Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By zin_va_zon00
#650695

Download Chuyên đề Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty điện lực Bảo Yên - Lào Cai miễn phí

MỤC LỤC
 
Lời mở đầu
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN HẠCH TOÁN NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 3
1.1. Những vấn đề chung về nguyên liệu, vật liệu: 3
1.1.1. Khái niệm nguyên liệu, vật liệu: 3
1.1.2. Đặc điểm và vai trò của nguyên liệu, vật liệu trong hoạt động sản xuất kinh doanh: 3
1.1.3. Yêu cầu quản lý nguyên liệu, vật liệu: 4
1.1.4. Sự cần thiết tổ chức kế toán vật liệu trong doanh nghiệp và nhiệm vụ của kế toán: 5
1.1.5. Phân loại và tính giá vật liệu: 6
a) Phân loại vật liệu: 6
b) Tính giá vật liệu: 7
1.2. Hạch toán nguyên liệu, vật liệu trong các doanh nghiệp: 11
1.2.1. Hạch toán chi tiết vật liệu: 11
1.2.1.1. Phương pháp thẻ song song: 12
1.2.1.2. Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển: 14
1.2.1.3. Phương pháp sổ số dư: 15
1.2.2. Hạch toán tổng hợp nguyên liệu, vật liệu: 16
1.2.2.1. Hạch toán tổng hợp nguyên liệu, vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên 18
1.2.2.2. Hạch toán nguyên liệu, vật liệu theo phương pháp kiểm kê định kỳ 22
1.3. Các hình thức kế toán
1.3.1. Hình thức Nhật ký chung
1.3.2. Hình thức Nhật ký chứng từ
1.3.3. Hình thức Chứng từ ghi sổ
1.3.4. Hình thức Nhật ký sổ cái
1.3.5. Hình thức kế toán máy
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU TẠI ĐIỆN LỰC BẢO YÊN - LÀO CAI . 30
2.1. Đặc điểm chung của Điện lực Bảo Yên - Lào Cai ảnh hưởng đến tổ chức hạch toán: 30
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Điện lực Bảo Yên - Lào Cai 30
2.1.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Điện lực Bảo Yên - Lào Cai: 31
2.1.1.3. Quy mô, năng lực sản xuất và trình độ quản lý: 32
Điện lực hiện đang quản lý một khối lượng rất lớn thiết bị gồm các trạm biến áp, đường dây nổi, cáp ngầm, các trạm Diezen phục vụ chính trị. 32
Biểu số 1: (Số liệu năm 2008) 32
2.1.2. Khái quát đặc điểm sản xuất kinh doanh và tổ chức bộ máy quản lý của Điện lực Bảo Yên - Lào Cai: 33
2.1.2.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh ở Điện lực Bảo Yên - Lào Cai: 33
2.1.2.2. Tổ chức bộ máy sản xuất và quản lý: 34
2.1.1.3. Đặc điểm sản phẩm và quy trình công nghệ: 38
2.1.3. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI ĐIỆN LỰC BẢO YÊN - LÀO CAI 38
2.1.3.1. Bộ máy kế toán và kế toán phần hành 38
2.1.3.2. Tổ chức hệ thống chứng từ và ghi chép ban đầu: 41
2.1.3.3. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán ở Điện lực 42
2.1.3.4 Tổ chức hình thức sổ kế toán: 42
2.1.3.5. Tổ chức hệ thống báo cáo: 43
2.2 Tổ chức hạch toán nguyên liệu, vật liệu tại Điện lực Bảo Yên - Lào Cai: 44
2.2.1 Đặc điểm vật liệu: 44
2.2.2. Phân loại nguyên liệu, vật liệu: 45
2.2.3. Tính giá vật liệu: 45
2.2.4. Tổ chức công tác quản lý quá trình dự trữ, thu mua, bảo quản vật liệu: 46
2.2.5. Tổ chức lập và luân chuyển chứng từ vật liệu: 48
2.2.5.1. Thủ tục, chứng từ nhập kho: 48
2.2.5.2. Thủ tục, chứng từ xuất kho: 52
2.2.6. Hạch toán nguyên liệu, vật liệu tại Điện lực Bảo Yên - Lào Cai - Lào Cai 55
2.2.6.1. Hạch toán chi tiết nguyên liệu, vật liệu tại Điện lực Bảo Yên - Lào Cai - Lào Cai: 55
2.2.6.2. Kế toán tổng hợp nguyên liệu, vật liệu ở Điện lực Bảo Yên - Lào Cai. 59
2.2.7. Kiểm kê, đánh giá lại nguyên liệu, vật liệu: 62
2.2.7.1 Kiểm kê nguyên liệu, vật liệu: 62
2.2.7.2. Đánh giá lại nguyên liệu, vật liệu 64
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VÀ QUẢN LÝ NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU TẠI ĐIỆN LỰC BẢO YÊN - LÀO CAI. 65
3.1. Đánh giá thực trạng hạch toán nguyên liệu, vật liệu tại Điện lực Bảo Yên - Lào Cai 65
3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán và quản lý vật liệu tại Điện lực Bảo Yên - Lào Cai 68
3.2.1. Hệ thống tài khoản kế toán dùng để hạch toán vật liệu tại Điện lực Bảo Yên - Lào Cai: 69
2. Lập ban kiểm nghiệm vật liệu: 70
3.2.3. Vấn đề dự trữ vật liệu tại Điện lực Bảo Yên - Lào Cai: 71
3.2.4. Công tác kiểm kê kho vật liệu: 72
3.2.5. Lập dự phòng giảm giá cho nguyên vật liệu: 72
3.2.6. Mở tài khoản 151 <<Hàng đang đi đường>> và theo dõi trên NKCT số 6: 73
3.2.7. Tổ chức hệ thống sổ sách kế toán tại Điện lực Bảo Yên - Lào Cai: 74
3.2.8. Việc áp dụng phương pháp tính giá vật liệu: 74
3.2.9. Việc áp dụng máy vi tính trong thực hành kế toán: 75
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

ông ty Điện lực Thành phố Lào Cai với nhiệm vụ:
- Kinh doanh điện năng
- Quản lý vận hành lưới phân phối doanh
- Sửa chữa, cải tạo lưới điện phân phối và một số dịch vụ khác liên quan.
Ngành điện được coi là ngành độc quyền, ở Việt Nam mọi ngành độc quyền đều chịu sự quản lý, điều tiết trực tiếp của Nhà nước. Chính vì vậy các đơn vị điện lực ở các tỉnh thành phố mặc dù là các doanh nghiệp Nhà nước nhưng có tư cách pháp nhân không đầy đủ, phụ thuộc kinh tế vào Công ty Điện lực.
Điện lực Bảo Yên - Lào Cai hạch toán kinh tế phụ thuộc trong Công ty Điện lực Thành phố Lào Cai, được mở tài khoản tại ngân hàng, được sử dụng con dấu riêng để giao dịch, ký kết hợp đồng kinh tế trong chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và sự quyền cấp, uỷ quyền của Giám đốc Công ty Điện lực thành phố Lào Cai.
Nguồn vốn sản xuất kinh doanh là do Công ty cấp, mỗi quý Công ty giao cho Điện lực Bảo Yên - Lào Cai một lần, bao gồm các chỉ tiêu điện thương phẩm, tỷ lệ vốn tổn thất điện năng, giá trị đại tu sửa chữa thiết bị lớn, quỹ tiền lương, thuế doanh thu… việc chi tiêu đều phải báo sổ về Công ty để Công ty hạch toán lỗ lãi. Điện lực Bảo Yên - Lào Cai có tính giá thành nhưng đây chỉ là một chỉ tiêu để Công ty theo dõi nhằm giảm bớt phần chi phí. Mỗi quý Công ty đều có thưởng nếu Điện lực hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch.
Nguồn vốn đầu tư cải tạo nâng cấp thiết bị, máy móc cũng do Công ty cấp mà nguồn vốn của Công ty lại phụ thuộc vào ngành, vào Nhà nước. Mặt khác giá bán điện lại do Nhà nước quy định, việc hạch toán mấy năm gần đây cho mấy ngành điện luôn ở trong tình trạng sẽ không bù mấy năm gần đây cho mấy ngành điện luôn ở trong tình trạng sẽ không bù đủ chi phí nên nguồn vốn tự bổ sung củaCt thấp. Vì vậy trong tình trạng chung, nhu cầu về vốn để phát triển của Điện lực Bảo Yên - Lào Cai không được đáp ứng đủ.
Sự phụ thuộc kinh tế vào Công ty Điện lực Thành phố Lào Cai của Điện lực Bảo Yên - Lào Cai tất yếu dẫn đến sự phụ thuộc về cơ cấu tổ chức. Việc tổ chức các bộ phận chức năng của Điện lực Bảo Yên - Lào Cai là do Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm hàng năm Công ty đưa ra lao động định biên, Điện lực Bảo Yên - Lào Cai dựa vào đó để sắp xếp lao động cho từng bộ phận.
Điện lực Bảo Yên - Lào Cai là đơn vị kinh tế, đóng góp vị trí quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn Quận ở thủ đô. Điện lực có nhiệm vụ cải tạo phát triển lưới điện, cung ứng điện đảm bảo an toàn liên tục đáp ứng nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng phục vụ chính trị, sản xuất, sinh hoạt của nhân dân trong địa bàn được Công ty điện lực Thành phố Lào Cai phân cấp quản lý.
Điện lực Bảo Yên - Lào Cai hiện quản lý trên 85.000 khách hàng, đối tượng kinh doanh của Điện lực rất đa dạng, phức tạp, từ việc đảm bảo điện an toàn liên tục 24/24 chất lượng phục vụ sản xuất, sinh hoạt các hoạt động dịch vụ. Điện lực còn phải đảm bảo nhiệm vụ quan trọng phục vụ chính trị… và cải tạo lưới điện, phát triển lưới điện theo hướng hiện đại hoá để đáp ứng yêu cầu xây dựng Thủ đô văn minh - hiện đại.
2.1.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Điện lực Bảo Yên - Lào Cai:
Điện lực Bảo Yên - Lào Cai có những chức năng, nhiệm vụ sau:
Quản lý vận hành an toàn liên tục, tin cậy, đảm bảo chất lượng điện năng, phấn đấu giảm tổn thất điện lưới truyền tải.
Sửa chữa các thiết bị đường dây và trạm biến áp.
Phục hồi, cải tạo, xây lắp các công trình điện.
Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị để xác định chất lượng thiết bị trong quá trình sửa chữa xây lắp của công ty.
Tổ chức bán điện và thu tiền đến các hộ dùng điện nhân dân, các cơ quan đơn vị trên địa bàn quận Bảo Yên - Lào Cai.
Thực hiện một số lĩnh vực sản xuất, dịch vụ liên quan đến ngành điện và dịch vụ phục vụ công tác kinh doanh điện.
Nằm trên địa bàn quận Bảo Yên - Lào Cai nên Điện lực có một vị trí rất quan trọng trong việc cung ứng điện. Điện lực phải thường xuyên đảm bảo cung cấp điện an toàn ổn định cho các cơ quan trung ương, các cuộc đón tiếp các nguyên thủ quốc gia, các hội nghị, hội thảo của Đảng và nhà nước và các tổ chức quốc tế diễn ra trên địa bàn quận. Trong số các phụ tải cấp điện có một số phụ tải rất quan trọng như: Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh, cơ quan chính phủ, hội trường Bảo Yên - Lào Cai, các cơ quan ngoại giao và đại sứ quán...
2.1.1.3. Quy mô, năng lực sản xuất và trình độ quản lý:
Điện lực hiện đang quản lý một khối lượng rất lớn thiết bị gồm các trạm biến áp, đường dây nổi, cáp ngầm, các trạm Diezen phục vụ chính trị.
Biểu số 1: (Số liệu năm 2008)
Thiết bị
Đơn vị tính
Số lượng
Trạm biến áp
Cái
452
Máy biến áp
Cái
515
Dung lượng máy biến áp
KVA
239 315
Đường dây nổi
Km
31 685
Cáp ngầm
Km
154.4
Đường dây hạ thế
Km
178.98
Năng lực sản xuất lớn như vậy được vận hành bởi một đội ngũ quản lý, kỹ sư, công nhân lành nghề.
Biểu số 2 (Số liệu năm 2008)
Lực lượng lao động (người)
Số lượng
Tỷ lệ
Tổng số CNVC
383
Trong đó: + Nam CNVC
263
68,7%
+ Nữ CNVC
120
31,3%
Đại học các ngành
39
10,2%
Cán sự và trung cấp
28
7,3%
Công nhân
316
82,5%
Thợ bậc cao (bậc 6, 7)
186
48,6%
2.1.2. Khái quát đặc điểm sản xuất kinh doanh và tổ chức bộ máy quản lý của Điện lực Bảo Yên - Lào Cai:
2.1.2.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh ở Điện lực Bảo Yên - Lào Cai:
Chức năng kinh doanh chủ yếu của Điện lực Bảo Yên - Lào Cai là kinh doanh bán điện. Điện năng là một dạng hàng hóa đặc biệt với các đặc điểm riêng có là không nhìn thấy, không sờ thấy, không có hàng tồn kho, sản phẩm dở dang và sản phẩm dự trữ, khách hàng dùng trước trả tiền sau. Ở Việt Nam, điện năng được nhà nước bảo hộ và chính phủ quyết định giá cả. Ngoài ra còn phải kể đến tính nguy hiểm cao độ trong cung ứng và sử dụng điện. Điện năng là một hàng hóa không thể thiếu trong mọi quá trình kinh tế. Khách hàng của ngành điện vô cùng phong phú, đa dạng.
Quy trình kinh doanh điện năng được thể hiện qua 3 giai đoạn sau:
Giai đoạn phát sinh khách hàng tiêu thụ điện lưới : ở giai đoạn này sau khi nhận được hồ sơ đề nghị mua điện của khách hàng, Điện lực sẽ tiến hành khảo sát thực tế nhu cầu và khả năng cung ứng điện cho khách hàng. Sau khi hoàn tất các thủ tục hành chính cần thiết căn cứ trên hồ sơ xác nhận điều kiện cho việc mua bán điện đã được hoàn tất đầy đủ, Điện lực sẽ tiến hành ký kết hợp đồng mua bán điện với khách hàng. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng nhất xác định mối quan hệ mua bán điện giữa hai bên đã phát sinh và sau đó hai bên bắt đầu thực hiện các hành vi mua và bán điện.
Giai đoạn quản lý, theo dõi việc thu tiền điện: sau khi ký kết hợp đồng mua bán điện, Điện lực tiến hành các nghiệp vụ theo dõi việc sử dụng điện của khách hàng bao gồm : mục đích sử dụng điện, việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật được xác định trong hợp đồng mua ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement