Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By hamailien_bk2
#650018

Download Chuyên đề Hoàn thiện hạch toán nguyên vật liệu tại tổng công ty giầy Việt Nam miễn phí

MỤC LỤC
Trang
Danh mục các chữ viết tắt
Danh mục bảng, biểu, sơ đồ, hình vẽ
LỜI MỞ ĐẦU .1
CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TỔNG CÔNG TY GIẤY
VIỆT NAM .3
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Tổng công ty Giấy Việt Nam .3
1.2. Đặc điểm sản phẩm và thị trường tiêu thụ sản phẩm tại Tổng công ty Giấy Việt Nam 5
1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý và tổ chức sản xuất của Tổng công ty Giấy
Việt Nam 7
1.3.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý .7
1.3.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất .12
1.4. Hiệu quả hoạt động của Tổng công ty Giấy Việt Nam trong những năm
gần đây .14
1.5. Tổ chức công tác kế toán của Tổng công ty Giấy Việt Nam .15
1.5.1. Lao động kế toán và tổ chức bộ máy kế toán tại Tổng công ty Giấy Việt Nam .15
1.5.2. Đặc điểm vận dụng chế độ kế toán và chính sách kế toán áp dụng tại Tổng công ty Giấy Việt Nam .19
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM .24
2.1. Đặc điểm nguyên vật liệu tại Tổng công ty Giấy Việt Nam 24
2.2. Đặc điểm quản lý nguyên vật liệu tại Tổng công ty Giấy Việt Nam .25
2.2.1. Quá trình thu mua .25
2.2.2. Quá trình dự trữ 26
2.2.3. Quá trình sử dụng .26
2.3. Phân loại và tính giá nguyên vật liệu tại Tổng công ty Giấy Việt Nam .27
2.3.1. Phân loại nguyên vật liệu .27
2.3.2. Tính giá nguyên vật liệu .28
2.4. Thủ tục luân chuyển chứng từ nhập xuất nguyên vật liệu tại Tổng công ty Giấy Việt Nam .30
2.4.1. Quá trình nhập kho .30
2.4.2. Quá trình xuất kho 35
2.5. Hạch toán chi tiết nguyên vật liệu tại Tổng công ty Giấy Việt Nam .37
2.6. Hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu tại Tổng công ty Giấy Việt Nam .44
2.6.1. Tài khoản sử dụng 44
2.6.2. Phương pháp hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu .45
2.6.2.1. Hạch toán tổng hợp nhập nguyên vật liệu 45
2.6.2.2. Hạch toán tổng hợp xuất nguyên vật liệu .53
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM .63
3.1. Đánh giá thực trạng hạch toán nguyên vật liệu tại Tổng công ty Giấy Việt Nam .63
3.1.1. Ưu điểm 63
3.1.2. Nhược điểm .65
3.2. Phương hướng phát triển của Tổng công ty Giấy Việt Nam thời gian tới.66
3.3. Sự cần thiết phải hoàn thiện và yêu cầu hoàn thiện hạch toán nguyên vật liệu tại Tổng công ty Giấy Việt Nam .67
3.4. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện hạch toán nguyên vật liệu tại Tổng công ty Giấy Việt Nam 68
KẾT LUẬN . .70
Ý KIẾN NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

kết khu vực phía Nam nộp các báo cáo tài chính, kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính kịp thời về Tổng công ty để tổng hợp toàn ngành đúng tiến độ. Theo dõi tình hình tài chính, tình hình sản xuất kinh doanh của các công ty liên kết báo cáo lãnh đạo Tổng công ty để có biện pháp quản lý, điều hành. Kiểm tra đôn đốc Chi nhánh Tổng công ty Giấy Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh kịp thời thu tiền bán hàng để thanh toán cho Tổng công ty, không để khách hàng chiếm dụng vốn và phát sinh nợ khó đòi.
Phân tổ nghiệp vụ phòng Tài chính - Kế toán
* Tổ tài chính bao gồm:
Kế toán ngân hàng (Tổ trưởng)
Phó trưởng phòng thứ ba
Thủ quỹ
Kế toán quỹ tiền mặt
Kế toán tiêu thụ sản phẩm chính (2 người)
Kế toán tiền lương, bảo hiểm xã hội, tiêu thụ sản phẩm phụ
Kế toán ăn ca, độc hại, vay vốn cán bộ công nhân viên
Kế toán tổng hợp Tổng công ty, vốn lâm sinh
Kế toán tổng hợp Tổng công ty
Kế toán lâm sinh
* Tổ vật liệu bao gồm:
Kế toán nhiên liệu, tổng hợp công nợ (Tổ trưởng)
Kế toán trưởng
Kế toán vật liệu phụ, công cụ dụng cụ
Kế toán kho phụ tùng
Kế toán tổng hợp kiểm kê, phụ tùng, công nợ
Kế toán nguyên liệu chính
Kế toán nhiên liệu, phụ tùng xí nghiệp vận tải
Kế toán hàng nhập ngoại, vay vốn nước ngoài
* Tổ tổng hợp bao gồm:
Phó trưởng phòng thứ hai (Tổ trưởng)
Kế toán tài sản cố định
Kế toán giá thành, chi phí sửa chữa
Thống kê, văn thư
Kế toán tổng hợp văn phòng, thanh toán thuế
Kế hoạch tài chính, vốn lưu động
Trực mạng máy tính
* Tổ văn phòng Hà Nội bao gồm:
Phó trưởng phòng thứ nhất (Tổ trưởng)
Phó trưởng phòng thứ tư
Kế toán tổng hợp văn phòng Hà Nội
Thủ quỹ, kế toán ngân hàng
Kế toán quỹ, kế toán công nợ
Kế toán hàng nhập khẩu (Vật tư PT)
Kế toán nhập khẩu (bột giấy), xuất khẩu giấy
Kế toán xây dựng cơ bản, sự nghiệp, công nợ dự án
Kế toán xây dựng cơ bản (2 người)
1.5.2. Đặc điểm vận dụng chế độ kế toán và chính sách kế toán áp dụng tại Tổng công ty Giấy Việt Nam
Tổng công ty Giấy Việt Nam là một doanh nghiệp sản xuất với quy mô lớn, các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên tục với số lượng lớn, do vậy để có thể phản ánh một cách có hệ thống các nghiệp vụ kinh tế phát sinh cũng như đảm bảo thuận lợi cho công tác hạch toán kế toán thì Tổng công ty đã áp dụng hình thức sổ kế toán Nhật kí chứng từ bằng việc sử dụng 10 nhật kí chứng từ (đánh số từ 1 đến 10), 10 bảng kê (đánh số từ 1 đến 11, không có bảng kê số 7), các sổ chi tiết và các sổ cái để ghi chép, phản ánh.
Niên độ kế toán của Tổng công ty Giấy Việt Nam bắt đầu từ ngày 1/1 và kết thúc vào ngày 31/12 dương lịch hàng năm. Kỳ kế toán của Tổng công ty là tháng.
Để đáp ứng yêu cầu theo dõi và quản lý đối với hàng tồn kho thì Tổng công ty đã áp dụng hạch toán tổng hợp hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, hạch toán chi tiết nguyên vật liệu theo phương pháp thẻ song song. Hàng tồn kho được nhập theo giá thực tế và xuất theo giá bình quân cả kỳ dự trữ.
Tài sản cố định của Tổng công ty được theo dõi theo 3 chỉ tiêu: nguyên giá, giá trị khấu hao và giá trị còn lại. Phương pháp tính khấu hao được áp dụng là phương pháp khấu hao đường thẳng.
Tổng công ty Giấy Việt Nam sử dụng hệ thống chứng từ kế toán theo hệ thống chứng từ kế toán hiện hành ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính và một số chứng từ ban hành theo các văn bản pháp luật khác. Cụ thể như sau:
Các chứng từ về lao động tiền lương
Bảng chấm công
Bảng tính lương
Bảng thanh toán tiền lương, tiền thưởng
Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội
Danh sách người nghỉ hưởng trợ cấp ốm đau, thai sản
Giấy chứng nhận nghỉ ốm hưởng BHXH
Các chứng từ về hàng tồn kho
Phiếu nhập kho
Phiếu xuất kho
Thẻ kho
Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa
Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa
Bảng kê mua hàng
Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ
Các chứng từ về bán hàng và thanh toán với khách hàng
Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi
Hóa đơn Giá trị gia tăng
Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ
Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý
Phiếu thu
Các chứng từ về tiền tệ
Phiếu thu
Phiếu chi
Giấy đề nghị tạm ứng
Giấy thanh toán tiền tạm ứng
Biên lai thu tiền
Bảng kiểm kê quỹ
Các chứng từ về tài sản cố định
Biên bản giao nhận TSCĐ
Biên bản thanh lý TSCĐ
Thẻ TSCĐ
Biên bản kiểm kê TSCĐ
Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ
Các chứng từ được lập theo mẫu, thời gian và trình tự luân chuyển chứng từ do kế toán trưởng quy định. Trong hệ thống chứng từ Tổng công ty sử dụng, có một số chứng từ được lập bằng máy sau đó được in và lưu trữ, các chứng từ còn lại được lập bằng tay sau đó kế toán nhập số liệu vào máy tính và lưu trữ. Các chứng từ được lưu trữ tại các phần hành kế toán trong niên độ kế toán. Khi báo cáo quyết toán năm được duyệt các chứng từ sẽ được chuyển vào kho lưu trữ chung của Tổng công ty.
Hệ thống tài khoản kế toán được sử dụng tại Tổng công ty Giấy Việt Nam được xây dựng theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính, các tài khoản cấp 1 và cấp 2 tuân thủ theo đúng chế độ quy định, các tài khoản chi tiết từ cấp 3 trở lên do Tổng công ty tự xây dựng để phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh và thuận lợi cho công tác hạch toán kế toán của Tổng công ty.
Hình thức sổ kế toán được áp dụng tại Tổng công ty Giấy Việt Nam là hình thức Nhật kí chứng từ. Trong hình thức này, kế toán sử dụng 10 NKCT để phản ánh toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo vế Có của các tài khoản. NKCT được mở theo từng tháng, cuối mỗi tháng khóa sổ NKCT cũ, mở NKCT mới cho tháng sau.
Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán nhật kí chứng từ như sau:
Sơ đồ 1.2: Trình tự ghi sổ hình thức nhật kí chứng từ
Chứng từ kế toán và các bảng phân bổ
Bảng kê
Nhật ký
chứng từ
Sổ, thẻ kế toán chi tiết
Sổ cái
Bảng tổng hợp chi tiết
Báo cáo tài chính
Ghi chú
Ghi hàng ngày
Ghi cuối tháng
Đối chiếu, kiểm tra
Hệ thống báo cáo kế toán tại Tổng công ty Giấy Việt Nam được lập theo mẫu quy định tại Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính, bao gồm:
Bảng cân đối kế toán (Mẫu số B01 – DN)
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu số B02 – DN)
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Mẫu số B03 – DN)
Bản thuyết minh báo cáo tài chính (Mẫu số B09 – DN)
Báo cáo tài chính của Tổng công ty được lập theo từng quý và do kế toán tổng hợp lập. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được lập theo phương pháp trực tiếp. Các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính được lập đúng theo mẫu.
Tổng công ty Giấy Việt Nam áp dụng phần mềm kế toán máy, quá trình ghi sổ của kế toán tại Tổng công ty được thực hiện trên máy vi tính. Hàng ngày, kế toán căn cứ vào các chứng từ kế toán hay Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại đã
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement