Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By luuduchung_hero
#650023 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
MỞ ĐẦU - 1 -
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY XÂY DỰNG GIAO THÔNG ĐÔ THỊ HÀ NỘI - 2 -
I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG ĐÔ THỊ HÀ NỘI - 2 -
1. Các giai đoạn phát triển của công ty - 2 -
2.Chức năng và nhiệm vụ của công ty CPGTĐT HN - 3 -
2.1. Mục tiêu của công ty CPGTĐT HN - 3 -
2.2. Ngành nghề kinh doanh của công ty CPGTĐT HN - 4 -
3. Cơ cấu tổ chức của công ty CPGTĐT HN hiện nay - 4 -
3.1.Tổ chức bộ máy của công ty - 4 -
3.2. Cơ sở vật chất kỹ thuật của công ty CPXDGTĐTHN - 13 -
II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CPXDGTĐT HN - 16 -
1. Bước phát triển trong sản xuất kinh doanh - 16 -
2.Phân tích kết quả sản xuất kinh doanh của công ty - 16 -
2.1. Về doanh thu - 17 -
2.2. Lợi nhuận - 18 -
2.3. Nộp Ngân sách - 19 -
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG CỦA CÔNG TY CỐ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG ĐÔ THỊ HÀ NỘI - 20 -
I. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CPXDGTĐT HN - 20 -
1. Các nhân tố bên ngoài Công ty - 20 -
1.1. Thị trường lao động - 20 -
1.2. Các quy định và pháp luật của chính phủ - 21 -
1.3 .Tăng trưởng kinh tế và giá cả thị trường - 24 -
2. Các nhân tố bên trong công ty - 24 -
2.1. Đặc điểm về ngành nghề và sản phẩm kinh doanh của công ty - 24 -
2.2. Đặc điểm tổ chức quản lý của công ty - 26 -
2.3. Chính sách phân phối của Công ty - 27 -
2.4. Đặc điểm về lao động - 28 -
2.5.Trình độ trang bị kỹ thuật - 29 -
II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CPXDGTĐT HN - 30 -
1. Chế độ tiền lương của Công ty - 30 -
1.1. Chế độ trả lương đối với Ban giám đốc công ty - 31 -
1.2.Đối với bán bộ chuyên môn nghiệp vụ và thừa hành trong công ty - 32 -
1.3.Đối với lao động hưởng lương khoán - 32 -
2. Công tác xây dựng quỹ tiền lương, đơn giá tiền lương, phân phối tiền lương cho CBCNV - 33 -
2.1. Xây dựng quỹ lương - 33 -
2.2. Đơn giá tiền lương - 41 -
2.3.Hình thức phân phối tiền lương - 44 -
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG CỦA CÔNG TY CPXDGTĐT HN - 48 -
1.Kết quả đạt được - 48 -
1.1. Về quỹ lương - 48 -
1.2. Đơn giá tiền lương - 49 -
1.3.Mức lương tối thiểu - 50 -
1.4. Năng suất lao động - 51 -
2. Những mặt còn hạn chế - 52 -
CHƯƠNG III: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CPXDGTĐT HN - 53 -
I. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY TRONG NHỮNG NĂM TỚI - 53 -
1. Định hướng chung - 53 -
2. Mục tiêu cụ thể về tiền lương - 54 -
II. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CPXDGTĐT HN - 55 -
1. Xây dựng quỹ tiền lương,lao động định biên cho một công trình dựa trên hao phí sức lao động theo từng công việc hoàn thành. - 55 -
2. Xây dựng bảng lương mới trên cơ sở hệ số đóng góp - 55 -
2.1. Nguyên tắc xây dựng bảng lương - 55 -
2.2. Nguyên tắc cơ bản trong việc xác định số điểm phức tạp, trách nhiệm - 57 -
2.3.Nguyên tắc cơ bản trong việc xác định hệ số đóng góp - 57 -
3. Khoán lương cho lao động quản lý căn cứ vào nhiệm vụ thực hiện - 58 -
3.1. Cơ sở khoán - 58 -
3.2. Nguyên tắc khoán lương cho lao động gián tiếp - 60 -
3.3. Điều kiện của giải pháp - 61 -
3.4. Hiệu quả của giải pháp - 61 -
4. Gắn tiền công với số lượng, chất lượng sản phẩm và mức tiêu hao vật tư - 62 -
4.1. Sự cần thiết của giải pháp - 62 -
4.2. Nội dụng của giải pháp - 62 -
4.3. Điều kiện thực hiện giải pháp - 62 -
4.4. Hiệu quả của giải pháp - 62 -
5. Thực hiện quản lý bằng thông tin - 63 -
5.1. Sự cần thiết của giải pháp - 63 -
5.2. Nội dụng của giải pháp - 63 -
5.3. Điều kiện thực hiện giải pháp - 64 -
5.4. Hiệu quả của giải pháp - 64 -
III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ - 64 -
1. Kiến nghị về phía Nhà nước - 64 -
2. Kiến nghị về phía Tổng công ty - 65 -
KẾT LUẬN - 66 -
MỞ ĐẦU

Tiền lương luôn là một vấn đề nóng bỏng trong đời sống xã hội và sản xuất của đất nước, nó hàm chứa nhiều mâu thuẫn giữa sản xuất và nâng cao mức sống, giữa thu nhập và các thành phần dân cư…
Đối với hàng triệu lao động làm công ăn lương, tiền lương là mối quan tâm hàng ngày của họ vì đây là nguồn thu nhập chính nhằm duy trì nhằm duy trì và nâng cao mức sống của người lao động và gia đình họ. Ở một mức độ nhất định tiền lương có thể xem là bằng chứng thể hiện giá trị, địa vị, uy tín của người lao động đối với xã hội.
Trải qua bốn lần cải cách tiền lương, chính phủ đã từng bước có những điều chỉnh sao cho phù hợp với đời sống hiện tại, từng bước nâng cao mức lương tối thiểu cho người lao động. Tuy vậy vấn đề tiền lương còn rất nhiều bức xúc, việc trả lương sao cho phù hợp với năng lực và sức lao động của nhân viên luôn là một vấn đề nan giải, làm sao để kích thích được nhân viên tham gia lao động? Làm sao để giảm thiểu tối đa tệ nạn tham nhũng ở các quan chức cấp cao, và họ đã được trả mức lương thoả đáng hay chưa? Đó chính là những vấn đề liên quan đến công tác tiền lương.
Qua quá trình thực tập tại công ty CPXDGTĐT HN, em quyết định chọn đề tài “Công tác tiền lương” nhằm đi sâu vào phân tích những cách trả lương, cách thức xây dựng quỹ lương, đơn giá tiền lương của Công ty. Từ đó rút ra những giải pháp và kiến nghị.
Bài viết được chia làm 3 chương:
Chương 1:Giới thiệu khái quát về công ty cổ phần xây dựng giao thông đô thị Hà Nôii
Chương 2: Thực trạng công tác tiền lương của Công ty cổ phần xây dựng giao thông đô thị Hà Nội
Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tiền lương tại công ty cổ phần xây dựng giao thông đô thị Hà Nội.
Với sự hiểu biết hạn hẹp của mình, bài viết của em có gì thiếu sót, mong thầy chỉnh sửa giúp em.
Em xin chân thành Thank đội ngũ cán bộ công nhân viên công ty CPXDGTĐT HN, phòng Tổ chức hành chính, thầy giáo: Trần Việt Lâm đã giúp em hoàn thành bài viết này.

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY XÂY DỰNG GIAO THÔNG ĐÔ THỊ HÀ NỘI

I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG ĐÔ THỊ HÀ NỘI
1. Các giai đoạn phát triển của công ty
Để đạt được vị trí như ngày nay, công ty CPXDGTĐTHN đã phải trải qua nhiểu bước thăng trầm:
Ngày 13/1/1971, UB hành chính thành phố Hà Nội có quyết định số:55/QĐ – TCCQ về việc thành lập công ty sửa chữa và xây lắp giao thông trên cơ sở đội bảo đảm giao thông đường sông II và phân xưởng mộc của xí nghiệp gỗ giao thông thuộc Sở giao thông vận tải làm nhiệm vụ:
Một là: Sửa chữa nhà, xưởng, điện, nước cho các đơn vị thuộc cục GTVT
Hai là: Xây dựng mới các công trình nhỏ, đơn giản (các công trình phụ, các công trình mở rộng…) giá trị công trình không quá 30.000đ và xây dựng móng máy, lắp đặt thiết bị cho các đơn vị trong sở.
Ba là: Làm nhiệm vụ ứng cứu, giải quyết hậu quả chiến sự, đảm bảo giao thông theo lệnh huy động của ban đảm bảo giao thông thành phố
Tháng 10/1989, để dáp ứng nhu cầu sản xuất và cơ chế mới, công ty đã được UBND thành phố ra quyết định số 4329 UB ngày 09/10/1989 cho đổi tên Công ty sửa chữa xây lắp giao thông thành Công Ty Xây Lắp thuộc Sở GTVT. Có nhiệm vụ:
Một là: Xây dựng nhận thầu các công trình xây dựng giao thông vận tải, công nghiệp, dân dụng
Hai là: Sản xuất hàng mộc, vật liệu xây dựng
Ba là: thực hiện các dịch vụ về kỹ thuật, mỹ thuật… để phục vụ cho các nhiệm vụ trên
Đây là bước tiến của công ty bước vào thời ký đổi mới của Đảng
Ngày 25/2/1992, UBND thành phố Hà Nội ra quyết định số 346 – UBND bổ sung và xác định lại nhiệm của công ty xây lắp như sau:
Một: Nhận thầu xây lắp công trình hạ tần kỹ thuật về san nền, cầu đường đi bộ, hè phố, cấp thoát nước, bến bãi, công viên, chiếu sáng công cộng… và các công trình nhà cửa dân dụng, tổng nhận thầu xây dựng công trình nhà ở, công trình dân dụng theo quy định của pháp luật
Hai: Được phép đăng ký sản xuất vật liệu xây dựng mộc dân dụng, làm dịch vụ sửa chữa nhà cửa các công trình kỹ thuật hạ tầng, trang trí nội thất, mở cửa hàng giới và kinh doanh các sản phẩm xây dựng.
Ba: Được phép nghiên cứu thực nghiệm các đề tài kế hoạch – công nghệ về xây lắp, sản xuất vật liệu xây dựng bằng nguồn vốn của đơn vị, liên doanh liên kết với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước nhằm phát triển sản xuất
Công ty xây lắp là đơn vị kinh tế cơ sở, hạch toán kinh tế độc lập, có tư cách pháp nhân, được mở tài khoản tại Ngân hàng ( Kể cả Ngân Hàng Ngoại thương) và có con dấn riêng theo quyết định của Nhà nước
Ngày 24/03/1993 UBND thành phố Hà Nội có quyết định số 1199 QĐ/UB thành lập Công Ty Xây Lắp Giao Thông Đô Thị Hà Nội theo nghị định số 388 – HĐBT ngày 20/11/1991 của Hội đồng bộ trưởng và cách thức được giao vốn
Ngày 11/10/1995 UBND thành phố Hà Nội có quyết định số 3669/QĐ-UB về việc dổi tên và điểu chỉnh nhiệm vụ của công ty Xây Lắp Giao Thông Đô Thị Hà Nội với tên gọi Công Ty Xây Dựng Giao Thông Đô thị Hà Nội
Tháng 6/2004 công ty chuyển về Tổng Công Ty Vận Tải Hà Nội
Ngày 03/02/2005 UBND thành phố Hà Nội có quyết định số 755/QĐ-UB về việc chuyển Doanh Nghiệp Nhà nước Công ty XDGTĐTHN thành Công ty cổ phần XDGTĐTHNLink Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1022575 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement