Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Grantland
#649979

Download Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ dạng đầy đủ (theo phương pháp trực tiếp) mẫu số B 03a-DN miễn phí

- Các giao dịch về đầu tư và tài chính không trực tiếp sử dụng tiền hay các khoản tương đương tiền không được trình bày trên BCLCTT.
Ví dụ:
+ Việc mua tài sản bằng cách nhận những khoản nợ liên quan hoặc trực tiếp thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính.
+ Việc mua một doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu.
+Việc chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu.
- Các khoản mục tiền và tương đương tiền đầu kỳ và cuối kỳ, ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá quy ra tiền và các khoản tương đương tiền bằng ngoại tệ hiện có cuối kì được trình bày thành các chỉ tiêu riêng biệt trên BCLCTT để đối chiếu số liệu với các khoản mục tương ứng với Bảng cân đối kế toán.
- DN phải trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền có số dư cuối kỳ lớn do DN nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà các DN phải thực hiện.
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

áo tài chính tại thời điểm chia, tách, hợp nhất, sát nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động, phá sản.
9. Thời hạn nộp báo cáo tài chính:
Doanh nghiệp nhà nước:
-Thời hạn nộp báo cáo tài chính quý: Đơn vị kế toán phải nộp báo cáo tài chính chậm nhất là 20 ngày (kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán quý) ,tổng công ty nhà nước chậm nhất là 45 ngày ,còn đơn vị trực thuộc tổng công ty thì thời hạn nộp do tổng công ty quy định.
-Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm: Đơn vị kế toán phải nộp báo cáo tài chính chậm nhất là 30 ngày (kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm) ,tổng công ty nhà nước chậm nhất là 90 ngày, còn đơn vị trực thuộc tổng công ty thì thời hạn nộp do tổng công ty quy định.
Doanh nghiệp khác:
- Đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh phải nộp báo cáo tài chính chậm nhất là 30 ngày ( kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm ), các đơn vị khác nộp chậm nhất là 90 ngày.
-Đơn vị kế toán trực thuộc nộp báo cáo tài chính năm cho đơn vị cấp trên theo thời hạn do cấp trên quy định.
10. Nơi nhận báo cáo tài chính:
Đối tượng
Định kỳ
Nơi nhận báo cáo
Cơ quan
tài chính
Cơ quan
thuế (**)
Cơ quan
thống kê
DN cấp trên
(***)
Cơ quan
ĐKKD
1. Doanh nghiệp nhà nước
Quý, Năm
x (*)
X
x
x
X
2. Doanh nghiệp có vốn
ĐTNN
Năm
x
X
x
x
X
3. Các loại DN khác
Năm
X
x
x
X
(*) Đối với DN nhà nước đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì phải lập và nộp báo cáo tài chính cho Sở Tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đối với DN Nhà nước trung ương còn phải nộp báo cáo tài chính cho Bộ tài chính (Cục tài chính Doanh Nghiệp).
- Đối với DN nhà nước như: Ngân hàng thương mại, công ty xổ số kiến thiết, tổ chức tín dụng, công ty bảo hiểm, công ty kinh doanh chứng khoán phải nộp báo cáo tài chính cho Bộ tài chính (Vụ tài chính ngân hàng). Riêng công ty chứng khoán còn phải nộp báo cáo tài chính cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
(**) Các DN phải gửi báo cáo tài chính cho cơ quan thuế trực tiếp quả lý tại địa phương. Đối với các Tổng công ty Nhà nước còn phải nộp báo cáo tài chính cho Bộ tài chính (Tổng cục thuế).
(***) DNNN có đơn vị kế toán cấp trên thì phải nộp báo cáo tài chính cho đơn vị kế toán cấp trên. Đối với đơn vị khác có đơn vị kế toán cấp trên phải nộp báo cáo tài chính cho đơn vị cấp trên theo quy định của đơn vị kế toán cấp trên.
(****) Đối với DN mà pháp luật quy định phải kiểm toán báo cáo tài chính thì phải kiểm toán trước khi nộp báo cáo tài chính theo quy định. Báo cáo tài chính của DN đã thực hiện kiểm toán thì phải đính kèm báo cáo kiểm toán vào báo cáo tài chính trước khi nộp cho các cơ quan quản lý Nhà Nước và các doanh nghiệp cấp trên.
II. NỘI DUNG CHÍNH:
A. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (BCLCTT):
1. Khái niệm :
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là báo cáo tài chính tổng hợp phản ánh việc hoàn thành và sử dụng lượng tiền phát sinh trong kỳ báo cáo của doanh nghiệp.
2. Nguyên tắc lập và trình bày:
- Việc lập và trình bày báo cáo lưu chuyển tiền tệ (BCLCTT) hằng năm và các kì kế toán giữa niên độ phải tuân thủ các quy định của Chuẩn mực kế toán số 24-“Báo cáo lưu chuyển tiền tệ” và Chuẩn mực kế toán số 27-“BCTC giữa niên độ”.
- Các khoảng đầu tư ngắn hạn được coi là tương đương tiền trình bày trên BCLCTT chỉ bao gồm các khoảng đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có rủi ro khi chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó tại thời điểm báo cáo.
- Doanh nghiệp phải trình bày các luồng tiền trên BCLCTT theo 3 loại hoạt động:hoạt động kinh doanh,hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính theo qui định của chuẩn mực “Báo cáo lưu chuyển tiền tệ”.
+ Luồng tiền hoạt động kinh doanh là luồng tiền phát sinh từ các hoạt động tạo ra doanh thu chủ yếu của DNvà các hoạt động khác không phải là hoạt động đầu tư hay hoạt động tài chính.
+ Luồng tiền hoạt động đầu tư là luồng tiền phát sinh từ các hoạt động mua sắm, xây dựng thanh lý, nhượng bán các tài sản dài hạn và các khoản đầu tư khác không thuộc các khoản tương đương tiền.
+ Luồng tiền hoạt động tài chính là luồng tiền phát sinh từ các hoạt động tạo ra thay đổi về quy mô và kết cấu vốn chủ sở hữu và vay vốn của DN.
- DN được trình bày luồng tiền từ các hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư, hoạt động tài chính theo cách thức phù hợp nhất với đặc điểm hoạt động kinh doanh của DN.
- Các luồng tiền phát sinh từ hoạt động kinh doanh,hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính sau đây được báo cáo trên cơ sở thuần:
+ Thu tiền và chi trả tiền hộ khách hàng như tiền thuê thu hộ,chi hộ và trả lại cho chủ sở hữu tài sản.
+ Thu tiền và chi tiền đối với các khoản có vòng quay nhanh,thời hạn đáo hạn ngắn như: Mua,bán ngoại tệ; mua,bán chứng khoáng đầu tư; các khoản đi vay hoặc cho vay ngắn hạn khác có thời hạn thanh toán không quá 3 tháng.
- Các luồng tiền phát sinh từ các giao dịch bằng ngoại tệ phải được quy đổi ra đồng tiền chính thức sử dụng trong ghi sổ kế toán và lập BCTC theo tỷ giá hối đoái tại thời điểm phát sinh giao dịch.
- Các giao dịch về đầu tư và tài chính không trực tiếp sử dụng tiền hay các khoản tương đương tiền không được trình bày trên BCLCTT.
Ví dụ:
+ Việc mua tài sản bằng cách nhận những khoản nợ liên quan hoặc trực tiếp thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính.
+ Việc mua một doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu.
+Việc chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu.
- Các khoản mục tiền và tương đương tiền đầu kỳ và cuối kỳ, ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá quy ra tiền và các khoản tương đương tiền bằng ngoại tệ hiện có cuối kì được trình bày thành các chỉ tiêu riêng biệt trên BCLCTT để đối chiếu số liệu với các khoản mục tương ứng với Bảng cân đối kế toán.
- DN phải trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền có số dư cuối kỳ lớn do DN nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà các DN phải thực hiện.
3. Cơ sở lập: - Bảng cân đối kế toán
-Báo cáo KQHĐKD
- Bản thuyến minh BCTC. - BCLCTT kỳ trước
- Các tài liệu kế toán khác, như: Sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết của các TK 111, 112, 113; Sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết của các tài khoản liên quan khác, bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ và các tài liệu kế toán chi tiết khác …
4. Mục đích:
- Cung cấp thông tin cho các đối tương sử dụng để phân tích ,đánh giá về thời gian cũng như mức độ chắc chắn của việc tạo ra các khoản tiền trong tương lai .
-Cung cấ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement