Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By hoangchienthangt
#649903

Download Khóa luận Tìm hiểu hoạt động du lịch ở huyện đảo Vân Đồn - Quảng Ninh miễn phí

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU . 1
1. Lý do chọn đề tài . 1
2. Mục tiêu nghiên cứu . 3
3. Đối tượng phạm vi nghiên cứu . 3
4. Phương pháp nghiên cứu . 4
5. Đóng góp của khóa luận . 5
6. Bố cục của khóa luận . 5
Chương I: MẤY VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ DU LỊCH BIỂN ĐẢO . 6
1.1. Khái niệm . 6
1.1.1. Biển . 6
1.1.2. Đảo . 7
1.1.3. Du lịch biển đảo . 9
1.2. Du lịch biển đảo ở Quảng Ninh . 9
1.3. Thuận lợi và khó khăn của việc khai thác du lịch biển đảo . 13
1.3.1. Thuận lợi . 13
1.3.2. Khó khăn . 13
Tiểu kết chương I . 15
Chương II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH BIỂN ĐẢO Ở
VÂN ĐỒN . 16
2.1. Vài nét chung về Vân Đồn . 16
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển . 16
2.1.2. Vị trí địa lý . 19
2.1.3. Dân số . 19
2.1.4. Khí hậu . 19
2.2. Tài nguyên du lịch tự nhiên . 20
2.2.1. Địa hình . 20
2.2.2. Thủy văn . 22
2.2.3. Thế giới động vật . 24
2.3. Tài nguyên du lịch nhân văn . 27
2.3.1. Tài nguyên du lịch vật thể . 27
2.3.2. Tài nguyên du lịch phi vật thể . 33
2.4. Cơ sở hạ tầng du lịch và cơ sở vật chất phục vụ du lịch . 37
2.4.1. Cơ sở hạ tầng . 37
2.4.2. Cơ sở vật chất kỹ thuật . 39
2.5. Sản phẩm du lịch và thị trường khách . 46
2.5.1. Thị trường khách du lịch . 49
2.5.1.1. Thị trường khách du lịch quốc tế . 50
2.5.1.2. Thị trường khách du lịch nội địa . 50
2.6. Đánh giá chung . 53
2.6.1. ưu điểm . 53
2.6.2. Hạn chế . 54
Tiểu kết chương II . 54
Chương III: MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ NHẰM PHÁT TRIỂN HOẠT
ĐỘNG DU LỊCH TRÊN HUYỆN ĐẢO VÂN ĐỒN . 55
3.1. Định hướng phát triển du lịch . 55
3.1.1. Định hướng không gian phát triển và sản phẩm du lịch . 55
3.1.2. Định hướng đối với thị trường khách . 56
3.2. Một số khuyến nghị . 58
3.2.1. Khuyến nghị đối với Bộ Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch . 58
3.2.2. Khuyến nghị đối với tỉnh Quảng Ninh . 58
3.2.3. Khuyến nghị đối với huyện Vân Đồn . 59
3.2.4. Khuyến nghị với các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn . 59
Tiểu kết chương III . 60
KẾT LUẬN . 61
TÀI LIỆU THAM KHẢO . 63
PHIẾU HỎI . 66
PHỤ LỤC . 69
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

oài trong ngành giun đốt có
sâu đất, giun tơ chính là nguồn hải sản ƣu thế của vùng quần đảo này, giá
trị kinh tế cao, nguồn lợi lớn từ nhiều đời nay của cộng đồng địa phƣơng (
thƣờng gọi là Sá Sùng). Nguồn phát sinh dồi dào, trữ lƣợng lớn, phẩm chất
cao, chủ yếu đối với các loài Sá Sùng, Bào Ngƣ, Hải Sâm, Cỏ Gai, Trai cho
Ngọc, trên các bãi cát ngập triều, bãi bùn, thềm đá. San hô và rặng san hô ở
vùng này tuy chƣa đến mức độ phong phú nhƣ ở một số vùng khác ở nƣớc
ta, do những nguyên nhân địa chất biển, hải văn và môi trƣờng liên quan
nhƣng vẫn có những đặc điểm riêng. Khảo sát sơ bộ cho thấy trong vùng có
66 loài san hô đỏ, 13 loài san hô sừng và thân mềm. Có một số loài san hô
quý nhƣ Tám Tia, Hồng Sắc, đang ở thời kỳ phát triển. Trên thềm đảo ở
tầm sâu trên 6m phía Đông Bắc đảo Ba Mùn, đảo Sậu, tập trung nhiều hơn.
Thềm đảo phía nam gần Cửa Đối – Quan Lạn là nơi tập trung san hô sau
phía Bắc và Đông Bắc.Tại khu vực hƣớng chính đông của đảo Ba Mùn
cũng là khu vực tập trung san hô( có hơn 30 loài).
Quần thể san hô trong vùng chƣa hình thành các bãi rạn rộng lớn,
đang ở từng cụm nhỏ. Tuy nhiên có tới 70 loài san hô, phân bố khá tập
trung ở một số khu vực. Các loài đáy biển bao gồm 13loài họ cá Mú, 12loài
cá Khế và sau đó là các loài khác nhƣ Mập, Đuối, He, Kìm, Thu, Sơn,
Căng...những loài cá trong vùng phân bố, nhóm cá nổi xa bờ, nhóm cá
tầng đáy, nhóm cá trong các rạn và cụm san hô. Ngoài cá còn có những loại
tôm, cua, thân mềm, da gai...Quần thể ốc cũng rất phong phú, đặc biệt một
số loài ốc có giá trị cao chỉ có nhiều ở vùng này nhƣ ốc sao, ốc hƣơng, ốc
đỏ, ốc đế.
Về thực vật, Vân Đồn có hàng ngàn ha rừng với các loài gỗ quý, tiêu
biểu nhƣ thiết đinh, lát hoa, kim giao, thông, tre, táu mật, lim xanh...Ngoài
ra Vân Đồn còn có vƣờnquốc gia Bái Tử Long là nơi lƣu giữ nhiều hệ sinh
thái biển điển hình với giá trị đa dạng sinh học cao. Thực vật ƣu thế ở đây
gồm các loài thuộc họ Vang, Chè, Trâm. Thực vật rừng khá phong phú và
đa dạng đến nay đã ghi nhận đƣợc 398 loài thực vật bậc cao có mạch, trong
đó có 4 loài đƣợc ghi trong sách đỏ Việt Nam nhƣ Kim Giao, Ba Kích,
Giác Đề và Thổ Phục Linh. Hệ động vật theo các ghi chép trƣớc đây Bái
Tử Long có một hệ động vật có xƣơng sống rất phong phú và đa dạng
nhƣng hiện nay đã bị suy giảm nghiêm trọng. Theo một số báo cáo thì lợn
rừng và mang vẫn còn xuất hiện nhƣng những loài thú lớn nhƣ gấu thì
không còn đƣợc phát hiện.
Với sự đa dạng phong phú của các loài động thực vật đặc biệt với
những khu rừng nguyên sinh nhiệt đới vẫn còn đƣợc bảo tồn nguyên vẹn
trong vƣờn quốc gia, đây chính là nguồn tài nguyên du lịch tự nhiên quan
trọng để phát triển các loại hình du lịch thân thiện với môi trƣờng nhƣ du
lịch sinh thái, du lịch tìm hiểu tự nhiên.
2.3. Tài nguyên du lịch văn hóa – nhân văn
Vân Đồn đƣợc biết đến là vùng đất có lịch sử lâu đời, ngay từ thời
tiền sử con ngƣời đã có mặt và sinh sống ở nơi đây. Trải qua bao thăng
trầm của lịch sử những dấu ấn của ngƣời xƣa vẫn còn để lại qua các di chỉ
khảo cổ học quan trọng. Theo thời gian những cƣ dân ấy vẫn gắn bó với
mảnh đất này để xây dựng và phát triển. Lịch sử đã ghi nhận nơi đây đã
từng có những thời kỳ kinh tế, thƣơng mại phát triển rực rỡ mà sự ra đời và
phát triển thƣơng cảng Vân Đồn là một ví dụ. Chính vì vậy mà cho tới hôm
nay Vân Đồn vẫn còn gìn giữ đƣợc một hệ thống các di sản văn hóa vật thể
và phi vật thể hết sức phong phú, đây cũng là nguồn tài nguyên du lịch
quan trọng cho phát triển du lịch.
2.3.1. Tài nguyên du lịch vật thể
Các đảo trong khu vực Vân Đồn còn lƣu giữ các giá trị văn hóa
thuộc nền văn hóa Hạ Long. Cuối năm 1937 nhà khảo cổ học Thụy Điển
An-Đéc-Xen và hai chị em nhà khảo cổ học ngƣời Pháp M.Co-Li-Na đã đi
điền giã nhiều tháng đến các bãi biển, hang động trên các đảo Ngọc Vừng,
Cống Đông, Cống Tây, Thoi Giếng, Soi Nhụ...Họ đã phát hiện ra nhiều
hiện vật công cụ bằng đá của ngƣời nguyên thủy nhƣ: bàn mài, chày
nghiền, mảnh tƣớc, vòng tay...Từ đó tới nay các nhà khoa học Việt Nam
tiếp tục khảo cổ khai quật và đã phát hiện thêm nhiều di chỉ khảo cổ trong
khu vực Vịnh Hạ Long và Bái Tử Long có giá trị. Năm 1968 các nhà khảo
cổ đó phát hiện ra hang Soi Nhụ tìm thấy vại sành, vỏ hà ốc có liên đại
cách đây 4000 năm. Các nhà khảo cổ học Việt Nam và thế giới đã gọi các
di chỉ này thuộc nền văn hóa Hạ Long có liên đại cách ngày nay khoảng
hơn 4000 năm.
Các di tích thời tiền sử
Hang Soi Nhụ: Nằm trên đảo Soi Nhụ thuộc xã Hạ Long huyện
Vân Đồn nằm cách thị trấn Cái Rồng khoảng 4km về phía Bắc. Đây là một
trong những di chỉ khảo cổ học quan trọng của văn hóa Hạ Long. Năm
1938 lần đầu tiên hang động này đƣợc phát hiện bởi hai nhà khảo cổ học
ngƣời Pháp. Với những di chỉ khảo cổ tìm đƣợc bao gồm các tàn tích thức
ăn, công cụ lao động, đồ gốm...có thể khẳng định đây là một trong những
ngôi nhà cổ của các cƣ dân văn hóa Hạ Long.
Theo kết quả phân tích cacbon C14 các nhà khảo cổ đã đƣa ra niên
đại cách ngày nay khoảng trên 14000 năm, điều này chứng tỏ hàng ngàn
năm trƣớc mảnh đất này đó có cƣ dân sinh sống.
Hang Soi Nhụ căn nhà cổ nhất của các cƣ dân văn hóa Hạ Long đã
và sẽ là một trong những điểm tham quan nghiên cứu quan trọng của du
lịch Vân Đồn cũng nhƣ của du lịch Quảng Ninh.
Hang Hà Giắt: Hà Giắt là một thôn thuộc xã Đoàn Kết thuộc huyện
Vân Đồn. Địa danh Hà Giắt có từ lâu đời do những ngƣời Việt gốc Hoa đặt
tên với ý nghĩa là nhất, là một. Năm 1937 các nhà khảo cổ học ngƣời Pháp
đã tới đây điều tra khai quật họ đã phiên âm Hà Giắt thành Hayart để gọi
những bộ sƣu tập hiện vật ở đây. Sƣu tập Hayart hiện nay còn đƣợc lƣu giữ
tại bảo tàng lịch sử Việt Nam.
Hà Giắt là một trong những địa điểm khảo cổ học quan trọng của văn
hóa Hạ Long. Bộ sƣu tập hiện vật ở hang Hà Gíăt hiện nay còn khoảng 70
hiện vật. Toàn bộ là đồ đẽo và công cụ có dấu vết sử dụng không qua chế
tác. Hầu hết đồ đá trong bộ sƣu tập này đều làm bằng cuội grannít, đá có
hạt thô lẫn trong những tinh thể trắng, vỏ cuội xù xì đã bị nƣớc phong hóa.
Đây là đặc điểm chung của vùng biển Hạ Long.
Về niên đại, di chỉ Hà Giắt có niên đại cách ngày nay khoảng 14000
năm vào khoảng trung kỳ đá mới, qua đây có thể thấy rằng ngƣời Hà Giắt
và ngƣời Soi Nhụ cũng chung sống ở một thời kỳ mà các nhà khảo cổ học
gọi chung thời kì này là văn hóa Soi Nhụ.
Di chỉ Ngọc Vừng: Cách đây 5000 năm ngƣời nguyên thủy thuộc
thời đại đá mới đã đến đây cƣ trú. Ngày nay dân cƣ địa phƣơng trong lúc
làm vƣờn thƣờng bắt gặp rìu đá, bôn đá vừa có vai vừa có nấc, chì lƣới, bàn
mài có rãnh, hòn kê là những di sản của ngƣời nguyên thủy đã sinh sống ở
Ngọc Vừng. Vào những năm 30 của thế kỷ XX, từ một ngƣời chủ lò thủy
tin...
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam
Advertisement