Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Athemar
#650777

Download Đề tài Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần tự động hóa ADI miễn phí

MỤC LỤC
 
Lời nói đầu 1
Chương 1: Lý luận chung về đề tài tiền lương và các khoản trích theo lương 3
1 . Khái niệm và Phân loại tiền lương 3
1.1 Khái niệm tiền lương 3
1.2 Phân loại tiền lương 3
1.2.1: Theo tính chất lương 3
1.2.2: Theo đối tương được trả lương 3
1.2.3.Theo hình thức trả lương 4
1.3. Quy định về bảo hiểm xã hội ,bảo hiểm y tế và các quỹ dự phòng mất việc làm . 7
1.3.1 Quỹ bảo hiểm xã hội 7
1.3.2 Bảo hiểm y tế 7
1.3.3. Kinh phí công đoàn 8
1.3.4. Quỹ trợ cấp mất việc làm 8
1.4. Kế toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương 8
1.4.1. Hạch toán số lượng lao động 8
1.4.2. Hạch toán về thời gian lao động 8
1.4.3 Hạc toán kết quả lao động 9
1.4.4. Hạch toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương 9
1.5. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 9
1.5.1. Tài khoản sử dụng 9
1.5.2 Phương pháp tính tiền lương và các khoản trích theo lương 11
2. Hạch toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương 14
2.1. Hạch toán tổng hợp tiền lương . 14
Chương 2: Đặc điểm tình hình chung của công ty tự động hoá ADI 23
1.Giới thiệu chung về công ty tự động hoá ADI 23
2. Đặc điểm của bộ máy quản lý 23
2.1. Sơ đồ bộ máy quản lý 23
2.2. Cơ chế quản lý của công ty 25
2.3. Các phòng ban chức năng 26
2.3.1 Phòng chức năng 26
2.3.2 phòng kinh doanh 26
2.3.3 Tổ phục vụ 26
3. Đặc điểm của bộ máy kế toán ở công ty cổ phần tự động hoá ADI 27
3.1 . Tổ chức của bộ máy kế toán . 27
4. Hệ thống sổ sách chứng từ tại công ty tự động hoá ADI 28
a. Tài khoản sử dụng 28
b) Các loại sổ kế toán: 29
5.Thực trạng công tác kế toán lao động tiền lương tại các doanh nghiệp 30
5.1 Tình hình sử dụng lao động tại công ty cổ phần tự động hoá ADI 30
6. Hình thức trả lương mà doanh nghiệp đã áp dụng tại công ty . 32
6.1 Hình thức trả lương theo thời gian 32
6.2 Hình thức trả lương theo sản phẩm: 35
7. Các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần Tự động hoá ADI 36
7.1. Bảo hiểm xã hội: 36
7.2. Bảo hiểm y tế: 39
7.3. Kinh phí công đoàn 40
7.4 Hạch toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần Tự động hoá ADI 41
7.4.1. Tính tiền lương và các khoản trích theo lương : 41
7.4.2.Thanh toán tiền lương và các khoản trích theo lương : 42
7.4.3.Thanh toán BHXH cho CNV: 43
Phần 3: Phương hướng hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần tự động hoá adi 47
1. Đánh giá chung về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần Tự động hoá adi. 47
2. Những ưu điểm cơ bản: 48
3. Những mặt hạn chế cần khắc phục: 49
4. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần Tự động hoá adi. 50
5. Ý nghĩa của việc hoàn thiện công tác kế toán tiền lương: 53
Kết luận 54
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

hân bổ số 1 (bảng phân bổ tiền lương và BHXH) .
b. Hạch toán tổng hợp BHXH
Cũng như tiền lương , BHXH trước hết là một yếu tố chi phí sản xuất và một phần thu nhập đồng thời mang quan hệ thanh toán .
-Thanh toán với cơ quan tài chính cấp trên gồm: Xác định các khoản đã nộp và còn phải nộp .
-Thanh toán với công nhân số tiền phảI trả và đã trả .
Để theo dõi tài khoản BHXH được trích và quỹ BHXH kế toán sr dụng TK338. TKnày có tên goi là : “PhảI trả phảI nộp khác ” Dùng để phản ánh các khoản phảI trả phảI nộp cho cơ quan pháp luật , cho các tổ chức , đoàn thể xã hội cho cấp trên về BHXH, BHYT, KPCĐ , các khoản khấu trừ vào lương theo quyết định của toà án như : tiền nuôi con khi ly dị …. Giá trị tài sản chờ sử lý , các sử lý , các khoản vay mượn tạm thời , nhận ký quỹ , quý cược ngắn hạn ….
Kết cấu của TK 338 như sau :
Bên nợ :
Các khoản đã nộp cho cơ quan quản lý các quỹ
Các khoản đã chi về KPCĐ
Xử lý giá trị tài sản thừa
Kết chuyển doanh thu nhận trước vào doanh thu bán hàng tương ứng kỳ .
Các khoản phảI nộp phảI trả khác
Bên có :
- Trích KPCĐ,BHYT, BHXH theo quy định
- Tổng doanh thu nhận trước trong kỳ
- Các khoản phảI nộp phảI trả
- Giá trị tài sản chờ sử lý
- Số đã nộp đã trả lớn hơn số phảI trả nộp hoàn lại .
- Dư nợ (nếucó) : Số trả thừa nộp thừa vượt chỉ tiêu chưa thanh toán .
- Dư có : Số tiền còn phảI trả , phảI nộp và giá trị tài sản thừa chờ xử lý .
· Phương pháp hạch toán
- Hàng tháng tính và trích BHXH, BHYT, KPCĐ vào chi phí sản xuất kinh doanh
Nợ TK 241 : Xây dựng cơ bản dở dang
Nợ TK 622 : Chi phí công nhân trực tiếp
Nợ TK 627 : Chi phí sản xuất chung
Nợ TK 641 : Chi phí bán hàng
Nợ TK 642 : Chi phí quản lý doanh nghiệp
Có TK 338 : PhảI trả phảI nộp
338(2) : KPCĐ (2%)
338(3) : BHXH (15%)
Có TK 338(4) : BHYT (2%)
Căn cứ vào người được hưởng BHXH tính ra số tiền BHXH phảI trả công nhân viên ( ốm đau , thai sản , tai nạn lao động ).
Nợ TK 338
Có TK 334
Nộp BHXH , KPCĐ,BHYT cho cơ quan quản lý quỹ
Nợ TK 338
Có TK 111, 112
Khi chi tiêu quỹ BHXH , KPCĐ tại kế toán ghi :
Nợ TK 338(2,3)
Có TK 111,112
Trường hợp BHXH, KPCĐ chi tiêu vượt được cấp bù
Nợ TK 338(2,3)
Có TK 111,112
Sơ đồ hạch toán BHXH, BHYT, KPCĐ
TK 338
TK 334
TK 111,112
Số BHXH phải trả trực tiếp cho CNV
BHXH, BHYT chi vượt mức được cấp bù
TK 334
 Trừ 6% BHXH, BHYT vào lương CBCNV
TK 622, 627,641
Trích 19% BHXH, BHYT, KPCĐ
TK 111,112
TK 642
Nộp BHXH, BHYT, KPCĐ lên cơ quan quản lý
trích 19% BHXH, BHYT, KPCĐ
 Chi tiêu quỹ công đoàn tại cơ sở
TK 351
 Số tiền trợ cấp mất việc làm cho lao động trực tiếp
 Số trích lập quỹ DPTCMVL
Trong hình thức kế toán nhật ký chứng từ , các khoản tiền lương và các khoản tiền lương và trợ cấp BHXH , BHYT , KPCĐ được tổng hợp ở bảng phân bổ tiền lương và BHXH.
Bảng phân bổ số 1: Dùng để phân bổ và tập hợp tiền lương thực tế phảI trả gồm tiền lương chính, tiền lương phụ và các khoản trích như BHXH , BHYT, KPCĐ phải trích nộp trong kỳ cho các đối tượng sử dụng lao động .
Ta có bảng như sau :
Ghi có TK
TK334
TK338
Ghi nợ TK
Lương chính
Các khoản phụ cấp
Các khoản khác
Cộng có TK334
KPCĐ
338(2)
(2%)
BHXH
338(3)
(15%)
BHYT
338(4)
(2%)
Cộng có TK 338
1
TK622
2
TK627
3
TK641
4
TK642
5
TK241
6
TK142
c) Hạch toán các khoản thu nhập khác
+ Đối với các khoản thưởng thường xuyên
áp dụng cho công nhân sản xuất trực tiếp , gián tiếp hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất , nâng cao chất lượng sản phẩm giảm tỷ lệ sai hỏng …. Thì được phân bổ vào chi phí sữa chữa chung cho toàn công ty .
Nợ TK 627 : Chi phí sản xuất chung
Có TK334 : Phải trả cho công nhân viên
+ Đối với các khoản khen thưởng định kỳ
Những công nhân viên được bầu là lao động giỏi trong tháng , hàng quý do hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phần thưởng này nằm trong kế hoạch khen thưởng của công ty .
Nợ TK 431: Quỹ khen thưởng phúc lợi
Có TK 334 : Phải trả cho công nhân viê
Kế toán dựa trên cơ sở bảng chấm công , phiếu xác nhận sản phẩm hay công việc hoàn thành , bảng bảo hiểm thanh toán xã hội làm căn cứ để kế toán lập bảng thanh toán tiền lương cho từng bộ phận phòng ban . Bảng thanh toán lương được lập hàng tháng và mỗi công nhân được ghi trên một dòng căn cứ vào thời gian làm việc , mức phụ cấp để tính lương cho từng công nhân trong đó có cả phần trợ giá và phần bù giá . Sau đó lập bảng tổng hợp thanh toán tiền lương cho toàn công ty .
Trên đây là những lý luận chung về vai trò cũng như nhiệm vụ của kế toán tiền lương và các khoản phải trích theo lương. Tuỳ từng doanh nghiệp mà áp dụng các cách trả lương khác nhau nhưng luôn đảm bảo tính công bằng cho người lao động cũng như đảm bảo được lợi nhuận cho toàn doanh nghiệp .
Trình tự luân chuyển chứng từ để hạch toán tiền lương tại công ty như sau:
BẢNG CHẤM CÔNG
BẢNG THANH TOÁN LƯƠNG Ở TỪNG BỘ PHẬN
PHÒNG TỔ CHỨC
THỦ QUỸ
PHÁT TIỀN
GIÁM ĐỐC
DUYỆT CHI
PHÒNG TÀI VU
KẾ TOÁN
TỔNG HỢP
LƯU TRỮ
CHỨNG TỪ
CHƯƠNG 2
ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY TỰ ĐỘNG HOÁ ADI
1.Giới thiệu chung về công ty tự động hoá ADI
Công ty này có tên gọi là công ty cổ phần tự động hoá ADI
Địa chỉ : ngõ 230 đường Trần Khát Chân – Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội .
Điện thoại : 04.9723350 - Fax : 04.97213350.
Công ty cổ phần tự động hoá ADI thành lập năm 1986 trực thuộc viện khoa học việt nam . Ngay sau khi luật công ty đã hoàn tất các thủ tục chuyển đổi và đã trở thành công ty cổ phần tự động hoá ADI . Vào năm 1992 công ty đã chính thức đI vào hoạt động với quy mô và phát triển mạnh .
Ban đầu công ty cổ phần tự động hoá ADI có những chức năng kinh doanh chính là :
Lắp đặt các công trình điện lạnh , Chế biến thực phẩm như rượu , bia ,nước giảI khát có gas... Cơ sở sản xuất ban đầu của công ty cổ phần tự động hoá ADI có 1000m2
Nhà xưởng ở thanh nhàn hà nội. Hiện nay các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của công ty bao gồm: Chế tạo sản phẩm cơ khí và dân dụng dùng trong chế biến thực phẩm và đồ uống như : bia , rượu nước giảI khát có gas. Lắp đặt những công trình công nhiệp .
Lắp đặt các thiêts bị nước thông dụng và thiết bị công nghệ điện , điện lạnh. Ngoài các việc đấu thầu thi công các công trình thì công ty còn hoạt động sản xuất kinh doanh trong các vấn đề khác
Đặc biệt từ năm 2005 đến nay công ty phát triển không ngừng thể hiện ở sản lượng quy mô công trình lớn hơn , nhân lực tăng trưởng mạnh mẽ , doanh thu, lợi nhuận , thu nhập của cán bộ công nhân viên cũng như các khoản đóng góp ngân sách nhà nước đều tăng .
2. Đặc điểm của bộ máy quản lý
2.1. Sơ đồ bộ máy quản lý
BAN GIÁM ĐỐC
Các phòng chức năng
Các phòng kinh doanh
Phòng kế toán tổng hợp
Phòng kỹ thuật dự án
Phòng nhân sự pháp chế
Phòng thương mại
Ban điều h ành xưởng sản xuất
Phòng kinh tế kế hoạch
Tổ
Phụ
Bếp
Bộ phận lễ tân
Tổ Bếp
Tổ Vật Tư
Tổ Bảo Vệ
Về việc tổ chức và sắp xếp của công ty rất khoa học và phù phợp với yêu cầu của tình hình thị trường , rất năng động trong v...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement