Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Frewen
#649868 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
1. Lý do chọn đề tài . 1
2. Lịch sử vấn đề nghiên cứu . 3
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu . 4
4. Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu. 4
5. Phƣơng pháp nghiên cứu . 4
6. Cấu trúc của khóa luận . 5
Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ DU LỊCH THIỀN . 6
1.1. Sự ra đời của đạo Phật tại Việt Nam . 6
1.1.1. Sự ra đời của đạo Phật . 6
1.1.2. Sự du nhập của Phật giáo vào Việt Nam . 6
1.2. Thiền Tông . 8
1.2.1. Khởi nguyên của Thiền Tông Trung Hoa . 8
1.2.2. Thiền Tông Việt Nam . 9
1.2.3. Các phương pháp tu Thiền tại Việt Nam . 10
1.2.3.1. Đức Phật và thiền định của Phật giáo . 10
1.2.3.2. Sự truyền bá các hoạt động thiền khác . 12
1.2.3.3. Công dụng của thiền định với sức khỏe . 16
1.3. Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử - Nét văn hóa tƣ tƣởng đặc sắc đời Trần . 17
1.3.1. Mạch nguồn thiền phái Trúc Lâm . 17
1.3.2. Những nét nổi bật của dòng thiền Trúc Lâm . 18
1.4. Du lịch Thiền . 20
1.4.1. Khái niệm về du lịch Thiền . 20
1.4.2. Đặc điểm của du lịch Thiền . 21
1.4.3. Vai trò của du lịch Thiền . 22
1.4.3.1. Về mặt kinh tế . 22
1.4.3.2. Về mặt xã hội . 23
1.5. Hoạt động du lịch Thiền trên thế giới và ở Việt Nam . 23
1.5.1. Tại Thái Lan . 23
1.5.2. Tại Trung Quốc . 25
1.5.3. Tại Nhật Bản . 26
1.5.4. Tại Ấn Độ . 28
1.5.5. Hoạt động du lịch Thiền tại Việt Nam . 29
Tiểu kết chƣơng 1 . 31
Chƣơng 2: TIỀM NĂNG VÀ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH
THIỀN Ở THIỀN VIỆN TRÚC LÂM – YÊN TỬ . 32
T×m hiÓu vÒ du lÞch ThiÒn (zen tourism) ë ThiÒn viÖn Tróc L©m Yªn Tö
Sinh viªn: NguyÔn ThÞ Sen - Líp: VHL 201
3
2.1. Khái quát về khu di tích, danh thắng Yên Tử . 32
2.1.1. Khái quát về điểm du lịch Yên Tử . 32
2.1.2. Tài nguyên du lịch tự nhiên . 32
2.1.3. Tài nguyên du lịch văn hóa - nhân văn . 34
2.2. Thiền viện Trúc Lâm - Yên Tử . 36
2.2.1. Qúa trình xây dựng . 36
2.2.2. Các giá trị của Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử . 36
2.2.2.1. Giá trị lịch sử, văn hóa tư tưởng của Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử . 36
2.2.2.2. Giá trị kiến trúc của Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử . 38
2.2.2.3. Giá trị du lịch . 44
2.3. Tiềm năng phát triển du lịch Thiền (Zen tourism) c ủa Thiền viện Trúc Lâm
Yên Tử . 45
2.4. Thực trạng hoạt động du lịch Thiền . 48
2.4.1. Hoạt động tu thiền tại Thiền viện Trúc Lâm - Yên Tử . 48
2.4.2. Cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch Thiền . 50
2.4.2.1. Giao thông . 50
2.4.2.2. Hệ thống thông tin liên lạc . 50
2.4.2.3. Hệ thống cung cấp điện nước . 51
2.4.2.4. Các công trình kiến trúc . 51
2.4.3. Lao động trong du lịch Thiền . 52
2.4.4. Nguồn khách và khả năng đáp ứng của các nhà cung cấp . 53
2.4.5. Hiện trạng các tour du lịch Thiền . 55
Tiểu kết chƣơng 2 . 57
Chƣơng 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN DU LỊCH THIỀN
TẠI THIỀN VIỆN TRÚC LÂM – YÊN TỬ . 58
3.1. Xây dựng nhận thức khai thác Zen tourism . 58
3.2. Tạo nguồn khách thông qua các hoạt động hƣớng dẫn thực hành Thiền . 58
3.3. Quy hoạch lại không gian du lịch Thiền của Thiền viện . 59
3.4. Xây dựng sản phẩm du lịch Thiền tại Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử . 59
3.4.1. Mở các khóa tu tập thiền dành cho mọi đối tượng . 59
3.4.2. Đa dạng hóa các dịch vụ du lịch cho Zen tourism . 59
3.5. Kiến nghị với Nhà nƣớc, Bộ Thể thao văn hóa và du lịch, Tổng cục du lịch và
các cấp chính quyền . 61
Tiểu kết chƣơng 3 . 62
KẾT LUẬN . 63
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC

1. Lý do chọn đề tài:
Du lịch vốn là một ngành dịch vụ cung cấp các sản phẩm dịch vụ đem lại
nhiều lợi ích cho các đơn vị tổ chức đi du lịch, các điểm đến du lịch và ngƣời tiêu
dùng những sản phẩm du lịch đó - khách du lịch. Với lợi thế của từng vùng và từng
quốc gia trong việc khai thác các điều kiện, tiềm năng du lịch, phát triển các sản
phẩm dịch vụ căn cứ nhu cầu của du khách thì một loạt các sản phẩm du lịch đã
đƣợc cung cấp trong hai thế kỷ gần đây với nhiều dạng thức và mục đích đi du lịch
khác nhau: du lịch nghỉ dƣỡng, du lịch MICE, du lịch văn hóa, du lịch chữa bệnh,
du lịch mạo hiểm, du lịch biển, du lịch thăm thân... và cùng với sự thay đổi nhận
thức thế giới quan và sự phát triển của những tôn giáo, các loại hình thức du lịch
tâm linh và du lịch hành hƣơng ngày càng phát triển.
Phát triển du lịch tại khắp các Châu lục đã tạo điều kiện cho khách du lịch,
các nền văn minh, các đặc trƣng văn hóa, các công trình và tuyệt tác không chỉ của
thiên nhiên mà có sự góp sức của bàn tay con ngƣời và những nghệ nhân qua các
thời đại. Tuy nhiên, với nhu cầu ham hiểu biết của con ngƣời ngày càng tập trung
vào các vấn đề không thuộc phạm vi của vật chất mà những hoạt động mang tính
chất tôn giáo, tinh thần đặc biệt là các tôn giáo mang tính triết lý và trải nghiệm.
Với sự truyền giáo và duy trì của các tôn giáo trên thế giới, đạo Phật đã đƣợc
biết đến không chỉ ở các nƣớc khởi nguồn của Phật giáo mà đã lan rộng ra các
nƣớc Châu Á, Châu Âu. Khái niệm Thiền đang dần trở nên quen thuộc đối với tầng
lớp học giả nghiên cứu tại các quốc gia, những tăng ni Phật tử và đã lan rộng ra
mọi tầng lớp nhân dân đặc biệt là Việt Nam với sự du nhập của đạo Phật đƣợc xem
nhƣ là từ thế kỷ thứ 3.
Với tiềm năng tài nguyên nhân văn và truyền thống Phật giáo tại các quốc
gia nhƣ Nhật Bản, Thái Lan, Ấn Độ đã sử dụng hoạt động này trở thành một lợi
thế du lịch cũng nhƣ hình thành một hình thức du lịch mới - Du lịch Thiền đem lại
hiệu quả cho đất nƣớc. Trong khi đó tại Việt Nam cũng có rất nhiều điều kiện để có thể phát triển loại hình du lịch này nhƣng chƣa đƣợc các cấp các ngành và đơn
vị tổ chức du lịch khai thác.
Du lịch Thiền là một hình thức du lịch phát triển mạnh ở các quốc gia Châu
Á nói chung và các quốc gia theo Phật giáo nói riêng. Nội dung của các chƣơng
trình du lịch Thiền là tổ chức cho khách tham quan các công trình kiến trúc của
đạo Phật, quan sát và tham gia vào cuộc sống sinh hoạt của các thiền sƣ, thƣởng
thức và chiêm ngƣỡng những nét đặc sắc của các loại hình nghệ thuật Thiền nhƣ
cắm hoa, trà đạo, bon sai, ẩm thực...
Ở Việt Nam, du lịch Thiền mới bắt đầu hình thành và phát triển với những
tour du lịch tham quan chùa chiền, lễ hội, các quán cafe Thiền (Zen Cafe), công
viên thiền (Zen Park), các khu Spa trong khách sạn lớn ở những thành phố lớn.
Với các quốc gia nhƣ Thái Lan, Nhật Bản, Ấn Độ... nguồn thu từ du lịch
Thiền rất lớn và đƣợc các cấp chính quyền, hiệp hội và chính các doanh nghiệp
kinh doanh lữ hành, ngƣời dân nhiệt tình tham gia vào loại hình du lịch này. Mặc
dù du lịch thiền đang đƣợc đánh giá là sản phẩm du lịch mới lạ với nhiều doanh
nghiệp lữ hành ở Việt Nam, nhƣng nhiều chính sách của các cơ quan hữu quan
cũng nhƣ sự năng động sáng tạo của công ty lữ hành cũng chƣa đủ thuyết phục để
hình thành nên loại hình du lịch hấp dẫn và bền vững với môi trƣờng này.
Nƣớc ta với bề dày 2000 năm phát triển của đạo Phật, triết lý Thiền hiện
diện trong sâu thẳm văn hóa và lối sống của ngƣời Việt. Cùng với một hệ thống
Thiền viện độc đáo trải khắp các địa phƣơng, Việt Nam có điều kiện phát triển loại
hình du lịch này, cả nƣớc có khoảng 120 thiền viện, trong đó Trúc lâm Yên Tử
(Quảng Ninh), Trúc Lâm Tây Thiên (Vĩnh Phúc), Bích Động (Ninh Bình) từ Đàm,
Thiên Mụ (Huế), Từ Ân, Giác Lâm, Giác Viên (thành phố Hồ Chí Minh ), Chùa
Bà Đá, Chùa Trấn Quốc ( Hà Nội) …
Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử mang trong mình giá trị lịch sử tâm linh vô
cùng to lớn vì đây chính là nơi khởi nguyên của Phật giáo Việt Nam. Bên cạnh đó,
Thiền viện còn chứa đựng những giá trị kiến trúc, mĩ thuật vô giá. Hiện nay, số
ngƣời tìm đến các Thiền viện Trúc Lâm nhằm thỏa mãn nhu cầu tâm linh và nhu
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Hình đại diện của thành viên
By tungvd
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement