Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By haydoianh_noinammo_lanhleo
#648962

Download Bài giảng Kế toán thuế - Chương 3: Kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt miễn phí

- Trên tờkhaiphải ghirõ tờ khaikê khaicho kỳkê khainào (tháng.năm.).
- Các chỉ tiêu về thông tin định danh của cơ sở kinh doanh: Cơ sở kinh doanh phải ghi đầy
đủ các thông tin cơ bản của cơ sở kinh doanh theo đăng ký thuế với cơ quan thuế vào các mã số
từmãsố [02] đến mãsố [09] củatờkhai như:
- Mã số thuế:Ghi mãsố thuế đượccơ quanthuế cấpkhi đăng ký nộp thuế.
- Tên cơ sở kinh doanh: Khi ghi tên cơ sở kinh doanh phải ghi chính xác tên như tên đã
đăngký trong tờkhai đăng ký thuế,không sử dụng tên viếttắthaytênthươngmại.
- Địa chỉ trụ sở: Ghi đúng theo địa chỉ nơi đặt văn phòng trụ sở đã đăng ký với cơ quan
thuế.
- Số điện thoại, số Fax và địa chỉ E-mail của doanh nghiệp để cơ quan thuế có thể liên lạc
khicần thiết.
Nếu có sự thay đổi các thông tin trên, CSKD phải thực hiện đăng ký bổ sung với cơ quan
thuếtheo quiđịnh hiệnhành và kê khaitheocác thôngtin đãđăng ký bổ sung với cơquan thuế.
- Các số liệu kê khai: Số tiền ghi trên tờ khai làm tròn đến đơn vị tiền là đồng Việt Nam.
Không ghi số thập phân trên tờ khai thuế TTĐB. Đối với các chỉ tiêu không có số liệu thì bỏ
trốngkhông ghi. Các chỉtiêuđiềuchỉnh trêntờ khaiphảicó Bảng giảitrìnhđính kèm.++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

c hiện việc kê khai TTĐB theo định kỳ 5 ngày, 10 ngày một lần.
- Cơ sở kinh doanh thực hiện cơ chế tự kê khai, tự nộp thuế khi gửi tờ khai thuế tiêu thụ đặc
biệt hàng tháng cho cơ quan thuế không cần gửi kèm theo các bảng kê hàng hóa, dich vụ bán ra;
hàng hóa xuất khẩu, thuế TTĐB được khấu trừ.
- Cơ sở kinh doanh thực hiện cơ chế tự kê khai, tự nộp thuế nộp tờ khai thuế TTĐB cho cơ
quan thuế chậm nhất là ngày 25 của tháng tiếp theo. Sau khi nộp tờ khai cho cơ quan thuế nếu
phát hiện có sai, nhầm lẫn về số liệu đã kê khai thì thực hiện kê khai điều chỉnh như sau:
Biên soạn: Nguyễn Đình Chiến 93
Bài giảng Kế toán thuế
+ Nếu còn trong thời hạn kê khai theo quy định thì cơ sở kinh doanh lập và nộp tờ khai thay
thế cho tờ khai cũ đã gửi cơ quan thuế. Tờ khai thay thế phải ghi rõ thay thế cho tờ khai đã gửi cơ
quan thuế ngày, tháng, năm nào.
+ Nếu quá thời hạn kê khai theo quy định (quá ngày 25 hàng tháng) thì cơ sở kinh doanh có
thể điều chỉnh tại các dòng thuộc cột kê khai điều chỉnh trên tờ khai thuế TTĐB của tháng (mẫu
số 01A/TTĐB). Trường hợp có kê khai điều chỉnh số liệu của các tờ khai trước, cơ sở kinh
doanh phải gửi kèm theo Tờ khai Bản giải trình điều chỉnh thuế tiêu thụ đặc biệt mẫu số
01C/TTĐB (ban hành kèm theo Thông tư số 82/2005/TT-BTC ngày 21 tháng 9 năm 2005 của Bộ
Tài chính).
+ Trường hợp cơ quan thuế đã ra thông báo về quyết định thanh tra, kiểm tra thì cơ sở kinh
doanh không được kê khai điều chỉnh (Trừ các trường hợp điều chỉnh khác theo chế độ quy định,
không phải do sai sót, nhầm lẫn).
Hàng năm, cơ sở kinh doanh không phải lập và gửi cơ quan thuế bản quyết toán thuế tiêu
thụ đặc biệt. Hàng tháng, cơ sở kinh doanh phải rà soát hóa đơn, chứng từ sổ sách kế toán của
tháng trước để kịp thời phát hiện những khoản thuế còn sót chưa kê khai hay nhầm lẫn để kịp
thời kê khai bổ sung vào tờ khai của tháng tiếp theo.
Nếu trong tháng không phát sinh thuế TTĐB thì cơ sở sản xuất, kinh doanh vẫn phải kê
khai và nộp tờ khai cho cơ quan thuế.
- Cơ sở nhập khẩu hàng hoá phải kê khai và nộp tờ khai thuế TTĐB theo từng lần nhập
khẩu cùng với việc kê khai thuế nhập khẩu với cơ quan thu thuế nhập khẩu. Thời hạn thông báo
và thời hạn nộp thuế TTĐB đối với hàng nhập khẩu thực hiện theo thời hạn thông báo và nộp
thuế nhập khẩu.
- Cơ sở sản xuất mặt hàng chịu thuế TTĐB bằng nguyên liệu đã nộp thuế TTĐB thì khi kê
khai thuế TTĐB ở khâu sản xuất được khấu trừ số thuế TTĐB đã nộp đối với nguyên liệu nếu có
chứng từ hợp pháp. Số thuế TTĐB được khấu trừ đối với nguyên liệu tối đa không quá số thuế
TTĐB tương ứng đối với nguyên liệu dùng để sản xuất ra hàng hoá đã tiêu thụ.
- Cơ sở sản xuất, kinh doanh nhiều loại hàng hoá, dịch vụ thuộc diện chịu thuế TTĐB có
thuế suất khác nhau thì phải kê khai thuế TTĐB theo từng mức thuế suất quy định đối với từng
loại hàng hoá, dịch vụ. Nếu cơ sở sản xuất, kinh doanh không xác định được theo từng mức thuế
suất, thì phải tính theo mức thuế suất cao nhất của hàng hoá, dịch vụ mà cơ sở có sản xuất, kinh
doanh.
- Cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ thuộc diện chịu thuế TTĐB phải
kê khai đầy đủ, đúng mẫu tờ khai thuế và chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc kê khai.
Trường hợp đối tượng nộp thuế có doanh số mua, bán bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ngoại
tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá hối đoái do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm
phát sinh doanh số để xác định giá tính thuế.
3.4.3. Quyết toán thuế.
- Cơ sở sản xuất hàng hoá, kinh doanh dịch vụ chịu thuế TTĐB phải thực hiện việc quyết
toán thuế TTĐB hàng năm với cơ quan thuế. Năm quyết toán tính theo năm dương lịch. Trong
thời hạn 60 ngày, kể từ ngày kết thúc năm cơ sở phải nộp báo cáo quyết toán thuế cho cơ quan
thuế và phải nộp đầy đủ số thuế còn thiếu vào Ngân sách Nhà nước trong thời hạn 10 ngày kể từ
ngày nộp báo cáo quyết toán. Nếu nộp thừa thì được trừ vào số thuế phải nộp của kỳ tiếp theo.
- Trong trường hợp sáp nhập, chia tách, giải thể, phá sản, thay đổi ngành nghề kinh doanh,
cơ sở phải thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế và gửi báo cáo quyết toán thuế cho cơ quan
Biên soạn: Nguyễn Đình Chiến 94
Bài giảng Kế toán thuế
thuế trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày ngày có quyết định sáp nhập, chia tách, giải thể, phá
sản,... và phải nộp đủ số thuế còn thiếu vào NSNN trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nộp báo
cáo quyết toán. Nếu nộp thừa thì được trừ vào số thuế phải nộp của kỳ tiếp theo hay được hoàn
lại theo luật định.
3.4.4. Hoàn thuế.
Cơ sở sản xuất, nhập khẩu hàng hoá chịu thuế TTĐB được hoàn thuế TTĐB đã nộp trong
các trường hợp sau.
- Hàng hoá tạm nhập khẩu đã nộp thuế TTĐB, khi tái xuất khẩu được hoàn lại số thuế
TTĐB đã nộp tương ứng với số hàng tái xuất khẩu.
Trường hợp hàng nhập khẩu đã nộp thế TTĐB mà còn lưu trong kho, lưu bãi ở cửa khẩu
nhưng được phép tái xuất khẩu thì cũng được xét hoàn thuế.
- Hàng nhập khẩu đã nộp thuế TTĐB theo khai báo, nhưng thực tế nhập khẩu ít hơn so với
khai báo. Hàng nhập khẩu trong quá trình nhập khẩu bị hư hỏng, mất có lý do xác đáng, đã nộp
thuế TTĐB.
- Hàng nhập khẩu đã nộp thuế TTĐB nhưng do không đảm bảo chất lượng, mẫu mã buộc
phải trả lại nước ngoài.
- Hàng tạm nhập khẩu để dự hội chợ, triển lãm đã nộp thuế TTĐB, khi tái xuất được hoàn
thuế.
- Hàng hoá là nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng gia công xuất khẩu.
Tổng số thuế TTĐB được hoàn tối đa không quá số thuế TTĐB đã nộp của nguyên liệu
nhập khẩu.
- Quyết toán thuế khi sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản có số thuế TTĐB nộp
thừa.
3.5. Hướng lập Tờ khai thuế và các bảng kê liên quan.
3.5.1. Nguyên tắc lập tờ khai.
- Trên tờ khai phải ghi rõ tờ khai kê khai cho kỳ kê khai nào (tháng... năm....).
- Các chỉ tiêu về thông tin định danh của cơ sở kinh doanh: Cơ sở kinh doanh phải ghi đầy
đủ các thông tin cơ bản của cơ sở kinh doanh theo đăng ký thuế với cơ quan thuế vào các mã số
từ mã số [02] đến mã số [09] của tờ khai như:
- Mã số thuế: Ghi mã số thuế được cơ quan thuế cấp khi đăng ký nộp thuế.
- Tên cơ sở kinh doanh: Khi ghi tên cơ sở kinh doanh phải ghi chính xác tên như tên đã
đăng ký trong tờ khai đăng ký thuế, không sử dụng tên viết tắt hay tên thương mại.
- Địa chỉ trụ sở: Ghi đúng theo địa chỉ nơi đặt văn phòng trụ sở đã đăng ký với cơ quan
thuế.
- Số điện thoại, số Fax và địa chỉ E-mail của doanh nghiệp để cơ quan thuế có thể liên lạc
khi cần thiết.
Nếu có sự thay đổi các thông tin trên, CSKD phải thực hiện đăng ký bổ sung với cơ quan
thuế theo qui định hiện hành và kê khai theo các thông tin đã đăng ký bổ sung với cơ quan thuế.
- Các số liệu kê khai: Số tiền ghi trên tờ khai làm tròn đến đơn vị tiền là đồng Việt Nam.
Không ghi số thập phân trên tờ khai thuế TTĐB. Đối với các chỉ tiêu không có số...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement