Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By ngochai_tp1995
#651004

Download Đề tài Tổ chức kế toán vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động sản xuất kinh doanh ở công ty in Đà Nẵng miễn phí

MỤC LỤC
 
PHẦN I 1
LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN VÀ QUẢN LÝ NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1
A/ LÝ LUẬN ĐẶC ĐIỂM VAI TRÒ, NHIỆM VỤ HẠCH TOÁN VÀ QUẢN LÝ VẬT TƯ TẠI DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1
I/ Khái niệm và đặc điểm : 1
1/ Khái niệm : 1
2/ Đặc điểm : 1
II/ VAI TRÒ NHIỆM VỤ Của HẠCH TOÁN VẬT TƯ Trong DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT : 1
III/ Yêu cầu đối với quản lý vật tư 2
1/ Yêu câù đối với phòng kế hoạch vật tư 2
2/ Yêu cầu đối với thủ kho và hệ thống kho ba 2
3/ Yêu cầu kế toán vật tư : 3
B/ NỘI DUNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN VẬT TƯ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 3
1/ Phân loại : 3
2/ Tính giá vật tư : 4
3) Hạch toán kiểm kê kho vật tư 6
PHẦN II 8
TÌNH HÌNH THỰC TẾ VÀ HẠCH TOÁN TẠI Công ty IN Đà Nẵng 8
A. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY IN ĐÀ NẴNG 8
I. Quá trình hình thành của Công ty in Đà Nẵng 8
1. Qu¸ tr×nh ph¸t trin ca c«ng ty In §µ N½ng : 8
II. §Ưc ®im tư chc t¹i c«ng ty In §µ N½ng : 9
1. §Ưc ®im mƯt hµng kinh doanh ca c«ng ty : 9
2.Quy tr×nh c«ng ngh s¶n xu¸t s¶n phỈm : 9
3.Đặc điểm tổ chức sản xuất của Công ty 11
III. Tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty in Đà Nẵng 12
1. Sơ đồ bộ máy tổ chức của Công ty 12
2. Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận 12
IV. Tổ chức công tác kế toán tại Công ty 13
1. Tổ chức bộ máy kế toán 13
2. Hình thức kế toán tại Công ty 14
 
B. NỘI DUNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TẠI CÔNG TY IN ĐÀ NẴNG 16
1. Công ty quản lý vật tư tại Công ty in Đà Nẵng 16
2. Công tác dự trư 16
3. Tình hình sử dụng vật tư 16
II. Đặc điểm phân lại và tính giá vật tư 16
1. Phương pháp tính thuế Công ty áp dụng 16
2. Đặc điểm và phân loại 17
3. Tính giá vật tư tại Công ty 17
III. Hạch toán chi tiết vât tư tại Công ty in Đà Nẵng 18
1. Phương pháp hạch toán chi tiết vật tư tại Công ty 18
2.Các chứng từ hạch toán và các thủ tục xuất nhập kho 19
3. Hạch toán tại Công ty in Đà Nẵng 24
4. Hạch toán kiểm kê vật tư 26
 
PHẦN III 27
MỘT SỐ VẤN ĐỀ NHẰM HOÀN THIỆN VIỆC HẠCH TOÁN VÀ QUẢN LÝ VẬT TƯ TẠI CÔNG TY IN ĐÀ NẴNG 27
I/ Nhận xét về ưu nhược điểm của công tác hạch toán và quản lý vật tưu tại công ty Đà Nẵng 27
1. Về tổ chức bộ máy kế toán: 28
2. Về tổ chức hệ thống chứng từ kế toán, tổ chức việc ghi chép ban đầu và tổ chức luân chuyển chứng từ; 28
3/ Về lựa chọn hình thức tổ chức công tác kế toán và tổ chức vận dụng tài khoản kế toán : 29
4/ Về tổ chức hệ thống sổ kế toán , tổ chức thực hiện chế độ báo cáo kế toán 29
II/ Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán vật liệu 29
1/ Những kiến nghị về mặt quản lý vật liệu : 29
2/ Những kiến nghị về mặt hạch toán : 30
3/ Xây dựng sổ sách danh điểm vật liệu : 32
4/ Kiểm kho vật liệu : 33
5/ Sử dụng phế phẩm 33
 
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

«ng ngh in Typ« vµ c«ng ngh in Offset.Cê th biu din quy tr×nh c«ng ngh s¶n xuÍt s¶n phỈm ca c«ng ty nh­ sau :
Nhập kho thành phẩm
Cắt xén, đóng ghim,
kiểm tra bao gói
In Typo
Đúc bản chì
Sắp chữ thủ công
Quy trình công nghệ in Typo
Khâu sách, đóng bìa
In Offset
Tạo bản kẽm, phơi bản
Làm phim (dương bản)
Sắp chữ trên máy vi tính
Quy trình công nghệ in Offset
Tài liệu cần in
Quy tr×nh ca c«ng ngh in bao gơm :
*. Quy tr×nh c«ng ngh In Offset :
_ S¾p ch÷ trªn m¸y vi tÝnh :nhim v ca c«ng ®o¹n nµy lµ s¾p ch÷ ,t¹o mĨu m· ,chon kiu ch÷ ph hp cho tng lo¹i s¶n phỈm ®· ®­c nªu trong hp ®ơng .Mĩu in ®­c thit lỊp vµ in b»ng m¸y laze sau ®ê ®­c chuyn sang phßng lµm phim
_ Lµm phim ( d­¬ng b¶n ) c¨n c vµo mĨu m· ®­c thit k ,tin hµnh bỉ trÝ d­¬ng b¶n hp lý nh»m tit kim giÍy in sau ®ê chuyn c¸c d­¬ng b¶n vµo phßng ph¬i b¶n .
_ T¹o b¶n km ,ph¬i b¶n :t d­¬ng b¶n ,ng­íi ta t¹o ra b¶n kem ,b¶n km ®­c ®­a vµo m¸y chp ,Ðp ,ph¬i b¶n rơi chuyn sang ph©n x­ịng in .
_ In trªn m¸y Offset : b¶ng km ®­¬c cµi vµo trc l« trªn m¸y vµ tin hµnh in ra s¶n phỈm .
Sau khi thc hin c¸c c«ng ®o¹n trªn ,tu theo tng lo¹i s¶n phỈm mµ bỉ trÝ c¸c c«ng ®o¹n tip theo nh­ :
+ §ỉi vi vÐ sỉ :in xong s ®­c chuyn sang ph©n x­ịng in Typ« ® dỊp sỉ rơi chuyn sang kh©u c¾t ,xÐn ,kim tra vµ ®êng gêi
+ §ỉi vi c¸c lo¹i s¸ch gi¸o khoa :in xong s ®­c chuyn sang kh©u s¸ch ,®êng b×a rơi mi c¾t ,xÐn ,kim tra vµ ®êng gêi
+ §ỉi vi c¸c lo¹i s¶n phỈm kh¸c :in xong chuyn th¼ng sang kh©u c¾t ,xÐn ,kim tra vµ ®êng gêi .
* Quy tr×nh c«ng ngh in Typ« :tr×nh t tin hµnh in nh­ in th c«ng ,mĩt mỈu in ®­c ®­a ®i s¾p ch÷ th c«ng thµnh c¸c b¸t ch÷ ,sau ®ê ®­c ®­a lªn m¸y in Typ« ® in ,rơi chuyn qua c¾t ,xÐn ,kim tra ® nhỊp kho thµnh phỈm
3.Đặc điểm tổ chức sản xuất của Công ty
Để phù hợp với yêu cầu sản xuất cơ cấu tổ chức sản xuất của Công ty
Được trinh bày như sau:
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY
Công ty
Bộ phận sản xuất phụ
Bộ phận sản xuất chính
Bộ phận phục vụ
Tổ mài dao kẽm
Tổ sửa chữa cơ điện
Tổ cung ứng NVL
Tổ
cấp phát NVL
Phân xưởng Offset 84 Lê Lợi
Phân xưởng TYPÔ 17 Lê Duẩn
Phân xưởng TYPÔ Nam kỳ
Bộ phận sản xuất chính là bộ phận trực tiếp, tạo ra sản phẩm cho Công ty bao gồm phân xưởng in Offset số 84 Lê Duẩn, phân xưởng in Typô 17 Lê Duẩn, Phân xưởng in Typô Tam Kỳ
Bộ phận sản xuất phụ trợ: Bộ phận này hoạt động phục vụ bộ phận sản xuất chính. Bộ phận pc sản xuất thực hiện công việc phục vụ sản xuất cho bộ phận sản xuất chính như vận chuyển giấy mực từ kho đến nơi sản xuất. Giao thành phẩm cho khách hàng, cung cấp NVl kịp thời cho sản xuất
III. Tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty in Đà Nẵng
1. Sơ đồ bộ máy tổ chức của Công ty
Bộ máy tổ chức của Công ty được tổ chức theo cơ cấu trực tuyến chức năng, Giám đốc trực tiếp chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và hoạt động của các phòng ban. Các phòng ban có nhiệm vụ tham mưu theo các phần hành đã phân công.
Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty được trình bày qua sơ đồ sau
GIÁM ĐỐC
Phó Giám đốc sản xuất
Phó Giám đốc kinh doanh
Phòng hành chính
Phòng tài vụ
Phòng kỹ thuật KCS
Phòng kinh doanh
Phân xưởng in Offset
Phân xưởng in Typô
Phân xưởng in Tam Kỳ
Quan hệ trực tuyến
Quan hệ chức năng
2. Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận
a. Bộ phận lãnh đạo của Công ty
+ Giám đốc : Là người quản lý toàn bộ Công ty có thẩm quyền cao nhất và chịu trách nhiệm về mọi mặt hoạt động của Công ty trước cơ quan quản lý cấp trên
+ Phó Giám đốc sản xuất: là người chịu trach nhiệm về quá trình sản xuất , về kỹ thuật, về tổ chức nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất, có thẩm quyền quản lý các phòng ban, phân xưởng thuộc quyền quản lý trực tiếp
+ Phó Giám đốc kinh doanh: là người tham mưu cho Giám đốc, thường xuyên chỉ đạo việc tiêu thụ sản phẩm , ký kết hợp đồng mua bán NVL, hợp đồng sản xuất sản phẩm với khách hàng để đảm bảo quá trình sản xuất kinh doanh
b. Các phòng ban:
+ Phòng kỹ thuật KCS: theo dõi kiểm tra tình hình sử dụng máy móc thiết bị, tổ chức sửa chữa kỹ thuật ở các phân xưởng khi có sự cố. Cùng với phòng kinh doanh , phòng kỹ thuật tiến hành định mức sử dụng NVL, chịu trách nhiệm về mẫu mã, chất lượng sản phẩm.
+ Phòng kinh doanh: thực hiện các nghiệp vụ... nguồn cung cấp vật tư, phụ tùng thiết lập quan hệ với khách hàng
+ Phòng tài vụ: chịu trách nhiệm về công tác hạch toán kế toán toàn Công ty, cung cấp thông tin kinh tế, tài chính cho ban lãnh đạo và bên liên quan.
+ Phòng hành chính: là nơi lưu trữ văn bản, chỉ thị liên quan đến các chính sách về tiền lương, hợp đồng lao động , cac thông tin về đào tạo tuyển dụng cũng như quản lý về nhân sự trong Công ty.
IV. Tổ chức công tác kế toán tại Công ty
1. Tổ chức bộ máy kế toán
a. Cơ cáu bộ máy kế toán
Công ty in Đà Nẵng thuộc loại hình doanh nghiệp Nhà nước có tư cách páhp nhân đầy đủ, là doanh nghiệp có quy mô không lớn, hoạt động theo cơ chế 1 cấp quản lý, không có sự phân tán quyền lực quản lý hoạt động kinh doanh và hoạt động tài chính. Do đó để đảm bảo sự lãnh đạo tập trung thống nhất đối với công tác kế toán, xử lý thông tin kịp thời cũng như bộ máy kế toán gọn nhẹ Công ty áp dụng loại hình tổ chức hạch toán kế toán theo mô hình tập trung. Đối với phân xưởng ở Tam Kỳ sẽ có một bộ phận kế toán trực thuộc làm nhiệm vụ ghi chép ban đầu và sổ ghi chép trung gian theo yêu cầu quản lý của Công ty
Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán
Kế toán trưởng
Kế toán tổng hợp kiêm vật tư TSCĐ
Kế toán tiêu thụ
Kế toán thanh toán kiêm tiền mặt
Kế toán thành phẩm SPDD
Kế toán tiền
lương
Thủ quỹ kiêm thủ kho thành phẩm
Quan hệ trực tuyến
Quan hệ chức năng
b. Chức năng các phần hành:
- Kế toán trưởng: là người phụ trách chỉ đạo chung công tác kế toán cho toàn Công ty , kiểm tra tình hình hạch toán và báo cáo tài chính . là người tư vấn cho Giám đốc về công tác chuyên môn cũng như phương hướng biện pháp vận dụng cac chế độ quản lý.
- Kế toán tổng hiựp kiêm vạt tư TSCĐ: có nhiệm vụ theo dõi tình hình biến động TSCĐ, trích phân bổ khấu hao. Theo dõi tình hình nhập , xuất, tồn vật tư cho từng loại, đồng thời thực hiện việc tổng hợp số liệu từ các phần hành khác để tập hợp chi phí, vào sổ sách tổng hợp, xác định kết quả kinh doanh lập báo tài chính.
- Kế toán thu chi kiêm thanh toán: theo dõi tình hình thanh toán với các tổ chức cá nhân, nhà cung cấp, theo dõi về giá trị và sự biến động trong kỳ của tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, các khoản tạm ứng cho cán bộ CNV trong Công ty.
- Kế toán thành phẩm sản phẩm dở dang: thống kê toàn bộ hợp đồng đã ký trong tháng, theo dõi, lệnh sản xuất, phiếu xuất vật tư để tính giá thành phẩm và hiệu quả mang lại của từng lệnh sản xuất.
- Thủ quỹ kiêm thủ kho thành phẩm: Có nhiệm vụ theo dõi việc giao thành phẩm cho khách hàng, căn cứ vào hóa đơn trong kiêm phiếu xuất kho thành phẩm đồng thời quản lý số tiền mặt tại tại Công ty theo dõi thu chi hằng ngày để ghi chép vào sổ quỹ lập báo cáo qũy hằng ngày
- Thống kê kho làm nhiệm vụ ghi phiếu xuất kho và là người tr...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement