Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By lovingboyck5
#650808

Download Đề tài Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại tổng công ty thép Việt Nam miễn phí

Cơ sở lập: Dựa vào bảng chấm công của từng phòng, hệ số lương tiếp giữ của từng người
Kết cấu gồm:
Cột 1: Ghi thứ tự của từng người
Cột 2: Ghi họ tên của từng người trong phòng
Cột 3: Hệ số lương của từng người
Cột 4: Ghi
Cột 5: Ghi lương ngày chi tiết cho từng khoản như: Lương thời gian, lương phép, lương kinh doanh.
Cột 6: Ghi tiền lương và các khoản chi tiết cho từng khoản như: Lương thời gian, lương phép, lương kinh doanh, phụ cấp chức vụ và tổng.
Phương pháp lập:
Để tiện cho việc theo dõi của phương pháp lập bảng thanh toán lương ta đi kết hợp nghiên cứu ví dụ cho chị Nguyễn Thị Hoa - Trưởng phòng kế toán.
Cột 1: Ghi thứ tự bằng số của mỗi người trong phòng.
Cột 2: Ghi họ tên của từng người trong phòng
Cột 3: Ghi hệ số lương
Căn cứ vào thời gian làm việc trong xí nghiệp và chức vụ của từng người để áp dụng hệ số lương và ghi vào cột phù hợp.
Ví dụ: Chị Hoa - Chức vụ trưởng phòng có hệ số lương là 4,60.
Cột 4: Kế toán căn cứ vào bảng chấm công của phòng tài vụ chấm công cho từng người và lương cấp bậc của từng người được hưởng để ghi vào cột phù hợp.
Cột 5: Cột lương ngày chi tiết theo từng khoản mục
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

n này để phản ánh các khoản thanh toán với công nhân các phân xưởng và nhân viên trong công ty.Bao gồm: tiền lương, tiền phụ cấp, BHXH và các khoản khác.
Bên Nợ:
- Tiền lương, tiền công và cvác khoản khác đã trả cho người lao động.
- Các khoản khấu trừ vào lương của người lao động
Bên Có:
- Các khoản tiền lương, phụ cấp, BHXH và các khoản phụ khác thực tế phải trả cho người lao động
Số dư Nợ: Phản ánh số tiền đã trả quá số tiền thực tế công nhân viên được nhận
Số dư Có: Phản ánh các khoản tiền lương, BHXH và các khoản khác còn phải trả người lao động.
* TK 338: Phải trả, phải nộp khác
3382: Kinh phí công đoàn
3383: Bảo hiểm xã hội
3384: Bảo hiểm y tế
Căn cứ vào chế độ tính và quy định của công ty về các khoản trích theo lương mà hàng tháng nhân viên kế toán tiền lương thực hiện tính các khoản trích theo lương cho người lao động.
Khi người lao động được hưởng BHXH, kế toán lập phiếu nghỉ hưởng BHXH cho từng người và từ các phiếu này kế toán lập bảng thanh toán
BHXH.
TK 3382: Trích 2% trên tổng tiền lương
Bên nợ: Chi tiêu KPCĐ tại đơn vị
Bên Có: Trích KPCĐ vào chi phí sản xuất kinh doanh
Dư Nợ: Vượt chi
Dư có: Chưa nộp, chưa chi
TK3383: Trích 15% trên tổng tiền lương
Bên Nợ:BHXH phải trả người lao động
BHXH đã nộp cho cơ quan quản lý BHXH
Bên Có:Trích BHXH vào chi phí sản xuất kinh doanh
Trích BHXH vào thu nhập của người lao động
Dư Nợ: Vượt chi
Dư có: Chưa nộp
* TK 3384: BHYT
Bên Nợ: Nộp BHYT cho cơ quan quản lý quỹ
Bên Có: Trích BHYT trừ vào thu nhập của người lao động
Trích BHYT tính vào chi phí sản xuất kinh doanh
Dư Có: Số tiền BHYT chưa nộp
Để tập hợp chi phí tiền lương và các khoản trích theo lương, kế toán sử dụng TK 622 "chi phí nhân công trực tiếp" TK này được theo dõi riêng vào sổ chi tiết TK 622 cho từng phân xưởng:
TK 622 - Chi phí nhân công trực tiếp cho phân xưởng 1 - Sản xuât thuốc nổ AH1.
TK 622- Chi phí nhân công trực tiếp cho phân xưởng 2 - Sản xuất thuốc nổ ZECNÔ
TK 622 - Chi phí nhân công trực tiếp cho phân xưởng 3 - Sản xuất thuốc nổ ANFO thường
TK 622 - Chi phí nhân công trực tiếp cho phân xưởng 4 - Sản xuất thuốc nổ ANFO chịu nước
4.2 Trình tự hoạch toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương của công ty.
4.2.1 Hình thức trả lương theo sản phẩm.
Xí nghiệp đang áp dụng tính tiền lương sản phẩm theo lương khoán.có nghĩa là trong tháng xí nghiệp quy định tiền lương cho mỗi công việc hay khối lượng sản phẩm hoàn thành.Người loa động căn cứ vào mức lương ngày có thể tính được tiền lương của mình thông qua khối lượng công việc hoàn thành.Để minh hoạ cho hình thức trả lương theo sản phẩm của xí nghiệp, ta nghiên cứu các chứng từ, bảng ảng chấm công, bảng thanh toán lương... của phân xưởng sản xuất thuốc nổ ZECNÔ.
Đối với người lao động trực tiếp sản xuất ra sản phẩm thì căn cứ vào từng công việc cụ thể để lập phiếu giao khoán công việc cho mỗi phân xưởng sản xuất.
PHIẾU BÁO KHOÁN CÔNG VIỆC
Ngày: 25/9/2005
Bên giao: Ông Vũ Văn tiến - Quản đốc phân xưởng Nguyên vật liệu
Bên nhận: Ông Nguyễn Ngọc Thiện - Quản đốc phân xưởng sản xuất thuốc nổ ZECNÔ.
Nội dung:
Căn cứ vào kế hoạch xí nghiệp giao cho đơn vị, nay giao cho phân xưởng sản xuất thuốc nổ ZECNÔ hoàn thành 1.000 kg thuốc nổ loại ZN1.Thời gian tính từ ngày 25/9/2005 đến 25/11/2005
Quản đốc phân xưởng có trách nhiệm đôn đốc phấn xưởng sản xuất đúng kế hoạch.
Người nhận việc Bên giao việc
Căn cứ vào phiếu báo khoán công việc, quản đốc tiến hành chỉ đạo các thành viên trong phân xưởng hoàn thành công việc được giao.Sau khi công việc hoàn thành sẽ có xác nhận của cán bộ kỹ thuật.
PHIẾU XÁC NHẬN HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC
Phân xưởng sản xuất ZECNÔ
Từ ngày 25/9/2005 đến ngày 25/11/2005
ĐVT: Triệu đồng
Ngày/tháng
Tên công việc
ĐVT
Số lượng
Đơn giá
Thành tiền

1
Sản xuất thuốc nổ
ZECNÔ
kg
10
191
1.910
2
15
191
2.865
...
...
...
...
25/10
110
191
21.036
Bằng chữ: Hai mốt triệu không trăm ba mươi sáu nghìn đồng chẵn
Người giao việc Người nhận việc Người kiểm tra Người duyệt
Phiếu này do quản đốc phân xưởng lập 2 bản, 1 bản giao cho đội trưởng đội sản xuất, tờ còn lại chuyển về phòng kế toán đơn vị để làm thủ tục thanh toán lương cho người lao động.
Việc theo dõi các sản phẩm làm ra được của côngnhân sản xuất được thực hiện ở từng phân xưởng, mỗi phân xưởng có 1 bảng chấm công (Theo mẫu 01 - LĐTL) được lập mỗi tháng một lần.Hàng ngày căn cứ vào sự có mặt của từng thành viên trong phân xưởng, người phụ trách bảng chấm công đánh dấu vào bảng chấm công, ghi nhận sự có mặt của từng người trong ngày, tương ứng từ cột 1 đến cột 31 của bảng.Bảng chấm công được công khai tại nơi làm việc của mỗi phân xưởng và quản đốc phân xưởng là người có trách nhiệm kiểm tra sự chính xác của bảng chấm công.
Trong trường hợp người lao động nghỉ việc do ốm đau, thai sản... phải có các chứng nhận của cơ quan y tế, bệnh viện cấp và nộp cho cho phòng kế toán để làm căn cứ tính lương.Ví dụ vào ngày 4/10/2005 trên bảng chấm công phân xưởng sản xuất thuốc nổ ZECNÔ ghi công ốm của công nhân Đỗ Thị Minh có chứng từ kém theo là "phiếu khám chữa bệnh dịch vụ
PHIẾU KHÁM CHỮA BỆNH DỊCH VỤ
Họ và tên: Đỗ Thị Minh
Địa chỉ: Xí nghiệp sản xuất thuốc nổ ZECNÔ - Công ty Vật liệu nổ CN
Khoa khám bệnh:
Chuẩn đoán: ốm vi rút
Đã thanh toán:
1. Tiền viện phí : 200.000
2. Tiền thuốc :150.000
3. Tiền khám : 50.000
Tổng cộng: 400.000
(Bằng chữ: Bốn trăm nghìn đồng chẵn)
Ngày 04/10/2005
G.Đ bệnh viện Bệnh nhân ký Bác sĩ khám
BẢNG CHẤM CÔNG
Tháng 10 năm 2005
Phân xưởng 2 - Sản xuất ZECNÔ
TT
Họ tên
Cấp bậc, chức vụ
Ngày trong tháng
Cộng hưởng lương
Cộng hưởng BHXH
Nghỉ khác
Kí hiệu chấm công
1
2
3
4
5
6
7
8
9
...
29
30
31
1
Trần Văn Nam
CN
+
+
TB
CN
+
+
+
+
+
+
+
TB
22
Ngày làm việc +
2
Đỗ Thị Thơm
CN
+
+
TB
CN
+
+
Ô
+
+
+
+
TB
21
Điều dưỡng Ô
3
Nguyễn Công
CN
+
+
TB
CN
+
+
+
S
+
+
+
TB
23
Nghỉ phép S
4
Phạm Lê Thịnh
CN
+
+
TB
CN
+
+
+
+
H
+
+
TB
26
H.Nghị,học tập H
5
Lê Văn Trọng
CN
+
+
TB
CN
+
+
+
+
NB
+
+
TB
26
Nghỉ bù NB
6
Nguyễn Văn An
CN
+
+
TB
CN
+
+
+
+
+
+
+
TB
25
7
...
...
..
..
...
...
..
...
Cuối tháng các bảng chấm công của từng phân xưởng được chuyển về phòng kế toán làm căn cứ tính lương, phụ cấp.Ngoài việc căn cứ vào bảng chấm công được gửi đến từ các phân xưởng, kế toán còn phải căn cứ vào đơn giá sản phẩm và số ngày công làm việc của mỗi công nhân sản xuất.
BẢNG THANH TOÁN LƯƠNG
Tháng 10 năm 2005
Phân xưởng 2 - Sản xuất ZECNÔ
TT
Họ tên
Hệ số lương
Ngày công
Lương ngày
Tiền lương và các khoản
Sản phẩm
Thời gian
Lễ phép
Kinh doanh
Sản phẩm
Thời gian
Lễ phép
Kinh doanh
Năng xuất
Lương SPBB
Thời gian
Lễ phép
Kinh doanh
Bù C.Lệch
Phụ cấp TN
Tổng
1
Nam
3,48
23
23
41.127
33.218
6.327
945921
75.410
145.521
90.000
1.182.442
2
Thơm
1,58
16
2
5
22
21.036
18.673
15.082
2.873
175.860
336.576
37.346
51.714
21.000
700.852
3
Công
3,...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement