Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Beaton
#649986

Download Chuyên đề Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở công ty cổ phần xây lắp Cao Bằng miễn phí

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN I 3
TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP 3
CAO BẰNG 3
1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 3
1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 4
1.2.1. Mục tiêu, nhiệm vụ, chức năng 4
1.2.2. Thị trường đầu vào và đầu ra 5
1.2.3. Kết quả hoạt động kinh doanh 5
1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty 6
1.3.1. Đại hội cổ đông 8
1.3.2. Hội đồng quản trị 8
1.3.3. Ban kiểm soát 8
1.3.4. Ban giám đốc 9
1.3.5. Khối phòng chức năng 9
1.3.5.1. Phòng tổ chức hành chính 9
1.3.5.2. Phòng kế toán tài vụ 10
1.3.5.3. Phòng kế hoạch kỹ thuật 11
1.3.5.4. Phòng thị trường 12
1.3.5.5. Các đội sản xuất 13
1.4. Đặc điểm bộ máy kế toán và công tác kế toán của công ty 14
1.4.1. Đặc điểm bộ máy kế toán 14
1.4.2.1. Kế toán trưởng 15
1.4.2.2. Kế toán tổng hợp 15
1.4.2.3. Kế toán thanh toán 16
1.2.4.4. Thủ quỹ 16
1.4.2.5. Kế toán các đội sản xuất 17
1.4.2. Đặc điểm công tác kế toán 17
1.4.2.1. Chính sách kế toán chung 17
1.4.2.2. Chế độ chứng từ 18
1.4.2.3. Hệ thống tài khoản 19
1.4.2.4. Sổ kế toán áp dụng 20
1.4.2.5. Báo cáo kế toán 21
1.4.2.6. Hình thức ghi sổ 21
PHẦN 2 23
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP CAO BẰNG 23
2.1. Kế toán chi phí sản xuất 23
2.1.1. Đặc điểm chi phí sản xuất và đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 23
2.1.2. Kế toán các khoản mục chi phí sản xuất 24
2.1.2.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 24
2.1.2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 34
2.1.2.3. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công 41
2.1.2.4. Kế toán chi phí sản xuất chung 45
2.1.3. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang 51
2.1.3.1. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất 51
2.1.3.2. Kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang 53
2.2. Kế toán tính giá thành sản phẩm xây lắp 53
PHẦN 3 56
PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP CAO BẰNG 56
3.1. Đánh giá thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Xây lắp Cao Bằng 56
3.1.1. Những ưu điểm trong công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành 56
3.1.1.1 Đối với công tác kế toán nói chung 56
3.1.1.2. Đối với công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp 58
3.1.2. Những mặt còn hạn chế trong công tác kế toán 61
3.1.2.1 Đối với công tác kế toán nói chung 61
3.1.2.2. Đối với công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp 62
3.2. Một số đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành ở công ty cổ phần Xây lắp Cao Bằng 62
3.2.1. Sự cần thiết của việc hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp 62
3.2.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Xây lắp Cao Bằng 64
3.2.2.1. Đối với công tác kế toán nói chung 64
3.2.2.2. Đối với công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty 66
3.2.3. Các biện pháp tăng cường quản lý chi phí nhằm giảm giá thành sản phẩm xây lắp 67
KẾT LUẬN 69
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 70
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

Kế toán chi phí sản xuất
2.1.1. Đặc điểm chi phí sản xuất và đối tượng tập hợp chi phí sản xuất
Chi phí sản xuất là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ hao phí về lao động sống cần thiết, lao động vật hoá và các chi phí cần thiết khác mà doanh nghiệp phải chi ra trong quá trình sản xuất trong một thời kỳ nhất định. Theo đó, chi phí sản xuất của đơn vị xây lắp là toàn bộ chi phí về lao động sống và lao động vật hoá phát sinh trong quá trình sản xuất và cấu thành nên giá thành của sản phẩm xây lắp. Việc quản lý có hiệu quả các khoản mục chi phí là một công việc hết sức cần thiết đảm bảo lợi nhuận cho công ty.
Công ty Cổ phần Xây lắp Cao Bằng phân loại chi phí sản xuất sản phẩm xây lắp thành 4 loại chi phí:
- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
- Chi phí nhân công trực tiếp
- Chi phí sử dụng máy thi công
- Chi phí sản xuất chung
Đồng thời, công ty đã xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất là các công trình, hạng mục công trình, các giai đoạn của hạng mục công trình...từ đó xác định phương pháp trực tiếp để tập hợp chi phí sản xuất. Chi phí trực tiếp phục vụ cho công trình, hạng mục công trình nào thì tập hợp cho công trình, hạng mục công trình đó. Các chi phí gián tiếp, chi phí chung liên quan đến nhiều công trình, không thể đưa trực tiếp vào giá thành sản phẩm một công trình, hạng mục công trình cụ thể thì tiến hành phân bổ cho các công trình đó theo những tiêu thức thích hợp.
Mỗi công trình, hạng mục công trình đều được mở sổ chi tiết chi phí theo từng yếu tố chi phí để tập hợp chi phí sản xuất thực tế phát sinh cho công trình, hạng mục công trình đó. Kể từ khi đi vào thi công đến khi hoàn thành bàn giao. Cuối tháng, dựa vào sổ chi tiết, kế toán tổng hợp chi phí sản xuất trong tháng.
2.1.2. Kế toán các khoản mục chi phí sản xuất
Qua quá trình thực tập ở công ty, em đã được nghiên cứu số liệu của phòng kế toán về việc tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành các công trình xây lắp. Tuy nhiên, do thời gian có hạn, em chỉ trình bày kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp của công trình "Công trình nhà khối dân vận Thạch An" do đội thi công số 7 của Công ty trực tiếp thi công từ tháng 3 năm 2007 và hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng cuối tháng 12 năm 2007 để minh hoạ cho phương pháp kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở Công ty Cổ phần Xây lắp Cao Bằng.
Kế toán chi phí sản xuất xây lắp sử dụng các tài khoản 621, 622, 623, 627, 642, 631 để hạch toán. Các tài khoản này được mở chi tiết cho từng công trình, hạng mục công trình. Đối với mỗi công trình xây dựng, khi lập dự toán công ty xác định giá dự toán. Chủ nhiệm các đội tự chi tiêu mua sắm các thiết bị cần thiết cho công trình và gửi chứng từ gốc về công ty để hạch toán.
2.1.2.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
Đối với công trình xây dựng thì chi phí nguyên vật liệu là loại chi phí chiếm tỷ trọng lớn, thường từ 70% đến 80% (tuỳ theo kết cấu từng công trình) trong giá thành sản phẩm. Vì thế, việc quản lý vật tự, công tác kế toán vật liệu sẽ góp phần đảm bảo sử dụng hiệu quả và tiết kiệm vật tư.
Để hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, kế toán sử dụng TK 621 "Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp": Phản ánh chi phí nguyên vật liệu trực tiếp thực tế cho hoạt động xây lắp. TK này được mở chi tiết theo đối tượng: công trình, hạng mục công trình, các giai đoạn xây dựng, khối lượng xây lắp...
Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp ở công ty cổ phần Xây lắp Cao Bằng chủ yếu được phân chia thành 4 nhóm sau:
- Nguyên vật liệu chính: xi măng, sắt thép, cát, đá, sỏi, gạch các loại, nhựa đường, vôi cục… đây là đối tượng lao động chủ yếu khi tham gia vào quá trình xây dựng.
- Vật liệu phụ: đinh, dây thép buộc, chổi quét, thuốc nổ, sơn, phụ gia khác…
- Nhiên liệu: xăng, dầu chạy máy…
- Vật liệu khác: Phụ tùng sửa chữa thay thế, phế liệu, gạch vụn, sắt, thép, gỗ vụn…
Công ty sử dụng phương pháp kiểm kê định kỳ để phản hạch toán hàng tồn kho.
Khi một đội được giao nhiệm vụ thi công một công trình, mỗi bộ phận của đội sẽ được giao từng phần cụ thể dưới sự chỉ đạo của đội trưởng đội xây dựng công trình. Sau khi tiến hành phân tích dự án, đội xây dựng lập bảng kế hoạch mua vật tư dựa trên khối lượng xây dựng và tiến độ thi công dự toán. Căn cứ vào bảng kế hoạch mua vật tư có xác nhận của phòng kế hoạch, nhân viên đi mua viết giấy đề nghi tạm ứng gửi lên phòng kế toán chờ xét duyệt và kế toán đội lập phiếu chi cấp tiền cho đội đi mua vật tư. Vật tư mua về được sử dụng trực tiếp cho thi công công trình không qua nhập kho. Công ty tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ nên hoá đơn mua hàng là hoá đơn GTGT và phần thuế GTGT được tách khỏi chi phí công trình và được hạch toán vào TK 133 "Thuế GTGT được khấu trừ".
Kế toán đội sẽ tập hợp chứng từ gốc và các chứng từ khác có liên quan, căn cứ vào tính hợp lý, hợp lệ của các chứng từ đó để ghi Nhật ký - Sổ cái của đội. Đồng thời kế toán đội mở sổ chi tiết theo dõi vật liệu nhập hàng ngày. Sổ chi tiết vật tư, công cụ được mở riêng cho từng loại vật tư, sổ được ghi chép trên cơ sở các hoá đơn mua hàng. Cuối kỳ, sau khi tiến hành kiểm kê và xác định được giá trị nguyên vật liệu tồn kho kế toán tính ra lượng nguyên vật liệu được xuất dùng trong kỳ. Sổ chi tiết vật liệu, công cụ là căn cứ để ghi vào bảng nhập, xuất, tồn nguyên vật liệu cuối kỳ. Sau cùng, kế toán thực hiện việc phân bổ nguyên vật liệu trên bảng phân bổ nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ.
Ví dụ minh hoạ: trong tháng 9 năm 2007, căn cứ vào kế hoạch vật tư của công trình nhà khối dân vận Thạch An, cán bộ đội sản xuất số 7 viết Giấy đề nghị tạm ứng mua gạch và xi măng bổ sung như sau:
Đơn vị: Công ty cổ phần Xây lắp Cao Bằng
Địa chỉ: Số 139 - Vườn Cam - Hợp Giang - Cao Bằng
GIẤY XIN TẠM ỨNG
Kính gửi: - Ban giám đốc công ty cổ phần Xây lắp Cao Bằng
- Phòng tài vụ công ty cổ phần Xây lắp Cao Bằng
Tên tui là: Nông Văn Hải
Đội: 7
Xin tạm ứng số tiền: 20.000.000đ
(Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng chẵn)
Lý do tạm ứng: Mua gạch các loại cho công trình Nhà khối dân vận Thạch An.
Giám đốc
(Ký tên và đóng dấu)
Kế toán trưởng
(Ký tên)
Ngày 6 tháng 9 năm 2007
Người tạm ứng
Biểu 2.1: Giấy đề nghị tạm ứng
Công ty cổ phần Xây lắp Cao Bằng
Số 139 Vườn Cam - Hợp Giang - Cao Bằng
PHIẾU CHI
Ngày 06 tháng 9 năm 2007
Mẫu số: 01TT
Ban hành theo QĐ số 1141-TC/QĐ/CĐKT
Ngày 1/11/1995 của Bộ Tài chính
Số: PC 408
Ghi Nợ: 1413
Ghi Có: 111.1
Người nhận tiền: Nông Văn Hải
Địa chỉ: Đội thi công số 7
Lý do: Chi tạm ứng (Đội 7 - Hải)
Số tiền: 20.000.000đ
Kèm theo.......chứng từ gốc
Giám đốc
Kế toán trưởng
Người lập phiếu
Người nộp tiền
Đã nhận đủ số tiền (Viết bằng chữ): Hai mươi triệu đồng chẵn
Biểu 2.2: Phiếu chi
HOÁ ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Liên 2: Giao khách hàng
Ngày 6 tháng 9 năm 2007
Mẫu số: 01 GTKT-3LL
LY/2007B
0025768
Đơn vị bán hàng...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement