Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By beautifultoad1904
#651057

Download Báo cáo Thực tập tại công ty cổ phần mía đường Phan Rang miễn phí

1.1. Chức năng:
Tiền lương của công ty bao gồm các khoản tiền trả cho công nhân trực tiếp sản xuất, nhân viên quản lý doanh nghiệp, nhân viên phục vụ quản lý phân xưởng, đội bảo vệ.
1.2. Nhiệm vụ :
- Căn cứ vào quy định của Nhà nước, Công ty theo dõi thanh toán các khoản chi cho người lao động từ quỹ lương và BHXH .
Thực hiện quản lý và thanh toán tiền lương chi tiết cho từng cán bộ công nhân viên của khối phòng ban như: chế biến , khối liên phòng . . .
- Tính lương sản phẩm cho từng cán bộ công nhân viên ăn lương theo sản phẩm. Lên bảng tổng hợp lương, phát lương cho toàn Công ty theo định kỳ và các dịp lễ tết.
- Theo dõi các nghiệp vụ chi về BHXH, BHYT, KPCĐ, thuế thu nhập của từng cán bộ công nhân viên, phân bổ tiền lương, BHXH, BHYT, KPCĐ. Bồi thường độc hại vào giá thành hàng tháng, lên quyết toán BHXH, BHYT hàng tháng.
- Nghiên cứu, đề xuất các vấn đề liên quan đến tiền lương, BHXH, BHYT, KPCĐ, bồi thường độc hại và thuế thu nhập.
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

quản lý:
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BAN KIỂM SOÁT ĐÔNG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
TỔ SX
NGK 2
PHÒNG
TC-HC
PHÒNG
KINH DOANH
PHÒNG
NGUYÊN LIỆU
PHÒNG
SẢN XUẤT
CA SX
ĐƯỜNG 1
CA SX
ĐƯỜNG 2
TỔ SX
NGK 1
CA SX
ĐƯỜNG 3
PHÂN XƯỞNG SẢN XUẤT
Ghi chú: Hệ thống trực tuyến
Hệ thống chức năng
TỔ SX NGK 2
TỔ SX NGK 1
CA SX ĐƯỜNG 3
CA SX ĐƯỜNG 2
CA SX ĐƯỜNG 1
Hội đồng cổ đông: gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty, có nhiệm vụ thông qua định hướng phát triển của Công ty, thông qua báo cáo hàng năm, chỉ đạo điều hành trực tiếp các thành viên hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát .
Hội đồng quản trị: là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông. Có nhiệm vụ giám sát chỉ đạo Giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty .
Ban kiểm soát: Thực hiện giám sát hội đồng quản trị và Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty, chịu trách nhiệm trước hội đồng cổ đông trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao .
Giám đốc: là người điều hành mọi hoạt động hàng gày của Công ty theo điều nghị quyết của đại hội đồng cổ đông và quyết định của hội đồng quản trị, chịu sự giám sát của hội đồng quản trị và quyết định các vấn đề có liên quan đến công việc kinh doanh bình thường của Công ty mà không cần có nghị quyết của Hội đồng quản trị; là người thay mặt pháp nhân của công ty trước pháp luật, chịu trách nhiệm trước cấp trên và Nhà nước về mọi mặt hoạt động của Công ty .
Phó giám đốc: là người giúp việc trực tiếp cho Giám đốc, chịu sự sự phân công của Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc. Quản lý và điều hành mọi hoạt động và kinh doanh của Công ty. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp trên về mọi hoạt động sản xuất của Công ty .
Phòng tổ chức hành chính: Giúp Ban Gíam đốc tổ chức quản lý sắp xếp, bố trí lao động trong toàn Công ty, lập phương án đào tạo bồi dưỡng, thi tay nghề, giải quyết các chế độ chính sách cho cán bộ công nhân viên, bảo quản và lưu trữ công văn, tài liệu mang tính pháp lý của công ty .
Phòng kinh doanh: bao gồm các bộ phận nghiệp vụ tài chính – kế toán – lao động tiền lương và kinh doanh. Phòng kinh doanh có trách nhiệm lập và thu chi tài chính, hạch toán kinh tế, thực hiện toàn bộ công tác thống kê, cung cấp thông tin kinh tế, các chính sách kế toán tài chính, lập kế hoạch sản xuất tiêu thụ hàng tháng, quý, năm, xây dựng các định mức kinh tế kỹ thuật và giám sát các định mức trên.
Phòng sản xuất: chịu trách nhiệm tổ chức quản lý và thực hiện các phương án sản xuất, quy trình công nghệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, định mức kinh tế kỹ thuật, quản lý máy móc thiết bị, quy trình vận hành, an toàn thiết bị, nghiên cứu phát triển, ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật quản lý và điều hành phương tiện vận tải, đóng góp tham gia các đề án có liên quan đến kỹ thuật kiểm tra theo dõi tiến độ thực hiện chế độ sản xuất.
Phòng nguyên liệu: bao gồm bộ phận thu mua và cung ứng vật tư, chịu trách nhiệm:
+ Lập kế hoạch vật tư, cung ứng và quản lý vật tư
+ Kiểm tra chất lượng vật tư.
+ Chuẩn bị, quản lý thực hiện các phương án thu mua mía cây, nghiên cứu khả năng, nhu cầu phát triển, quản lý trồng và thử nghiệm giống mía mới.
+ Đề xuất chính sách thu mua .
+ Điều động phương tiện vận tải trong sản xuất
+ Tham gia các đề án có liên quan , xử lý vi phạm hợp đồng trồng mía trong trường hợp khẩn cấp có khả năng gây thiệt hại
+ Kiểm tra việc sử dụng vật tư .
Phân xưởng sản xuất: chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các kế hoạch sản xuất tu bổ sửa chữa máy máy móc thiết bị, sử dụng hợp lý lao động. Có quyền quyết định những vấn đề kỹ thuật, kế hoạch sản xuất, tổ chức và điều động phân xưởng.
Kế toán
vật tư – TSCĐ
III . TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY:
1. Hình thức tổ chức:
Kế toán tiêu thụ
Ngân hàng – Tiền lương
Công ty cổ phần mía đường Phan Rang lấy niên độ kế toán hàng năm từ ngày 01/01 đến ngày 31/12. Tổ chức bộ máy kế toán theo phương pháp tập trung, mỗi nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều được chuyển về phòng kinh doanh .
2. Sơ đồ 1.2 : Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán:
KẾ TOÁN TỔNG HỢP
( Kiêm Phó phòng kinh doanh )
KẾ TOÁN TRƯỞNG
( Kiêm Trưởng phòng kinh doanh )
Thủ quỹ
Kế toán
thanh toán
Chuyên viên
phụ trách kế toán
Nguồn : Phòng kế toán trưởng
Chức năng và nhiệm vụ của phòng kế toán:
Theo dõi mọi vấn đề liên quan đến tài chính kế toán, kế toán trực tiếp hạch toán theo hợp đồng ký kết đúng với nghệp vụ kinh tế phát sinh.
Cố vấn cho Ban Giám đốc về khả năng đạt hiệu quả kinh tế của các hợp đồng kinh tế. đảm bảo cung cấp kịp thời, chính xác số liệu khi có yêu cầu.
Hướng dẫn đúng yêu cầu của Nhà nước về thuế cũng như quy định khác.
Thực hiện công tác tài chính của Công ty đảm bảo nhu cầu về vốn cho sản xuất và kinh doanh.
Kế toán trưởng: là người chịu trách nhiệm tổ chức điều hành toàn bộ hệ thống kế toán tại đơn vị, tham mưu cho Giám đốc về mặt tài chính, chịu trách nhiệm về mặt công tác kế toán tại đơn vị.
Kế toán tổng hợp: là người chịu trách nhiệm tổng hợp các số liệu từ các kế toán khác để hạch toán tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, tập hợp chi phí để tính giá thành sản phẩm, xác định kết quả kinh doanh trong kỳ và lập báo cáo tài chính.
Kế toán thanh toán: là người đảm nhận công tác thu chi hằng ngày, lập các phiếu thu, phiếu chi, … theo dõi tình hình thanh toán với người mua, người bán và trong nội bộ Công ty.
Kế toán vật tư, tài sản cố định: là người chịu trách nhiệm hạch toán nhập - xuất - tồn vật tư, phản ánh đúg tình hình nhập - xuất các loại nguyên - nhiên - vật liệu, tính toán và phản ánh chính xác chi phí vật liệu vào đối tượng sử dụng, kiểm tra định mức tiêu hao nhiên liệu.
Kế toán tiêu thụ ngân hàng tiền lương: là người chịu trách nhiệm lập phiếu nhập xuất thành phẩm, theo dõi tình hình tiêu thụ. Đảm nhận thêm việc liên hệ giao dịch với ngân hàng, quản lý theo dõi hoạt động gởi vào, rút ra các khoản tiền tại ngân hàng.
Chuyên viên phụ trách kế hoạch tài chính: là người chịu trách nhiệm lập báo cáo biểu sơ bộ về tình hình hoạt động của Công ty trong kỳ kế toán tổng hợp làm cơ sở lập báo cáo tài chính cho Công ty, đồng thời lập ra các kế hoạch cho Công ty.
Thủ quỹ: là người chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát về tiền mặt tại Công ty, làm các thủ tục cần thiết để thu hay chi tiền cho các hoạt động tại Công ty, lập các sổ quỹ là cơ sở lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
IV. HÌNH THỨC KẾ TOÁN:
Hình thức sổ kế toán mà công ty sử dụng là chứng từ ghi sổ, mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh, căn cứ vào chứng từ gốc kế toán lập chứng từ ghi sổ, từ chứng từ ghi sổ kế toán phản ánh vào s
Hình đại diện của thành viên
By Nguyennhung9820
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#728086
Nguyennhung9820 đã viết:Bạn gửi cho mình link được ko, hay gửi vào gmail : ngodinhvu2577@gmail.com
Thank bạn nhiều nhé
Của bạn đây, không cần đăng email đâu nhé
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement