Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By huroleodaydien_2918
#649901 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
LỜI CẢM ƠN . 4
PHẦN MỞ ĐẦU . 6
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI . 6
2. MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU . 7
3. ĐỐI TưỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU . 8
4. PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 8
4.1. Phương pháp thu thập và xử lý số liệu . 8
4.2. Phương pháp khảo sát thực địa: . 9
4.3. Phương pháp so sánh tổng hợp: . 9
4.4.Phương pháp điều tra xã hội học . 9
5. Ý NGHĨA CỦA KHÓA LUẬN . 10
6.BỐ CỤC CỦA KHÓA LUẬN . 10
CHưƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DU LỊCH SINH THÁI . 11
1.1. Cơ sở lý luận về Du lịch . 11
1.1.1. Khái niệm về du lịch . 11
1.1.2. Phân loại về du lịch . 12
1.2. Cơ sở lý luận về DLST . 13
1.2.1. Khái niệm về du lịch sinh thái. 13
1.2.2. Những đặc trưng cơ bản của DLST: . 16
1.2.3. Những nguyên tắc cơ bản của DLST . 18
1.2.4. Vai trò của phát triển DLST . 20
CHưƠNG 2: TIỀM NĂNG, HIỆN TRẠNG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH Ở
TRÀNG AN . 24
2.1. Khái quát về khu du lịch Tràng An . 24
2.2. Tiềm năng du lịch ở Tràng An . 26
2.2.1. Tài nguyên du lịch tự nhiên . 26
2.2.2.Tài nguyên du lịch nhân văn: . 35
2.2.3. Đánh giá chung về tài nguyên DLST tại khu du lịch Tràng An. . 39
2.3. Hiện trạng phát triển du lịch tại Tràng An . 41
2.3.1. Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch . 41
2.3.3. Các loại hình du lịch có thể tổ chức tại Tràng An . 46
2.3.4. Nguồn lực lao động . 46
2.3.5. Tình hình khách du lịch và Doanh thu . 48
2.3.6. Marketing quảng cáo du lịch . 50
2.3.7. Hiện trạng tổ chức quản lý và khai thác hoạt động du lịch sinh thái ở
Tràng An. . 52
2.4. Đánh giá hiện trạng hoạt động du lịch của Tràng An theo nguyên
tắc của du lịch sinh thái . 56
2.4.1. Mức độ đảm bảo giáo dục và thuyết minh môi trường . 56
2.4.2. Phân tích hiện trạng hỗ trợ bảo tồn tự nhiên . 57
2.4.3. Thu hút sự tham gia của cộng đồng địa phương . 59
2.4.4. Vấn đề bảo vệ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc . 60
2.4.5. Đánh giá chung . 61
CHưƠNG 3: ĐỊNH HưỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN
DLST Ở TRÀNG AN . 65
3.1. Quan điểm phát triển du lịch sinh thái ở Tràng An . 65
3.1.1. Phát triển du lịch phải gắn với việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn
hóa dân tộc, bảo tồn các giá trị tài nguyên thiên nhiên và cảnh quan. . 65
3.1.2. Phát triển du lịch nhanh và bền vững, góp phần tích cực vào phát
triển kinh tế xã hội địa phương. . 65
3.1.3. Thu hút sự tham gia của cộng đồng địa phương vào hoạt động du
lịch. . 66
3.1.4. Phát triển du lịch có kế hoạch và được kiểm soát . 66
3.1.5.Giáo dục và phát huy năng lực cộng đồng . 66
3.1.7. Có biện pháp chống ô nhiễm môi trường . 67
3.1.8. Phát triển du lịch gắn với đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự an
toàn xã hội. . 67
3.2. Các mục tiêu và định hướng phát triển du lịch ở Tràng An . 67
3.2.1. Mục tiêu của Tràng An trong việc phát triển DLST . 67
3.2.2. Định hướng tổng quát . 67
3.2.3. Định hướng chiến lược phát triển DLST tại Tràng An . 68
3.2.4. Định hướng phát triển các loại hình du lịch . 70
3.3. Một số giải pháp phát triển DLST ở Tràng An. . 71
3.3.1. Giải pháp về tổ chức quản lý . 71
3.3.2. Giải pháp về tăng cường hợp tác kêu gọi vốn đầu tư. . 74
3.3.3. Giải pháp về môi trường . 76
3.3.4. Giải pháp về quy hoạch xây dựng . 78
3.3.5. Giải pháp về giáo dục và đào tạo phát triển nguồn nhân lực . 81
3.3.6. Giải pháp thu hút cộng đồng địa phương vào hoạt động du lịch . 83
3.3.7. Giải pháp về tiếp thị và tăng cường xúc tiến quảng bá DLST . 86
3.3.8. Giải pháp đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch . 87
KẾT LUẬN . 90
Mẫu phiếu điều tra . 92
Hình ảnh khu du lịch Tràng An. 94
Danh mục sách tham khảo . 100
PHẦN MỞ ĐẦU
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Ngày nay cùng với sự phát triển kinh tế trên thế giới, du lịch đã trở thành
một bộ phận không thể thiếu trong đời sống văn hóa-xã hội của con ngƣời. Du
lịch không những là một ngành kinh tế góp phần nâng cao đời sống vật chất
mà còn giúp con ngƣời có điều kiện giao lƣu văn hóa giữa các quốc gia vùng
miền. Chính vì vậy ngày nay du lịch đã nằm trong chiến lƣợc phát triển của
rất nhiều quốc gia, trở thành nền kinh tế quan trọng có đóng góp lớn trong sự
phát triển của các nƣớc.
Cùng với sự phát triển của ngành du lịch nói chung thì Du lịch sinh thái
(DLST) đã và đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu và trở thành mối quan
tâm lớn của nhiều quốc gia trong chiến lƣợc phát triển du lịch. Ngày nay khi
nền công nghiệp bùng nổ kéo theo môi trƣờng bị ô nhiễm nặng nề thì DLST
có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với con ngƣời. Mô hình DLST giúp con ngƣời
có điều kiện tiếp cận với thiên nhiên hoang sơ, môi trƣờng trong lành, tìm
hiểu nền văn hóa bản địa đặc sắc, thỏa mãn nhu cầu khám phá và hồi phục
sức khỏe cho con ngƣời.
DLST là loại hình du lịch có trách nhiệm, du lịch dựa vào thiên nhiên, hỗ
trợ cho các mục tiêu bảo tồn tự nhiên và phát triển cộng đồng và đây là loại
hình du lịch có nhiều đóng góp thiết thực cho việc phát triển bền vững, bảo vệ
tự nhiên và mang lại lợi ích kinh tế. Chính vì vậy DLST đã trở thành mục tiêu
phát triển của nhiều quốc gia trên thế giới về du lịch bởi tính ƣu việt của nó.
Ninh Bình là một tỉnh nằm ở phía Đông Nam của đồng bằng bắc bộ, hấp dẫn
du khách bởi quần thể du lịch kỳ thú với những giá trị tự nhiên và văn hóa nổi
bật nhƣ: Vƣờn quốc gia Cúc Phƣơng, Tam Cốc, Bích Động, Cố đô Hoa Lƣ,
Nhà Thờ đá Phát Diệm…Hai năm trở lại đây khu du lịch Tràng An đƣợc đầu
tƣ xây dựng và đƣa và khai thác phục vụ du lịch thì du lịch Ninh Bình càng
phát triển với định hƣớng khai thác du lịch thành ngành kinh tế chủ yếu của
tỉnh.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By 123xinh
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement