Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By maiyeuemtrongdoi_pt1
#649940 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU . 5
1. Lý do chọn đề tài . 5
2. Mục đích nghiên cứu . 6
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu . 7
3.1. Đối tượng nghiên cứu . 7
3.2. Phạm vi nghiên cứu . 7
4. Phƣơng pháp nghiên cứu . 7
4.1. Phương pháp thu thập và xử lý tài liệu . 7
4.2. Phương pháp thực địa . 7
4.3. Phương pháp thống kê, phân tích, tổng hợp . 8
4.4. Phương pháp phân tích hệ thống . 8
5. Kết cấu của khóa luận . 8
PHẦN NỘI DUNG . 9
CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TÀI NGUYÊN DU LỊCH . 9
1.1. Khái niệm tài nguyên du lịch . 9
1.2. Đặc điểm của tài nguyên du lịch . 10
1.2.1. Một số loại tài nguyên du lịch là đối tƣợng khai thác của nhiều ngành
kinh tế – xã hội . 10
1.2.2. Tài nguyên du lịch có phạm trù lịch sử nên ngày càng có nhiều loại
tài nguyên du lịch đƣợc nghiên cứu, phát hiện, tạo mới và đƣa vào khai
thác, sử dụng . 11
1.2.3. Tài nguyên du lịch mang tính biến đổi . 11
1.2.4. Hiệu quả và mức độ khai thác tài nguyên du lịch phụ thuộc vào nhiều
yếu tố: . 11
1.2.5. Tài nguyên du lịch phong phú, đa dạng; có giá trị thẩm mỹ, văn hóa
lịch sử, tâm linh, giải trí; có sức hấp dẫn đối với du khách . 11
1.2.6. Tài nguyên du lịch là những loại tài nguyên có thể tái tạo đƣợc . 12
1.2.7. Tài nguyên du lịch có tính sở hữu chung . 12
1.2.8. Việc khai thác tài nguyên du lịch gắn bó mật thiết với vị trí địa lý . 12
1.2.9. Tài nguyên du lịch có tính mùa vụ và việc khai thác tài nguyên du
lịch mang tính mùa vụ . 13
1.2.10. Tài nguyên du lịch mang tính diễn giải và cảm nhận . 13
1.3. Ý nghĩa và vai trò của tài nguyên du lịch . 14
1.3.1. Ý nghĩa . 14
1.3.2. Vai trò . 14
1.4. Phân loại tài nguyên du lịch . 15
1.4.1. Tài nguyên du lịch tự nhiên . 15
1.4.1.1. Khái niệm . 15
1.4.1.2. Phân loại tài nguyên du lịch tự nhiên . 16
1.4.2. Tài nguyên du lịch nhân văn . 19
1.4.2.1. Khái niệm . 19
1.4.2.2. Phân loại . 20
TIỂU KẾT . 25
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG TÀI NGUYÊN DU LỊCH HUYỆN VÂN ĐỒN
QUẢNG NINH . 26
2.1. Giới thiệu khái quát về Vân Đồn . 26
2.1.1. Vị trí địa lý . 26
2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển . 27
2.1.3. Tình hình kinh tế – xã hội . 29
2.1.3.1. Kinh tế . 29
2.1.3.2. Văn hoá, các hoạt động . 30
2.2. Tài nguyên du lịch huyện Vân Đồn . 32
2.2.1. Tài nguyên du lịch tự nhiên . 32
2.2.1.1. Địa chất - Địa hình - Địa mạo . 32
2.2.1.2. Khí hậu . 37
2.2.1.3. Tài nguyên nước . 37
2.2.1.4. Tài nguyên sinh vật . 37
2.2.2. Tài nguyên du lịch nhân văn . 41
2.2.2.1. Tài nguyên du lịch nhân văn vật thể . 41
2.2.2.2. TNDL nhân văn phi vật thể . 65
2.3. Hiện trạng khai thác tài nguyên phục vụ phát triển du lịch huyện Vân Đồn 76
TIỂU KẾT . 80
CHƯƠNG III: NHỮNG GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU
QUẢ KHAI THÁC TÀI NGUYÊN PHÁT TRIỂN DU LỊCH HUYỆN VÂN ĐỒN
. 82
3.1. Mục tiêu phát triển du lịch của huyện . 82
3.1.1. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009 . 82
3.1.1.1. Các hoạt động đầu tư . 83
3.1.1.2. Hoạt động kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch . 83
3.1.1.3. Hoạt động kinh doanh phương tiện vận chuyển khách . 83
3.1.1.4. Hoạt động kinh doanh ăn uống . 84
3.1.1.5. Hoạt động quản lý, khai thác, sử dụng bãi tắm . 84
3.1.1.6. Hoạt động kinh doanh các sản phẩm bổ trợ . 84
3.1.2. Mục tiêu năm 2010 . 84
3.2. Giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả khai tác tài nguyên phát
triển du lịch . 85
3.2.1. Giải pháp . 85
3.2.1.1. Giải pháp về tổ chức quản lý . 85
3.2.1.2. Giải pháp về vốn . 86
3.2.1.3. Giải pháp về cơ chế chính sách . 86
3.2.1.4. Giải pháp tăng cường quản lý Nhà nước về du lịch tại địa
phương . 89
3.2.1.5. Giải pháp về hoạt động xúc tiến quảng bá . 90
3.2.1.6. Giải pháp khoa học công nghệ . 91
3.2.1.7. Giải pháp bảo vệ môi trường cảnh quan du lịch . 91
3.2.1.8. Giải pháp về giáo dục cộng đồng . 94
3.2.2. Một số kiến nghị . 95
KẾT LUẬN . 97
TÀI LIỆU THAM KHẢO . 98

1. Lý do chọn đề tài
Du lịch là một trong những ngành kinh tế có sự định hƣớng tài nguyên rõ rệt.
Sự ảnh hƣởng đó đƣợc thể hiện trên nhiều khía cạnh khác nhau. Tài nguyên du lịch là
cơ sở để tạo nên sự phong phú của các sản phẩm du lịch nhằm thỏa mãn nhu cầu du
lịch ngày càng đa dạng của du khách, là mục đích du lịch của du khách. Mỗi loại tài
nguyên du lịch lại mang trong mình những hấp dẫn, nét đẹp riêng có. Tài nguyên du
lịch tự nhiên tạo ra giá trị về mặt vui chơi giải trí: tài nguyên du lịch để phát triển các
loại hình du lịch mạo hiểm nhƣ du lịch thám hiểm hang động là hệ thống các hang
động đá vôi có nhiều điều bí hiểm, du lịch lặn biển với tài nguyên sinh vật biển phong
phú, đa dạng, đặc sắc. Tài nguyên du lịch nhân văn tạo ra giá trị nhận thức về truyền
thống tốt đẹp, tinh hoa trí tuệ, giá trị văn hóa, nghệ thuật đất nƣớc nhƣ: các di tích lịch
sử văn hóa, lễ hội, phong tục tập quán…
Tài nguyên du lịch là nguồn lực quan trọng nhất, mang tính quyết định sự phát
triển của ngành du lịch. Tài nguyên du lịch ảnh hƣởng trực tiếp đến tổ chức lãnh thổ
du lịch, sự hình thành chuyên môn hóa các vùng du lịch và hiệu quả kinh tế du lịch.
Thực tế cho thấy, các địa phƣơng, các quốc gia có nguồn tài nguyên du lịch phong
phú, đa dạng, đặc sắc, có mức độ tập trung cao, đƣợc quản lý quy hoạch, khai thác,
bảo vệ, tôn tạo hợp lý theo hƣớng tiết kiệm, bền vững sẽ có ngành Du lịch phát triển
bền vững, đạt hiệu quả cao. Ngƣợc lại các địa phƣơng, các quốc gia tuy có nguồn tài
nguyên đa dạng, phong phú, đặc sắc nhƣng không đƣợc quản lý, lý quy hoạch, khai
thác, bảo vệ, hợp lý, tiết kiệm sẽ làm cho nguồn tài nguyên bị suy kiệt và hiệu quả
kinh doanh du lịch thấp.
Việt Nam với địa hình 3/4 diện tích là đồi núi, là đất nƣớc có bề dày văn hóa lịch
sử hàng ngàn năm đã tạo cho đất nƣớc nguồn tài nguyên du lịch tự nhiên và nhân văn
vô cùng phong phú. Đây chính là cơ sở hình hành nhiều trung tâm du lịch lớn khắp
mọi miền tổ quốc: Hà Nội, Hải Phòng, Huế, Nha Trang, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí
Minh…và Quảng Ninh cũng là một trong số đó.
Quảng Ninh là một địa danh giàu tiềm năng du lịch, là một đỉnh của tam giác
tăng trƣởng du lịch miền bắc Việt Nam. Toàn tỉnh có 4 trung tâm du lịch trọng điểm
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By tungvd
Hình đại diện của thành viên
By thanhphong31
#1027191 bạn ơi giúp mình tài liệu này với. thank you


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tài liệu Sử dụng tài liệu văn học để gây hứng thú cho học sinh trong dạy học lịch sử việt nam lớp 11 trung học phổ thông (chương trình chuẩn) luận văn ths. giáo dục học
Hình đại diện của thành viên
By rica17
#1027192
thanhphong31 đã viết:bạn ơi giúp mình tài liệu này với. thank you


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tài liệu Sử dụng tài liệu văn học để gây hứng thú cho học sinh trong dạy học lịch sử việt nam lớp 11 trung học phổ thông (chương trình chuẩn) luận văn ths. giáo dục học
Đây là chỗ nào mà bạn yêu cầu tài liệu?
Không tìm à, bài này có rồi
Sử dụng tài liệu văn học để gây hứng thú cho học sinh trong dạy học lịch sử Việt Nam lớp 11 trung học phổ thông (Chương trình chuẩn)
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement