Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By thang_1441986
#650633

Download Chuyên đề Hạch toán tiền lương và trích các khoản theo lương tại khách sạn Sun Shine miễn phí

MỤC LỤC
 
LỜI MỞ ĐẦU .1
Phần I: Lý luận chung về hạch toán tiền lương và trích các khoản theo tiền lương trong doanh nghiệp .2
I. Những vấn đề chung về tiền lương .2
1. Nguồn gốc, bản chất của tiền lương .2
2. Quỹ tiền lương và thành phần của quỹ tiền lương trong Doanh nghiệp. .6
3. Chế độ tiền lương và các hình thức trả lương trong Doanh nghiệp .7
3.1. Chế độ tiền lương .7
3.2 Các hình thức trả lương .9
3.2.1. Hình thức trả lương sản phẩm .9
3.2.2. Hình thức tiền lương theo thời gian. 14
4. Một số vấn đề bổ sung cho việc trả lương và bản chất của tiền thưởng 16
4.1. Một số vấn đề bổ sung cho việc trả lương 16
4.1.1. Trả lương theo hiệu quả sản xuất kinh doanh 16
4.1.2. Trả lương khi làm thêm giờ và làm việc vào ban đêm 18
4.2. Bản chất và vai trò của tiền thưởng 19
II. Hạch toán tiền lương trong doanh nghiệp 19
1. Nhiệm vụ hạch toán tiền lương 19 1.1.Phải phân loại lao động hợp lý : 20 1.2. Phân loại tiền lương một cách phù hợp: 21
2. Thủ tục, chứng từ, tài khoản sử dụng hạch toán tiền lương 22
3. Trình tự và phương pháp hạch toán tiền lương 24
III. Hạch toán các khoản trích theo lương 24
1. Nhiệm vụ hạch toán BHXH, BHYT, KPCĐ, Quỹ DPVTCMVL 24
2. Khái niệm, sự hình thành và sử dụng quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ, quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm 25
3. Thủ tục, chứng từ, tài khoản sử dụng hạch toán các khoản trích theo lương 26
4. Trình tự và phương pháp hạch toán BHXH, BHYT, KPCĐ và Quỹ DP VTCMVL 27
IV. Các hình thức sổ kế toán áp dụng trong hạch toán tiền lương và trích các khoản theo lương. 29
1.Hình thức Nhật ký – sổ cái 29
2. Hình thức Nhật ký chung 30
3. Hình thức Chứng từ ghi sổ 31
4. Hình thức nhật ký – chứng từ 32
 
Phần II: Thực trạng hạch toán tiền lương và trích các khoản Trích theo lương tại Khách sạn Sun Shine 34
I. Đặc điểm tình hình chung tại Khách sạn Sun Shine 34
1. Tình hình sản xuất kinh doanh tại Khách sạn Sun Shine 34
1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của khách sạn 34 1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh tổ chức bộ máy quản lý của KS 36
1.2.1. Chức năng và nhiệm vụ của Khách sạn Sun Shine. 36
1.2. 2. Cơ cấu tổ chức và bộ máy hoạt động kinh doanh. 36
1.2.3 . Sản phẩm và định hướng kinh doanh. 38
2. Tổ chức bộ máy kế toán, công tác kế toán và sổ kế toán tại doanh khách sạn 39
2.1. Hình thức tổ chức công tác kế toán. 39
2.2. Tổ chức hạch toán kế toán 41
2.2.1. Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán 41
2.2.2. Tổ chức hệ thống sổ 42
II. Tình hình thực tế về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại khách sạn 44
1. Hạch toán tiền lương tại Khách sạn Sun Shine 44
1.1. Các hình thức trả lương tại khách sạn 44
1.2.Thủ tục, chứng từ, tài khoản sử dụng tại khách sạn 58
1.3. Trình tự và phương pháp hạch toán tiền lương 60
2. Hạch toán BHXH, BHYT, KPCĐ tại khách sạn 66
2.1. Thủ tục chứng từ, tài khoản hạch toán . 66
2.2. Trình tự, phương pháp hạch toán các khoản trích theo lương tại KS .69
 
Phần III: Phương hướng hoàn thiện hạch toán tiền lương và trích các khoản theo lương tại Khách sạn Sun Shine .74
I. Nhận xét đánh giá ưu, nhược điểm về tình hình trả lương, hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Khách sạn 74
II/ Biện pháp hoàn thiện hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương 76
1. Hoàn thiện cách tính trả lương 76
2 - Về công tác hạch toán lương, các khoản trích theo lương .76
 
KẾT LUẬN 78
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

Số liệu ghi trên sổ cái dùng để kiểm tra đối chiếu với số liệu ghi trên sổ đăng ký chứng từ ghi sổ, các số liệu hay thẻ kế toán chi tiết dùng để lập các báo cáo tài chính.
Sổ cái của hình thức chứng từ ghi sổ được mở riêng cho từng tài khoản, mỗi tài khoản được mở một trang hay một số trang tuỳ theo số lượng ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh của từng tài khoản .
* Phương pháp ghi sổ cái :
Căn cứ vào chứng từ ghi sổ để ghi vào sổ đăng ký chứng từ ghi sổ sau đó chứng từ ghi sổ được sử dụng để ghi vào sổ cái và các sổ, thẻ kế toán chi tiết liên quan.
Hàng ngày căn cứ vào chứng từ ghi sổ để ghi vào sổ cái ở các cột phù hợp
Cuối mỗi trang phải cộng tổng số tiền theo từng cột và chuyển sang đầu trang sau.
Cuối kỳ (tháng, quý ), cuối niên độ kế toán phải khoá sổ, cộng số phát sinh nợ và số phát sinh có, tính ra số dư của từng tài khoản để làm căn cứ lập bảng cân đối số phát sinh và lập báo cáo tài chính .
II. TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI KHÁCH SẠN
1. Hạch toán tiền lương tại Khách sạn Sun Shine
1.1. Các hình thức trả lương tại khách sạn
Khách sạn Sun Shine là một đơn vị kinh doanh trực thuộc Tổng Công ty Du lịch Hà nội, nên quỹ tiền lương được hình thành từ kết quả kinh doanh và theo đơn giá tiền lương của Tổng Công ty giao.
Hình thức trả lương được áp dụng:
- Trả lương theo thời gian
- Trả lương khoán theo đơn giá tiền lương mà Tổng Công ty giao cho
Quỹ tiền lương theo đơn giá Tổng Công ty Du lịch Hà nội giao cho được tiến hành trả như sau:
Tiến hành trả từ 50 đến 85% mức tiền lương cơ bản đã ghi trong hợp đồng lao động và các khoản phụ cấp (nếu có) theo quy định hiện hành của Chính phủ. Sau khi đã trả hết tiền lương cơ bản, quỹ tiền lương còn lại sẽ được trả cho người lao động dưới dạng tiền lương năng suất (tiền thưởng) và được gọi là tiền lương năng suất.
Quỹ tiền lương năng suất được phân phối:
+ 95% quỹ sẽ được phân phối cho cán bộ công nhân viên theo kết quả kinh doanh đã đạt được và tính chất công việc mà mỗi người đảm nhận.
+ 5% quỹ dùng để làm Quỹ Giám đốc để thưởng cho các cá nhân bộ phận có thành tích đột xuất được chọn do việc làm mang lại hiệu quả kinh doanh cao.
Như vậy, trong việc sử dụng quỹ tiền lương theo đơn giá được giao, Khách sạn Sun Shine không có phần trích quỹ dự phòng tiền lương. Sở dĩ như vậy là vì hoạt động của các khách sạn là một phần hoạt động của Tổng Công ty Du lịch Hà nội nên quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm được lập tại Tổng Công ty Du lịch Hà nội chứ không lập tại Khách sạn Sun Shine cũng như tại bất cứ đơn vị thành viên nào khác.
Cách xác định quỹ tiền lương của khách sạn:
QLKS = TNHT x ĐGTT
Trong đó: QLKS: Quỹ tiền lương của khách sạn.
TNHT: Thu nhập hạch toán của khách sạn
ĐGTT: Đơn giá tiền lương mà Công ty giao cho KS trong năm.
Để xác định quỹ lương tháng của khách sạn thì phải xác định phần thu nhập hạch toán của tháng đó. Thu nhập hạch toán thực chất là phần tiền lợi nhuận có được mà chưa trừ lương.
TNHT = (TDT – TCP ) – Thuế TT đặc biệt
Trong đó:
TDT: Tổng doanh thu là kết quả của các HĐKD trong khách sạn.
TCP: Tổng chi phí gồm các khoản phí chưa có lương, giá vốn, thuế tiêu thụ đặc biệt của một số loại hình kinh doanh.
Ta có thể tính thu nhập hạch toán vào báo cáo thu nhập tháng. Ví dụ lấy báo cáo thu nhập hạch toán tháng 2 của khách sạn:
BÁO CÁO THU NHẬP HẠCH TOÁN THÁNG 2 NĂM 2006 ĐVT:1000Đ
Các nghiệp vụ KINH DOANH
Doanh số
Giá vốn
Chi phí chưa có lương
Thuế TT đặc biệt
TNHT
Ghi chú
KD buồng
360.720
182.640
178.080
KD thuê văn phòng
128.520
41.160
87.360
KD hàng ăn
139.440
83.664
31.920
23.856
KD hàng uống
65.520
39.312
13.440
12.768
KD điện thoại
11.760
9.996
1.680
84
KD Massage
207.480
-
46.200
47.880
113.400
KD vận chuyển
15.960
-
11.760
4.200
KD giặt là
10.500
-
1.680
8.820
KD dịch vụ VP
53.340
39.984
7.980
5.376
KD dịch vụ khác
49.560
31.080
15.120
3.360
Tổng
1.042.800
204.036
353.580
47.880
437.304
VAT đầu ra: 70.910.000
VAT đầu vào: 9.950.500
VAT phải nộp: 60.959.500
Lương Massage: 23.241.400
Hà nội, ngày 05 tháng 03 năm 2006
Người lập phiếu
Kế toán trưởng
Thủ trưởng đơn vị
Như vậy thu nhập hạch toán của Khách sạn Sun Shine trong tháng 2 năm 2006 là 437.304.000 đồng.
Căn cứ vào đơn giá tiền lương mà Tổng Công ty Du lịch Hà nội giao cho khách sạn theo cách khoán trên doanh thu là cứ 1000 đồng tiền lãi thì chi lương cho công nhân viên là 500 đồng (tỉ lệ: 500 đồng/ 1000 đồng thu nhập hạch toán sau khi đã trừ đi lương massage)
Vậy quỹ tiền lương tháng 2/2006 của Khách sạn Sun Shine là:
437.304.000 x 500/1000 = 218.652.000 đồng
Việc thanh toán tiền lương, do hoạt động kinh doanh của khách sạn là một loại hình hoạt động dịch vụ mà hiệu quả của nó thể hiện ở khả năng thu hút khách đến với khách sạn. Khi càng có nhiều khách, hiệu quả hoạt động càng lớn thì tiền lương của người lao động trong khách sạn cũng càng cao. Do đặc điểm kinh doanh này mà việc trả lương cho người lao động được thực hiện theo cách trả lương khoán.
Cách trả lương này vừa thực hiện theo quy định của Nhà nước vừa gắn với kết quả hoạt động nhằm đảm bảo lợi ích cho người lao động.
Thanh toán lương gồm: Thanh toán lương cơ bản và thanh toán tiền lương năng suất.
a/ Thanh toán tiền lương cơ bản
Tiền lương cơ bản hay còn gọi là tiền lương cứng được trả theo nghị định 26/CP của Chính phủ. Theo quy định của Tổng Công ty DLHN, Khách sạn thanh toán tiền lương cơ bản cho người lao động vào ngày 15 hàng tháng như một khoản tiền tạm ứng. Việc tính toán tiền lương cơ bản dựa trên hệ số theo bảng lương và mức tiền lương tối thiểu theo quy định của Nhà nước hiện nay mà Tổng Công ty DLHN đang áp dụng, cùng các khoản phụ cấp nếu có:
Tiền lương cơ bản = (HCB x 350.000) + PC (nếu có)
Trong đó:
HCB: Hệ số lương cấp bậc theo bảng lương quy định của Nhà nước
PC: Các khoản phụ cấp
Căn cứ vào hệ thống thang, bảng lương của Nhà nước, của những nghề đang có trong khách sạn, Khách sạn đang áp dụng các bảng lương sau để tính tiền lương cho người lao động:
Bảng lương viên chức – chuyên môn nghiệp vụ, áp dụng cho các cán bộ quản lý.
Bảng lương A1 nhóm 2 - đối với nhân viên tu sửa
Bảng lương A19 nhóm 2 - áp dụng cho nhân viên bán hàng thủ công mỹ nghệ
Bảng lương A20 - ăn uống
+ Nhóm 1: áp dụng cho nhân viên bàn, bar, phụ bếp
+ Nhóm 2: áp dụng cho nhân viên bếp
Bảng lương B15 nhóm 1 - áp dụng cho nhân viên lái xe
Bảng lương B16 nhóm 3 - áp dụng cho nhân viên bảo vệ
Bảng lương B18:
+ Nhóm 1 áp dụng cho nhân viên buồng
+ Nhóm 2 áp dụng cho nhân viên giặt là
+ Nhóm 3 áp dụng cho nhân viên lễ tân
Dựa vào bảng lương nói trên ta có được hệ số từng nghề theo thang bảng lương của Nhà nước mà tại các khách sạn đang áp dụng
áp dụng vào việc tính lương:
Đối với nhân viên trong khách sạn thì tiền lương cơ bản chỉ tính theo hệ số thang lương Nhà nước đã quy định và mức tiền lương tối thiểu:
TLCB = HCB x 350.000
Ngoài ra, ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement