Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By nyo103
#650787

Download Báo cáo Thực tập tại công ty TNHH một thành viên than Mạo Khê miễn phí

a. Những vấn đề chung.
Kế toán thành phẩm là những sản phẩm đã kết thúc toàn bộ quá trình công nghệ sản xuất do Doanh nghiệp tiến hành hay thuê ngoài gia công chế biến và đã được kiểm nghiệm phù hợp với tiêu chuẩn kinh tế quyết đinh được thu hồi nhập kho.
b. Chứng từ sử dụng
- Phiếu nhập kho dùng để phản ánh số lượng, chất lượng, trị giá của thành phẩm nhập kho, là cơ sở để giao trách nhiệm cho người giữ hiện vật và căn cứ để ghi sổ kế toán.
Phiếu xuất kho dùng để phản ánh số lượng, chất lượng, trị giá thành phẩm xuất kho là căn cứ để kế toán ghi sổ.
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

ập
TP.KHZ
Giám đốc Công ty
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN
VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY THAN MẠO KHÊ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số 1226/QĐ-KHZ
Mạo khê, ngày 04 tháng 5 năm 2006
QUYẾT ĐỊNH
V/v phê duyệt quyết toán công trình: sửa chữa máng cào SKAT-80, số : KK -63
******
GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THAN MẠO KHÊ
Căn cứ vào kế hoạch sửa chữa TSCĐ của Công ty năm 2006
Căn cứ báo cáo thẩm định quyết toán của phòng KT Cơ điện và phòng KHZ;
Xét đề nghị của ông trưởng phòng Kế hoạch,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Nay phê duyệt quyết toán công trình sửa chữa máng cào SKAT-80 SKK: 63 ( Phân xưởng khai thác 10 ) với nội dung sau:
Số TT
Yếu tố chi phí
Giá trị (đ)
Ghi chú
1
Chi phí vật liệu
106.372.751
2
Chi phí nhiên liệu
327.523
3
Chi phí động lực
51.352
4
Chi phí nhân công
12.196.824
5
Chi phí BHXH, YTế, Công đoàn
2.317.397
Cộng ( 1-5
121.265.847
Số tiền viết bằng chữ: Một trăm hai mươi mốt triệu hai trăm sáu mươi năm nghìn, tám trăm bốn mươi bảy đồng chẵn.
Điều 2: Các phòng: TCKT, KT Cơ điện, KHZ căn cứ vào quyết định thi hành.
Nơi nhận:
- Như điều 2
- Lưu Kế hoạch
GIÁM ĐỐC CÔNG TY
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN
VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY THAN MẠO KHÊ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BIÊN BẢN GIÁM ĐỊNH KỸ THUẬT THIẾT BỊ ( B1)
Hôm nay, ngày 01 tháng 3 năm 2006
Hội đồng giám định kỹ thuật thiết bị gồm:
1. Ông: Nguyễn Đắc Sửu Chức vụ: Phó Giám đốc.
2. Ông : Phạm Ngọc Tiến Chức vụ: T. Phòng KTCĐ
3. Ông: Trần Quang Minh Chức vụ: T. Phòng KHZ
4. Ông : Đỗ Văn Hồng Chức vụ: P. QĐ PX KT-10
Đã tiến hành giám định kỹ thuật thiết bị:
Kiểu : SKAT -80 Số kiểm kê : 63
Ngày sử dụng : 2002 Số lần sửa chữa :
Ngày ngừng hoạt động: 18/02/2006
I> Tình trạng kỹ thuật của thiết bị:
- Đầu, đuôi máng cào mòn hỏng, do dão, thành và sàn mòn rách, hư hỏng.
- Cầu máng cào cong vênh, thành rách, sàn mòn mỏng.
- Xích máng cào có nhiều đoạn bị mòn, dãn dài, thanh gạt cong vênh, gẫy khóa xích.
Máng cào hư hỏng, không hoạt động được.
II> Hội đồng giám định kỹ thuật nhất trí đưa thiết bị vào sửa chữa với các nội dung sửa chữa chủ yếu sau:
- Bảo dưỡng, sửa chữa những bộ phận còn sử dụng được
- Thay thế những bộ phận hư hỏng nặng.
- Thay thế những cầu máng mòn rách, hư hỏng và những đoạn xích mòn hỏng, dãn dài.
- Sửa chữa những cầu máng còn sử dụng được.
Biên bản lập xong hồi 10 giờ cùng ngày, thông qua mọi người thống nhất cùng ký tên.
CÁC ỦY BIÊN HĐ
- PHÒNG KTCĐ
- PHÒNG KHZ
- PHÒNG PXKT-10
GIÁM ĐỐC CÔNG TY
3. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.
a. Những vấn đề chung.
Để bù đắp hao phí lao động cho người lao động Doanh nghiệp phải có nhiệm vụ thanh toán tiền công lao động cho người lao động theo số lượng và chất lượng lao động của từng người đã bỏ ra trong quá trình hoạt động. Ngoài tiền lương phải thanh toán cho người lao động, Doanh nghiệp còn phải có trách nhiệm chăm lo đời sống cho người lao động lúc đau ốm, thai sản, tai nạn lao động.. cũng như quan tâm đến các quyền lợi khác của người lao động.
Để quản lý chặt chẽ lao động, xác định đúng đắn tiền lương phải thanh toán, kế toán phải thực hiện tốt các nghiệp vụ
1) Hạch toán đầy đủ, chính xác số lượng lao động, việc sử dụng thời gian lao động và kết quả lao động đạt được.
2) Tính toán chính xác, kịp thời tiền lương phải thanh toán và phân bổ chính xác chi phí tiền lương vào đối tượng có liên quan.
b. Chứng từ sử dụng:
Bảng chấm công.
Mục đích: Dùng theo dõi ngày công lao động mà người lao động đã tham gia. Bảng xác định KLSP hoàn thành dùng để phản ánh số lượng, chất lượng, sản phẩm mà người lao động đã tham gia.
Bảng tính lương và các khoản trích theo lương, phản ánh tiền lương, tiền công phải trả cho người lao động và các khoản trích theo lương BHXH, BHYT, KPCĐ.
Ngoài ra, người lao động được trợ cấp BHXH và hưởng chế độ BHYT còn sử dụng.
Chứng từ:
+ Giấy nghỉ ốm
+ Nghỉ thai sản do bệnh viện cấp
Đơn vị : Công ty than MK
Bộ phận: Phòng vật tư
Mẫu số 06-LĐTL
(Ban hành theo QĐ số 1141TC/QĐ/CĐKT
Ngày 01/11/1995 của Bộ Tài chính)
PHIẾU XÁC NHẬN SẢN PHẨM HOẶC CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH
Ngày 01 tháng 04 năm 2006.
Tên đơn vị ( hay cá nhân ) : Tổ lao động kho A
Theo Hợp đồng số : ….. ngày…. tháng…. năm….
STT
Tên công việc
Đơn vị tính
Số lượng
Đơn giá
Thành tiền
Ghi chú
A
B
C
1
2
3
D
1
Đo kíp
Cái
30.000
6.129
183.870.000
Cộng
x
x
x
x
Tổng số tiền viết bằng chữ : Một trăm tám ba triệu tám trăm bảy mươi nghìn đồng.
Người giao việc
( Ký, họ tên)
Người nhận việc
( Ký, họ tên)
Người kiểm tra chất lượng
( Ký, họ tên)
Người duyệt
(Ký, họ tên)
MẶT TRƯỚC
TÊN CƠ SỞ Y TẾ
GIẤY CHỨNG NHẬN
NGHỈ VIỆC HƯỞNG BHXH
Quyển số : …………………
Số : 53
Họ và tên : Đỗ Văn Toán. Tuổi: …………
Đơn vị công tác : KT 2
Lý do nghỉ việc : Viêm đại tràng
Số ngày cho nghỉ : 02
( Từ ngày 10/04 đến hết ngày 11/04)
Ngày 10 tháng 04 năm 2006
Y. BÁC SĨ KCB
( Ký, ghi rõ họ tên)
MẶT SAU
TÊN CƠ SỞ Y TẾ
Mẫu số C03- BH
(Ban hành theo QĐ số 140/1999/QĐ/BTC
Ngày 15/11/1999 của Bộ Tài chính)
Số : KB/BA
002262
GIẤY CHỨNG NHẬN NGHỈ VIỆC BHXH
Họ và tên: Đỗ Văn Toán . Tuổi: …………..
Đơn vị công tác : Tổ Tùng – KT 2- Công ty TNHH 1 thành viên than MK
Lý do nghỉ việc : Viêm đại tràng
Số ngày cho nghỉ : 02
( Từ ngày 10/04 đến hết ngày 11/04)
XÁC NHẬN CỦA PHỤ TRÁCH ĐƠN VỊ
Số ngày thực nghỉ : 02 nghỉ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu )
Ngày 10 tháng 04 năm 2006
Y, BÁC SĨ KCB
(Ký, ghi rõ họ tên)
PHẦN BHXH
Số sổ BHXH : 2098006580
1 – Số ngày thực nghỉ được hưởng BHXH : 2 ngày
2 – Lũy kế ngày nghỉ cùng chế độ : 12 ngày
3 – Lương tháng đóng BHXH : 1.883.000 đồng
4 – Lương bình quân ngày : 72.423. đồng
5 – Tỉ lệ % hưởng BHXH: 75%
6 – Số tiền hưởng BHXH : 108.635 đồng
CÁN BỘ CƠ QUAN BHXH
(Ký, ghi rõ họ tên)
PHỤ TRÁCH BHXH CỦA ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên)
BẢNG CHẤM CÔNG
Tổ …. T4/2006
Đơn vị: Đảng ủy - TN
TT
Họ và tên
Số cán bộ
Bậc lương
(hệ số)
Ngày
Tổng công làm
Trong tổng
Tổ khác
Cộng khác
1

30
Công
Điểm
Tiền
Công
Điểm
Tiền
Công
Điểm
Tiền
ốm
Lễ
HH
OL
ĐĐ
TN
VR
Đặng Văn Mộc
4781
x
x
24
x
Nguyễn Nhuận
15446
x
x
24
x
Lê Khắc Hùng
10989
x
x
24
x
Đỗ Phó Tỉnh
14185
x
x
24
x
Đỗ Minh Quân
17126
x
x
24
x
Nguyễn Văn Nhuận
17790
x
x
24
x
Cộng
144
6
4. Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm .
a. Những vấn đề chung.
Chi phí sản xuất kinh doanh là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các hao phí về lao động và lao động vật hóa mà Doanh nghiệp đã bỏ ra có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong một thời kỳ nhất định. Thời kỳ này có thể là tháng, năm, quý.
Giá thành sản phẩm là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ chi phí thực tế để sản xuất và tiêu thụ một đơn vị sản phẩm.
Chi phí là toàn bộ chi phí bỏ ra để sản xuất kinh doanh còn giá thành sản phẩm cũng bao gồm cả chi phí phát sinh trong kỳ. N...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement