Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By traitimmauhong93
#650948

Download Báo cáo Thực tập tại công ty xuất nhập khẩu INTIMEX miễn phí

MỤC LỤC
Trang
Lời nói đầu : 1
Phần 1: Khái quát chung về hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty xuất nhập khẩu Intimex.
1.1. Đặc điểm sản xuất kinh doanh tại công ty xuất nhập khẩu Intimex
1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 3
a. Lịch sử hình thành 3
b. Quá trình phát triển 4
1.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh 5
a. Mục đích 5
b. Lĩnh vực hoạt động 5
1.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý 10
1.1.4. Đặc điểm tổ chức sản xuất 15
a. Hàng nông sản 15
b. Sản xuất nuôi trồng thuỷ sản 16
c. Sản xuất hàng may mặc 18
1.2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty Xuất Nhập Khẩu Intimex
1.2.1. Tổ chức bộ máy kế toán 19
1.2.2. Hình thức ghi sổ 21
1.2.3. Chính sách kế toán áp dụng tại doanh nghiệp 22
Phần 2: Một số phần hành kế toán áp dụng tại Công ty Xuất Nhập Khẩu Intimex
2.1. Kế toán các nghiệp vụ thanh toán 25
2.1.1. Hạch toán nghiệp vụ thanh toán với người bán 25
a. Nếu mua chịu hay là mua hàng trả chậm 25
b. Nếu ứng trước tiền mua hàng 26
2.1.2. Hạch toán nghiệp vụ thanh toán với người mua 27
a. Trường hợp bán chịu cho khách hàng 27
b. Trường hợp khách hàng ứng tiền trước 28
2.2. Hạch toán nghiệp vụ thuế xuất nhập khẩu 28
2.3. Hạch toán nghiệp vụ xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá 29
2.3.1. Hạch toán hàng nhập khẩu 29
2.3.1.1. Hạch toán hàng nhập khẩu trực tiếp 30
a. Phương pháp tính giá hàng nhập khẩu 30
b. cách thanh toán hàng nhập khẩu 30
c. Phương pháp hạch toán hàng nhập khẩu 30
2.3.1.2. Hạch toán hàng nhập khẩu uỷ thác 31
a. Khi công ty nhận nhập khẩu uỷ thác 31
b. Khi công ty giao uỷ thác cho đơn vị khác nhập khẩu 32
2.3.2. Hạch toán hàng xuất khẩu 33
2.3.2.1. Xuất khẩu trực tiếp 33
2.3.2.2. Xuất khẩu uỷ thác 33
a. Khi công ty nhận xuất khẩu uỷ thác 33
b. Khi công ty giao uỷ thác cho đơn vị khác xuất khẩu 34
Phần 3: Nhận xét về công tác kế toán tại Công ty Xuất Nhập Khẩu Intimex
Kết luận . 38
 
 
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

CÔNG TY ( ĐVT: đồng )
Chỉ tiêu
Năm 2004
Năm 2005
Quý 3/2006(*)
Nguồn vốn kinh doanh
45.827.135.529
45.983.947.653
36.466.699.292
Nợ ngắn hạn
565.488.727.392
472.094.455.609
204.829.258.759
Nợ DH
95.643.416.432
103.547.857.612
107.112.868.910
Tổng số lao động
(người)
1.059
1.100
1.191
Thu nhập bình quân
(người/tháng)
1.421.225
1.463.397
1.299.080
Doanh thu bán hàng & Cung cấp dịch vụ
3.902.969.967.145
3.931.331.805.436
1.118.868.666.681
Giá vốn hàng bán
3.795.510.710.539
3.802.308.304.609
1.064.476.777.512
LN trước thuế
2.871.784.722
188.849.418
-8333.925.681
LNST/NVKD
1.65%
0.76%
-18.01%
Nộp NSNN
185.016.945.787
265.184.114.026
132.316.195.763
Trong đó
Chỉ tiêu
2004
2005
Quý 3/2006(*)
Thuế GTGT
92.198.411.421
194.021.119.989
102.626.694.595
Thuế XK
91.221.610.137
65.962.775.435
28.110.483.692
Thuế khác
1.596.924.229
5.199.888.602
1.579.017.476
Ghi chú *: Cột số liệu tính đến ngày 30/9/2006 không bao gồm số liệu của các công ty con cổ phần năm 2006.
MỘT SỐ CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN
Chỉ tiêu
2004
2005
Qúy 3/2006
Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán
1.Hệ số thanh toán ngắn hạn
1,00
1,01
0,95
2.Hệ số thanh toán nhanh
0,58
0,6
0,52
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
Nợ/ Tổng TS
95,29 %
94,03 %
91,33 %
Nợ / VCSH
2.026,52 %
1.584,1 %
1.053,89 %
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
Vòng quay HTK
10,47
13,94
6,83
DT thuần / Tổng TS
3,98
5,02
2,54
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
LNST / DT thuần
0,02 %
0,01 %
- 0,75 %
LNST / VCSH
1,65 %
0,75 %
-21,87 %
LNST / Tổng TS
0,08 %
0,04 %
-1,89 %
Lợi nhuận từ HĐKD / DT thuần
-0,08 %
-0,05 %
-0,78 %
1.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý.
BAN GIÁM ĐỐC
PHÒNG QUẢN LÝ
PHÒNG KINH DOANH
CÁC CHI NHÁNH
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
CÔNG TY CỔ PHẦN
Phòng Hành Chính Quản Trị
Phòng Kinh Doanh 1
Chi Nhánh InTiMex
Nghệ An
Xí Nghiệp KDTH
Đồng Nai
Phòng Tài Chính
Kế Toán
Phòng Tổ Chức
Cán Bộ
Phòng Kinh Tế
Tổng Hợp
Phòng Đầu Tư
Xây Dựng Cơ Bản
Phòng Kinh Doanh 2
Phòng Kinh Doanh 3
Phòng Kinh Doanh 6
Chi Nhánh InTiMex
Đồng Nai
Chi Nhánh InTiMex
Đà Nẵng
Chi Nhánh InTiMex
Hải Phòng
Nhà Máy Thủy Sản Hoằng Trường
Xí Nghiệp Thủy Sản
Thanh Hoá
Trại Điệp Vân Đồn-Quảng Ninh
Dự Án Nuôi Tôm
Diễn Kim-Nghệ An
Trung Tâm
Thương Mại
Trung Tâm
Viễn Thông
Sơ đồ 1: SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA TỔNG CÔNG TY INTIMEX NĂM 2008
Công Ty CP Xuất Nhập Khẩu InTiMex
Công Ty CP Sản Xuất và Thương Mại InTiMex Hà Nội
Công Ty CP Xuất Nhập Khẩu InTiMex
TPHCM
Qua sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty ta thấy công ty tổ chức theo mô hình tổ chức quản trị theo trực tuyến chức năng. Các phòng ban chức năng chỉ tham mưu cho thủ trưởng cùng cấp trong việc hình thành các chủ trương và ra các quyết định đồng thời đôn đốc cấp dưới thực hiện các quyết định của GĐ. Mọi quyết định quản lý do GĐ tuyên bố và hoàn toàn chịu trách nhiệm về mình. Các đơn vị cấp dưới chỉ nhận lệnh từ cấp trên trực tiếp còn ý kiến của các phòng ban chức năng chỉ có tính chất tư vấn và hướng dẫn về nghiệp vụ.
* Nhiệm vụ của các phòng ban:
- Văn phòng công ty giúp ban GĐ chỉ đạo quản lý công tác hành chính, quản trị và công tác thi đua tuyên truyền, văn thư lưu trữ trong tổng công ty.
- Phòng hành chính quản trị, phòng tổ chức cán bộ công ty: Quản lý các loại công văn, giấy tờ, hồ sơ của công ty và cán bộ công nhân viên, quản lý thủ tục hành chính văn phòng, công văn đi, công văn đến, con dấu của công ty, quản lý tài sản, đồ dùng văn phòng của công ty, liên hệ và phối hợp chặt chẽ với cơ quan tổ chức lao động để giải quyết chính sách về lương, đào tạo cán bộ và nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên trong công ty.
- Phòng kinh tế tổng hợp: Có chức năng tham mưu và hướng dẫn các nghiệp vụ công tác như: kế hoạch thống kê, đối ngoại pháp chế, kho vận và một số công việc chung của công ty. Nhiệm vụ cụ thể của phòng là nghiên cứu đề xuất các định hướng phát triển kinh doanh, tổng hợp và dự thảo kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm phối hợp với các phòng XNK. Tổ chức thực hiện các phương án kế hoạch của công ty, tham gia đấu thầu, hội chợ, triển lãm và quảng cáo, quản lý và tổ chức hướng dẫn thực hiện công tác pháp chế áp dụng vào quá trình sản xuất kinh doanh, hướng dẫn thực hiện công tác đối ngoại.
- Phòng tài chính kế toán: Thực hiện nhiệm vụ kinh doanh của công ty, các công tác báo cáo chế độ kế toán theo quy định của nhà nước, theo định kỳ chế độ kế toán tài chính, thực hiện và chấp hành các quy định về sổ sách kế toán và thống kê, bảng biểu theo quy định của nhà nước, chứng từ thu chi rõ ràng hợp lệ. Chủ trương đề xuất với cấp trên về chính sách ưu đãi, chế độ kế toán vốn, nguồn vốn, tài sản của doanh nghiệp nhằm đáp ứng, hỗ trợ cho công ty kinh doanh có hiệu quả cao.
- Ban tin học: Ứng dụng các thành tựu CNTT vào thực tiễn công việc, sửa chữa các sự cố và hỏng hóc về máy tính cho toàn công ty bảo mật hệ thống thông tin cơ quan.
- Phòng nghiệp vụ kinh doanh XNK: có chức năng tổ chức hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, kinh doanh thương mại dịch vụ tổng hợp theo điều lệ và giấy phép kinh doanh của công ty. Nhiệm vụ cụ thể của phòng là xây dựng kế hoạch dinh doanh XNK, kinh doanh thương mại và dịch vụ, tổ chức thực hiện kế hoạch đó sau khi được công ty phê duyệt. Được phép uỷ thác và nhận làm uỷ thác kinh doanh XNK với các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước, nhận làm đại lý tiêu thụ hàng hoá và nhận hàng ký gửi. Tô chức liên doanh, liên kết trong kinh doanh XNK hàng hoá, kinh doanh thương mại dịch vụ với các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước nhằm thực hiện kế hoạch được giao.
Các phòng ban phải thường xuyên cung cấp đầy đủ thông tin chứng từ cho phòng kế toán để phòng kịp thời hạch toán các nghiệp vụ nhằm đem lại hiệu quả kinh doanh trong công ty.
* Các chi nhánh
1.Chi nhánh Intimex Nghệ An
2.Chi nhánh Intimex Đồng Nai
3.Chi nhánh Intimex Đà Nẵng
4.Chi nhánh Intimex Hải Phòng
* Các đơn vị trực thuộc
1.Xí Nghiệp KDTH Đồng Nai
2.Nhà Máy Thủy Sản Hoằng Trường
3. Xí Nghiệp Thủy Sản Thanh Hoá
4.Trại Điệp Vân Đồn-Quảng Ninh
5. Dự Án Nuôi Tôm Diễn Kim-Nghệ An
6. Trung Tâm Viễn Thông
7. Trung Tâm Thương Mại
* Các công ty cổ phần
1. Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Intimex
2. Công ty CP Sản Xuất và Thương Mại Hà Nội
3. Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Intimex TPHCM.
Các đơn vị thành viên của công ty thực hiện chế độ hạch toán kinh tế phụ thuộc, quy chế tổ chức và hoạt động của từng đơn vị thành viên được Tổng GĐ công ty quy định cụ thể phù hợp với phân cấp quản lý, tổ chức cán bộ của Bộ Thương Mại. Thủ trưởng các đơn vị thành viên chịu sự chỉ đạo của Tổng GĐ công ty có trách nhiệm điều hành mọi hoạt động theo đúng điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty và pháp luật nhà nước.
1.1.4. Đặc điểm tổ chức sản xuất.
Hiện tại công ty sản xuất ba loại mặt hàng chính là: Nông sản, Thuỷ hải sản, may mặc.
a. Hàng nông sản một trong những chiến lược hàng đầu của Công ty xuất nhập khẩu Intimex nhằm chuyển hướng xuất khẩu nguyên liệu thô sang hàng hoá nông sản tinh chế có chất lượng và giá trị cao. Công ty đã triển khai xây dựng một số nhà máy:
Nhà máy sản xuất tinh bột s...
Hình đại diện của thành viên
By Gianghuong22
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#698634 Bạn download tại đây nhé
viewtopic.php?f=112&t=139468
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement