Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By pc_lee2010
#649905

Download Khóa luận Nghiên cứu sự phát triển và những giải pháp để phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên hiện tại và trong tương lai miễn phí

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
PHẦN MỞ ĐẦU . 1
1. Lý do chọn đề tài . 5
2. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu đề tài . 6
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 6
4. Phương pháp nghiên cứu . 7
5. Bố cục . 7
Chương 1. THÁI NGUYÊN-MẢNH ĐẤT GIÀU TIỀM NĂNG DU LỊCH . 8
1.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TỈNH THÁI NGUYÊN . 8
1.1.1. Đặc điểm tự nhiên . 9
1.1.2. Dân cư, dân tộc và tổ chức hành chính . 11
1.1.3. Đặc điểm kinh tế-xã hội . 14
1.2. TIỀM NĂNG DU LỊCH TỈNH THÁI NGUYÊN . 15
1.2.1. Tiềm năng tự nhiên . 15
1.2.2. Tiềm năng nhân văn . 18
Chương 2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH THÁI NGUYÊN
GIAI ĐOẠN 2000- 2010 . 34
2.1. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2000 - 2005 . 34
2.1.1. Trước năm 2001 . 34
2.1.2. Từ năm 2001 đến năm 2005 . 34
2.2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2006 - 2010 . 42
2.2.1. Kết quả hoạt động du lịch Thái Nguyên giai đoạn 2006-2008 . 42
2.2.2. Kết quả hoạt động du lịch Thái Nguyên 2009-2010 . 48
2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH TỈNH THÁI NGUYÊN TRONG
NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY . 59
2.3.1. Thực trạng về chất lượng lao động du lịch . 59
2.3.2. Thực trạng về đội ngũ cán bộ quản lý Nhà nước về du lịch . 60
2.3.3. Thực trạng về cơ sở đào tạo nguồn nhân lực du lịch . 61
Chương 3. ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI
ĐOẠN 2009-2015, PHưƠNG HưỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT
TRIỂN DU LỊCH TỈNH THÁI NGUYÊN TRONG TưƠNG LAI . 62
3.1. ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2009-2015 . 62
3.1.1. Mục đích-Yêu cầu . 62
3.1.2. Mục tiêu-Nhiệm vụ . 63
3.1.3. Nội dung Đề án . 67
3.2. PHưƠNG HưỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH THÁI
NGUYÊN TRONG TưƠNG LAI . 72
3.2.1. Phương hướng và mục tiêu chủ yếu phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên . 72
3.2.2. Các giải pháp phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên trong tương lai.70
KẾT LUẬN . 80
PHỤ LỤC
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

m ngày Thƣơng binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2007/); liên hoan Văn hóa
thông tin lƣu động các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm ngày sinh nhật Bác Hồ
(19/5/1890-19/5/2007)...
Năm 2008, thực hiện Nghị định 13/CP của Chính phủ về việc thành lập các
cơ quan chuyên môn giúp UBND tỉnh, trong đó có thành lập Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch đã phần nào ảnh hƣởng đến công tác quản lý Nhà nƣớc về du
lịch trong thời gian đầu của các địa phƣơng trên cả nƣớc nói chung và tỉnh Thái
Nguyên nói riêng. Tháng 5/2008, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái
Nguyên đƣợc thành lập và đi vào hoạt động chính thức. Cuối năm 2008, tuy có
gặp nhiều khó khăn chung của nền kinh tế đất nƣớc do chịu ảnh hƣởng của sự
suy thoái kinh tế thế giới, song hoạt động du lịch của tỉnh Thái Nguyên vẫn đạt
đƣợc nhiều kết quả đáng phấn khởi.
* Hoạt động tuyên truyền, quảng bá xúc tiến về du lịch
Là nhiệm vụ hàng đầu trong chƣơng trình hành động Quốc gia về phát triển
du lịch, có ý nghĩa quan trọng nhằm tạo sự chuyển biến và nâng cao nhận thức
của các cấp, các ngành cũng nhƣ của toàn xã hội về vai trò, nhiệm vụ của du lịch
trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện CNH-HĐH đất nƣớc. Trong 4
năm, du lịch Thái Nguyên đã đƣợc sự quan tâm đầu tƣ từ ngân sách Nhà nƣớc và
kinh phí do các doanh nghiệp cho công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch địa
phƣơng:
Tuyên truyền, quảng cáo qua tập gấp, làm phim phóng sự truyền hình về du
lịch Thái Nguyên trên VTV1, VTV2 và VTV4; xuất bản tập san, bản đồ du lịch
Thái Nguyên, dựng biển quảng cáo lớn về du lịch Thái Nguyên, đĩa CD song
ngữ tiếng Anh và tiếng Việt về du lịch Thái Nguyên phục vụ công tác tuyên
truyền. Xây dựng website du lịch Thái Nguyên trên mạng thông tin Tổng cục Du
lịch để quảng bá đến du khách quốc tế và trong nƣớc; tổ chức các cuộc hội thảo
Tìm hiểu hoạt động du lịch tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2000 - 2010
Sinh viên Đoàn Thị Kiều, lớp VH1003 44
xúc tiến đầu tƣ phát triển du lịch; hội chợ du lịch...
Đặc biệt, Năm Du lịch Quốc gia (2007) đã đƣợc đầu tƣ nguồn kinh phí lớn
để xây dựng các công trình quảng cáo về du lịch Thái Nguyên: 7 panô lớn, 40
panô loại nhỏ và vừa; in, treo hàng ngàn m2 băng zôn tuyên truyền trên các trục
đƣờng phố, đô thị trong tỉnh, tuyên truyền trên báo đài truyền hình Trung ƣơng,
địa phƣơng, 6 tỉnh Việt Bắc và nhiều ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền, quảng bá
khác.
* Công tác đầu tư xây dựng và nâng cấp cơ sơ vật chất, hạ tầng kỹ thuật
phát triển du lịch
Năm 2006, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành liên quan tập trung triển
khai thực hiện các dự án phát triển văn hóa và du lịch.
- Về phát triển hạ tầng du lịch
+ Chỉnh trang lại đô thi, các huyện, thị xã, thành phố và hoàn thành trƣớc
ngày 31/12/2006, đảm bảo kịp tiến độ phục vụ Năm Du lịch Quốc gia 2007.
+ Đầu tƣ xây dựng, cải tạo và nâng cấp các tuyến giao thông quốc lộ-tỉnh
lộ, các cơ sở hạ tầng: đƣờng ĐT270 (Đán-Núi Cốc); dự án cụm công trình dịch
vụ du lịch ATK Định Hóa; dự án đƣờng đi bộ lên hang và trong hang Phƣợng
Hoàng-suối Mỏ Gà huyện Võ Nhai; bãi đỗ xe khu vực phía Bắc hồ Núi Cốc;
nâng cấp đƣờng giao thông xã Phú Đình-Đèo De, đƣờng La Hiên-Cúc Đƣờng-
Thần Sa (huyện Võ Nhai); dự án cơ sở hạ tầng khu du lịch Hồ Núi Cốc (giai
đoạn 1-đƣờng 2 chiều) tuy chƣa hoàn thiện theo thiết kế song đã góp phần phục
vụ du khách đến tỉnh Thái Nguyên.
- Về phục hồi, tôn tạo các di tích lịch sử cách mạng kháng chiến
+ Bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử cách mạng ATK Định Hóa thuộc
chƣơng trình mục tiêu. Các dự án đã hoàn thành và đƣa vào sử dụng: dự án đầu
tƣ tôn tạo di tích lịch sử đồi Khau Tý (xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa), di tích
Thẩm Khen, di tích Tỉn Keo...
Tìm hiểu hoạt động du lịch tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2000 - 2010
Sinh viên Đoàn Thị Kiều, lớp VH1003 45
+ Các dự án văn hóa đƣợc thực hiện trong năm 2008: dự án bảo tồn dân tộc
Tày ở bản Quyên, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa; tôn tạo Nhà tƣởng niệm Chủ
tịch Hồ Chí Minh; di tích Núi Văn-Núi Võ (đền thờ Lƣu Nhân Chú (huyện Đại
Từ); chùa Mai Sơn (huyện Phú Bình); di tích đồi Phong Tƣớng; nhà trƣng bày
ATK Định Hóa (xã Phú Đình, huyện Định Hóa); chống xuống cấp một số di
tích lịch sử cấp tỉnh.
Nhƣ vậy, từ năm 2006-2008 số cơ sở lƣu trú du lịch thuộc mọi thành phần
kinh tế trong tỉnh đƣợc đầu tƣ phát triển, tăng bình quân 25%/năm, đáp ứng nhu
cầu ăn nghỉ của khách từ bình dân đến cao cấp với công xuất phục vụ 3.000 lƣợt
khách/ngày đêm.
Theo báo cáo tổng kết Năm du lịch Quốc gia Thái Nguyên 2007, tổng số
vốn đầu tƣ cho các dự án phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ Năm du lịch Quốc gia
là 150 tỷ đồng (tính cả trong 2 năm 2006-2007), ngoài ra các doanh nghiệp
thuộc mọi thành phần kinh tế huy động vốn đầu tƣ nâng cấp cơ sở vật chất kỹ
thuật du lịch khoảng 100 tỷ đồng. Trong công tác xã hội hóa, sự đóng góp của
các tổ chức, cá nhân đối với sự phát triển văn hóa, thể thao và du lịch của tỉnh
là: tài trợ Năm du lịch Quốc gia 2007 là 4 tỷ đồng; năm 2008, bảo tồn tôn tạo
các di tích lịch sử đạt trên 10 tỷ đồng; tổ chức các hội thi du lịch 100 triệu đồng.
* Nâng cao chất lượng dịch vụ và đa dạng hóa các sản phẩm du lịch
- Về công tác quản lý Nhà nước nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên đã triển khai kịp thời
luật Du lịch, Nghị định 92/2007/NĐ-CP ngày 1/6/2007 của Chính phủ về
hƣớng dẫn thi hành một số điều của luật Du lịch và các văn bản pháp lệnh, Nghị
định, Thông tƣ của Chính phủ và Tổng cục Du lịch, quản lý Nhà nƣớc về du lịch
đến các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trong tỉnh. Tham mƣu giúp
UBND tỉnh ban hành các văn bản quản lý Nhà nƣớc về du lịch trên địa bàn tỉnh;
thƣờng xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị du lịch chấp hành nghiêm
chỉnh các quy định Nhà nƣớc ban hành, kinh doanh đúng pháp luật và hiệu quả.
Tìm hiểu hoạt động du lịch tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2000 - 2010
Sinh viên Đoàn Thị Kiều, lớp VH1003 46
- Về đa dạng hóa sản phẩm du lịch
Thái Nguyên có 4 khu du lịch trọng điểm, mỗi khu đều có những sản phẩm
đặc trƣng riêng. Trong 3 năm, du lịch Thái Nguyên đã từng bƣớc triển khai thực
hiện và tiến hành khảo sát nhằm khai thác các sản phẩm đặc trƣng của từng địa
phƣơng nhƣ: hàng năm phối hợp với các cấp chính quyền địa phƣơng tổ chức lễ
hội truyền thống dân tộc thiểu số vùng Đông Bắc để khai thác phát huy các giá
trị văn hóa phi vật thể tiêu biểu nhƣ các lễ hội, các hoạt động văn hóa văn nghệ
địa phƣơng để thu hút khách du lịch: tổ chức lễ hội Lồng Tồng, lễ hội Đền
Đuổm; liên hoan tiếng hát du lịch Thái Nguyên; hội thi lễ tân du lịch và văn hóa
ẩm thực tỉnh Thái Nguyên; thực hiện chƣơng trình du lịch gắn với văn hóa-lễ
hội và nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch khác để giới thiệu tiềm năng du
lịch văn hóa tỉnh Thái Nguyên với du khác...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement