Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By lovely_girlbeautyful
#650844

Download Chuyên đề Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán và quản lý tài sản cố định tại công ty cơ khí ô tô thiết bị điện Đà Nẵng miễn phí

MỤC LỤC
 
Trang
PHẦN I. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC HẠCH TOÁN VÀ QUẢN LÝ TSCĐ
TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT: 1
 
A. Hạch toán Tài sản cố định ( TSCĐ): 1
I. Khái niệm, đặc điểm và nhiệm vụ hạch toán TSCĐ: 1
1. Khái niệm TSCĐ: 1
2. Đặc điểm TSCĐ : 1
3. Nhiệm vụ hạch toán TSCĐ : 1
II. Phân loại và đánh giá TSCĐ : 2
1. Phân loại TSCĐ : 2
1.1. Phân loại TSCĐ theo hình thái biểu hiện: 2
1.2. Phân loại theo quyền sở hữu: 3
1.3. Phân loại theo công dụng: 3
1.4. Phân loại theo nguồn hình thành: 3
2. Đánh giá TSCĐ: 3
2.1. Nguyên giá TSCĐ hữu hình: 3
2.2. Nguyên giá TSCĐ vô hình: 4
2.3. Nguyên giá TSCĐ thuê tài chính: 4
2.4. Giá trị còn lại của TSCĐ : 4
III. Hạch toán chi tiết tăng giảm TSCĐ : 4
IV. Hạch toán tổng hợp TSCĐ : 5
1.Hạch toán tổng hợp tăng TSCĐ : 5
1.1. Tài khoản sử dụng: 5
1.2. Hạch toán tổng hợp tăng TSCĐ 6
2. Hạch toán tổng hợp giảm TSCĐ : 9
2.1. Khi TSCĐ giảm do thanh lý, nhượng bán: 9
2.2. Khi khi chuyển TSCĐ cho các đơn vị trực thuộc: 9
2.3. Khi kiểm kê phát hiện thiếu TSCĐ : 9
2.4. TSCĐ giảm do chuyển thành công cụ dụng cụ: 9
V. Hạch toán sửa chữa TSCĐ : 10
1.Nội dung công việc sửa chữa: 10
2.Hạch toán sửa chữa TSCĐ : 10
2.1 Sửa chữa thường xuyên TSCĐ : 10
2.2. Sửa chữa lớn TSCĐ : 11
 
 
VI. Hạch toán hao mòn và khấu hao TSCĐ: 11
1.Khái niệm hao mòn và khấu hao TSCĐ : 11
2. Tính mức khấu hao TSCĐ : 11
3. Hạch toán hao mòn và khấu hao TSCĐ : 12
3.1. Tài khoản sử dụng: 12
3.2. Phương pháp hạch toán: 12
VII. Hạch toán TSCĐ thuê ngoài: 12
1. Hạch toán TSCĐ thuê hoạt động: 12
2. Hạch toán TSCĐ thuê tài chính: 12
B. Tổ chức quản lý TSCĐ trong doanh nghiệp sản xuất 13
I. Sự cần thiết phải quản lý TSCĐ : 13
1. Khái niệm hệ thống thông tin kế toán: 13
2. Phân tích tình hình trang bị và sử dụng TSCĐ : 14
II . Những vấn đề về tổ chức hạch toán TSCĐ bằng máy vi tính tại doanh nghiệp sản xuất: 15
1. Máy tính trong công tác quản lý thông tin: 15
1.1.Tác dụng của việc xử lý thông tin bằng máy vi tính: 15
1.2. Những vấn đề cần thực hiện trước khi triển khai một áp dụng tin học: 15
1.3. Quy trình tổng quát về cập nhật luân chuyển, xử lý dữ liệu và cung cấp
thông tin kế toán: 18
2. Nội dung cơ bản của việc ứng dụng máy tính trong công tác kế toán 19
2.1. Yêu cầu của việc hạch toán kế toán trên máy vi tính: 19
2.2. Xây dựng hệ thống thông tin kế toán : 19
2.3. Tổ chức dữ kiện: 20
2.4. Tổ chức tập tin và viết chương trình: 20
2.5 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Acess: 20
 
PHẦN II: TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ HẠCH TOÁN VÀ QUẢN LÝ TSCĐ
TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÀ NẴNG: 22
 
I. Tình hình thực tế của Công ty cơ khí ô tô Đà Nẵng: 22
1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty: 22
2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh: 23
2.1. Năng lực sản xuất hiện có: 23
2.2 Đặc điểm sản phẩm và đặc điểm tổ chức sản xuất: 23
3.Tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty : 26
3.1.Tổ chức bộ máy quản lý : 26
 
 
4. Tổ chức công tác kế toán tại Công ty : 28
4.1.Mô hình bộ máy kế toán: 28
I. Đặc điểm về TSCĐ và yêu cầu công tác hạch toán và quản lý TSCĐ tại Công ty: 30
1. Đặc điểm TSCĐ tại Công ty: 30
2. Yêu cầu của công tác hạch toán và quản lý TSCĐ: 30
3. Phân loại TSCĐ tại Công ty: 30
II. Hạch toán TSCĐ tại Công ty Cơ Khí Thiết Bị Điện Đà Nẵng 31
1. Hạch toán tăng TSCĐ: 31
2.Hạch toán giảm TSCĐ : 35
2.1. Kế toán chi tiết gảm TSCĐ: 35
2.2. Kế toán tổng hợp giảm TSCĐ: 40
1. Kế toán hao mòn và khấu hao TSCĐ: 41
2. Kế toán sửa chữa TSCĐ: 43
 
PHẦN III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH
TOÁN VÀ QUẢN LÝ TSCĐ TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ Ô TÔ THIẾT BỊ
ĐIỆN ĐÀ NẴNG : 44
 
A. Nhận xét tình hình hạch toán và quản lý TSCĐ tại Công Ty Cơ Khí Ô Tô và Thiết Bị Điện Đà Nẵng: 44
I. Nhận xét chung tình hình hạch toán tại Công ty: 44
II. Nhận xét tình hình hạch toán và quản lý TSCĐ tại Công ty: 45
B. Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán và nâng cao hiệu qủa quản lý TSCĐ tại Công Ty Cơ Khí Ô Tô và Thiết Bị Điện Đà Nẵng: 46
I. Hoàn thiện về sổ sách chứng từ kế toán: 46
II. Hoàn thiện về nội dung hạch toán: 47
C. Ứng dụng máy tính trong công tác hạch toán và quản lý TSCĐ tại Công Ty Cơ Khí Ô Tô và Thiết Bị Điện Đà Nẵng: 49
I. Tình hình, khả năng và những vấn đề cần giải quyết để dụng máy tính vào công tác hạch toán kế toán tại Công ty: 49
1. Tình hình khả năng ứng dụng máy tính tại Công ty Cơ Khí Thiết Bị Điện Đà Nẵng: 49
2.Vấn đề cần thực hiện trước khi ứng dụng máy tính: 49
II. Phân tích hệ thống thông tin trong chương trình TSCĐ 50
1. Phân tích sơ lược hệ thống thông tin của phần hành TSCĐ : 50
1.1. Đầu vào của hệ thống: 50
1.2. Đầu ra của hệ thống: 51
 
 
III. Quy trình cập nhật, luân chuyển, xử lý thông tin của chương trình TSCĐ : 51
1.Hệ thống các tập tin cơ sở dữ liệu: Được biểu thị bằng các TABLE: 51
1.1. Tập tin danh mục: 52
1.2. Tập tin biến động: 54
1.3. Nhật ký tài sản: 57
1.4.Tập tin tồn: 57
1.5.Tập tin trung gian báo cáo: 58
3.Sơ đồ quy trình cập nhật, luân chuyển xử lý và cung cấp thông tin TSCĐ 59
4.Phân tích chi tiết sơ đồ quá trình cập nhật , luân chuyển và cung cấp thông tin: 60
4.1.Sơ đồ dữ liệu mức chi tiết hơn như sau: 60
5.Thiết kế các Form và Report: 62
III. Tổ chức chương trình: 63
1. Hệ thống menu chương trình hạch toán và quản lý chương trình TSCĐ: 63
2. Cơ sở dữ liệu của chương trình: 64
3. Các form xử lý và lưu trữ: 64
4. Các báo cáo về TSCĐ: 66
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:


Nhưng hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Acess có những ưu điểm đáng kể của môi trường windows do nó chạy trên môi trường windows. Ngoài ra M.A cung cấp những công cụ hữu hiệu tiện lợi để tự động xử lý chương trình, giải quyết hàng loạt các vấn đề thăng chót trong việc quản trị cơ sở dữ liệu, xử lý dữ liệu một cách nhanh chóng hoàn hảo thuận lợi trong công tác quản lý. M.A với giao diện đồ hoạ được thiết kế đẹp mắt, dễ nhìn người sử dụng dễ dàng.
Một cách tổng quát cơ sở dữ liệu MS.AC gồm 6 đối tượng sau:
+Table: Là thành phần cơ bản của cơ sở dữ liệu, dùng để ghi nhận các số liệu cơ sở, các nghiệp vụ phát sinh...
+ Query( Bảng truy vấn): Dùng để tính toán xử lý dữ liệu ở Table.
+ Form( Mẫu biểu): Là công cụ tạo ra các mẫu trình bày dữ liệu theo các dạng mà người sử dụng mong muốn để có thể nhập hay sửa một cách dễ dàng, giống các mẫu phiếu thông thường.
+ Report( Mẫu báo cáo ): Là công cụ tạo các mẫu và in các báo cáo.
+ Macro( Lệnh vĩ mô): Là tập hợp các lệnh được chọn, sắp xếp hợp lý cho việc tự động hoá các thao tác.
PHẦN II: TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ HẠCH TOÁN VÀ QUẢN LÝ TSCĐ TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÀ NẴNG:
I. Tình hình thực tế của Công ty cơ khí ô tô Đà Nẵng:
1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty:
Công ty cơ khí ô tô Đà Nẵng thành lập khi miền Nam hoàn toàn giải phóng 30/04/75 với tên gọi là "xưởng sửa chữa ô tô Đa Nẵng", đóng tại 128-Ông Ích Khiêm Thành Phố Đà Nẵng.
Tháng 5/75 Xưởng sửa chữa ô tô Đà Nẵng mới có quyết định thành lập chính thức của Tỉnh Quảng nam Đà Nẵng (Nay gọi là Thành phố Đà Nẵng).
Đến năm 1976, xưởng phát triển thành xí nghiệp. Với chính sách đầu tư mở rộng cả quy mô lẫn tính chất sản phẩm. Cơ sở vật chất kỹ thuật ngày càng hiện đại, số lượng nhân viên phục vụ và công nhân không ngừng tăng.
Ngày 17/10/92 theo quyết định 1972/QĐ-UB của ủy ban nhân dân tỉnh đổi tên thành "Công ty cơ khí ô tô Đà Nẵng" trực thuộc sở giao thông vận tải (nay gọi là Sở Giao Thông công chính Thành phố Đà Nẵng).
Đến ngày 16/12/2002 theo quyết định số 131/2002/QĐ-UB về việc hợp nhất Công ty Cơ khí ô tô Đà Nẵng và Công ty cơ khí thiết bị điện Đà Nẵng thành Công ty Cơ Khí ô tô vàThiết Bị Điện Đà Nẵng, với tên giao dich quốc tế là:
AUTOMOBILE MECHANICAL AND ELECTRICAL EQUIPMENT COMPANY.
Công ty đã trải qua không ít khó khăn, từng bước củng cố khắc phục khó khăn, đến nay đã tạo dựng được cơ sở vật chất kỹ thuât dù chưa hiện đại nhưng cũng khá đầy đủ. Đội ngủ lao động có trình độ tay nghề cao ...Công ty đã giữ vững và ngày càng chiếm một vị trí đáng kể trên thị trường. Với những gì có được Công ty luôn đưa ra các phương hướng đầu tư mới để đáp ứng ngày một cách tốt nhất nhu cầu của khách hàng.
Doanh thu tăng đáng kể qua các năm:
Hiện nay công việc kinh doanh của Công ty gồm:
- Đóng mới các loại xe: YAZ-DAMEFA, xe chở khách 30-50 chỗ ngồi, xe du lịch 7 chỗ ngồi.
- Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm tôn, inox.
- Nhập khẩu và tiêu thụ xe cứu thương.
- Sửa chữa, cải tạo, lắp ráp ô tô các loại.
- Gia công các sản phẩm y tế và cơ khí phục vụ cho y tế và tiêu dùng.
2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh:
2.1. Năng lực sản xuất hiện có:
* Cơ sở vật chất kỹ thuật
- Công ty có địa bàn hoạt động tương đối rộng (với diện tích: 20100m2), điều kiện sản xuất tập trung, bố trí hợp lý thuận lợi cho công tác hoạch toán quản lý sản xuất kinh doanh.
- Tổng giá trị tài sản của Công ty lớn, phát triển liên tục qua các năm:
1998 1999 2000 2001
11.125.417.217 17.825.418.549 43.788.837.581 64.779.936.581
Giá trị tài sản cố định lớn, Công ty cũng chưa khai thác được hết năng lực sản xuất của tài sản như: mọt số tài sản chưa sử dụng, số khác chưa sử dụng hết công suất, vấn đề đặt ra là Công ty phải có kế hoạch, chiến lược, tận dụng hết năng lực của Công ty. Muốn vậy, Công ty phải tổ chức lại sản xuất phù hợp, khoa học bên cạnh việc tìm kiếm thị trường, tiếp thu sự phát triển của khoa học công nghệ, chằm đáp ứng tốt nhất nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.
* Đội ngũ lao động:
Với đội ngũ cán bộ lao động lành nghề, khả năng làm việc tốt trong việc xử lý thông tin. Tinh thần lao động hăng say, ham học hỏi, hiểu biết đã góp phần không nhỏ vào kết quả hoạt động của Công ty.
2..2 Đặc điểm sản phẩm và đặc điểm tổ chức sản xuất:
2.2.1 Đặc điểm sản phẩm:
Nhìn chung sản phẩm của Công ty được ưa chuộng nhiều trên thị trường, chất lượng cao đặc biệt sản phẩm xe cứu thương, xe du lịch đạt được huy chương vàng tại hội chợ tiễn lãm kinh tế kỹ thuật toàn quốc năm 1988 - 1990, hội chợ hàng công nghiệp Việt Nam năm 1992.
2.2.2 Đặc điểm quá trình sản xuất:
Đặc điểm sản xuất chính của Công ty vẫn la sản xuất đơn chiếc, công việc mang tính lắp ghép và gián đoạn. Vừa sản xuất theo đơn đặt hàng và vừa sản xuất không theo đơn đặt hàng. Khi có một yêu cầu về đặt hàng, căn cứ vào đơn đặt hàng (kế hoạch hay hợp đồng), tại phòng kho lập kế hoạch tiến độ sản xuất xuống các phân xưởng, phòng ban thông qua lệnh sản xuất. Trong quá trình sản xuất cũng như kiểm tra kỹ thuật đều phải dựa vào bản vẽ được thiết kế riêng cho từng sản phẩm mà phòng kỹ thuật đã phê duyệt.
Lập dự toán chi phí sản xuất cho mỗi sản phẩm là vấn đề khồng thể thiếu do chu kỳ sản xuất sản phẩm thường kéo dài và không ổn định tùy thuộc vào đặc điểm của từng loại sản phẩm cúng như nhu cầu thường xuyên của khách hàng.
Sau khi hoàn thành sản xuất, phòng KCS sẽ giám định sẽ nghiệm thu sản phẩm trước khi giao cho khách hàng.
2.2.3 Cơ cấu tổ chức sản xuất :
Với tính đa dạng của ngành nghề, và sản phẩm nên cơ cấu tổ chức sản xuất của Công ty được xây dựng phù hợp với yêu cầu của quá trình sản xuất
* Sơ đồ tổ chức sản xuất của Công ty:
CÄNG TY
Xí nghiệp cơ khí
Phân xưởng sản xuất phụ tùng
Xí nghiệp sữa chữa bảo dưỡng
Phân xưởng thân xe
Täø
điện
hoïa
Täø
maû
điện
Täø xe ca 1
Täø xe ca 2
Täø xe ca 3
Täø xe ca 4
Täø xe ca 5
Täø maïy gáöm 1
Täø maïy gáöm 2
Täø maïy gáöm 3
Täø may điện
Täø maïy hàn
Văn
phòng

nghiệp
Tổ
nguội
doa mài gò hàn đúc
Täø
inox
Täø
tän
Văn phòng
*. Chức năng của các bộ phận:
- Phân xưởng sản xuất phụ tùng: Là bộ phận mới thành lập, được hạch toán trực tiếp, với nhiệm vụ là chuyên sản xuất ống xả, điện hóa mạ ống xả và sản phẩm inox.
- Phân xưởng thân xe: Có nhiệm vụ tháo rời các xe cũ rồi chuyển các chi tiết đó đến các bộ phận liên quan để gia công, sửa chữa. Sau đó lắp ráp hoàn chỉnh chiếc xe, chịu trách nhiệm làm khung xe lắp đặt các chassi và trang trí.
- Xí nghiệp sửa chữa bảo dưỡng: Có nhiệm vụ sửa chưa phục hồi chức năng của các loại xe, máy nổ phục vụ công trình, tân trang, sơn mới xe, kiểm tra các thông số an toàn, thông số kỹ thuật của máy móc thiết bị. Ngoài ra còn có nhiệm vụ sửa chữa thường xuyên và sửa chữa lớn TSCĐ.
- Xí nghiệp cơ khí: Chuyên sản xuất các loại sản...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement