Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By dich_d
#651049

Download Đề tài Sổ kế toán: Phân loại và liên hệ với hệ thống sổ của hình thức nhận ký chung miễn phí

a. Sổ tờ rơi
Khái niệm: là loại sổ kế toán , những tờ sổ được để riêng biệt độc lập với nhau được sử dụng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế , tình hình và sự vận động của các đối tượng kế toán hàng tháng.
Sử dụng sổ tờ rơi thuận tiện cho sự phân công lao động ghi sổ kế toán, tuy nhiên việc bảo quản khó khăn, dễ that lạc và phất sinh các hiện tượng tự tiện thay đổi các tờ sổ.
b. Sổ đóng thành quyển
Khái niệm: là loại sổ kế toán bao gồm nhiều trang sổ được đóng thành quyển và được sử dụng để ghi chép nhiều loại nghiệp vụ kinh tế hoạc theo dõi cho nhiều cho nhiều đối tượng kế toán, sổ có thể mở hàng tháng hay hàng năm.Mỗi quyển sổ phải ghi rõ số trang , giữa các sổ phải có dấu giáp lai.
Ví dụ: Sổ nhật ký các mở theo tháng, sổ cái của hình thức chứng từ mở theo năm.
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

ĐỀ TÀI: SỔ KẾ TOÁN? PHÂN LOẠI SỔ KẾ TOÁN? LIÊN HỆ VỚI HỆ THỐNG SỔ CỦA HÌNH THỨC NHẬN KÝ CHUNG.
Sổ kế toán
Sổ kế toán
Khái niệm:
Sổ kế toán là những tờ sổ được thiết kế một cách khoa học và hợp lí, có mối lien hệ mật thiết với nhau được sử dụng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế tìa chính phát sinh theo đúng các phương pháp kế toán, trên cơ sở số liệu từ các chứng từ kế toán.
Ý nghĩa:
Trong quá trình thu nhận và xử lý thông tin về hoạt động kinh doanh của các đơn vị, các chứng từ chỉ phản ánh thông tin rời rạc của từng hoạt động kinh tế riêng biệt chưa có tác dụng đối với công tác quản lý tổng hợp. Cần tập hợp hệ thống hóa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên từng chứng từ vào sổ kế toán để thấy rõ tình hình, kết quả hoạt động, tình hình sử dụng vốn. Như vậy, sổ chính là phương tiện vật chất để thực hiện công tác kế toán.
Đây là khâu trung tâm của toàn bộ công tác kế toán, là bộ phận trung gian để các chứng từ gốc ghi chép rời rạc được tập hợp, phản ánh đầy đủ có hệ thống để phục vụ công tác tính toán, tổng hợp thành các chỉ tiêu kinh tế biểu hiện toàn bộ quá trình sản xuất kinh doanh của đơn vị phản ánh lên các báo cáo tài chính. Các tài liệu cần thiết cho quản lí thường được lấy từ sổ kế toán.
Nội dung chủ yếu của sổ kế toán
Ngày, tháng ghi sổ.
Số hiệu và ngày, tháng của chứng từ kế toán dung làm căn cứ ghi sổ.
Tóm tắt nội dung của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh.
Số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong kỳ, số dư cuối kỳ.
Sổ kế toán gồm sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết.
Yêu cầu đối với sổ kế toán
Xuất phát từ nhu cầu tập hợp và hệ thống hóa các thông tin trên cơ sở chứng từ gốc phục vụ cho công tác quản lý mà mẫu sổ kế toán được xây dựng với những kết cấu khác nhau. Việc xây dựng hệ thống sổ kế toán tại các đơn vị phải đảm bảo các yêu cầu sau:
Kết cấu sổ phải khoa học , hợp lý, đảm bảo thuận cho công việc ghi chép, hệ thống hóa, tổng hợp thông tin phục vụ cho công tác quản lý kinh tế và tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra, kiểm soát của Nhà nước.
Mỗi đơn vị kế toán chỉ có một hệ thống sổ kế toán cho 1 kỳ kế toán năm.
Sổ kế toán cần được xây dựng thiết kế phù hợp với việc ứng dụng các phương tiện kỹ thuật.
Đơn vị kế toán căn cứ vào hệ thông sổ kế toán do Bộ Tài Chính quy đinh để chọn một hệ thống sổ kế toán thích hợp áp dụng cho đơn vị mình.
Các loại sổ kế toán
Là phương tiện để ghi chép có hệ thống thông tin kế toán trên cơ sở chứngtừ gốc, sổ kế toán áp dụng ở các đơn vị cần có nhiều loại để phản ánh tính đa dạng và phong phú của các đối tượng kế toán. Do sổ kế toán có kết cấu, nội dung phản ánh và hình thức biểu hiện khác nhau nên cần thiết phải phân loại sổ kế toán sổ kế toán dể sử dụng thuận lợi và có hiệu quả. Dựa vào đặc điểm khác nhau của sổ có thể chia sổ kế toán thành các loại sau:
Phân loại theo mức độ khái quát hay cụ thể của thông tin
Với tiêu thức phân loại này, căn cứ vào mức độ tổng hợp hay chi tiết của thông tin về các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh, hay các đối tượng kế toán được phản ánh trên sổ để tiến hành phân loại sổ.Theo tiêu thức này sổ kế toán được chia làm 2 loại: Sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết.
Sổ kế toán tổng hợp:
Khái niệm: Là loại sổ kế toán phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến đối tượng kế toán cũng như tình hình hoạt động của đơn vị ở dạng tổng quát.
Trên sổ kế toán tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế, các đối tượng kế toán được phản ánh với các thông tin ở dạng tổng quát và chỉ sử dụng thước đo giá trị.
Thuộc loại kế toán tổng hợp gồm: sổ cái, sổ nhật ký chung (bảng 1) sổ đăng ký chứng từ ghi sổ…
Ví dụ mẫu sổ:
Sổ nhật ký chung
Năm………..
Ngày tháng ghi sổ
Chứng từ
Diễn giải
Đã ghi sổ cái
Số hiệu tài khoản
Số phát sinh
Số
Ngày
Nợ

1
2
3
4
5
6
7
8
Số trang trước chuyển sang
Cộng chuyển sang trang sau
Ngày …tháng…năm…
Người ghi sổ Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị
Sổ kế toán chi tiết:
Khái niệm: Là loại kế toán phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến các đối tượng ở dạng chi tiết, cụ thể theo cầu quản lý.
Trên sổ chi tiết các nghiệp vụ kinh tế, các đối tượng kế toán được phản ánh với các thông tin chi tiết và có thể sử dụng các loại thước đo khác nhau.
Ví dụ : hàng hóa được mua về theo hóa đơn nào, của ai, thuộc loại hàng gì, đơn vị tính….
Ví dụ mẫu sổ:
Chứng từ
Diễn giải
Tài khoản
đối ứng
Đơn giá
Nhập
Xuất
Tồn
Ghi chú
Số
Ngày
Lượng
Tiền
Lượng
Tiền
Lượng
Tiền
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Số dư đầu năm
Cộng
Sổ chi tiết vật liệu(sản phẩm hàng hóa)
Năm………..
Tài khoản…..
Tên kho……..
Sổ kế toán tổng hợp chi tiết:
Khái niệm: Là loại sổ kế toán phản ánh vừa tổng hợp vừa chi tiết ,cụ thể về các nghiệp vụ , tình hình và sự vận động của đối tượng kế toán.
Trên sổ kế toán cung cấp các thông tin vừa mang tính tổng hợp vừa mang tính chi tiết về các nghiệp vụ kinh tế, các đối tượng kế toán…thuộc loại sổ kế toán tổng hợp kết hợp chi tiết trên các sổ nhật ký chứng từ số 3,4,5,9,10 trong hình thức kế toán nhật ký_ chứng từ
Ví dụ mẫu sổ:
SỔ CÁI
Năm …….
Tên tài khoản……
Số hiệu……..
Ngày tháng ghi sổ
Chứng từ ghi sổ
Diễn giải
Tài khoản đối ứng
Số tiền
Ngày tháng ghi sổ
Chứng từ ghi sổ
Diễn giải
Tài khoản đối ứng
Số tiền
Số
Ngày
Nợ

Số
Ngày
Nợ

Người ghi sổ Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị
Việc phân loại sổ kế toán theo tiêu thức này sẽ đáp ứng được các yêu cầu thông tin cũng như quá trình giám sát hoạt động kinh tế tài chính trong các đơn vị vừa ở góc độ tổng hợp, vừa ở góc độ chi tiết
Phân loại theo phương pháp ghi chép trên sổ.
Căn cứ vào phương pháp ghi chép các thông tin về các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh, sổ kế toán được phân thành các loại sổ sau:
Sổ ghi theo hệ thống
Khái niệm: Là loại sổ kế toán tập hợp hệ thống hóa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến từng đối tượng kế toán riêng biệt.
Trên sổ kế toán cung cấp các thông tin về các nghiệp vụ kinh tế có liên quan đến đối tượng kế toán được theo dõi, sổ được mở cho từng tài khoản kế toán.
Thuộc loại sổ ghi theo hệ thống gồm sổ cái các tài khoản theo hình thức Chứng từ ghi sổ.
Ví dụ sổ cái của hình thức kế toán chứng từ ghi sổ:
SỔ CÁI
Năm …….
Tên tài khoản……
Số hiệu……..
Ngày tháng ghi sổ
Chứng từ ghi sổ
Diễn giải
Tài khoản đối ứng
Số tiền
Ghi chú
Số
Ngày
Nợ

- Cộng PS tháng
- Số dư cuối tháng
- Cộng lũy kế
Người ghi sổ Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị
Sổ ghi theo thứ tự thời gian:
Khái niệm: là loại sổ kế toán tập hợp hệ thống hóa các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh theo đúng trình tự thời gian phát sinh của nghiệp vụ.
Trên sổ ghi chép các nghi...
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam travel
Advertisement