = 100 x 149.532 = 149.532.200 đ
Phương pháp này dễ tính nhưng đến cuối kỳ mới tính được đơn giá bình quân nên công việc tính giá thực tế NVL xuất kho làm ảnh hưởng đến việc tính giá thành công trình.
2.1.2. KẾ TOÁN CHI TIẾT NGUYÊN VẬT LIỆU
2.1.2.1. Quy trình, phương pháp kế toán chi tiết nguyên vật liệu
Kế toán chi tiết nguyên vật liệu là việc theo dõi, ghi chép sự biến động nhập xuất tồn kho của từng thứ vật liệu sử dụng trong sản xuất kinh doanh nhằm cung cấp thông tin chi tiết để quản trị từng danh điểm vật tư. Công tác hạch toán chi tiết phải đảm bảo theo dõi được tình hình nhập xuất tồn kho theo chỉ tiêu hiện vật và giá trị của từng danh điểm vật tư, phải tổng hợp được tình hình luân chuyển và tồn của từng danh điểm theo từng kho, từng bãi.
Bộ phận cung ứng
Giám đốc,
kế toán trưởng
Bộ phận kế hoạch, sản xuất kinh doanh
Nhận, xuất NVL
Lập phiếu nhập, xuất kho
Ký hợp đồng mua hàng, duyệt lệnh xuất
Kế toán NVL
Thủ kho
Bảo quản, lưu trữ
Ngiên cứu nhu cầu thu mua, sử dụng NVL
Ghi sổ
Sơ đồ 2.1: QUY TRÌNH LẬP VÀ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ VỀ NVL
Hiện nay, Cty đang áp dụng phương pháp thẻ song song để hạch toán chi tiết NVL.
Phiếu nhập kho
Sổ kế toán tổng hợp
Bảng tổng hợp nhập xuất tồn
Sổ kế toán chi tiết
Thẻ kho
Phiếu xuất kho
Ghi chú:
: Ghi hàng ngày
: Ghi cuối kỳ
: ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement