Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By tranmaluc78
#649999

Download Báo cáo Tài chính hợp nhất đã kiểm toán tại công ty cổ phần Kinh Đô năm 2009 miễn phí

MỤC LỤC
Trang
BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ1
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN
Báo cáo kiểm toán độc lập
Bảng cân đối kếtoán hợp nhất
Báo cáo kết quảhoạt động kinh doanh hợp nhất
Báo cáo lưu chuyển tiền tệhợp nhất
Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

t quả hoạt động kinh doanh hợp nhất.
Các quyền sử dụng đất
Các quyền sử dụng đất được ghi nhận như tài sản cố định vô hình, bao gồm giá trị của các
quyền sử dụng đất đã được Tập đoàn mua hay thuê. Thời gian hữu dụng của các quyền
sử dụng đất được đánh giá theo thời hạn sử dụng của các quyền sử dụng đất. Theo đó,
quyền sử dụng đất có thời hạn là quyền sử dụng đất đã thuê và được khấu trừ theo thời
hạn thuê, còn quyền sử dụng đất không có thời hạn thì không được khấu trừ.
3.8 Khấu hao và khấu trừ
Khấu hao tài sản cố định hữu hình và khấu trừ tài sản cố định vô hình được trích theo
phương pháp đường thẳng trong suốt thời gian hữu dụng ước tính của các tài sản như sau:
Nhà cửa và vật kiến trúc 10 năm
Máy móc thiết bị 5 - 10 năm
Phương tiện vận chuyển 6 - 10 năm
Thiết bị văn phòng 3 - 5 năm
Quyền sử dụng đất 46 năm
Thương hiệu 20 năm
Phần mềm máy tính 3 năm
Lợi thế quyền thuê đất 55 năm
Theo định kỳ, thời gian hữu dụng ước tính của tài sản cố định và tỷ lệ khấu hao và khấu trừ
được xem xét lại nhằm đảm bảo rằng phương pháp và thời gian trích khấu hao và khấu trừ
nhất quán với lợi ích kinh tế dự kiến sẽ thu được từ việc sử dụng tài sản cố định.
3.9 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang bao gồm tài sản cố định đang xây dựng và được ghi
nhận theo giá gốc. Chi phí này bao gồm các chi phí về xây dựng nhà máy, lắp đặt máy móc
thiết bị và các chi phí trực tiếp khác. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang chỉ được tính khấu
hao khi các tài sản này hoàn thành và đưa vào hoạt động.
Công ty Cổ phần Kinh Đô B09-DN/HN
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo)
vào ngày 31 tháng 12 năm 2009 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày
17
3. TÓM TẮT CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU (tiếp theo)
3.10 Chi phí đi vay
Chi phí đi vay bao gồm lãi tiền vay và các chi phí khác phát sinh liên quan trực tiếp đến các
khoản vay của Tập đoàn. Chi phí đi vay được hạch toán như chi phí phát sinh trong năm.
Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc mua sắm, xây dựng hay hình thành một tài sản
cụ thể cần có một thời gian đủ dài để có thể đưa vào sử dụng theo mục đích định trước
hay để bán được vốn hóa vào nguyên giá của tài sản đó.
3.11 Các chi phí trả trước
Các chi phí trả trước bao gồm chi phí trả trước ngắn hạn hay chi phí trả trước dài hạn trên
bảng cân đối kế toán hợp nhất và được phân bổ trong khoảng thời gian trả trước của các
chi phí đó tương ứng với các lợi ích kinh tế được tạo ra từ các chi phí này.
3.12 Hợp nhất kinh doanh và lợi thế thương mại
Các giao dịch hợp nhất kinh doanh được hạch toán kế toán theo phương pháp mua. Giá
phí hợp nhất kinh doanh bao gồm giá trị hợp lý tại ngày diễn ra trao đổi của các tài sản đem
trao đổi, các khoản nợ phải trả đã phát sinh hay đã thừa nhận và các công cụ vốn do bên
mua phát hành để đổi lấy quyền kiểm soát bên bị mua, cộng với các chi phí liên quan trực
tiếp đến việc hợp nhất kinh doanh. Các tài sản, nợ phải trả có thể xác định được và nợ tiềm
tàng đã thừa nhận trong giao dịch hợp nhất kinh doanh sẽ được ghi nhận ban đầu theo giá
trị hợp lý tại ngày mua, không tính đến lợi ích của cổ đông thiểu số.
Lợi thế thương mại được xác định ban đầu theo giá gốc, là phần chênh lệch của giá phí
hợp nhất so với phần sở hữu của Tập đoàn trong giá trị hợp lý thuần của tài sản, nợ phải
trả có thể xác định được và các khoản nợ tiềm tàng. Nếu giá phí hợp nhất thấp hơn giá trị
hợp lý thuần của tài sản của công ty con được hợp nhất, phần chênh lệch được ghi nhận
trực tiếp vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất.
Sau khi ghi nhận ban đầu, lợi thế thương mại được xác định bằng nguyên giá trừ giá trị
phân bổ lũy kế. Việc phân bổ lợi thế thương mại được thực hiện theo phương pháp đường
thẳng trong 10 năm là thời gian thu hồi lợi ích kinh tế có thể mang lại cho Công ty.
3.13 Đầu tư vào công ty liên kết
Hoạt động đầu tư vào công ty liên kết do Công ty tiến hành đuợc hạch toán theo phương
pháp vốn chủ sở hữu. Một công ty liên kết là một pháp nhân trong đó Công ty có ảnh
hưởng đáng kể nhưng không phải là một công ty con hay công ty liên doanh của Công ty.
Theo phương pháp vốn chủ sở hữu, đầu tư vào công ty liên kết được ghi nhận ban đầu
theo giá gốc. Sau đó, giá trị ghi sổ của khoản đầu tư được điều chỉnh tăng hay giảm tương
ứng với phần sở hữu của Công ty đối với tài sản thuần của công ty liên kết. Lợi thế thương
mại phát sinh từ việc đầu tư vào công ty liên kết được bao gồm trong giá trị sổ sách của
khoản đầu tư.
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất phản ánh phần kết quả hoạt động của
công ty liên kết tương ứng với tỉ lệ vốn mà Tập đoàn nắm giữ. Khi có các khoản được ghi
trực tiếp vào các tài khoản thuộc vốn chủ sở hữu của công ty liên kết, Tập đoàn ghi nhận
phần tỉ lệ của mình, khi thích hợp, vào các tài khoản thuộc nguồn vốn chủ sở hữu tương
ứng của Tập đoàn. Lãi hay lỗ chưa thực hiện từ các giao dịch giữa Tập đoàn với công ty
liên kết sẽ được loại trừ tương ứng với phần lợi ích trong công ty liên kết.
Các báo cáo tài chính của công ty liên kết được lập cho cùng kỳ kế toán với Công ty. Khi
cần thiết, các điều chỉnh sẽ được thực hiện để đảm bảo các chính sách kế toán được áp
dụng nhất quán với chính sách kế toán của Công ty.
Phần lãi (lỗ) theo tỉ lệ sở hữu của Công ty trong công ty liên kết được trình bày như một
khoản mục riêng trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất. Đây là phần lãi (lỗ)
phân bổ cho các chủ sở hữu của công ty liên kết và do đó là lãi (lỗ) thuần sau thuế và lợi
ích của cổ đông thiểu số trong các công ty con của công ty liên kết.
Công ty Cổ phần Kinh Đô B09-DN/HN
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo)
vào ngày 31 tháng 12 năm 2009 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày
18
3. TÓM TẮT CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU (tiếp theo)
3.14 Đầu tư chứng khoán và các khoản đầu tư khác
Đầu tư chứng khoán và các khoản đầu tư khác được ghi nhận theo giá mua thực tế. Dự
phòng được lập cho việc giảm giá trị của các khoản đầu tư có thể chuyển nhượng được
trên thị trường vào ngày kết thúc kỳ kế toán tương ứng với chênh lệch giữa giá gốc của
khoản đầu tư với giá trị thị trường tại ngày kết thúc kỳ kế toán theo hướng dẫn của Thông
tư số 228/2009/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 7 tháng 12 năm 2009. Tăng hay
giảm số dư tài khoản dự phòng được hạch toán vào chi phí tài chính của Tập đoàn trong
năm.
3.15 Các khoản phải trả và chi phí trích trước
Các khoản phải trả và trích trước được ghi nhận cho số tiền phải trả trong tương lai liên
quan đến hàng hóa và dịch vụ đã nhận được mà không phụ thuộc vào việc Tập đoàn đã
nhận được hóa đơn của nhà cung cấp hay chư...
Hình đại diện của thành viên
By nganpr0
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#755558
nganpr0 đã viết:Bạn ơi cho mình xin link down tài liệu này nha. Thanks :D


Bạn down tại đây nhé, thank cho tác giả nhé

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement