Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Frewen
#649868

Download Khóa luận Tìm hiểu về du lịch thiền (Zen Tourism) ở thiền viện Trúc Lâm - Yên Tử miễn phí

MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU . 1
1. Lý do chọn đề tài . 1
2. Lịch sử vấn đề nghiên cứu . 3
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu . 4
4. Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu. 4
5. Phƣơng pháp nghiên cứu . 4
6. Cấu trúc của khóa luận . 5
Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ DU LỊCH THIỀN . 6
1.1. Sự ra đời của đạo Phật tại Việt Nam . 6
1.1.1. Sự ra đời của đạo Phật . 6
1.1.2. Sự du nhập của Phật giáo vào Việt Nam . 6
1.2. Thiền Tông . 8
1.2.1. Khởi nguyên của Thiền Tông Trung Hoa . 8
1.2.2. Thiền Tông Việt Nam . 9
1.2.3. Các phương pháp tu Thiền tại Việt Nam . 10
1.2.3.1. Đức Phật và thiền định của Phật giáo . 10
1.2.3.2. Sự truyền bá các hoạt động thiền khác . 12
1.2.3.3. Công dụng của thiền định với sức khỏe . 16
1.3. Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử - Nét văn hóa tƣ tƣởng đặc sắc đời Trần . 17
1.3.1. Mạch nguồn thiền phái Trúc Lâm . 17
1.3.2. Những nét nổi bật của dòng thiền Trúc Lâm . 18
1.4. Du lịch Thiền . 20
1.4.1. Khái niệm về du lịch Thiền . 20
1.4.2. Đặc điểm của du lịch Thiền . 21
1.4.3. Vai trò của du lịch Thiền . 22
1.4.3.1. Về mặt kinh tế . 22
1.4.3.2. Về mặt xã hội . 23
1.5. Hoạt động du lịch Thiền trên thế giới và ở Việt Nam . 23
1.5.1. Tại Thái Lan . 23
1.5.2. Tại Trung Quốc . 25
1.5.3. Tại Nhật Bản . 26
1.5.4. Tại Ấn Độ . 28
1.5.5. Hoạt động du lịch Thiền tại Việt Nam . 29
Tiểu kết chƣơng 1 . 31
Chƣơng 2: TIỀM NĂNG VÀ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH
THIỀN Ở THIỀN VIỆN TRÚC LÂM – YÊN TỬ . 32
T×m hiÓu vÒ du lÞch ThiÒn (zen tourism) ë ThiÒn viÖn Tróc L©m Yªn Tö
Sinh viªn: NguyÔn ThÞ Sen - Líp: VHL 201
3
2.1. Khái quát về khu di tích, danh thắng Yên Tử . 32
2.1.1. Khái quát về điểm du lịch Yên Tử . 32
2.1.2. Tài nguyên du lịch tự nhiên . 32
2.1.3. Tài nguyên du lịch văn hóa - nhân văn . 34
2.2. Thiền viện Trúc Lâm - Yên Tử . 36
2.2.1. Qúa trình xây dựng . 36
2.2.2. Các giá trị của Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử . 36
2.2.2.1. Giá trị lịch sử, văn hóa tư tưởng của Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử . 36
2.2.2.2. Giá trị kiến trúc của Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử . 38
2.2.2.3. Giá trị du lịch . 44
2.3. Tiềm năng phát triển du lịch Thiền (Zen tourism) c ủa Thiền viện Trúc Lâm
Yên Tử . 45
2.4. Thực trạng hoạt động du lịch Thiền . 48
2.4.1. Hoạt động tu thiền tại Thiền viện Trúc Lâm - Yên Tử . 48
2.4.2. Cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch Thiền . 50
2.4.2.1. Giao thông . 50
2.4.2.2. Hệ thống thông tin liên lạc . 50
2.4.2.3. Hệ thống cung cấp điện nước . 51
2.4.2.4. Các công trình kiến trúc . 51
2.4.3. Lao động trong du lịch Thiền . 52
2.4.4. Nguồn khách và khả năng đáp ứng của các nhà cung cấp . 53
2.4.5. Hiện trạng các tour du lịch Thiền . 55
Tiểu kết chƣơng 2 . 57
Chƣơng 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN DU LỊCH THIỀN
TẠI THIỀN VIỆN TRÚC LÂM – YÊN TỬ . 58
3.1. Xây dựng nhận thức khai thác Zen tourism . 58
3.2. Tạo nguồn khách thông qua các hoạt động hƣớng dẫn thực hành Thiền . 58
3.3. Quy hoạch lại không gian du lịch Thiền của Thiền viện . 59
3.4. Xây dựng sản phẩm du lịch Thiền tại Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử . 59
3.4.1. Mở các khóa tu tập thiền dành cho mọi đối tượng . 59
3.4.2. Đa dạng hóa các dịch vụ du lịch cho Zen tourism . 59
3.5. Kiến nghị với Nhà nƣớc, Bộ Thể thao văn hóa và du lịch, Tổng cục du lịch và
các cấp chính quyền . 61
Tiểu kết chƣơng 3 . 62
KẾT LUẬN . 63
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

phim truyền hình các hoạt động
Kung fu Thiếu lâm ở ngoài nƣớc... từ đó đã tạo ra thƣơng hiệu “Thiếu Lâm” và hấp
dẫn du khách đến thăm nơi khởi nguồn của Thiền Tông và các hoạt động của
Thiền Tông.
1.5.3. Tại Nhật Bản:
Trong số các quốc gia phát triển hiện nay, Nhật Bản là một quốc gia có số
lƣợng khách du lịch quốc tế rất lớn. Đồng thời, với tiềm lực kinh tế và các cơ hội
T×m hiÓu vÒ du lÞch ThiÒn (zen tourism) ë ThiÒn viÖn Tróc L©m Yªn Tö
Sinh viªn: NguyÔn ThÞ Sen - Líp: VHL 201 30
đầu tƣ kinh doanh thƣơng mại, sự tò mò về “sự thần kỳ Nhật Bản” đã tạo sự thu
hút rất lớn đối với du khách nƣớc ngoài.
Với bề dày bản sắc văn hóa, các đặc trƣng của Nhật Bản đã tạo ra sự hấp
dẫn với du khách trong đó phải kể đến sự hình thành nên Phật giáo Nhật Bản trong
quá trình Phật giáo du nhập từ Trung Quốc vào Nhật Bản vào thế kỷ XII và kết
hợp với tín ngƣỡng bản địa - thần giáo Shinto tạo ra các thiền phái của Nhật Bản.
Shinto là sản phẩm của nền văn hóa nông nghiệp Nhật Bản, vốn gắn chặt và phụ
thuộc vào thiên nhiên, hơn nữa lại là một thiên nhiên đầy rủi ro: động đất, núi
lửa,... Vì thế Shinto còn đƣợc gọi là “Tôn giáo kính thờ thiên nhiên”. Ngoài những
lễ nghi và tập tục, Shinto còn là sự biểu cảm sức mạnh và vẻ đẹp tự nhiên. Sự kết
hợp giữa Thiền Trung Quốc và Shinto Nhật Bản tạo ra Zen (thiền Nhật Bản). Ngày
nay, Zen trở thành phổ biến và là luật ngữ tiếng Anh chính thức của Thiền.
Zen không chỉ là cách tu tập của Phật giáo mà còn là một lối sống có triết lý
giản dị nhƣng thâm trầm, đậm sắc thái Nhật Bản hàng ngàn năm trở lại nay của
phần đông dân chúng. Zen đi vào nhiều mặt của đời sống Nhật Bản nhƣ điêu khắc,
nghệ thuật tranh mặc hội (Sumiye), xây dựng các công viên thiền (ví dụ điển hình
là công viên đá Royanji ở Kyoto), vƣờn thiền (Zen Garden). Tầm cao của lối sống
Nhật mang đậm phong cách thiền là võ sĩ đạo (Bushido)... Tuy nhiên, hoạt động
phổ biến nhất của Zen đƣợc nhân dân Nhật Bản áp dụng hàng ngày và cũng đƣợc
thế giới biết đến nhiều nhất là Trà đạo Nhật Bản. Tính chất Thiền trong Trà đạo
Nhật bản đƣợc các nƣớc phƣơng Tây cũng nhƣ thế giới biết đến thông qua nhiều
phƣơng tiện trong đó đáng chú ý đƣợc đề cập trong cuốn Thiền Luận của Suzuki
(quyển hạ).
Sự phát triển du lịch Thiền trên cơ sở một xã hội có phong cách sống Thiền
đã khiến thiên nhiên Nhật Bản đƣợc bảo vệ rất tốt. Chính Hội Các đền thờ Shinto
là tổ chức đầu tiên đề xuất việc bảo vệ môi trƣờng ở đất nƣớc này và nhờ đó cũng
tạo ra tiềm năng du lịch thu hút du khách quốc tế đến với Nhật Bản. Ngoài ra, sự
phát triển của Trà đạo, các vƣờn thiền... cùng với sự phát triển kinh tế của Nhật
Bản là thế mạnh cho Nhật Bản trong việc phát triển loại hình du lịch này.
T×m hiÓu vÒ du lÞch ThiÒn (zen tourism) ë ThiÒn viÖn Tróc L©m Yªn Tö
Sinh viªn: NguyÔn ThÞ Sen - Líp: VHL 201 31
1.5.4. Tại Ấn Độ:
Ấn Độ là đất nƣớc có lịch sử Phật giáo từ lâu đời. Ngày nay, do nhiều
nguyên nhân khác nhau mà đạo Phật ở Ấn Độ không trở thành quốc giáo, dần bị
mai một. Nhƣng tại quốc gia này vẫn còn tồn tại nhiều chứng tích Phật giáo thu hút
du khách đến tham quan, chiêm ngƣỡng. Hàng năm, có hàng triệu du khách đến
Ấn Độ với ƣớc mong, cầu nguyện, rèn luyện ý chí vững tâm vào chính pháp, và đi
thăm nơi sản sinh ra Đức Phật và truyền đạo của Ngài. Tại Ấn Độ, ngoài hoạt động
thiền mang tính chất của đạo Phật còn có các hoạt động thiền của Yoga.
Khởi nguồn từ Ấn Độ cách đây khoảng 7.000 năm, yoga đƣợc coi là một
trong những hệ thống triết lý về phát triển và hoàn thiện con ngƣời tồn tại lâu đời
nhất trên thế giới.
Cùng với thời gian, dù đã có nhiều biến cố về lịch sử và xã hội, yoga vẫn tồn
tại, tiếp tục đƣợc bổ sung và phát triển ngày càng phong phú. Yoga đã nhanh
chóng vƣợt qua biên giới Ấn Độ và trở thành 1 môn rèn luyện thể chất, tinh thần
và tâm linh đƣợc nhiều ngƣời ở khắp các châu lục ƣa chuộng.
Yoga có nguồn gốc ở ấn Độ và lƣu hành khắp thế giới. Ý nghĩa ban đầu của
từ "Yoga" là điều khiển bò, ngựa. Từ thời kỳ xa xƣa, từ này thể hiện một số thực
tiễn hay tu luyện để mong đạt đƣợc mục đích cao nhất. Trong cuốn "Kinh Yoga"
có nêu ra định nghĩa chuẩn xác là "sự khống chế có tác dụng đối với tim". Yoga ở
Ấn Độ có một lịch sử lâu đời và có quan hệ mật thiết với hệ thống Brahmanisn
(đạo Bà la môn) mà chúng ta đã biết, rất nhiều điểm đầu chứa đựng tinh thần Yoga.
Ở ấn Độ, Yoga đƣợc trình bày và phân tích trong rất nhiều vǎn hiến cổ, hầu
nhƣ mỗi bộ kinh điển đều có khá nhiều chƣơng mục truyền thụ tri thức Yoga. Sau
này, Phật giáo đƣợc sinh ra trong hệ thống Brahmanism, triết học Yoga vẫn đƣợc
thể hiện trong kinh vǎn nhƣ cũ, cho tới ngày nay, rất nhiều phƣơng pháp tu hành
trong Phật giáo đƣợc phát triển trên cơ sở của Yoga. Ở ấn Độ, ngƣời ta tin rằng
thông qua Yoga có thể thoát khỏi sự đau khổ của luân hồi, tự ngã của nội tại với vô
thƣợng ngã của vũ trụ hợp làm một. Thông qua Yoga để thiêu huỷ mầm mống sinh
ra luân hồi, chủ đề trong lòng đƣợc đánh thức, mọi thứ trở ngại đều không còn nữa.
T×m hiÓu vÒ du lÞch ThiÒn (zen tourism) ë ThiÒn viÖn Tróc L©m Yªn Tö
Sinh viªn: NguyÔn ThÞ Sen - Líp: VHL 201 32
Hiện nay, ở Ấn Độ rất khó phân biệt quan hệ giữa Yoga với đạo Hindu,
trong các đền chùa, kinh điển, trong cuộc sống và trong rất nhiều phạm vi mối
quan hệ của chúng đƣợc hòa quyện lẫn nhau.
Yoga là một trong những thuật rèn luyện sức khoẻ cổ nhất ở phƣơng Đông
và là kết tinh trí tuệ của nhân loại. Yoga cũng là kiến thức mà các bậc tiên hiền của
Ấn Độ nhận biết cuộc sống qua trực giác với tƣ tƣởng sâu lắng nhất và trạng thái
tính mạc nhất.
Lúc đầu chỉ có một số ít ngƣời tập luyện Yoga, thƣờng là trong các chùa
chiền, các am nhỏ trong làng, trong các hang động trên dãy núi Himalaya hay
giữa rừng sâu rậm rạp và do các thầy dạy Yoga truyền thụ cho các môn đồ tự
nguyện. Về sau, Yoga đã dần dần đƣợc lƣu truyền trong các tầng lớp nhân dân ấn Độ.
1.5.5 Hoạt động du lịch Thiền tại Việt Nam:
Tại Việt Nam, Thiền không có gì xa lạ. Các lớp học Thiền, khí công hay
yoga luôn rất đông học viên, đủ mọi lứa tuổi, trẻ có, già có. Nhƣng du lịch Thiền
thì lại là một phạm trù khác. Dẫu rằng loại hình này đã nhen nhóm triển khai ở
nƣớc ta vài năm trở lại đây nhƣng sự phát triển của nó vẫn chƣa đủ mạnh để khẳng
định vị thế trong ngành du lịch. Du khách Việt Nam vẫn có tâm lý hƣởng thụ vật
chất hơn là tinh thần. Và đó chính là bài toán phải giải của du lịch Thiền.
Ở Việt Nam, các tour du lịch Thiền thƣờng bao gồm các lớp học yoga, điều
trị tâm lý, liệu pháp spa. Thêm vào đó là những chuyến viếng thăm đền chùa, thiền
viện hay các địa danh tâm linh khác. Mỗi chuyến đi nhƣ vậy, du khách lại đƣợc
trực tiếp trải nghiệm văn hóa Phật giáo bằng cách tham gia vào

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Advertisement
Kết nối đề xuất:
Thành ngữ tiếng Anh có chứa die
Advertisement
Advertisement