Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By huynhanh_333
#649958 Download Khóa luận Tăng cường hoạt động xúc tiến của công ty du lịch và tiếp thị giao thông vận tải Vietravel tại Hải Phòng miễn phíMỤC LỤC:
PHẦN MỞ ĐẦU . 1
1. Tính cấp thiết của đề tài . 5
2. Mục tiêu đề tài. . 5
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu. . 6
4. Phƣơng pháp nghiên cứu. . 6
5. Bố cục của khóa luận . 6
CHƯƠNG 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG XÚC
TIẾN DU LỊCH TRONG KINH DOANH DU LỊCH . 7
1. Một số khái niệm cơ bản. . 7
1.2. Marketing và marketing du lịch. . 8
1.3.Xúc tiến và xúc tiến du lịch . 10
1.4. Đặc điểm, vai trò của xúc tiến du lịch . 11
2.Nội dung hoạt động xúc tiến của Doanh nghiệp lữ hành . 12
2.1.Quá trình truyền thông trong xúc tiến Du lịch. . 12
2.2.Công cụ xúc tiến du lịch cơ bản . 16
2.2.1.Quảng cáo . 16
2.2.2.Xúc tiến bán (khuyến mại) . 17
2.2.3.Tuyên truyền (Quan hệ công chúng- PR) . 18
2.2.4.Bán hàng cá nhân: . 20
2.2.5. Maketing trực tiếp . 21
3.Chính sách maketing mix khác hỗ trợ chính sách xúc tiến . 21
3.1.Chính sách sản phẩm . 21
3.2.Chính sách giá . 24
3.3.Chính sách phân phối . 26
CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN CỦA VIETRAVEL
HẢI PHÒNG . 30
1. Khái quát chung về Vietravel Hải Phòng. . 30
1.2. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy: . 31
1.3.Lĩnh vực kinh doanh và cơ sở vật chất: . 35
1.4. Kết quả kinh doanh của Vietravel Hải Phòng . 36
2.Thực trạng hoạt động xúc tiến của công ty . 37
2.1.Đặc điểm của thị trƣờng mục tiêu và hệ thống sản phẩm của công ty . 37
2.2.Quá trình xúc tiến tại công ty . 42
2.2.1.Xác định công chúng mục tiêu . 42
2.2.2.Xác định mục tiêu xúc tiến . 44
2.2.3.Thiết kế thông điệp . 45
2.3.2.Xúc tiến bán (khuyến mại) . 49
2.3.3.Tuyên truyền (Quan hệ công chúng- PR) . 51
2.2.4.Bán hàng cá nhân . 53
2.2.5.Maketing trực tiếp . 54
2.4.Các chính sách maketing mix, hỗ trợ chính sách xúc tiến . 55
2.4.1.Chính sách sản phẩm . 55
2.5.2 Chính sách giá . 57
2.5.3.Chính sách phân phối của Vietravel Hải Phòng. . 59
3.Nhận xét đánh giá về hoạt động xúc tiến: . 59
3.1.Thành công . 59
3.2.Tồn tại. 60
CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN
CỦA CÔNG TY VIETRAVEL HẢI PHÒNG TRONG THỜI GIAN TỚI . 63
1.Những căn cứ và quan điểm đề xuất giải pháp . 63
1.1.Căn cứ tình hình phát triển Du lịch Hải Phòng . 63
1.2.Căn cứ mục tiêu và chiến lƣợc kinh doanh của công ty Vietravel HP. . 66
1.3.Quan điểm đề xuất giải pháp tăng cƣờng hoạt động xúc tiến của công ty
Vietravel Hải Phòng trong thời gian tới. . 69
2.Giải pháp hoàn thiện chính sách xúc tiến . 69
2.1.Hoàn thiện việc nghiên cứu thị trƣờng mục tiêu . 69
2.2.Hoàn thiện công cụ xúc tiến . 72
2.2.1.Quảng cáo . 72
2.2.2.Khuyến mại (xúc tiến bán) . 74
2.2.3.Quan hệ công chúng. . 76
2.2.4.Bán hàng cá nhân . 76
2.2.5.Maketing trực tiếp . 77
2.3.Hoàn thiện ngân sách cho hoạt động xúc tiến. . 77
2.4. Hoàn thiện đánh giá hiệu quả hoạt động xúc tiến. . 78
2.5.Các giải pháp maketing mix hỗ trợ hoạt động xúc tiến. . 79
2.5.1.Chính sách sản phẩm. . 79
2.5.2.Các giải pháp cho chính sách giá . 80
2.5.3.Chính sách phân phối . 81
3.Một số kiến nghị vĩ mô. . 82
3.1.Đối với nhà nước và Bộ Văn hoá-Thể thao-Du lịch. . 82
3.2.Kiến nghị với UBND thành phố và Sở VHTTDL Hải Phòng. . 85
TÀI LIỆU THAM KHẢO . 89
PHỤ LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong thời đại thông tin thƣơng mại luôn tràn ngập thị trƣờng nhƣ hiện
nay, hoạt động xúc tiến có vai trò quan trọng với mọi doanh nghiệp, đặc biệt các
doanh nghiệp trong ngành dịch vụ-du lịch vì đặc điểm sản phẩm du lịch mang
tính thời vụ rõ nét, rất cần các hình thức kích cầu vào lúc trái vụ.
Sau thời gian thực tập tốt nghiệp ở công ty Vietravel Hải Phòng, em nhận
thấy vai trò của hoạt động xúc tiến với công ty là khá lớn. Mới thành lập đƣợc 2
năm nay, thƣơng hiệu công ty đã đƣợc đông đảo ngƣời dân thành phố biết đến,
đặc biệt với các chƣơng trình lữ hành quốc tế, nhờ các hoạt động khuyến mại sôi
nổi. Tuy nhiên các hoạt động xúc của công ty còn bị động theo hoạt động chung
của tổng công ty Vietravel trong và ngoài nƣớc; mà công ty chƣa có những kế
hoạch cho riêng mình.
Với mong muốn đƣa ra giải pháp góp phần cho sự phát triển của công ty,
cùng sự định hƣớng của thầy giáo hƣớng dẫn_TS Nguyễn Viết Thái ĐH Thƣơng
Mại, em xin nghiên cứu đề tài: "Tăng cường hoạt động xúc tiến của công ty Du
lịch và Tiếp thị GTVT Vietravel tại HP".
2. Mục tiêu đề tài.
Đƣa ra một số giải pháp và kiến nghị nhằm tằn cƣờng hoạt động xúc tiến
trong kinh doanh du lịch của công ty CN Du Lịch và Tiếp thị GTVT Vietravel
tại Hải Phòng.
1 Nhiệm vụ nghiên cứu.
2 Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận cơ bản hoạt động xúc tiến du lịch
trong kinh doanh lữ hành.
3 Phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động xúc tiến du lịch tại công ty
CN Du lịch và Tiếp thị GTVT Vietravel tại Hải Phòng.
4 Đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cƣờng hoạt động xúc tiến du lịch
của công ty CN Du lịch và Tiếp thị GTVT Vietravel tại Hải Phòng.
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu.
Đối tƣợng nghiên cứu: Hoạt động xúc tiến trong kinh doanh du lịch của
công ty Vietravel Hải Phòng.
Phạm vi nghiên cứu: Tập trung vào nghiên cứu việc đẩy mạnh hoạt động
xúc tiến trong kinh doanh du lịch của công ty Vietravel Hải Phòng, trong 2 năm
2008-2009.
4. Phƣơng pháp nghiên cứu.
Thu thập và xử lý thông tin.
Điều tra thực tế: theo dõi hoạt động kinh doanh của Công ty Vietravel Hải
Phòng trong 3 năm 2008, 2009,2010.
Kế thừa: kế thừa kiến thức các môn học Maketing du lịch, nhập môn khoa
học du lịch, quản trị lữa hành...
5. Bố cục của khóa luận
Chương I: Một số vấn đề lý luận cơ bản về hoạt động xúc tiến du lịch
trong kinh doanh du lịch.
Chương II: Thực trạng hoạt động xúc tiến du lịch tại công ty CN Du lịch
và Tiếp thị GTVT Vietravel tại Hải Phòng.
Chương III: Một số đề xuất tăng cường hoạt động xúc tiến du lịch của
công ty CN Du lịch và Tiếp thị GTVT Vietravel tại Hải Phòng.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By jeanne
Hình đại diện của thành viên
By daigia721
#986993 link mới cập nhật, mời bạn xem lại bài đầu để tải nhé
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement