Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By hoatuyet_8891
#651038 Download Luận văn Vận dụng chuẩn mực kế toán quốc tế về công cụ tài chính để hoàn thiện chế độ kế toán Việt Nam miễn phíMỤC LỤC
LỜIMỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 -CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CÔNG CỤ TÀI CHÍNH
1.1. Tổng quan về công cụ tài chính
1.1.1. Khái niệm.1
1.1.2. Phân loại . 1
1.1.2.1. Các công cụ tài chính giao dịch trên thị trường vốn .1
1.1.2.2. Các công cụ tài chính giao dịch trên thị trường tiền tệ .5
1.1.2.3. Các công cụ tài chính giao dịch trên thị trường tài chính phái
sinh . 6
1.2. Kế toán về công cụ tài chính trong chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 32 “Các công
cụ tài chính: Trình bày”, IAS 39 “Các công cụ tài chính: Ghi nhận và Đo lường”,
IFRS7 “Các công cụ tài chính: Trình bày” . 9
1.2.1. Lịch sử hình thành .9
1.2.2. Phạm vi điều chỉnh . .10
1.2.3. Mục tiêu 11
1.2.4. Các nội dung chính . .13
1.2.4.1. Các khái niệm về công cụ tài chính . .13
1.2.4.2. Yêu cầu khi phân loại công cụ tài chính thành khoản nợ tài chính
hay công cụ vốn chủ . .14
1.2.4.3. Yêu cầu về phân loại các tài sản tài chính, các khoản nợ tài
chính 15
1.2.4.4. Quy định về đo lường công cụ tài chính tại thời điểm ghi nhận
ban đầu và sauthời điểm ghi nhận ban đầu . . .16
1.2.4.5. Các quy định đối với cổ phiếu quỹ . .16
1.2.4.6. Các quy định đối với cổ phiếu ưu đãi . . .17
1.2.4.7. Các quy định về công cụ tài chính phái sinh . .18
1.2.4.8. Các quy định đối với công cụ tài chính phức hợp . . .20
1.2.4.9. Các quy định đối với các công cụ puttable 21
1.2.4.10. Các quy định về bù trừ khoản nợ tài chính và tài sản tài chính
. 22
1.2.4.11. Quy định về việc huỷ bỏ ghi nhận một tài sản tài chính, một
khoản nợ tài chính . .23
1.2.4.12. Kế toán việc tự bảo hiểm .23
1.2.4.13. Yêu cầu về trình bày công cụ tài chính trên báo cáo tài
chính . 24
CHƯƠNG 2 -THỰC TRẠNG CHẾ ĐỘ KẾTOÁN CÔNG CỤ TÀI
CHÍNH TẠI VIỆT NAM
2.1. Quá trình hình thành và phát triển các công cụ tài chính tại Việt Nam . .29
2.1.1. Các công cụ tài chính giao dịch trên thị trường vốn . .29
2.1.2. Các công cụ tài chính giao dịch trên thị trường tiền tệ .33
2.1.3. Các công cụ tài chính giao dịch trên thị trường phái sinh . . .34
2.2. Kế toán về công cụ tài chính trong tổ chức tín dụng .37
2.2.1. Kế toán nghiệp vụ liên quan đến công cụ tài chính phái sinh . 37
2.2.1.1. Nguyên tắc kế toán nghiệp vụ hối đoái kỳ hạn . .39
2.2.1.2. Nguyên tắc kế toán nghiệp vụ hoán đổi tiền tệ .40
2.2.1.3. Nguyên tắc kế toán nghiệp vụ bán quyền lựa chọn .41
2.2.2. Kế toán về cổ phiếu quỹ của tổ chức tín dụng . 41
2.2.3. Kế toán về chứng khoán kinh doanh trong TCTD . .43
2.2.4. Kế toán về chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán . .44
2.2.5. Kế toán về chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn . 46
2.2.6. Kế toán về cổ phiếu ưu đãi . .48
2.2.7. Các yêu cầu trình bày, lập các thông tin về công cụ tài chính trên báo cáo
tài chính của tổ chức tín dụng .49
2.2.7.1. Bảng cân đối kế toán . . .49
2.2.7.2. Báo cáo k ết quả hoạt động kinh doanh . 51
2.2.7.3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ . . .51
2.2.7.4. Thuyết minh báo cáo tài chính .53
2.3. Kế toán về công cụ tài chính trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.58
2.3.1. Kế toán các công cụ tài chính đầu tư trong doanh nghiệp SXKD.59
2.3.1.1. Kế toán về đầu tư chứng khoán ngắn hạn.59
2.3.1.2. Kế toán khoản đầu tư tài chính dài hạn.60
2.3.1.3. Quy địnhkế toán lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán
ngắn hạn –dài hạn.62
2.3.2. Kế toán phát hành công cụ tài chính tại Việt Nam trong doanh nghiệp sản
xuất kinh doanh.64
2.3.2.1. Trái phiếu phát hành . .64
2.3.2.2. Kế toán phát hành cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi.68
2.3.2.3. Kế toán về cổ phiếu quỹ.69
2.4. Nhận xét sự tương đồng và khác biệt trong quy định kế toán công cụ tài chính của
Việt Nam và chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 32, IAS 39 và chuẩn mực báo cáo tài
chính quốc tế IFRS 7 .70
2.4.1. Các định nghĩa và phân loại các công cụ tài chính, tài sản tài chính, khoản
nợ tài chính.71
2.4.2. Kế toán phát hành cổ phiếu thường .71
2.4.3. Kế toán cổ phiếu quỹ.71
2.4.4. Kế toán cổ phiếu ưu đãi phát hành.72
2.4.5. Kế toán công cụ tài chính phái sinh.73
2.4.6. Kế toán công cụ tài chính phức hợp.75
2.4.7. Kế toán việc bù trừ khoản nợ tài chính.75
2.4.8. Kế toán các công cụ tự bảo hiểm.75
2.4.9. Yêu cầu về trình bày các công cụ tài chính trên báo cáo tài
chính .76
CHƯƠNG 3 -CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CHẾ ĐỘ KẾ
TOÁN VỀ CÔNG CỤ TÀI CHÍNH TẠI VIỆT NAM
3.1. Quan điểm.77
3.2. Nguyên tắc.79
3.3. Giải pháp.80
3.3.1. Ban hành các khái niệm liên quan đến công cụ tài chính.81
3.3.2. Ban hành các yêu cầu khi phân loại các công cụ tài chính.83
3.3.3. Ban hành các yêu cầu về đo lường giá trị các tài sản tài chính và các
khoản nợ tài chính vào thời điểm ghi nhận ban đầu và sau thời điểm ghi
nhận ban đầu.85
3.3.4. Ban hành khái niệm và phương pháp kế toán đối với các công cụ tài chính
phức hợp.89
3.3.5. Điều chỉnh phương pháp kế toán cổ phiếu ưu đãi cho phù hợp với yêu cầu
chuẩn mực kế toán quốc tế.97
3.3.6. Kế toán công cụ tài chính phái sinh.99
3.3.7. Bổ sung các yêu cầu khi trình bày các công cụ tài chính trên báo cáo tài
chính.102
LỜI KẾT LUẬN

Cuối niên độ kế toán, nếu giá trị của chứng khoán giữ đến khi đáo hạn bị giảm
thấp hơn giá trị ghi sổ do những nguyên nhân khách quan, có tác động dài hạn thì lập
dự phòng giảm giá chứng khoán, tài khoản sử dụng là TK 169- Dự phòng giảm giá
chứng khoán. Khi hạch toán các tài khoản này phải thực hiện theo các quy định sau:
- Chỉ hạch toán trên tài khoản này đối với các loại chứng khoán Nợ. (không
hạch toán trên tài khoản này các loại chứng khoán vốn).
- TCTD phải mở tài khoản chi tiết để phản ánh Mệnh giá, giá trị chiết khấu và
giá trị phụ trội của chứng khoán đầu tư. Trong đó: (i) Giá gốc chứng khoán (giá thực tế
mua chứng khoán) bao gồm: Giá mua cộng (+) chi phí liên quan trực tiếp như chi phí
môi giới, giao dịch, cung cấp thông tin, thuế, lệ phí và phí ngân hàng (nếu có); (ii) giá
trị chiết khấu là giá trị chênh lệch âm giữa giá gốc với tổng giá trị của các khoản tiền
gồm mệnh giá và lãi dồn tích trước khi mua (nếu có). (iii) giá trị phụ trội là giá trị
chênh lệch dương giữa giá gốc với tổng giá trị của các khoản tiền gồm mệnh giá và lãi
dồn tích trước khi mua (nếu có). Khi trình bày trên báo cáo tài chính, khoản mục chứng
khoán này được trình bày theo giá trị thuần (Mệnh giá - Chiết khấu + Phụ trội).
- Nếu điều kiện về công nghệ tin học cho phép, tiền lãi được ghi nhận trên cơ sở
thời gian và lãi suất thực tế (lãi suất thực tế là tỷ lệ lãi dùng để quy đổi các khoản tiền
nhận được trong tương lai trong suốt thời gian cho bên khác sử dụng tài sản về giá trị
ghi nhận ban đầu tại thời điểm chuyển giao tài sản cho bên sử dụng). Trường hợp
không thể thực hiện tính lãi trên cơ sở lãi suất thực thì giá trị phụ trội và chiết khấu
được phân bổ đều cho thời gian nắm giữ chứng khoán của TCTD.
- 61 -
- Nếu thu được tiền lãi từ chứng khoán nợ đầu tư bao gồm cả khoản lãi dồn tích
từ trước khi TCTD mua lại khoản đầu tư đó, TCTD phải phân bổ số tiền lãi này. Theo
đó, chỉ có phần tiền lãi của các kỳ sau khi TCTD đã mua khoản đầu tư này mới được
ghi nhận là thu nhập, còn khoản tiền lãi dồn tích trước khi TCTD mua lại khoản đầu tư
đó thì ghi giảm giá trị của chính khoản đầu tư đó.
- Việc lập dự phòng giảm giá đối với chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn
chỉ được thực hiện khi có dấu hiệu về sự giảm giá chứng khoán kéo dài hay có bằng
chứng chắc chắn là ngân hàng khó có thể thu hồi đầy đủ khoản đầu tư, không thực hiện
lập dự phòng giảm giá chứng khoán đối với những thay đổi giá trong ngắn hạn.
2.2.6. Kế toán về cổ phiếu ưu đãi
Cổ phiếu ưu đãi là loại cổ phiếu do TCTD phát hành, có đặc điểm vừa giống cổ
phiếu thường vừa giống trái phiếu. Cổ phiếu ưu đãi cũng là chứng khoán vốn không có
kỳ hạn thanh toán và không được hoàn vốn. Người nắm giữ cổ phiếu ưu đãi cũng là cổ
đông đồng sở hữu TCTD và sẽ được ưu tiên chia cổ tức trước cổ đông thường và được
ưu tiên trả nợ trước cổ đông thường khi TCTD bị phá sản, nhưng bị hạn chế về quyền
hạn ứng cử hay bầu vừ vào Hội đồng quản trị hay Ban kiểm soát so với người nắm
giữ cổ phiếu thường. Cổ phiếu ưu đãi có đặc điểm giống trái phiếu đó là cổ tức của cổ
phiếu ưu đãi được ấn định theo một tỷ lệ cố định trên mệnh giá, nhưng khi công ty mất
khả năng thanh toán cổ tức cho cổ phiếu ưu đãi thì không dẫn đến nguy cơ phá sản cho
công ty mà sẽ được dàn xếp nội bộ bằng cách chuyển cổ đông ưu đãi sang cổ đông
thường hay gia tăng quyền bầu cử cho các cổ đông này.
Đối với cổ phiếu ưu đãi thì TCTD phải tách biệt phần giá trị Nợ và phần giá trị
Vốn của cổ phiếu ưu đãi để phản ánh lên các tài khoản 487 và TK65.
Tài khoản 487 - Cấu phần Nợ của cổ phiếu ưu đãi dùng để phản ánh giá trị cấu
phần Nợ phải trả của cổ phiếu ưu đãi do TCTD phát hành. Việc hạch toán trên tài
khoản 487 thực hiện theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước. Khi hạch toán trên tài
khoản này cần thực hiện theo các quy định sau:
- 62 -
- Cổ phiếu ưu đãi là công cụ tài chính phức hợp bao gồm 2 cấu phần (cấu phần
Nợ phải trả và cấu phần Vốn chủ sở hữu).
- Việc phát hành cổ phiếu ưu đãi phải được tuân theo các quy định hiện hành
của pháp luật. Việc phân tách 02 cấu phần Nợ phải trả và cấu phần Vốn chủ sở hữu
trong việc hạch toán kế toán được thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.
- Chỉ hạch toán trên tài khoản này, giá trị cấu phần Nợ phải trả của cổ phiếu ưu
đãi do TCTD phát hành.
- Cấu phần Nợ phải trả của Cổ phiếu ưu đãi được hạch toán trên tài khoản này
và Cấu phần Vốn chủ sở hữu của cổ phiếu ưu đãi (hạch toán trên Tài khoản 65 - Cổ
phiếu ưu đãi - cấu phần Vốn chủ sở hữu) là 2 hợp phần của Cổ phiếu ưu đãi do TCTD
phát hành.
Tài khoản 65 - Cổ phiếu ưu đãi là phản ánh giá trị cấu phần Vốn chủ sở hữu của
Cổ phiếu ưu đãi do TCTD phát hành. Tài khoản này chỉ được mở và sử dụng khi cơ
chế tài chính cho phép hay có quy định cụ thể về cơ chế nghiệp vụ của Ngân hàng
Nhà nước. Giá trị của cổ phiếu ưu đãi hạch toán trên tài khoản này là mệnh giá trong
trường hợp không phát sinh phần giá trị được ghi nhận vào cấu phần nợ của cổ phiếu
ưu đãi. Trường hợp có phát sinh phần giá trị thuộc cấu phần nợ, giá trị cổ phiếu hạch
toán trên tài khoản này là mệnh giá trừ (-) đi phần giá trị hạch toán vào cấu phần nợ
của cổ phiếu ưu đãi.
2.2.7. Các yêu cầu trình bày, lập các thông tin về công cụ tài chính trên báo cáo tài
chính của tổ chức tín dụng
Chế độ báo cáo tài chính của tổ chức tín dụng hiện đang được áp dụng theo quyết
định 16/2007/QĐ – NHNN và hướng dẫn 8488/NHNN – KTTC2 về việc hướng dẫn một
số nội dung tại Quyết định 16/2007/QĐ-NHNN ngày 18/4/2007 của Thống đốc
NHNN. Cụ thể như sau:
- 63 -
2.2.7.1. Bảng cân đối kế toán: Các số liệu liên quan đến công cụ tài chính cần trình
bày bao gồm:
- Trong phần tài sản của bảng cân đối kế toán:
+ Yêu cầu trình bày số liệu về giá trị ghi sổ của chứng khoán kinh doanh: Chênh
lệch (dư nợ – dư có) các tài khoản chứng khoán kinh doanh như TK 141 “Chứng khoán
nợ”, TK142 “Chứng khoán Vốn” , TK148 “Chứng khoán kinh doanh khác”, có thể bao
gồm dư Nợ các TK121 “Đầu tư vào tín phiếu Ngân hàng Nhà nước và tín phiếu Chính
phủ”, TK122 “Đầu tư vào các giấy tờ có giá ngắn hạn khác đủ điều kiện để tái chiết
khấu với NHNN”, TK123 “Giá trị tín phiếu Ngân hàng Nhà nước, Tổ chức tín dụng
đưa cầm cố vay vốn”
+ Yêu cầu trình bày số liệu về khoản dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh:
Dư có TK 129 “Dự phòng giảm giá về khoản về đầu tư tín phiếu Chính phủ và các
Giấy tờ có giá ngắn hạn khác đủ điều kiện để tái chiết khấu với NHNN (phần tương
ứng với giá trị 121,122,123 xếp vào khoản mục chứng khoán kinh doanh), TK149 “Dự
phòng giảm giá chứng khoán”Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#1014965 link moi update, moi ban xem lai
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement