Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By son_tran92
#650022

Download Luận văn Kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tại xí nghiệp carton sóng thuộc công ty sản xuất và xuất nhập khẩu bao bì miễn phí

MỤC LỤC
 
LỜI MỞ ĐẦU 4
CHƯƠNG 1 : LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN THÀNH PHẨM,TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 5
1.1 Sự cần thiết phải tổ chức công tác công tác kế toán thành phẩm,tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả trong doanh nghiệp sản xuất 5
1.1.1 Vai trò, vị trí của thành phẩm, tiêu thị thành phẩm trong doanh nghiệp sản xuất 5
1.1.2 Sự cần thiết quản lý và yêu cầu quản lý thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm6
1.1.2.1 Sự cần thiết quản lý và yêu cầu quản lý thành phẩm 6
1.1.2.2 Sự cần thiết quản lý và yêu cầu quản lý quá trình tiêu thụ thành phẩm 6
1.1.3 Vai trò và nhiệm vụ của kế toán trong công tác quản lý thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả trong doanh nghiệp sản xuất 7
1.1.3.1 Vai trò của kế toán trong công tác quản lý thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả trong doanh nghiệp sản xuất 7
1.1.3.2 Nhiệm vụ của kế toán trong công tác quản lý thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả trong doanh nghiệp sản xuất 7
1.2 Nội dung công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả trong doanh nghiệp sản xuất 8
1.2.1 Kế toán thành phẩm 8
1.2.1.1 Đánh giá thành phẩm 8
1.2.1.2 Kế toán chi tiết thành phẩm 10
1.2.1.3 Kế toán tổng hợp thành phẩm 11
1.2.2 Kế toán bán hàng, giá vốn hàng bán và xác định kết quả kinh doanh 12
1.2.2.1 Các cách bán hàng 12
1.2.2.2 Kế toán giá vốn hàng bán 13
1.2.2.3 Kế toán doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng 14
1.2.2.4 Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 19
1.2.2.5 Kế toán xác định kết quả kinh doanh 23
1.3 Các hình thức áp dụng sổ kế toán 23
1.3.1 Hình thức kế toán Nhật ký chung 23
1.3.1.1 Nguyên tắc, đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký chung 23
1.3.1.2 Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký chung 23
1.3.2 Hình thức kế toán Nhật ký sổ cái 24
1.3.2.1 Đặc trưng cơ bản của hình thức Nhật ký- Sổ Cái 24
1.3.2.2 Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký- Sổ cái 25
1.3.3 Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ 26
1.3.3.1 Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán chứng từ ghi sổ 26
1.3.3.2 Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán chứng từ ghi sổ 27
1.3.4 Hình thức kế toán Nhật ký – Chứng từ 28
1.3.4.1 Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký- Chứng từ 28
1.3.4.2 Trình từ ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký- Chứng từ 29
1.3.5 Hình thức kế toán trên máy vi tính 30
1.3.5.1 Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán trên máy vi tính 30
1.3.5.2 Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán trên máy vi tính 30
CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM,TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TẠI XÍ NGHIỆP CARTON_SÓNG THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU BAO BÌ HÀ 32
2.1 Đặc điểm, tình hình chung của công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu bao bì Hà Nội 32
2.1.1 Qúa trình hình thành và phát triển 32
2.1.2 Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý sản xuất kinh doanh ở công ty. 34
2.1.2.1 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh. 34
2.1.2.2 Đặc điểm tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh 34
2.1.2.3 Tổ chức công tác kế toán của Công ty. 36
2.2 Đặc điểm chung của xí nghiệp Carton_sóng thuộc công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu bao bì Hà Nội. 37
2.2.1 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm ở xí nghiệp Carton sóng 37
2.2.2 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của xí nghiệp 38
2.2.3 Tổ chức công tác kế toán của xí nghiệp Carton sóng 39
2.2.3.1 Tổ chức bộ máy kế toán của xí nghiệp 39
2.2.3.2 Hình thức kế toán áp dụng 40
2.2.3.3 Chính sách kế toán 41
2.3 Thực trang vè tổ chức công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tại xí nghiệp Carton sóng thuộc công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu bao bì Hà Nội 42
2.3.1 Thực trạng về tổ chức công tác kế toán thành phẩm tại xí nghiệp Carton sóng 42
2.3.1.1 Đặc điểm thành phẩm 42
2.3.1.2 Tình hình công tác quản lý chung về thành phẩm 42
2.3.1.3 Đánh giá thành phẩm 42
2.3.1.4 Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ 44
2.3.1.5 Kế toán chi tiết thành phẩm 46
2.3.1.6 Kế toán tổng hợp thành phẩm 48
2.3.2 Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả tại xí nghiệp Carton sóng 51
2.3.2.1 Các cách bán hàng 51
2.3.2.2 Kế toán doanh thu bán hàng và thuế GTGT đầu ra 51
2.3.2.3 Kế toán thanh toán với khách hàng 55
2.3.2.4 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng 62
2.3.2.5 Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản ký doanh nghiệp 63
2.3.2.6 Kế toán giá vốn hàng bán 66
2.3.2.7 Kế toán xác đinhk kết quả 67
CHƯƠNG 3 : MỘT SỐ GIẢI PHÁP, Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TẠI XÍ NGHIỆP CARTON_SÓNG THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU BAO BÌ HÀ NỘI 70
3.1 Nhận xét, đánh giá thực trạng kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tại xí nghiệp Carton sóng 70
3.1.1 Ưu điểm chủ yếu 71
3.1.2 Nhược điểm 73
3.2 Một số giải pháp,ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tại xí nghiệp Carton sóng 74
KẾT LUẬN 82
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

m mỹ. Chính vì thếmà thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty ngày càng được mở rộng.
Sản xuất phải thỏa mãn nhu cầu của người mua, có như vậy mới mong bán được sản phẩm và thu được lợi nhuận. Trên thực tế thì nhu cầu người mua ngày càng tăng về số lượng và chất lượng, đặc biệt là vềmặt chất lượng, nhất là Việt Nam vừa được gia nhập tổ chức WTO. Sự bảo hộ bằng hàng rào thuế quan không còn nữa, công ty sẽ phải cạnh tranh với các công ty sản xuất bao bì lớn trong khu vực và trên thế giới.Tất cả những điều đó buộc PACKEXIM phải luôn đổi mới mình trong đó việc đầu tư đổi mới trang thiết bị máy móc hiện đại về cả bề rộng lẫn chiều sâu được coi là nhân tố quyết định đến sự tồn tại và phát triển của công ty.
Công ty có 3 xí nghiệp thành viên trong đó xí nghiệp Carton sóng là thành viên chính.
Xí nghiệp Carton sóng.
Xí nghiệp in hộp phẳng.
Xí nghiệp bao bì nhựa.
Từ chỗ chỉ có 1 máy in Trung Quốc, đến nay công ty đang vận hành :
+ 1 dàn máy Carton sóng của Nhật được trang bị từ năm 1985.
+ Máy in offet của Đài Loan.
+ Máy in roland của Đức.
+ Máy in 8 màu trên ống đồng và máy ghép phức hợp để sản xuất các sản phẩm đồ nhựa và túi polytilen.
Bên cạnh việc chú trọng đầu tư về dây chuyền sản xuất, công ty còn quan tâm đến việc không ngừng nâng cao trình độ tay nghề của đội ngũ quản lý, kỹ sư, côngnhân để thích ứng với tình hình sản xuất mới. Với mứclương bình quân hiện nay là 1.400.000 đông/ người/tháng. Chế độ lao động được thực hiện đầy đủ. Ngoài ra hàng năm công ty còn tham gia công tác xã hội quan tâm chăm lo đến đơì sống cán bộ công nhân viên. Vì thế cán bộ công nhân viên thực sự an tâm phấn đấu và gắn bó với công ty.
2.1.2.2 Đặc điểm tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh
Như phần trên đã trình bày về quá trình hình thành côngty ta thấy PACKEXIM đã phải thay đổi đặc điểm quy mô của mình để thích ứng với nhu cầu thị trượng, chính vì thế cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty cũng phải từng bước tổ chức lại cho phù hợp với quy mô đặc điểm đó.
Bộ máy quản lý của công ty được bố trí theo kiểu trực tuyến chức năng.
Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của Công ty
Chủ tịch HĐQT
Tổng giám đốc
Phó
Chủ tịch HĐQT
Phó
Tổng giám đốc
Phòng
TC-KT
Phòng
QLSX
Phòng
Vật tư-HH
Phòng
Hành chính
Ban
Bảo vệ vệvệ
Trung tâm
XNK
Phòng
Kinh doanh
Xưởng
Bao bì nhựa
Xưởng in
Hộp phẳng
Xưởng
Carton song
- Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc: chịu trách nhiệm chỉ đạo chung toàn bộ của công ty.
- Phó tổng giám đốc: chịu trách nhiệm phụ trách quản lý sản xuất ở các xí nghiệp nội bộ.
- Phó chủ tịch hội đồng quản trị: chịu trách nhiệm chỉ đạo công việc kinh doanh, hoạt đông xuất nhập khẩu của công ty.
- Ban bảo vệ: theo dõi, kiểm tra tình hình ra vào và làm việc của cán bộ công nhân viên, giữ gin trật tự.
- Phòng tổ chức hành chính: có nhiệm vụ thực hiện chế độ chính sach của Nhà nước, đảm bảo điều kiện kỹ thuật, vật chất cho các xí nghiệp.
- Phòng vật tư-hàng hóa: chịu trách nhiệm quản lý các nguồn cung ưng vật tư, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất của các đơn vi nội bộ, quản lý các hợp đoong kinh tế, các định mức kỹ thuật, chất lượng, đồng thời tổ chức bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho công nhân.
- Phòng quản lý sản xuất: quản lý mọi hoạt động sản xuất ở các xí nghiệp về công nghệ, chất lượng sản phẩm, trang thiết bị, tổ chức sản xuất, tạo điều kiện phát triển đúng hướng đạt hiệu quả.
- Phòng quản lý sản xuất: quản lý mọi hoạt động sản xuất ở các xí nghiệp về công nghệ, chất lượng sản phẩm, trang thiết bị, tổ chức sản xuất, tạo điều kiện phát triển đúng hướng, đạt hiệu quả.
- Phòng tài chính-kế toán: có nhiệm vụ phản ánh mọi hoạt động kinh tế phát sinh. Tổng hợp, quan sát, quản lý chặt chẽ, phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh qua giám đốc bằng tiền.Phòng kế toan Công ty tập hợp số liệu do các Xí nghiệp nội bộ báo cáo.
- Các xí nghiệp trực thuộc: được Phó tổng giám đốc ủy quyền có tư cách pháp nhân, hạch toán nội bộ, được sử dụng con dấu vuông để giao dịch và mở tài khoản chuyên dùng, chịu trách nhiệm thực hiện sản xuất, quản lý tài sản, đảm bảo an toàn lao động cho công nhân và hoàn thành các chỉ tiêu Công ty giao.
- Phòng kinh doanh và phòng xuất nhập khẩu: chịu trách nhiệm trước Phó chủ tịch hội đồng quản trị về các chỉ tiêu kế hoạch như: doanh thu, quỹ lương, kim ngạch xuất nhập khẩu, lợi nhuận, trích nộp công ty.
2.1.2.3 Tổ chức công tác kế toán của Công ty
Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu bao bì là một doanh nghiệp tiến hành theo quy mô lớn. Xuất phát từ đặc điểm này Công ty đã tổ chức công tác kế toán theo hình thức nửa tập trung, nửa phân tán. Hàng tháng, đơn vị nội bộ phải lập và gửi báo cáo về công ty.
Mô hình bộ máy kế toán của công ty
Trưởng phòng kế toán
Kế toán xuất nhập khẩu
Kế toán chi phí lưu thông và tiêu thụ
Kế toán TSCĐ và nguồn vốn
Kế toán nguyên vật liệu,CCDC
Kế toán lương, bảo hiểm
Kế toán vốn bằng tiền và thanh toán
Kế toán các phòng xuất nhập khẩu
Kế toán phân xưởng nhựa
Kế toán phân xưởng in hộp phẳng
Kế toán phân xưởng sóng
- Trưởng phòng kế toán: có chức năng kiểm tra công tác kế toán ở Công ty, là người giúp việc cho giám đốc kiểm tra, chỉ đạo, giám sát chặt chẽ toàn bộ hoạt động tài chính kế toán ở Công ty.
- Kế toán vốn bằng tiền và thanh toán nội bộ: có nhiệm vụ lập và theo dõi phiếu chi, mở sổ theo dõi tình hình thanh toán với Ngân hàng, thanh toán với Nhà nước, theo dõi các khoản thu, chi.
- Kế toán tiền lương, BHXH, BHYT: có nhiệm vụ tính lương, BHXH, BHYT cho cán bộ công nhân viên hàng tháng, có nhiệm vụ tạm ứng thanh toán cho công nhân viên.
- Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ: có nhiệm vụ theo dõi chi tiết và tổng hợp tình hình nhập-xuất-tồn vật liệu, công cụ dụng cụ.
- Kế toán TSCĐ và nguồn vốn: theo dõi tình hình tăng giảm TSCĐ, trích khấu hao TSCĐ; đồng thời theo dõi, quản lý các nguồn huy động vốn từ Ngân hàng,…
- Kế toán chi phí lưu thông và tiêu thụ: có nhiệm vụ tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm, theo dõi tình hình nhập-xuất kho thành phẩm.
- Kế toán xuất nhập khẩu: theo dõi tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa, nguyên vật liệu, nhập khẩu máy móc, thiết bị.
- kế toán các phân xưởng nội bộ: phản ánh, ghi chép, xử lý và cung cấp các thông tin kinh tế-tài chính kiên quan đến các nghiệp vụ kinh tế phát sinh ở phân xưởng; định kỳ, phòng kế toán ở các phân xưởng gửi các báo cáo lên Công ty và cung cấp số liệu về doanh thu cho phòng kinh doanh để từ đó có chiến lược và biện pháp thích hợp tối đa hóa lợi nhuận ở mỗi phân xưởng.
2.2 ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA XÍ NGHIỆP CARTON SÓNG THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU BAO BÌ HÀ NỘI
2.2.1 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và quy trình công nghểan xuất sản phẩm ở xí nghiệp Carton sóng
Xí nghiệp Carton sóng là một xí nghiệp trực thuộc Công ty. Hiện nay nhiệm vụ c...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement