Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By s0sbabyboys0s
#648955 Download Báo cáo Thực tập tại công ty TNHH các hệ thống viễn thông VNPT-NEC miễn phíMục lục
Lời mở đầu 1
Nội dung 2
I/ NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY VINECO: 2
1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của doanh nghiệp 2
1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Vineco: 6
1.2.1. Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Vineco: 6
1.2.2. Những thuận lợi, khó khăn của Công ty trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh: 7
1.2.2.1. Những thuận lợi: 7
1.2.2.2. Những khó khăn: 8
1.3. Tổ chức bộ máy quản lý và các chính sách quản lý tài chính – kinh tế đang được áp dụng tại DN: 10
1.3.1. Tổ chức bộ máy quản lý: 10
1.3.2. Các chính sách quản lý tài chính – kinh tế áp dụng tại DN: 13
1.4. Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm tại Công ty Vineco: 13
1.4.1. Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh: 13
1.4.2. Công nghệ sản xuất: 14
II/ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI DN THỰC TẬP 15
2.1. Tổ chức bộ máy kế toán: 15
2.2. Vận dụng chế độ kế toán hiện hành tại DN 18
2.3. Hạch toán các phần hành kế toán chủ yếu 22
2.3.1. Kế toán NVL: 22
2.3.2. Kế toán công nợ: 24
2.3.3. Kế toán thuế và các khoản phải nộp Ngân sách nhà nước: 24
2.3.4. Phần hành kế toán tiền lương: 25
2.3.5. Phần hành kế toán TSCĐ 26
2.3.6. Kế toán vốn bằng tiền 28
2.3.7. Kế toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm và xác định kết quả tiêu thụ: 29
2.3. Báo cáo kế toán tại DN: 31
III/ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG SXKD & TỔ CHỨC HTKT TẠI DN THỰC TẬP 35
3.1. Đánh giá khái quát về tổ chức sản xuất kinh doanh và bộ máy quản lý của công ty Vineco: 35
3.2. Đánh giá khái quát tổ chức bộ máy kế toán và công tác kế toán tại công ty Vineco: 36
3.2.1. Ưu điểm, thuận lợi: 36
3.2.2. Nhược điểm, khó khăn: 37
3.3. Một số ý kiến hoàn thiện công tác kế toán tại Công ty Vineco: 38
Kết luận 40


Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận, phòng, ban trong bộ máy quản lý của công ty VINECO:
Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty; quyết định cơ cấu tổ chức, bộ máy của Công ty, quyết định chiến lược đầu tư, phát triển; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty, kiến nghị sửa đổi bổ sung Điều lệ; thông qua tất cả các hợp đồng kinh tế, lao động, dân sự của công ty…
Ban Giám đốc gồm Tổng Giám đốc và Phó Tổng giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm.
Tổng Giám đốc là người lãnh đạo, điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty; tổ chức thực hiện các quyết định, kế hoạch kinh doanh và đầu tư của Hội đồng thành viên; ký kết hợp đồng kinh tế, dân sự nhân danh công ty theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng thành viên; tuyển dụng lao động; trình báo cáo quyết toán tài chính hàng năm lên Hội đồng thành viên và chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình, là người thay mặt theo pháp luật của công ty.
Phó Tổng Giám đốc là người trợ giúp Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về các mặt công tác được Giám đốc uỷ nhiệm.
Phòng kế hoạch có nhiệm vụ lập các kế hoạch và các dự toán về sản xuất kinh doanh, tiêu thụ, nhân sự, nguyên vật liệu,… và phương án thực hiện từng quý, hàng năm và các kế hoạch chiến lược dài hạn; tham mưu trực tiếp cho Giám đốc về kế hoạch kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ
Phòng tổ chức hành chính có nhiệm vụ soạn thảo, triển khai quy chế làm việc, quản lý tổ chức chặt chẽ công tác văn thư, lưu trữ hồ sơ, tài liệu theo chế độ quy định; quản lý và bố trí nhân sự cũng như tham mưu cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc giải quyết các vấn đề về tổ chức, nhân sự, lao động, tiền lương, chính sách phát triển nguồn nhân lực và các vấn đề đối nội khác, đảm bảo tốt môi trường làm việc và đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên.
Phòng kỹ thuật gồm đội ngũ các kỹ sư, công nhân kỹ thuật có kinh nghiệm, trình độ nghiệp vụ cao, có nhiệm vụ phụ trách mặt kỹ thuật cho quá trình sản xuất, lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng sản phẩm.
Phòng sản xuất là phòng đảm nhiệm khối lượng công việc mang lại giá trị sản lượng lớn cho Công ty, có nhiệm vụ đảm bảo sản xuất theo kế hoạch đã định, cung cấp sản phẩm kịp thời cho từng hợp đồng kinh tế.
Phòng thương mại có nhiệm vụ thu thập các thông tin về khách hàng (Bưu điện các tỉnh, thành trên cả nước), xúc tiến kinh doanh, duy trì và phát triển các mối quan hệ với khách hàng; cùng với phòng kế hoạch lập danh sách đơn đặt hàng, kết hợp với phòng kỹ thuật chào hàng với khách hàng.
Phòng tài chính kế toán có chức năng giúp việc cho Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc công ty trong việc tổ chức, chỉ đạo công tác Tài chính – Kế toán trong toàn công ty theo đúng quy chế tài chính, chế độ kế toán và điều lệ công ty. Phòng tài chính kế toán có nhiệm vụ hạch toán kế toán chung cho toàn công ty, ghi chép, phản ánh, tập hợp, hệ thống hoá một cách chính xác và trung thực các nghiệp vụ kinh tế phát sinh dựa trên cơ sở chế độ kế toán và các chuẩn mực kế toán được ban hành, cung cấp thông tin kế toán đầy đủ, kịp thời, chính xác; lập kế hoạch và quản lý kinh tế tài chính chặt chẽ, phục vụ nhu cầu chi tiêu kịp thời; ngoài ra phòng còn có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thanh toán, thu hồi công nợ đối với khách hàng, nội bộ Công ty và các nghiệp vụ khác.
Các bộ phận, phòng ban có nhiệm vụ chung là phối kết hợp với nhau nhằm hướng tới mục đích chung của toàn công ty, nâng cao hiệu quả kinh doanh mang lại lợi nhuận cao nhất cho công ty và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước và tuân thủ pháp luật.
1.3.2. Các chính sách quản lý tài chính – kinh tế áp dụng tại DN:
Về vốn kinh doanh và phân phối lợi nhuận: Vineco là công ty liên doanh góp vốn giữa hai bên VNPT (của Việt Nam) và NEC (của Nhật Bản). Lợi nhuận sau thuế dùng để bù đắp các khoản lỗ năm trước (nếu có), phần còn lại dùng để trích lập các quỹ theo chế độ và kế hoạch tài chính, và chia cho các bên tham gia góp vốn theo tỷ lệ vốn đã góp: phía NEC 51%, phía VNPT 49%.
Về sản phẩm sản xuất kinh doanh: Công ty chú trọng tới chất lượng sản phẩm và xác định giá bán dựa trên các chi phí sản xuất sản phẩm và các chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp.
Về chính sách lao động, tiền lương: Nhân viên của Vineco phải có trình độ tương xứng với chức vụ, khả năng lao động, làm việc. Lương được tính theo hệ số cấp bậc, chức vụ theo quy định của Công ty.
1.4. Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm tại Công ty Vineco:
1.4.1. Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh:
Đầu mỗi năm, Tổng công ty bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) xác định nhu cầu đầu tư hệ thống tổng đài có số lượng là bao nhiêu. Điều này phụ thuộc vào sự mở rộng địa bàn sử dụng sản phẩm, mật độ đường dây thuê bao của các tỉnh.
Phòng thương mại của công ty theo các nhu cầu đó sẽ liên hệ với Bưu điện tỉnh nhằm thu thập thông tin về khách hàng. Căn cứ vào các thông tin này, phòng kế hoạch, phòng kỹ thuật, phòng sản xuất chuẩn bị kế hoạch sản xuất tổng thể, danh sách nguyên vật liệu, đơn đặt hàng, và mô hình lắp ráp sản xuất. Phòng thương mại và phòng kỹ thuật chào hàng kỹ thuật và chào hàng thương mại để tham gia dự thầu. Nếu chào hàng thành công, phòng thương mại sẽ xúc tiến ký kết hợp đồng với khách hàng.
Sau khi ký kết các hợp đồng, phòng thương mại đã xây dựng được kế hoạch bán hàng, từ đó phòng thương mại và phòng kế hoạch cùng nhau lập kế hoạch mua hàng, phòng sản xuất bố trí việc sản xuất.
Quá trình sản xuất một đơn hàng có thể kéo dài từ 1 đến 4 tháng tuỳ theo quy mô đơn hàng và kế hoạch bố trí sản xuất của công ty. Sau khi tiến hành sản xuất xong, phòng kế hoạch tiến hành giao hàng. Bộ phận bán hàng thuộc phòng thương mại bổ sung chứng từ đôn đốc thu tiền bán sản phẩm (với số tiền là 95% giá trị hợp đồng). Khi công ty tiến hành giao hàng cho khách thì doanh thu bán hàng được ghi nhận. Trong giai đoạn lắp đặt thiết bị, phòng kỹ thuật chịu trách nhiệm cử kỹ sư đi lắp đặt, chạy thử. Sau từ ...

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By BobbyKoy
#1011589 Bài viết rất chất lượng. Bạn gửi cho mình bản mềm để mình tham khảo thêm nhé. Thank bạn nhiều!
Hình đại diện của thành viên
By aladinvt
#1011590
BobbyKoy đã viết:Bài viết rất chất lượng. Bạn gửi cho mình bản mềm để mình tham khảo thêm nhé. Thank bạn nhiều!


Download:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement