Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By hienhuyndai1368
#649899 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
PHẦN MỞ ĐẦU . 1
1.Lý do chọn đề tài . 1
2. Mục đích nghiên cứu . 3
3. Đối tượng nghiên cứu . 3
4. Phạm vi nghiên cứu . 4
5. Phương pháp nghiên cứu . 4
6. Kết cấu của đề tài . 4
CHưƠNG 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ DU LỊCH THIỀN
. 5
1.1.Khái niệm Thiền . 5
1.1.1.Thiền tông Việt Nam . 6
1.1.2.Khái niệm Thiền . 8
1.1.3.Vai trò của Phật giáo trong đời sống tâm linh người Việt . 13
1.2.Khái niệm du lịch và du lịch Thiền . 17
1.2.1.Khái niệm du lịch . 17
1.2.2.Khái niệm du lịch Thiền . 19
1.3.Các sản phẩm du lịch Thiền . 19
1.4.Vai trò du lịch Thiền trong hoạt động du lịch . 20
1.5.Du lịch Thiền ở một số nước Châu Á và một số tỉnh, thành phố Việt
Nam . . 21
1.5.1.Du lịch Thiền ở một số nước Châu Á . 21
1.5.2.Du lịch Thiền ở một số tỉnh, thành phố Việt Nam . 23
CHưƠNG 2. THỰC TRẠNG KHAI THÁC SẢN PHẨM DU LỊCH THIỀN
Ở QUẢNG NINH . 27
2.1.Khái quát về tỉnh Quảng Ninh . 27
2.2.Tài nguyên du lịch Thiền ở Quảng Ninh . 29
2.2.1.Hệ thống các chùa, thiền viện . 29
2.2.1.1.Đặc điểm chung . 29
2.2.1.2.Một số chùa, thiền viện tiêu biểu . 30
2.2.2.Các loại hình nghệ thuật Thiền . 44
2.3.Hiện trạng khai thác sản phẩm du lịch Thiền ở Quảng Ninh . 53
2.3.1.Tình hình hoạt động du lịch Quảng Ninh trong thời gian qua . 53
2.3.2.Hiện trạng khai thác du lịch Thiền ở Quảng Ninh . 56
2.3.2.1.Thiền viện và chùa ở Quảng Ninh . 56
2.3.2.2.Các loại hình nghệ thuật Thiền trong các chùa và thiền viện
Quảng Ninh . 62
2.3.3.Đánh giá chung về hoạt động du lịch Thiền ở Quảng Ninh . 63
CHưƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH THIỀN Ở
QUẢNG NINH . 66
3.1.Phương hướng phát triển du lịch Quảng Ninh trong thời gian tới . 66
3.2.Một số giải pháp phát triển du lịch Thiền ở Quảng Ninh . 70
3.2.1.Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong hoạt động du lịch, hợp
tác phát triển du lịch . 71
3.2.2.Bảo vệ và tôn tạo các tài nguyên du lịch Thiền vốn có của Quảng
Ninh . . 71
3.2.3.Xây dựng nhận thức khai thác du lịch Thiền . 74
3.2.4.Đào tạo nguồn nhân lực du lịch Thiền . 75
3.2.5.Quy hoạch không gian Thiền . 77
3.2.6.Đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng bá hình ảnh du lịch
Thiền . . 78
3.2.7.Xây dựng sản phẩm du lịch Thiền . 79
3.2.7.1.Mở các khóa tu tập Thiền cho mọi đối tượng . 79
3.2.7.2.Xây dựng các chương trình cho du lịch Thiền . 80
3.2.8.Kêu gọi khuyến khích đầu tư vốn cho du lịch Thiền . 90
3.2.9.Tăng cường liên kết các tuyến điểm du lịch Thiền . 91
3.2.10.Tăng cường phối hợp du lịch Thiền với các loại hình du lịch
khác . 92
KẾT LUẬN . 94

PHẦN MỞ ĐẦU
1.Lý do chọn đề tài
Từ xa xƣa trong lịch sử nhân loại, du lịch đã đƣợc ghi nhận nhƣ một sở
thích, một hoạt động nghỉ ngơi tích cực của con ngƣời. Ngày nay du lịch trở
thành một nhu cầu không thể thiếu đƣợc trong đời sống văn hóa – xã hội của
các nƣớc. Về mặt kinh tế, du lịch đã trở thành một trong những ngành kinh tế
quan trọng của nhiều nƣớc công nghiệp phát triển. Du lịch đƣợc coi là một
ngành công nghiệp – công nghiệp du lịch – công nghiệp không khói và hiện
nay ngành công nghiệp này chỉ đứng sau công nghiệp dầu khí và ô tô. Đối với
các nƣớc đang phát triển, du lịch đƣợc coi là cứu cánh để vực dậy nền kinh tế
chậm tiến của quốc gia.
Cuộc sống ngày càng phát triển, đời sống của con ngƣời càng ngày càng
đƣợc nâng cao, mặt khác khoa học kĩ thuật công nghệ ngày càng hiện đại nên
con ngƣời ngoài nhu cầu lao động, làm việc thì còn có nhu cầu không thể
thiếu đó là nhu cầu nghỉ ngơi, nâng cao tầm hiểu biết, tìm hiểu khám phá thế
giới xung quanh, tìm hiểu các nền văn hóa khác nhau… và con ngƣời có nhu
cầu đi du lịch ngày càng cao với các loại hình du lịch khác nhau: du lịch thăm
quan, du lịch thể thao, du lịch MICE, du lịch mạo hiểm, du lịch khám phá, du
lịch văn hóa….
Dƣờng nhƣ các loại hình du lịch trên đã khá quen thuộc với chúng ta, để
phát triển hơn nữa, tận dụng những tài nguyên sẵn có của đất nƣớc hơn
nữa,các loại hình du lịch mới phải đƣợc nghĩ tới.
Trên thế giới, đặc biệt các nƣớc có nền Phật giáo phát triển nhƣ Nhật
Bản, Thái Lan, Trung Quốc, Ấn Độ…với nguồn tài nguyên nhân văn – hệ
thống các chùa chiền, các loại hình nghệ thuật nhƣ trà đạo, ẩm thực, thƣ pháp
hội họa Thiền - họ đã phát triển một loại hình du lịch mới, khác hẳn với các
loại hình du lịch quen thuộc đó là du lịch Thiền và loại hình du lịch này khá phát triển. Nhƣng ở Việt Nam, một đất nƣớc cũng có trên 13.900 ngôi chùa
trong đó có nhiều ngôi chùa cổ kính, nhiều Thiền viện thì đây lại là loại hình
du lịch mới xuất hiện chủ yếu ở một số thành phố nhƣ Đà Lạt, Nha Trang,
Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên loại hình du lịch này cũng là nhu cầu tất
yếu vì khi đời sống vật chất đƣợc nâng cao, cuộc sống hiện đại bận rộn chịu
nhiều sức ép, khiến ngƣời ta cần có những phƣơng tiện thƣ giãn, xoa dịu tinh
thần, có nhu cầu tìm đến những chỗ tĩnh tại và khám phá những nét đặc sắc
của Phật giáo, con ngƣời lại muốn trở về với văn hoá mang tinh thần phƣơng
Đông - Thiền tông, tìm lại sự thăng bằng và yên ổn trong tâm trí để nhìn cuộc
sống rõ ràng và vị tha hơn…Và du lịch Thiền là một giải pháp thích hợp và
hiệu quả. Đến với Thiền không phải chúng ta đến với một tƣ thế ngồi im lặng
mà chính là để tìm đến một lối sống bình dị, đơn giản, ung dung, tự tại, không
cuốn theo bởi dòng đời.
Trên thế giới đã có rất nhiều tác phẩm viết về Thiền nhƣ: Thiền Luật -
Suzuki, Chén trà Nhật Bản - Okakura kakuro…
Ở Việt Nam, cũng có nhiều tác giả nghiên cứu về Thiền tiêu biểu nhƣ:
Hƣơng Thiền - Thiền sƣ Nhật Quang, Thiền tông Việt Nam cuối thế kỉ XX -
Hoà thƣợng thiền sƣ Thích Quang Từ, Hƣớng dẫn Thiền – chùa Phật Quang,
Thiền Nhật Bản và đời sống ngƣời Nhật – Trần Thị Minh Tâm, Giáo trình
Thiền học – Tỳ kheo Thích Chân Quang…
Nhƣng hầu hết các tác phẩm chỉ dừng lại ở chỗ nghiên cứu về lịch sử
Thiền tông, cách hành Thiền thế nào? Ý nghĩa của hành Thiền ra sao? Thực
sự chƣa có tác phẩm nào đi sâu vào nghiên cứu về Thiền trong du lịch, phục
vụ cho du lịch và du lịch Thiền vì đây là loại hình khá mới mẻ.
Ở Quảng Ninh, nơi đƣợc coi là có điều kiện để phát triển du lịch, nhƣng
trên địa bàn tỉnh hiện nay hầu hết là phát triển loại hình du lịch tự nhiên với
tài nguyên du lịch biển (Vịnh Hạ Long, Trà Cổ, Vân Đồn…). Loại hình du
lịch lễ hội chùa chiền (Yên Tử, Cửa Ông, Quỳnh Lâm, Cái Bầu…) cũng khá
phát triển nhƣng đơn giản chỉ là thăm quan, vãn cảnh chùa, đền và làm lễ
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By tungvd
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement