Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By justice_weasley
#650900

Download Chuyên đề Hoàn thiện hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty in và văn hóa phẩm miễn phí

MỤC LỤC
 
LỜI NÓI ĐẦU 1
Phần 1: Khái quát chung về công ty In và văn hóa phẩm 2
1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 2
1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 2
1.1.2. Một số chỉ tiêu phản ánh quá trình hình thành và phát triển của Công ty In và văn hoá phẩm. 2
1.1.3. Nhiêm vu cua công ty 3
1.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty 4
1.1.5 Đặc điểm quy trình công nghệ. 7
1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty In và Văn hoá phẩm 11
1.2.1 Tổ chức bộ máy kế toán 11
1.2.2. Tình hình vận dụng chế độ kế toán tại công ty. 13
1.2.2.1 Chính sách kế toán áp dụng. 13
1.2.2.2 Tình hình vận dụng chế độ chứng từ kế toán. 14
1.2.2.3 Tình hình vận dụng chế độ tài khoản kế toán. 15
1.2.2.4 Tình hình vận dụng chế độ sổ kế toán. 18
1.2.2.5 Tình hình vận dụng chế độ báo cáo kế toán. 20
Phần 2: Thực Trạng Tổ Chức Hạch Toán Tiêu Thụ Thành Phẩm 21
Và Xác Định kết Quả Tiêu Thụ Tại 21
Công Ty In Và Văn Hóa Phẩm 21
2.1. Hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty In và văn hóa phẩm. 21
2.1.1. Thị trường và các cách tiêu thụ thành phẩm 21
2.1.1.1. Thị trường tiêu thụ thành phẩm 21
2.1.1.2. Các cách tiêu thụ thành phẩm 21
2.1.2. Giá cả và cách thanh toán 22
2.1.3. Hạch toán doanh thu tiêu thụ thành phẩm 23
2.1.3.1. Hạch toán chi tiết doanh thu tiêu thu thành phẩm 23
2.1.3.2. Hạch toán tổng hợp doanh thu tiêu thụ thành phẩm 26
2.1.4. Hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu 33
2.1.5. Hạch toán giá vốn hàng bán 34
2.1.6. Hạch toán chi phí bán hàng 36
2.1.6.1. Hạch toán chi tiết chi phí bán hàng 36
2.1.6.2. Hạch toán tổng hợp chi phí bán hàng 38
2.1.7. Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp 39
2.4.7.1. Hạch toán chi tiết chi phí quản lý doanh nghiệp 39
2.1.7.2. Hạch toán tổng hợp chi phí quản lý doanh nghiệp 41
2.1.8. Hạch toán xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm 42
Phần 3 46
HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY IN VÀ VĂN HÓA PHẨM 46
3.1. Đánh giá khái quát hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty in và văn hóa phẩm. 46
3.1.1. Ưu điểm 46
3.1.1.1. Về tổ chức bộ máy kế toán 47
3.1.1.2. Về chứng từ sổ sách 47
3.1.2. Một số hạn chế 47
3.1.2.1. Về chứng từ sổ sách 47
3.1.2.2. Về hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ 48
3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn đẩy mạnh công tác tiêu thụ thành phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty. 48
3.2.1. Nâng cao chất lượng sản phẩm 48
3.2.2. Giảm giá thành sản phẩm sản xuất ra 49
3.2.3. Hoàn thiện tổ chức tốt công tác bán hàng 49
3.3. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty in và văn hoá phẩm. 50
3.3.1. Về hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ 50
3.3.1.1. Về hạch toán doanh thu và giá vốn 50
3.3.1.2. Về hạch toán các khoản phải thu khách hàng 50
3.3.1.3. Về chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 50
Kế toán cần mở sổ theo dõi chi tiết chi phí bán hang và chi phí quản lý doanh nghiệp để có biện pháp giảm những chi phí không phù hợp. 50
KẾT LUẬN 51
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

hoá
05-VT
5
Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng c ụ
07-VT
III. Tiền tệ
1
Phiếu thu
01-TT
2
Phiếu chi
02-TT
3
Giấy đề nghị tạm ứng
03-TT
4
Giấy thanh toán tiền tạm ứng
04-TT
5
Giấy đề nghị thanh toán
05-TT
6
Biên lai thu tiền
06-TT
7
Bảng kiểm kê quỹ( dùng cho VND)
08a-TT
IV.Tài sản cố định
1
Biên bản giao nhận TSCĐ
01-TSCĐ
2
Biên bản thanh lý tài sản cố định
02-TSCĐ
3
Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành
03-TSCĐ
4
Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ
06-TSCĐ
B. Chứng từ ban hành theo các văn bản khác
1
Giấy chứng nhận nghỉ ốm hưởng BHXH
2
Hoá đơn giá trị gia tăng
01-GTGT
3
Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ
03PXK-3LL
1.2.2.3 Tình hình vận dụng chế độ tài khoản kế toán.
HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN
Tài khoản
Tên Tài khoản
111
Tiền mặt
1111
Tiền mặt Việt Nam
1112
Tiền mặt ngoại tệ
112
Tiền gửi ngân hàng
1121
Tiền gửi ngân hàng Công thương Ba Đình
1122
Tiền gửi ngân hàng Đầu tư phát triển Hà Nội
131
Phải thu khách hàng
133
Thuế GTGT được khấu trừ
1331
Thuế GTGT đ ược khấu trừ của hàng hoá, dịch vụ
13311
Thuế GTGT đ ược khấu trừ của hàng hoá, dịch vụ
13312
Thuế GTGT hàng nhập khẩu
1332
Thuế GTGT hàng nhập khẩu
136
Phải thu nội bộ
138
Phải thu khác
141
Tạm ứng
142
Chi phí trả trước
1421
Chi phí trả trước
1422
Chi phí chờ kết chuyển
151
Hàng mua đang đi trên đường
152
Nguyên liệu, vật liệu
1521
Nguyên liệu, vật liệu chính
1522
Vật liệu phụ
1523
Nhiên liệu
1524
Phụ tùng
1528
Vật liệu khác
153
Công cụ, dụng cụ
1531
Công cụ, công cụ
1532
Bao bì luân chuyển
154
Chi phí sản xuât kinh doanh dở dang
155
Thành phẩm
1551
Thành phẩm sản xuất
1552
Bán thành phẩm gia công
156
Hàng hoá
1561
Giá mua hàng hoá
1562
Chi phí thu mua hàng hoá
211
Tài sản cố định hữu hình
2111
Nhà cửa vật kiến trúc
2112
Máy móc, thiết bị
2114
Thiết bị, công cụ quản lý
2118
Tài sản cố định khác
213
Tài sản cố định vô hình
214
Hao mòn TSCĐ
2141
Hao mòn TSCĐ hữu hình
2143
Hao mòn TSCĐ vô hình
311
Vay ngắn hạn
3111
Vay ngắn hạn ngân hàng Công thương Ba Đình
31111
Vay ngắn hạn VND-Ngân hàng công thương Ba Đình
31112
Vay ngắn hạn USD-Ngân hàng công thương Ba Đình
3112
Vay ngắn hạn ngân hàng Đầu tư và phát triển Hà Nội
31121
Vay ngắn hạn VND ngân hàng Đầu tư và phát triển Hà Nội
31122
Vay ngắn hạn USD ngân hàng Đầu tư và phát triển Hà Nội
331
Phải trả cho người bán
333
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
3331
Thuế GTGT phải nộp
33311
Thuế GTGT đầu ra phải nộp
33312
Thuế GTGT hàng nhập khẩu
3333
Thuế xuất, nhập khẩu
33331
Thuế xuất khẩu
33332
Thuế nhập khẩu
3334
Thuế thu nhập doanh nghiệp
3335
Thuế thu nhập cá nhân
3337
Thuế nhà đất, tiền thuê đất
3338
Các loại thuế khác
334
Phải trả người lao động
3341
Phải trả công nhân viên
3348
Phải trả người lao động khác
335
Chi phí phải trả
336
Phải trả nội bộ
338
Phải trả, phải nộp khác
3382
Kinh phí công đoàn
3383
Bảo hiểm xã hội
3384
Bảo hiểm y tế
3387
Doanh thu chưa nhận được
3388
Phải trả, phải nộp khác
341
Vay dài hạn
3411
Vay dài hạn Ngân hàng Công thương Ba đình
3412
Vay dài hạn Ngân hàng Đầu tư và phát triển Hà Nôi
411
Nguồn vốn kinh doanh
412
Chênh lệch đánh giá lại tài sản
413
Chênh lệch tỷ giá
414
Quỹ đầu tư phát triển
421
Lãi chưa phân phối
4211
Lãi năm trước
4212
Lãi năm nay
431
Quỹ khen thưởng, phúc lợi
4311
Quỹ khen thưởng
4312
Quỹ phúc lợi
441
Nguồn vốn đầu tư XDCB
511
Doanh thu bán hàng
515
Doanh thu hoạt động tài chính
521
Chiết khấu thương mại
621
Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
622
Chi phí nhân công trực tiếp
627
Chi phí sản xuất chung
6271
Chi phí nhân viên phân xưởng
6272
Chi phí vật liệu
6273
Chi phí công cụ công cụ
6274
Chi phí khấu hao TSCĐ
6278
Chi phí bằng tiền khác
632
Giá vốn hàng bán
635
Chi phí t ài chính
641
Chi phí bán hàng
642
Chi phí quản lý doanh nghiệp
711
Thu nhập khác
811
Chi phí khác
821
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
8211
Chi phí thuế thu nhập hiện hành
8212
Chi phí thuế thu nhập hoãn l ại
911
X ác đ ịnh k ết qu ả
N007
Ngoại tệ các loại
N009
Nguồn vốn khấu hao
1.2.2.4 Tình hình vận dụng chế độ sổ kế toán.
- Hình thức sổ kế toán đang áp dụng tại công ty In và văn hoá phẩm là hình thức “ Nhật ký chung”. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều được phản ánh trên chứng từ gốc, sau đó được ghi vào nhật ký chung hay nhật ký đặc biệt đồng thời ghi vào sổ cái các tài khoản có liên quan. - Hệ thống sổ kế toán sử dụng tại Công ty In và văn hoá phẩm gồm:
HỆ THỐNG SỔ KẾ TOÁN
STT
Tên sổ
Ký hiệu
A. Sổ tổng hợp
1
Sổ Nhật ký chung
S03a-DN
2
Sổ nhật ký thu tiền
S03a1-DN
3
Sổ nhật ký chi tiền
S03a2-DN
4
Sổ nhật ký mua hàng
S03a3-DN
5
Sổ nhật ký bán hàng
S03a4-DN
6
Sổ cái( Loại dùng cho hình thức Nhật ký chung)
S03b-DN
A. Sổ chi tiết
1
Sổ quỹ tiền mặt
S07-DN
2
Sổ kế toán chi tiết tiền mặt
S07a-DN
3
Sổ tiền gửi ngân hàng
S08-DN
4
Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hang hoá
S10-DN
5
Bảng tổng hợp chi tiết vật liệu- dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá.
S11-DN
6
Thẻ kho
S12-DN
7
Sổ tài sản cố định
S21-DN
8
Thẻ tài sản cố định
S23-DN
9
Sổ chi tiết thanh toán với người mua
S31-DN
10
Sổ chi tiết thanh toán với người bán
S31-DN
11
Sổ chi tiết tiền vay
S34-DN
12
Sổ chi tiết bán hàng
S35-DN
13
Sổ chi tiết các tài khoản
S38-DN
14
Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh
S36-DN
Tình hình vận dụng chế độ báo cáo kế toán.
+ Do Nhà nước ban hành
Bảng cân đối kế toán: Mẫu số B01-DN
Báo cáo kết quả kinh doanh: Mẫu số B02-DN
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Mẫu số B03-DN
Bản thuyết minh báo cáo tài chính: Mẫu số B09-DN
+ Do Công ty quy định:
Báo cáo doanh thu theo từng hợp đồng đặt hàng
Báo cáo danh sách những người tạm ứng
Báo cáo tình hình công nợ phải thu khách hang theo thời hạn nợ.
SƠ ĐỒ 5: TRÌNH TỰ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ THEO HÌNH THỨC “NHẬT KÝ CHUNG” Ở CÔNG TY IN VÀ VĂN HOÁ PHẨM
Chứng từ gốc
Sổ quỹ
Sổ(thẻ) chi tiết
NHẬT KÝ CHUNG
SỔ CÁI
Sổ tổng hợp chi tiết
Bảng cân đối
phát sinh
Nhật ký đặc biệt
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Ghi hàng ngày
Ghi cuối tháng
Đối chiếu kiểm tra
Phần 2: Thực Trạng Hạch Toán Tiêu Thụ Thành Phẩm
Và Xác Định kết Quả Tiêu Thụ Tại
Công Ty In Và Văn Hóa Phẩm
2.1. Đặc điểm hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty In và văn hóa phẩm.
2.1.1. Thị trường và các cách tiêu thụ thành phẩm
2.1.1.1. Thị trường tiêu thụ thành phẩm
Tiêu thụ sản phẩm là một nhiệm vụ rất quan trọng, nó quyết định đến sự tồn tại, phát triển hay suy vong của một doanh nghiệp. Một trong những doanh nghiệp có hiệu quả sản xuất kinh doanh tốt phải là một doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm tốt và có một thị trường tốt. Nhất là trong giai đoạn hiện nay khi tất cả các doanh nghiệp hoạt động theo quy luật của cơ chế thị trường thì các biện pháp và chính sách để tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp càng ...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement